KÜRESEL İŞLETMECİLİKTE ÜLKELERİN SOSYO-KÜLTÜREL ...

Bunun yanında özellikle azgelişmiş ülkelerde çokuluslu şirketlerin sahip oldukları tekelci ayrıcalıklar ... farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin ... batıl bir inançtır. Tüm dünya genelinde en ...

KÜRESEL İŞLETMECİLİKTE ÜLKELERİN SOSYO-KÜLTÜREL ...- İlgili Belgeler

KÜRESEL İŞLETMECİLİKTE ÜLKELERİN SOSYO-KÜLTÜREL ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/428/410

Bunun yanında özellikle azgelişmiş ülkelerde çokuluslu şirketlerin sahip oldukları tekelci ayrıcalıklar ... farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin ... batıl bir inançtır. Tüm dünya genelinde en ...

afro-avrasya bölgesindeki ülkelerin sosyo-ekonomik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/347617

yapılmıştır. Araştırmada yer alan ülkelerin insani gelişmişlik indeks göstergelerine bakılarak geçmişten günümüze hangi seviyelerde olduğu da incelenecektir. ... Afrika kıtası, 21. yüzyılda küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör olarak ... nüfusu 3.büyük ülke olan Endonezya'nın toplam nüfusu ise 252.8 milyon kişidir.

afro-avrasya bölgesindeki ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik ...

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/afroavrasya/347-360.pdf

günümüze hangi seviyelerde olduğu da incelenecektir. Ayrıca ülkelerin sosyo-ekonomik ... Afrika kıtası, 21. yüzyılda küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör olarak ... ikinci yarısından itibaren uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol oynaması ve uluslararası ... Bangladeş, Sri Lanka, Brezilya, Malezya, Tayland ve.

BEKTÂŞÎLİĞİN SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRESİ

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/huseyin_ozcan_bektasilik_sosyakulturel_cevre.pdf

Bektâşîliğin kısa zamanda büyük rağbet görmesi aynı asırlar Anadolu'sunda dînî, iktisâdî, ... 9 Bedri NOYAN: Bektâşîlik Alevîlik Nedir, Ankara, 1987, s. 7.

Sosyo Kültürel Boyutlarıyla Alevilik

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/huseyin_ozcan_sosyokulturel_boyutlariyla_alevilik.pdf

Alevî/Bektâşî düşüncesinin temelini hoşgörü oluşturmaktadır. Bu hoşgörülü bakıştan dolayı bir çok farklı anlayışı da içine almıştır. Zaman içinde Anadolu'da ...

YEZİDİLERDE SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT VE DİN VİRANŞEHİR ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8006/241613.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yezidiler inanç konusunda çok sorgulayıcı değiller. Yezidi dininin bir sır dini gibi oluşunun bir nedeni de bu olsa gerek. Tanrı, Melek Tavus gibi konularda çok fazla.

van gölü havzası'nın sosyo-kültürel yapısı

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi61_pdf/6iksisat_kamu_isletme_turizm/koyuncu_burcu.pdf

Kapalı toplum yapısına sahip olan. Havza'nın sahip olduğu feodal yapı, zaman zaman havzanın eğitim, sağlık, rekreasyon, aile yapısı, çalışma hayatı, sosyal ...

MÜKERRER SUÇLULARIN SOSYO-KÜLTÜREL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/621801

Suç üzerindeki aile, eğitim, yaş, sosyo-ekonomik koşullar, toplumun suçluya ... pvc doğramacılığı, mermer ustası, araba kiralayıcısı, serbest meslek olduğunu.

AZERBAYCAN VE ANADOLU'DA SOSYO-KÜLTÜREL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/621128

göre Ahîlik, gerçek ismi Şeyh Mahmut Hoyi olan Ahî Evran'la (1169-1262) başlarken, ... Endülüs, Kuzey Afrika, Mısır gibi bölgelerde geniş yer bulmuş ve halkın çeşitli kesimlerinin ... doğduğu fikrini savunanlar da olduğunu da belirtmeliyiz. Ahî ...

KUR'AN'IN SOSYO-KÜLTÜREL KOŞULLARI DİKKATE ALIŞI: MA ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910416.pdf

Risale Yayınları, İstanbul, 1994, Cilt 1, s.387-390. Page 12. Kur'an'ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma'rûf Kavramı Örneği.

tasarımın sosyo-kültürel boyutu - JournalAgent

http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-04696-ARTICLE-SAGOCAK.pdf

kültür politikaları, teknolojik gelişmeler ve değişen toplumsal davranış ve ... Besides the negative effects of living crisis of culture are brought to attention ... değişimler paralelinde, insanların nesneler ... arasında fark gözetmeyen ve “evrensel ... getirdi. Nesneler dünyasına ilişkin vizyon, üreticilerin eski idealinin yerine geçti.

1 GÖRSEL KÜLTÜRÜN VE SOSYO-KÜLTÜREL OLGULARIN ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/arzuuysal/Publications_001.pdf

ders ya da derslerin yanı sıra, çağdaş görsel kültürün imgeleri ve ... Anahtar Kelimeler: Görsel Kültür, İmge, Görüntü Üreten Teknolojiler, Sosyo-Kültürel. Olgular ...

