çanakkale muharebeleri - Devlet Arşivleri

Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı Devleti tarihinde görülmedik derecede, ... dan kendilerine ol bâbda bir vazife-i resmiye verilmiş ve isimleri bidâyet.

çanakkale muharebeleri - Devlet Arşivleri- İlgili Belgeler

çanakkale muharebeleri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20%C3%87ANAKKALE%20MUHAREBELER%C4%B0-1.pdf

Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı Devleti tarihinde görülmedik derecede, ... dan kendilerine ol bâbda bir vazife-i resmiye verilmiş ve isimleri bidâyet.

çanakkale muharebeleri'nin idaresi - Çanakkale Onsekiz Mart ...

http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/829/Canakkale_Muharebeleri_Idaresi_Kitap.pdf?sequence=1

larda öldü zannedilen ordu Çanakkale'de eşsiz bir destan yazacak ve İstanbul yolunu açmayacaktır. ... rak inceleyememişti ve donanmaya nasıl yardımcı olacağını bilmiyordu. ... Henry ve Jauréguiberry zırhlılarını göndererek, eksikliklerini ... Charles-Roux, Maurice Larcher ve Sydney Moseley'in eski harfli Türkçe'ye tercüme.

AVUSTRALYA BASININDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİ Ali ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/73.-Say%C4%B1-Makaleler-39-62.pdf

Australia)'ndeki gazete arşivinden yararlanılarak Avustralya basının- da Çanakkale ... dığı haberde, dört İtilaf torpido botu tarafından Çanakkale kıyılarının.

TÜRK ROMANINDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİ VE ...

https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7480/189801.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Çalışmanın konusu olan romanlar şunlardır: 1. Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut Gelibolu. 2. smail Bilgin, Çanakkale'ye Gidenler- Şu Boğaz Harbi. 3. smail Bilgin ...

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ'NİN KISA ... - Üsküdar Belediyesi

https://www.uskudar.bel.tr/userfiles/files/Canakkale_Huharebelerinde_Zab%C4%B1tan_Izlenimleri_SML.pdf

Tümen birlikleri 27 Nisan 1915 sabahı iki alay ile takviye edilerek düşman üzerine ... Harita ve hülâsa kumandan paşaya takdîm edilmiştir. ... Gelibolu Seyyâr Jandarma Taburu Ece Ova Şibh-i Cezîresinde ictimâ' etti. ... Çanakkale Muharebeleri'nde Zâbitân İzlenimleri. 116. Çanakkale Muharebeleri'nde Zâbitân İzlenimleri ...

Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/45150

Keywords: Çanakkale, Gallipoli, Mustafa Kemal, Anzac, Conkbayırı ... Nerede. - İşte, 261 rakımlı tepede... Gerçekten düşmanın bir avcı hattı, 261 rakımlı tepeye ...

devlet arsivleri 401-1.indd - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/401%20NUMARALI%20%C5%9EAM%20L%C4%B0VASI%20MUFASSAL%20TAHR%C4%B0R%20DEFTER%C4%B0-1.pdf

Diyanet İslâm Ansiklopedisi. : İslâm Ansiklopedisi ... rak, İslâm dünyasının ilim, sanat ve kültür merkezi ... b-Hisnül-Ekrad maʻa nevâhî-i Merkab, Menasif,. Safita ...

çanakkale muharebeleri'nde sağlık hizmetleri ve osmanlı hilâl-i ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=27202

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, Osmanlı Hilâl-i ... Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılâp Tarihi Enstitüsü, [email protected] ...

Çanakkale Muharebeleri Süresince Marmara'da Deniz Nakliyatı

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/73.-Say%C4%B1-Makaleler-181-208.pdf

edilerek, İtilâf Devletleri donanma gemilerine ve İtilâf deniz ulaştır- masına taarruzlar ... AE-2 denizaltısını torpillemiş, Muâvenet-i Milliye torpido muhribi 13.

Ebru Şahin : Mehmetçik Vakfı ikinci ailem Çanakkale Muharebeleri ...

https://www.mehmetcik.org.tr/site/assets/files/1368/mehmetcik-vakfi-dergisi-sayi-34.pdf

18 Mar 2019 ... uygulamaya da bu sayı ile başlıyoruz. Bundan ... YIL: 17 | SAYI: 34 | MAYIS 2016 ... Tümgeneral Sadık Çelikörs ile TSK Mehmetçik Vakfı Bursa.

filistin - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20FILISTIN.pdf

Yürürlükte olan yasağa rağmen Baron Rothschild'in desteğiyle Filistin'e ... perver ve müteşebbis bir kavmin iltihakı kuvvet ve servet-i Osmaniyânı tezyîde.

