Koroner Arter Hastalarında VDBP ve VDR ... - DergiPark

lerinin, ST oluşumuna neden olabileceği düşünülmektedir. Anahtar ... Pleva L, Kovarova P, Faldynova L, Plevova P, Hilscherova S, Zapletalova J, et al.

Koroner Arter Hastalarında VDBP ve VDR ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Koroner Arter Hastalarında VDBP ve VDR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/542769

lerinin, ST oluşumuna neden olabileceği düşünülmektedir. Anahtar ... Pleva L, Kovarova P, Faldynova L, Plevova P, Hilscherova S, Zapletalova J, et al.

KORONER ARTER HASTALARINDA LİPOPROTEİN İLİŞKİLİ ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/lutamer/Supervised_Master_Theses_004.pdf

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI. KORONER ARTER HASTALARINDA LİPOPROTEİN İLİŞKİLİ. FOSFOLİPAZ A2 (Lp-PLA2) ...

PDF - Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak ...

http://www.turkailehekderg.org/wp-content/uploads/2015/03/Tahud-46-koroner-arter-hasta-risk-belirleyici-serum-osmolalite.pdf

20 Mar 2015 ... Amaç: Serum osmolalitesi koroner arter hastalarında yükselebilir. ... values as a Risk Determining. Factor with Coronary Artery Patients. Mean.

koroner arter hastalarında yaşam kalitesinin ve yaşam ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29289

soğuk zincir kurallarına uyma, aşı kontren- dikasyonlarını bilme ... 8 derecede saklanmalıdır. Aşılar; üre- ... Aşılar yönergede belirtilen yere yapılmaz ise yeterli ...

Koroner arter hastalarında sol ventrikül bölgesel ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/8390/d223ec5cc0812299c74782282c601e17b0b8.pdf

17 Haz 2010 ... Amerikan Kalp Birliği'nin 16 segment modeli kullanılarak SV bölgesel duvar hareketleri (akinetik, hipokinetik ve normokine- tik) belirlendi.

Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-07279-ORIGINAL_ARTICLE-SAVASAN.pdf

Ayşegül SAVAŞAN,1 Mine AYTEN,2 Oktay ERGENE2. ÖZET. Amaç: Koroner ... Ayşegül SAVAŞAN. e-posta ... Onat A, Uğur M, Tuncer M, Ayhan E ve ark. Age at ...

Diyabetik koroner arter hastalarında sağlıklı yaşam biçimi ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1509/28ca4243-b03f-47f6-af63-ad88b2a31779.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4 Şub 2016 ... Koroner Arter Hastalığı Süresine Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi ... Bireysel fonksiyonlar, sosyal aktiviteler, başkalarından destek görme,.

Koroner Arter Hastalarında Egzersiz Tolerans Testi ... - TGKDC Dergisi

http://tgkdc.dergisi.org/pdf.php?id=630

Torasik elektriksel bioimpedans (TEB) kardiak performansın ölçülmesinde noninvaziv olarak kullanılan, hastaya risk getirmeyen, minimal teknik donanıma ...

Anginası olan koroner arter hastalarında dilaltı nitrogliserin reçete ...

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-18559

29 Haz 2011 ... Çalışma planı: Çalışmaya KAH tanısı konmuş, kararlı anginası olan 300 hasta ... Hastaların sadece %46'sına dilaltı nitrogliserin reçete edil- mişti. Dilaltı tablet ... içindeki günlük etkinliklerde ağrı oluşmaktadır. Sınıf III. Günlük ...

Çok Damar Koroner Arter Hastalığında Perkütan Koroner Girişim

http://gkda.org.tr/congress/16/sunumlar/omergoktekin.pdf

❖ BMS ve KABG ile yapılan çalışmalara (ARTS, SoS,. ERACI-II and MASS-II) ait bir meta analiz gösterdi ki: – Stentle PKG ve KABG arasında ölüm ve bileşik.

Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda karotis arter ...

http://tgkdc.dergisi.org/pdf.php?id=1371

lezyonları ve vertebrobaziler yetmezlik insidanslarının ameliyat sonrası serebrovasküler atak ... tırıldı ve karotis endarterektominin (KEA) inmeyi önlemede tedavi.

KORONER ARTER HASTALIKLARI • Arter nedir - Türk Kalp ve ...

http://www.tkdcd.org/public/uploads/files/pdf/saglikli_yasam/koroner_arter_hastaliklari.pdf

Atar damarlar kalpten pompalanan kanın tüm vücut dokularına taşındığı bir ağ sistemi olarak tanımlanabilir. Atar damar duvarı elastik bir yapıdadır. Kalp, beyin, ...

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/420550

Key Words: Intravascular ultrasound. Coronary artery disease. Koroner anjiyografi (KAG) 1960'lardan beri koroner arter hastalığı (KAH) tanısında altın standart ...

Sağ Koroner Arter Anjiyografisi Sırasında Opak ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/595735

Biz , sağ koroner arter (RCA) anjiyografi sırasında, opak basıncına bağlı gelişen, kateter ile ilişkili olmayan ve distal bölgede, subadventisiyal kese görünümüne ...

Sol Sirkumflex Arterden Köken Alan Sağ Koroner Arter ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/289631

12 Oca 2017 ... Sol Sirkumflex Arterden Köken Alan Sağ Koroner Arter Anomalili Hastada. Akut Miyokard İnfarktüsü: Olgu Sunumu. Acut Myocardial Infarction ...

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/420602

Bora FARSAK, Murat GÜVENER, A. Cem YORGANCIOĞLU, Rıza DOĞAN,. Metin DEMIRCIN, İlhan PAŞAOĞLU, Ünsal ERSOY. Hacettepe Üniversitesi Tıp ...

Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Uygulanan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260139

ÖZET Koroner Arter Bypass Greft (KABG) cerrahisi, koroner ateroskleroz nedeniyle kanlanama- yan miyokardın arter ve ven greftler kullanılarak, kanlanmasının ...

koroner arter hastalığı bulunan obez hastalarda adipor1 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/295217

KORONER ARTER HASTALIĞI BULUNAN OBEZ HASTALARDA. ADİPOR1 ... koroner kalp hastalığı yada iskemik kalp ... Sugiyama T, Miyagishi M, Hara K,.

Minimal ‹nvaziv Direkt Koroner Arter Bypass Sonras ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260047

Son y›llarda, geleneksel koroner arter bypass greft (KABG) cerrahisine alternatif olarak gelifltiri- len ve umut veren bir yöntem olarak kabul edilen minimal invaziv ...

27 koroner arter bypass greft ameliyatı sonrası hastalara ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/835439

Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass greft, ameliyat sonrası dönem, direkt bakım, hemşirelik. ABSTRACT. Objective: In this study it was aimed to determine ...

Koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma viskozitesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/48037

Plazma viskozitesi fibrinojen, immünoglobülinler ve lipoproteinler gibi çeşitli ... öncesi rutin hemogram ve biyokimya tetkikleri için venöz yoldan kan alındı.

Koroner Arter Hastalığı ile Karotis İntima-Media Kalınlığı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/161259

İntimal kalınlaşmada etken bu ta- bakada oluşan ateroskleroz iken, media tabakasında oluşan kalınlaşmanın esas sorumlusu düz kas hiper- trofisidir. Endotel ...

Koroner arter hastal›¤› tan›s› ve prognoz ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=anatoljcardiol&plng=eng&un=AJC-48550

Key words: Coronary artery disease, myocardial perfusion, PET, PET/CT, SPET, SPET/CT. Girifl. Koroner kalp hastal›¤›n›n (KAH) tan›s›nda en önemli bulgu-.

Sol Koroner Arter Bifurkasyon Açısı ve Sol Ana ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=kocaelitip&plng=tur&un=KTD-23865

3 Ağu 2019 ... tarafından "extreme pacs" yazılım sistemi kullanılarak çalışmaya dahil edilen hastaların LAD-CX bifurkasyon açısı ve. LMCA uzunluğu ölçüldü.