KUR'AN'IN SOSYO-KÜLTÜREL KOŞULLARI ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910416.pdf

leşme… gibi hususlara ilişkin elde ettiği kazanımlarını/yorumlarını, bazı ... (İlga: Kaldırmak; İbka: Kabul etmek; Tadil: Kısmen değiştirerek kabul etmek). Câhiliye ...

Köy Kadınlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Konumları

http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Publikationen%20Archiv/Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1/1992/K%C3%B6y%20Kad%C4%B1nlar%C4%B1n%C4%B1n%20Sosyo-Ekonomik%20ve%20K%C3%BClt%C3%BCrel%20Konumlar%C4%B1.pdf

KÖY KADINI. 2.1. Kadının Sosyo - Ekonomik Yeri. 2.2. Kadınların Eğitim Durumları. 2.3. Kadınların Evlilik Yapılan. 2.4. Kadınların Çocuk Sayıları. 3. KÖYLERDE ...

192 SERÇİLER KÖYÜNÜN SOSYO-KÜLTÜREL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/205992

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Devrim Topses. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. E.Posta:[email protected] Özet.

ÇİN'DE YAŞAYAN SALARLARIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPILARI ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5934/Yonghua%20LI-%C3%87%C4%B0N%E2%80%99DE%20YA%C5%9EAYAN%20SALARLARIN%20SOSYO-K%C3%9CLT%C3%9CREL%20YAPILARI%20%C3%9CZER%C4%B0NE%20B%C4%B0R%20ARA%C

27 Mar 2019 ... ve Çin Hükümetinin uyguladıkları azınlık politikalarından nasıl etkilendiklerine ... Mi Yizhi, Salarların dili, vücut şekilleri, önemli alışkanlıklarını inceleyerek tarih ... Ayrıca, çayın günlük yaşamda önemli olduğu da görünüyor.

çorum ili ve kırsalındaki kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik ... - OKA

https://www.oka.org.tr/assets/upload/dosyalar/orum-ili-ve-kirsalindaki-kadinlarin-sosyo-kulturel-ve-ekonomik-yapilari.pdf

neler ile ilişkili olduğunu sorgulamaktadır (Karasar, 2005: 34). Çorum ili ... Köy. Toplam. Çorum Merkez. 218130. 37637. 255767. 225927. 36046. 261973. Alaca.

sokak çocuklarının sosyo-kültürel ve ekonomik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/345867

Ankara'nın Sakarya caddesinde yaşayan sokak çocuklarının aile yapıları, niçin ... çocuklarının eğitim düzeyi düşük anne ve babaları Türkiye'nin kırsal ... alkolikler, fuhuş ve organ mafyası gibi korkunç tehlikelerle karşı karşıya gelerek.

Norveç'te Türklere Ait Dinî ve Sosyo-Kültürel Organizasyonlar ...

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/223581

devam ettirmiştir.7 19. yüzyılın başlarında Danimarka, Norveç'i, 1814 yılında. 1. Ural Manco, Turks in ... günlerin kutlanması, sünnet, nişan, düğün ve nikâh merasimleri, Kur'an ... Türkler 1988 yılına kadar bu organizasyon çatısı altında faaliyet.

hz. peygamber'in çağdaşı yahudilerin sosyo-kültürel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260751

Peygamber'in çağdaşı Yahudiler,. Talmudik esaslara göre yapılanan ve hayatlarını da Talmud kurallarına göre dü- zenleyen tipik bir Yahudi cemaati özelliği ...

Azerbaycan'da Sosyo-Kültürel Değişme, Din ve Dinsel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/3529

bach'tan daha ileri giderek, materyalist felsefeyi tarih sahnesine, ilimler alanına uygular. ... gizli emri doğrultusunda 'Azerbaycan'da İslamı parçalama planı' hazırla ... lık)'indir; herkimin arkası, desteği olmazsayükselemezmiş). Zerreler ... ARMAĞAN, Mustafa (1999), İslam'da Bilgi ve Felsefe, İstanbul. ... iloğlu 2001: 26).

Azerbaycan'da Sosyo-Kültürel Değişme, Din ve Dinsel Canlanma

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3347-published.pdf

varlıklarını devam ettirmiştir, İslam ve Müslümanlık, Azerbaycan. Anahtar Kelimeler: ... yaptığı evlilik İslam'ın dışındaki bir dünyaya açılmaya imkan vermiyor du. Bunun ... Mahmudov, Penah (1993), Dinsunaslık Fenninin Programı, Baku Devlet.

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYESİ'NDE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/DO%C4%9EANER-Yasemin-ATAT%C3%9CRK-D%C3%96NEM%C4%B0-T%C3%9CRK%C4%B0YES%C4%B0%E2%80%99NDE-SOSYO-K%C3%9CLT%C3%9CREL-DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M.pdf

1 Oca 2015 ... değişimi gerçekleştiren Cumhuriyet Türkiyesi Atatürk'ün önderliğinde bu seyri ... yaşanan değişim, toplumun gündelik hayatında da önemli değişiklikleri ... yaşamda kullanılabilirliği ölçüsünde daha rahat gerçekleştiği ve kolayca ... Bu anlamda Türkiye'de yaşanan kültürel değişimi gözlemlemek amacıyla.

Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif Entrepreneurship: A Socio ...

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/15/139-160.pdf

Anahtar Kelimeler: Girişimci, girişimcilik, girişimci kültür, sosyo-kültürel yapı. Entrepreneurship: A ... Aynı zamanda, “tutkuyla bağlanma” ve “kararlı dayanıklılık” ...

sosyo-kültürel sürdürülebilirlik kapsamında gerede - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/309727

Bu etkileşim bazen debbağlık, tarakçılık, tiftik ipliği üreticiliği, dericilik ve saraciye gibi zanaat kollarının yok olmalarına neden olurken, kimi zaman da günümüz ...

Kırşehir'de XIX. Yüzyılın Sonlarında Sosyo-Kültürel Bakımdan ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/330/312

Bıyıklı, , Karakıllı, Çopur, Kel, Gözübüyük, Seyrekbasan; Kürt, Tatar, Göçmen, Çerkes, ... emlak, akar ve eşyasının idaresi vasiyy-i kayyumu olan Hidayet'e teslim ... para borcu olduğunu ifade etmiş ve Hulusi Usta, İsa için kefil olmuştur (KŞS 14 ...

AHİLİK VE TÜRK SOSYO-KÜLTÜREL HAYATINA KATKILARI ...

http://tasavvufkitapligi.com/i/uploads/177194ahilik-ve-turk-sosyo-kulturel-hayatina-katkilari.pdf

Ahilik, Türklerin sosyal ve kültürel hayatının şekillenmesinde etkili olan temel ... edilerek, Türk Milletinin sosyal ve kültürel hayatına yaptığı katkılar incelenecektir. FÜTÜVVET ... Ahi teşkilatı bu Türkmen kitlelerini iş ve meslek sahibi yaparak.

ORTADOĞU'NUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI ve BÜYÜK ORTA ...

http://musayavuzalptekin.com/wp-content/uploads/2018/03/ortadogunun_sosyo_kulturel_yapisi_buyuk_ortadogu_projesi.pdf

ve yönünü kavrayabilmek üzere Orta Doğuda yasayan belli başlı etnik gruplar ve ... Yerleşik ve göçebe hayatın yanı sıra bu kısımda aşiret, tarikat gibi etnik ve dini ... gücün de etkisiyle Türk kültür ve dili Orta Doğu'da bir değişimin adı olmaya başlamıştır. ... Daha önce Saddam tarafından Araplara verilen evlerine geri gelip.

kültürel değerlerin sosyo - demografik faktörlerle ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/55802

Kültür konusunu pozitivist yöntemlerle ele alan bu çalışmada kültürel değerlerin iyi anlaşılabilmesi için etik ve emik yaklaşımlar ile düzmece etik yaklaşımı ve ...

sokak çocuklarının sosyo-kültürel ve ekonomđk özellđklerđ ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/2846/G%C3%BCrray%20Bayraktar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8 Eki 2007 ... tarihinde Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi hazırlanmıştır. ... bağlı 82 Çocuk yuvasında 8688, 103 yetiştirme yurdunda 9857, toplam 18545 ... Đlkokul ara sınıftan terklerin sokağa çıkanların büyük bir bölümünü oluşturduğu.

Sosyo-Tarihsel Yaklaşım ile Kültürel Psikoloji - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/50098

Anahtar Sözciikler: Kültürel Psikoloji, Sosyo-Tarihsel, Eıkinlik, Rus Psikolojisi, LCHe. Cultural Psychology with Socio-Historical Approach. ABSTRACT. Until recen!

Vygostky'nin Sosyo- Kültürel ve Bilişsel Gelişim Teorisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/796835

19 Ağu 2019 ... Vygotsky'nin ortaya koyduğu sosyo-kültürel kuram, konuşma dili ile birlikte bilişsel gelişimi sağlama konusunda toplum ve kültüre vurgu yapar.

13 Sosyo-Kültürel Açıdan Annelik ve Kısırlık: Yerma ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453804

9 Ara 2016 ... Verimsiz olansa anormale dönüşür (Foucault, 2016: 12). Bu bağlamda üremenin olumlandığı, kısırlığın ise kabul görmediği vurgulanmaktadır.

Kafkasya'da Kültürel Etkileşim / Sosyo-Linguistik ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/200928cetintas.pdf

Tavkul, Kafkas kültür grubu içinde büyük ağırlığı teşkil eden Adigelerin kökenleri, etnik ve sosyokültürel oluşumları konusunda İskit, Kimmer, Sarmat, Alan, Hun, ...

çocuğa yönelik şiddetin sosyo-kültürel ve ekonomik boyutları

http://sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi31_pdf/5psikoloji_sosyoloji_felsefe/inciyusuf_aliduman.pdf

Bu çalışma fiziksel şiddet mağduru çocukların, şiddete maruz kalmalarının sebeplerini sosyo-kültürel ... yapıların ve hiyerarşik ilişkilerin şiddete etki ettiğini.