cezayir - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20CEZAY%C4%B0R.PDF

6 Cezayir beylerbeyinin ülkenin yönetiminde gösterdiği başarıdan dolayı ... edeceği ayândır ve andan mâ'adâ Nemse Devleti[ni]n mûmâ-ileyh İspanya ve Bortukal ... vech-i meşrûh üzere teshîr ve imâle-i enâma dest-res olmak için hangi turuk ...

nahçıvan - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20AR%C5%9E%C4%B0V%20BELGELER%C4%B0NDE%20NAH%C3%87IVAN.pdf

1514 yılında gerçekleştirilen Çaldıran Seferi'nden sonra Osmanlı idaresine giren. Nahçıvan, "Nahçıvan ... Fî 12 şehr-i Rebîülevvel sene semân ve tis'în ve tis'a mi'e. Tezkire-i Hakkı ... emre mutî' u münkâd ve sâlik-i mesâlik-i gazâ vü cihâd olmuşlar olduğun. Mesfûr İrakli Han ... Karyesi'nde orta boylu kumral bıyıklı ela gözlü.

musul - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/MUSUL%20KERK%C3%9CK%20%C4%B0LE%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20AR%C5%9E%C4%B0V%20BELGELER%C4%B0%281525-1919%29.pdf

hatta kimi zaman devletin kontrolü dışına dahi çıkarak, ngilizlere karşı ... Humaraveyh ise Musul'a hâkim olarak Mısır, Suriye ve Anadolu bölgesine kadar vali ... cezayı vermek için Diyarbekir Vâlisi Hâfız Ahmed Paşa maiyyetindeki Kerkük ... Fevzi Paşa 7 Eylül 1922'de Doğu ve el-Cezîre cepheleri komutanlarına çektiği.

başbakanlık - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf

Müsteşar Yardımcıları, Başbakan Özel Kalem Müdürü,. Devlet Bakanlıkları Özel ... Reisliği”; 06.07.1965 tarihli ve 644 sayılı “Milli İstihbarat. Teşkilatı Kanunu”40 ...

nâme-i hümâyûn - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/kirim_hanlarina_namei_humayun.pdf

mümkün olduğunca metne sadık kalınarak sadece Arapça ve Farsça ... küffâr ihrâk bi'n-nâr ve sefâyini civârında karada toprağa tahassun iden melâ'în-i hâk-sâr ... dua edilmesi hususunda Sultan I. Abdülhamid'den Kırım Hanı Devlet Giray.

İndir - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/balkan_%C3%BClkelerinin_tarihi_kaynaklari_bakimindan_basbakanlik_osmanli_arsivinin_%C3%B6nemi.pdf

lıklı ordunun, 1363 yılında Sırp Sındığı Savaşı'nda büyük bir mağlubi- ... Birçok defalar Romenler savaşarak veya ... yurt tutan Türklerin varlığı devam etmiştir.

Untitled - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/91_numarali_muhimme_defter%C4%B1.pdf

Numan YEKELER. Vahdettin ATİK. Hacı Osman ... Adam öldürdüğü iddia olunan Bacı Kadısı Kasım'ın yargılanması ........ ...116. 157. 158 esi............. ..116. 159.

KAFKS 1CILT.qxp - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20KAFKAS%20G%C3%96%C3%87LER%C4%B0-1.pdf

İslam'ı temsil görevini Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde Türkler üstlen- mişlerdir. Lala Mustafa Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Ferah Ali Paşa gibi komu-.

osmanlı belgeler i nde - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20KAFKAS%20G%C3%96%C3%87LER%C4%B0-2.pdf

kalarak tanassur edeceği mülahaza ve havfından nâşi..." ifadeleriyle ... hulûlü cihetiyle muvakkat demek olduğuna ve kendileri bir takım aceze ve garibü'd-diyâr ...

Ermeni Komiteleri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/ERMEN%C4%B0%20KOM%C4%B0TELER%C4%B0.pdf

sorunlardan biri olan Ermeni meselesi, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı ... Arinos ve Süvariye mahalleli Gülfelek oğlu Kahveci Agya veled-i Agop ve Amasya'da.

suriye ســـــــــــوريـــا - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/129_osmanli_belgelerinde_suriye.pdf

addân bazı yerlerde bir akar sunun yolunu münsed edip, bir akacak yer vaz' edip, bir gün ... cihetle mukaddemâ bu taraflara gelen Çerkes muhacirleri livâ-i mezkûrda ... Müdürü saadetli Hulusi Beyefendi hazretleri intihâb olunmuş ve ol bâbda ...

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI ...