Koroner Arter Dominansı ve Qt Dispersiyonu - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=vtd&plng=tur&un=VTD-26374

Bu çalışmada, sağ koroner dominantlığı, sol koroner arter dominantlığı olanlar ve belirsiz dominant olgularda, QTD ile damar dominantlığı arasındaki ilişki egzersiz ...

Tek Koroner Arter: Olgu Sunomu - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-03737

Tek koroner arterin aortadan ç ı kışı sol veya sağ sinüs Valsalva'dan olabilmektedir. Literatürde bugüne kadar nonkoroner sinüs Valsal- va'dan çıkan tek koroner ...

Sol Dal Bloklularda Koroner Arter Hastalığı ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=tur&un=TKDA-20656

Çalışnıamızm anıacı sol dal blok/u (LBBB) olgularda ko- roner arter hastalığı (KAH) tanısmda dobutamin stres ekokardiyografi (DSE) ile diğer noninvaziv bir ...

Tek Yumurta İkizlerinde Koroner Arter Hastalığı* - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-39240

Olgulard~n biri Mi geçirdikten iki yıl sonra ko- roner bypass ... Morfolojik yapılarının, cinsiyetlerinin ve kan grup- larının aynı olması nedeniyle tek yumurta ikizi ol-.

Koroner Arter Hastalığında Miyokard Perfüzyon SPECT ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/233.pdf

Günümüzde iki grup radyofarmasötik ajan MPS görüntülemesinde yaygın olarak kullanılmakta olup, bunlar; talyum-201 (Tl-201) ve teknesyum-99m. (Tc-99m) ile.

Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-18717

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Ankara ... Bulgular: EECP tedavi grubunda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda (SVEF) artış ...

ostprandiyal Lipemi ve Koroner Arter Hastalığı - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-38835

parçacıklarla daha uzun süre temas etmesi demektir. (6). Teorik olarak ... Postprandiyal Lipemi ve Koroner Arter Hastalığı: Önemli Bir Risk Faktörü. Apoprotein E ...

Sağ Sinüs Valsalva'dan Çıkan Sol Ana Koroner Arter Anomalisi

http://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2016/11/1-%C5%9Eeref-ALPSOY.pdf

Sağ Sinüs Valsalva'dan Çıkan Sol Ana Koroner Arter Anomalisi. Anomaly of the Left Main Coronary Artery Arising from the Right Sinus of Valsalva.

Koroner Arter Hastalığı - Türk Radyoloji Seminerleri

https://turkradyolojiseminerleri.org/content/files/sayilar/3/buyuk/57-69.pdf

yılında Constantinides'in plak histolojisi çalış- malarında, yoğun bir ... WI) Gemstone (değerli taş) dedektör teknolo- ... M, Dai S, De Simone G, et al. Executive ...

KORONER ARTER GREFT CERRAH‹S ... - Anestezi Dergisi

http://www.jarss.org/pdfs/2010_1%28091%2960-62.pdf

ÖZET. Koroner arter greft cerrahisi (KABG) uygulanan hastalarda hipofizde ani kanama veya infarktüs sonucu geliflen hipofiz apopleksisi nadir görülen bir ...

koroner arter hastalıklarında sol ventrikül duvar hareketlerinin ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/970.pdf

Aterosklerotik Koroner Kalp Hastalıklarında Sol Ventrikül Duvar Hareketlerinin. Transözefajiyal ... 100/dk ve 120/dk hızda hipokinetik segment sayısında biraz.

P-050 Asetilsalisik asit preparatını koroner arter ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=tur&un=TKDA-92744

lasma ve kısalma, vaso vasorumlarda obliteratif endarterit gelisimi kapak yetmezliği, mitral kapağı tutulumuna bağlı mitral yetmezliği gibi anatomik tutulum ...