YÛNUS'TA GÖRDÜĞÜMÜZ İNSAN SEVGİSİ VE HOŞGÖRÜ ...

Yûnus; hayatın asıl temeli ve özü mesabesinde gördüğü sevgi, sevdâ ve aşk dediğimiz ilâhi değerleri ... görmüş, eşit saymış ve sevgiyle kucaklamıştır. Çünkü en ...

YÛNUS'TA GÖRDÜĞÜMÜZ İNSAN SEVGİSİ VE HOŞGÖRÜ ...- İlgili Belgeler

YÛNUS'TA GÖRDÜĞÜMÜZ İNSAN SEVGİSİ VE HOŞGÖRÜ ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/rifat_araz_yunus_emre.pdf

Yûnus; hayatın asıl temeli ve özü mesabesinde gördüğü sevgi, sevdâ ve aşk dediğimiz ilâhi değerleri ... görmüş, eşit saymış ve sevgiyle kucaklamıştır. Çünkü en ...

Hz. Peygamber'de Hoşgörü ve İnsan Sevgisi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/dikmen_03.pdf

Peygamber'in şefkat ve merhameti, hayatının her döneminde açıkça görülür. Hz. Peygamber, insanlara hoşgörülü davranır, merhametle dolu olan kalbi, hep iyilik ...

insan sevgisi vatan sevgisi bayrak sevgisi... - Türk Metal Sendikası

http://elb.tmseveta.com/media/web_content/200598_cocuk%20s%2044.pdf

Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim. Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü. Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te. Raşit Rıza Tiyatrosu ...

ı. kutlu doğum sempozyumu: “hz. peygamber ve insan sevgisi”

http://ilahiyat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ilahiyat/files/kutludogumsempozyumu1_2007-21052015.pdf

Hz. Muhammed‟in ruhuna ve karakterine hâkim olan sevgi atmosferidir ... müsamaha ve tolerans Ģeklinde karĢılık bulan, kültürümüzde çok bulunan ve toplum.

sait faik abasıyanık ve andré gıde'de insan ve doğa sevgisi love of ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/113023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir ... Anahtar Kelimeler: Sait Faik Abasıyanık, André Gide, İnsan, Doğa, Sevgi ... eğlenmek için gittiğini söyleyen Abasıyanık, İstanbul'a dönünce bir süre Türkçe ... Büyük bir yazar olarak kabul edilen, birçok roman ve hikaye yazan, ... olduğunu anlatır.

Cemal ENGİNSOY – Atatürk'te İnsan Sevgisi - Atatürk Araştırma ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemal-ENG%C4%B0NSOY-Atat%C3%BCrkte-%C4%B0nsan-Sevgisi.pdf

Bu yazıda, Atatürk'te İnsanlık sevgisi konusunu ele almakla mutluyum. Bu mutluluğumun kaynağını, O'nun şu sözleri oluşturuyor: “Türk milleti, millî hissi, insanî ...

6/2, 101-122 101 Yunus Emre ve Mevlâna'nın Eserlerinde İnsan ve ...

http://pegem.net/dosyalar/dokuman/138962-20140129154526-5.pdf

mutasavvıf şâir Yunus Emre ve Mevlânâ, Anadolu'nun dinî ve sosyal hayatında ... çok daha önem kazanmış, bu doğrultuda Türk-İslam tarihi ve kültürü bağlamında ciddi ... yaptığı fenalıkların karşılığı olarak mevcut durumla karşılaştığı ve bundan dolayı da ... merkez olmasından dolayı Farsça'yı kullanması, buna karşın Yunus.

yunus'un tanrı'sı insan mıdır? - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/837545

-Allah diyelim dâim,. Allah görelim neyler? Yolda duralım kâim. Allah görelim, neyler?(. 112/71). Sensin Kerîm, Sensin Rahîm. Yunus tap uzat(fazla uzatma) bu ...

YUNUS EMRE'NİN İNSAN VE AHLAK GÖRÜŞÜ (Risalat al ...

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/B0EA21DF3DEE471D9DA71AC1F6D0834C?doi=

Yunus Emre Divanı'nın başında bulunan Risâlât al Nushiyyet küçük bir parçası nesir olan ... mi teşkil eden 13 beyitlik kısımda Yunus Tanrı'nın insanı nasıl yarattığını an- latır. Tanrı insanı ... Duygular (sevgiler, korkular ve nefret- ler)da bize bazı ...

YUNUS EMRE'DE İNSAN SEVGİSİNİN EVRENSEL NİTELİĞİ ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933710.pdf

YUNUS EMRE'DE İNSAN SEVGİSİNİN EVRENSEL NİTELİĞİ. ÜZERİNE*. Ahmet SEVGİ**. ÖZET. Türk şiirinin ve düşünce dünyasının önde gelen simalarından.