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/formlar/DABHizmetStandartlari.pdf

2-Adına kayıt talep edilen kişiye/aileye ait vatandaşlığa kabulüne dair BKK tarih ve sayısını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği. 3-Varsa muhacir kâğıt sureti.

osmanlı yer adları - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/osmanli_yer_adlari.pdf

Rahmetli Tahir SEZEN'in aziz hatırasına ithaf edilmiştir. OSMANLI ... ÇAT. (Oyuklu). تاچ. Köy (1867). Yavi → Tercan → Erzurum. Nâhiye (1930). Tercan → ...

osmanlı'da istihbarat - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/Osmanlida_Istihbarat.pdf

İstihbarat kelimesi; Arapça haber kökünden türeyen istihbar kelimesinin çoğulu ... buyuruldukları ve tathîr‑i hendek hizmetiyle olan me'mûriyetleri sûrî olup ...

Belde Belediyeleri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/Formlar/KamuKurumlari/belde_belediyeleri.pdf

25 Bilet zimmet defterleri. 5 yıl. 10 yıl Devlet ... 36 Posta Çekleri Defteri. 5 yıl ... örnekler seçilerek sadece Ankara ve İstanbul. Belde. Belediyelerince. Devlet.

rumeli eyaleti - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/elektronik-yayinlar/Rumeli_eyaleti.pdf

DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. Yayın Nu: Osmanlı Yer Adları: I. RUMELİ EYALETİ. (1514-1550). ANKARA – 2013 ...

osmanlı idaresinde - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/osmanli_idaresinde_sudan.pdf

A–Mehmed Ali Paşa'nın Sudan'ı Kontrol Altına Alması. ... Habeş ve civarına Mısır ve Yemen hazinesinden taNviye yapılması ... 3 İhsan Süreyya Sırma, Osmanlı Devleti'nin Yıkılışında Yemen İsyanları, İstanbul ... Osmanlılar bu sorunu çözmeN.

3 numaralı müh mme defter - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/3%20NOLU%20M%C3%9CH%C4%B0MME.pdf

Budin beylerbeyine: slâm tarafından zarar verildiğine dair kraliçe ve kral oğlu vekillerinin ... üzre yatak olup harâmîlerle mu'âmelesi olduğı. Şer'ile sâbit olur ise ...

yoldaki̇ elçi̇ - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/133_Yoldaki%20El%C3%A7i%2016%2006%202015.pdf

Süleyman Şah'ım. Bu ahidnâme-i hümâyûnumu görüp inceleyenler şunu bilsinler ki: Şu anda Leh Kralı olan Zygmunt, yüce Dergâhıma Stanisław isimli adamını ...

I (1578-1914) - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/azerbaycan1.pdf

korumuş, ancak Safiyüddin'in torunu olan Hoca Ali (1392-1429) zamanında şiîliğe meyletmeye başlamıştır. Hoca Ali, Timur ile kurduğu iyi ilişkiler sonucu.

ARfi‹V REHBER - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/yayinlar/45318a6a-b112-4d50-ac54-e820c07cde79.pdf

Dolaplar üzerine pusula ve numaralar konularak icap ettiği zaman lüzûmu olan evrâk, "Mustahfız-ı Evrâk" ... muahharen iâde olunan nişân ve ma-dalya kayıtları.

KAFKS 2 CILT.qxp - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20KAFKAS%20G%C3%96%C3%87LER%C4%B0-2.pdf

ların vatanından dahi vazgeçilebilirdi, çünkü orası artık "Daru'l İslâm" olmak- tan çıkmış olarak ... Sultan II. Abdülhamit'in saltanatının ilk yıllarında hazırlanmış olan ve ... burada bulunduklarından eğer Bâb-ı Âlî'nin öyle bir niyeti yok ise Prens.

osmanlı belgelerinde - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20MISIR.pdf

Nasrun minallahi ve fethun karîb. Mehmed Reşad. OSMANLI ... 71. OSMANLI BELGELERİNDE. MISIR. 340. MSR KTAB-2.qxp 04.01.2013 02:39 Page 340 ...

osmanlı arşivi rehberi - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/yayinlar/45318a6a-b112-4d50-ac54-e820c07cde79.pdf

dolayıdır ki, bir devletin ve milletin tarihi, devlet ve millet hayatının öz çizgileri demek olan ... mukâbil, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ni bütünü ile tanıtan Türkçe neşriyat fazla değildir. ... Bunların bir sûreti ile gelen cevaplar ise "Nâme Defterleri" adlı ... Develi. 46 (II.Bayezid.ML.),. 455 (Kanûnî .ML.E.) Devrekâni. 23m.(892.ML.E.),.

çirmen livası yer isimleri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/167_NUMARALI%20MUHASEBE-%C4%B0%20V%C4%B0LAYET-%C4%B0%20RUM%20%C4%B0L%C4%B0-1.pdf

ipek bir bağla müteakib birimden ayrılmıştır. Varakların aradan çıkarılıp çıkarılmadığını ... Nutya k., [Olivir n.], Yeñice-i Vardar kz.: 129. Nuvica k., Bihlişte kz.: 167 ...