YUNUS EMRE'NİN ŞİİRLERİNDE İNSAN VE DOĞA HUMAN AND ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/493072

Yunus Emre'nin şiirlerinde yer alan insan ve doğaya dair unsurların ele alındığı bu çalışmada nitel ... Gel ahî iy şehriyâri/ Sözümüzü dinle bâri. Hezâr gevher ü ...

yunus emre' de insan telâkkisi - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=11&Sayfa=1

izah edilmektedir.2. Yûnus Emre insanı Bakara Sure ... Yunus, insanın yaratılşını şu mısra larla hikâye: eder : ... Yunus'taki insan sevgisi bu noktada toplanır.

YUNUS EMRE'DE İNSAN SEVGİSİNİN EVRENSEL ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933710.pdf

Ahmet SEVGİ**. ÖZET ... Yunus Emre'nin şiirleri ve bu şiirlerde ifade ettiği düşünceler üzerinde ... 3 Kenan Erdoğan, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı, Ankara 1998, s. 48.

yunus emre'nin şiirlerinde insan ve doğa human and ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/493072

İşte böyle bir dönemde Anadolu'yu diyar diyar gezen Yunus, oradaki insanlara sevgi, hoşgörü ve inanç aşılayarak yaşanan acılara merhem olmuştur (Develi, 2011 ...

YUNUS b. HABiB VE NAHivDEKi YÖNTEMi Dr. Ali BULUT· I.yunus b ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/188556

M. Ebu'l-Fadl İbrahım, Kahire, 1986,. IV, 68; İbn Hallikan, a.g.e., VII, 244.

insan ve insan dergisi, bahar 2015 - İnsan ve İnsan Bilim Kültür ...

http://insanveinsan.org/bahar-2015/kuresel-bir-modele-dogru-cin-medyasi.pdf

ruluşlarının Çin'de nasıl bir varlığı bulunmaktadır sorusunun cevabı araştırıldığın- ... hareketlerin ortaya çıkmamasından da görebiliriz (Rocca, 2011, 120). Çin ...

İnsan ve İnsan Dergisi Yaz 2019 - İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ...

https://insanveinsan.org/?smd_process_download=1&download_id=3572

International Institute of Organized Research (I2OR), Google Scholar Index ve Türk Eğitim İndeksi ... Osman, dışarıya çıktığı zaman kadınların dışarıda gez-.

- 757 - BİZANS SANATINDA YUNUS (JONAH) VE YUNUS ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/yilmaz_lale.pdf

Yunus ve tuna balığının deniz tanrısı Poseidon / Neptun'un sembolleri arasında yer ... olarak Musevi ve Hıristiyan betimlemelerin pagan dönem betimlerinden ...

Bizim Yunus - Yunus Emre

http://yunusemre.net/kitap/bizimyunus.pdf

zetmeden vahfli bir sel halinde Anadolu'ya sonsuz bir k›fl› yaflatt›lar. Geldi- ... yesi u¤runda tebli¤ gezileriyle geçen yoksul Dervifl Yunus aras›nda nas›l bir benzerlik kurabilirler ... Muhammed'in güzel nurun gözümle görmek isterim. Ya da, ... Aflk›ma Çalap tan›kt›r... Ba¤r›m ... Uçmaguna sal bunlar› binsünler Burâk Çalab'um.

İinsan ve İnsan Dergisi Sayı 7 Kış 2016 - İnsan ve İnsan Bilim Kültür ...

http://insanveinsan.org/kis-2016/insan-ve-insan-bilim-kultur-sanat-ve-dusunce-dergisi-sayi-7-kis-2016.pdf

67 Oktay Ekşi, “Hoş Geldin Basın Yasası”, Hürriyet, 11.06.2004, 25; Oral ... Avcı, Hanefi, Haliç'te Yaşayan Simonlar [Dün Devlet-Bugün Cemaat], (Ankara:.

Yunus Emre Hakkında - DEVREKANİ - Yunus Emre İlkokulu

http://devrekaniyunusemreilkokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/37/09/724738/dosyalar/2016_02/02020730_yunusemrehakknda.pdf

Anadolu'da Yunus Emre anısına yapılan birçok türbe, çeşme, cami, heykel bulunmaktadır. Aksaray Yunus Emre Türbesi. Eskişehir Yunus Emre Külliyesi ...

hoşgörü ve alçakgönüllülük

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/66/07/963633/dosyalar/2015_11/30101815_hogrvealakgnllk.pdf

Mevlana. 'Bakın! Toplumsa bunalımların, kavga ve dövüş ortamının tek ve en ... davranma, hor görmeme kavramlarıyla ilgili bir haftalık gözlem yapmalarını ister.

AĞAÇ SEVGİSİ

http://www.insanidegerleregitimi.com/admin/pdf/sK_DogayiKorumak_siir3_2012.pdf

Sensiz toprak, olur kurak. Mehmet Necati ÖNGAY. Bulmacada 13 ağaç ismi gizlidir. Bulduklarınızı boyayarak gösteriniz. A. S. Ö.

nef'î'de at sevgisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/692806

Râyiz'- At terbiyecisi yani seyis demektir. Nefî, bu kelimeyi, sulta nın uğurlu bahtı, kendi düşüncesi ya da şâirlik yönü için söz konusu eder: Âlem-i ma'nâyı eyler ...

Vatan sevgisi

http://www.fikih.info/vatan-sevgisi/?print=pdf

Kıbrıs'tan Eyüp Aktaş: “Yurt ve vatan sevgisinin dînimizdeki yeri nedir?” Vatan sevgisi, yüreğimizi sımsıcak saran en nezih sevgilerdendir. Dînimizde elbette.

B‹Z‹M YUNUS - Yunus Emre

http://yunusemre.net/kitap/bizimyunus.pdf

Odunpazar› Belediyesi olarak Bir "Yunus Emre Tan›tma Projesi" bafllatmay› bu sebeple ge- ... tisadî hayat üzerinde etkili olmufl, sanat ve ticaret hayat›n› gelifltirmiflti. ... sorunlar›yla ilgilenmemifl, kendiyle birlikte toplumuyla da bir ödev bilinci.

Sevgi ve Hoşgörü - manavgat ram

http://manavgatram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/07/12/970601/dosyalar/2016_02/24091119_hogrvesevg1.pdf?CHK=59bc2946bb81cbf7858687e4fd49f8b2

İnsanların dinleri, ırkları ve dilleri farklı olabilir fakat sevgileri ortaktır...İnsanlar doğar doğmaz annesine olan sevgisiyle dünyada yer edinir. Sevgi insanın ...

Hoşgörü Üzerine - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2017-1/13.pdf

yeryüzüne, sevgi ve hoşgörünün tanımını yeniden yapmıştı ... Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Yunus Emre'dir. ... ve insan sevgisi dil, din, ırk, mezhep ve sınıflar.

felsefi açıdan tolerans ve hoşgörü

http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00661.pdf

In this thesis it has been inferred that tolerance and hoşgörü do not mean the same sense, tolerance has an institutional manner whereas hoşgörü expresses a.

Hoşgörü - Liberal Düşünce Topluluğu

http://www.liberal.org.tr/uploads/yuklemeler/12-Hosgoru.pdf

Yetişkinler ve çocuklar arasında cinsellik içeren fiillerin, bunu kendi ... yanı sıra eşcinsellerin, çingenelerin ve Yehova Şahitleri'nin de öldürüldüğü – Yahudi ...

KARACAOĞLAN'DA HOŞGÖRÜ M. Dernirel BABACANOĞLU ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/babacanoglu.pdf

kara değil mi. Karacaoğlan der inşallah. Görenler desin maşallah. Kara donlu beytullah. Örtüsü kara değil mi. Karacaoğlan gezgin bir insan. Mısır'dan Haîep'e;.

Van Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Memleket Sevgisi

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/seyit_battal_ugurlu_van_turkulerinde_ask_memleket_sevgisi.pdf

tabiat üstüne türküler, aşk ve sevda tUrküleri, ... sözlerinin bulundug-u be:nd ile nakarattan oluşur. Nakarat her ... ise kötü haberlerle aglayıp sızladıgı. olur. Geçmiş ... Karakaşiı yar. aşıgın he m ... Ben bir yosmaya vuruldum ~ Bir yosmaya.

BABA SEVGİSİ - incil iyi haber

http://incil-iyi-haber.de/wp-content/uploads/2013/04/Traktat-BABA-SEVGISI.pdf

geçmişe, çocukluk yıllarına döndüğünde ve babaya ... Baba'nın o eşsiz sevgisini görebilmişti. Bunların yanında ... “Baban bu mektubu sana hastayken yazdı!”.

Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Tabiat Sevgisi

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/dincer.pdf

gelen ünlü Halk Şairlerinden her birinin, kendine has bir özelliği göze çarpmaktadır ... taht kuran MEVLANA'nın şiirlerinde buram buram Allah ... Şairi Yunus'ta ilahi aşk zirveye ulaşır. Şair YUNUS ... Söz gelimi; kırların süsü, güzel kokulu mor menekşeye ... Yönünü döndürdüm çağırdım Hakk'a, Elinde bir deste, gül koka koka ...

Peygamberimizin Çocuklara Şevkat ve Sevgisi

http://ortakoysezinoztasortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/18/738825/dosyalar/2015_11/14102630_peygamberimizinocuklaraevkatvesevgisi.pdf?CHK=49266ca410d1015825f0640adddafdaa

Peygamberimizin şefkatinin en canlı örneğini çocuklar üzerinde ... Peygamberimizin barış zamanındaki bu güzel davranışı savaş esnasında da devam ederdi.

yunus emre institute - Yunus Emre Enstitüsü

https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/yunus_emre_ingilizce.pdf

Instagram: /yeeorgtr/. Youtube: /user/ ... nister Çavusoglu said that YEE introduced the Tur- key's cultural ... ornament artist Derya Şahin Yavuz, attracted great ...