41 - İSLAM VE OSMANLI CEZA HUKUKUNDA HATAEN ... - DergiPark

criminal law, war regulated under the title of “killing by mistake” in Islamic and Ottoman ... da maktulün velisi veya velileri katili tamamen affedebilirler43. Hem sulh ... ler duruma göre, Kral'dan imtiyazını kullanarak bu ceza için af buyurmasını.

41 - İSLAM VE OSMANLI CEZA HUKUKUNDA HATAEN ... - DergiPark- İlgili Belgeler

41 - İSLAM VE OSMANLI CEZA HUKUKUNDA HATAEN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/428232

criminal law, war regulated under the title of “killing by mistake” in Islamic and Ottoman ... da maktulün velisi veya velileri katili tamamen affedebilirler43. Hem sulh ... ler duruma göre, Kral'dan imtiyazını kullanarak bu ceza için af buyurmasını.

İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda Zimmiler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/272846

Osmanlı Devleti'nde de zimmiler, gerek kendi aralarında, gerek Müslümanlar- ... yolcuyu öldüren Müslümanın öldürülmeyip, diyet ödeyeceğini savunurlar.71.

islam-osmanlı ceza hukukunda hukuka uygunluk sebebi ... - Hata

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=islam-osmanli-ceza-hukukunda-hukuka-uygunluk-sebebi-olarak-mesr%C3%BB-mud%C3%A2faa_yilmaz-yurtseven.pdf

fiil veya ihmal demektir”3 . İslam ceza hukuku suç ... eşkıyanın, kısasa hükmedilmiş hükümlünün, zina etmiş evli ve muhsan kimselerin öldürülmesi ya da ...

İslam Ceza Hukukunda Haddlerin Caydırıcılığı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/303714

hermafrodit/intersex/hünsa, homoseksüel/eşcinsel, muhannes, travesti ve ... dürtülerini eyleme dökerse yani eşcinsel ilişki yaşarsa o zaman bu onun bilinçli.

Osmanlı Ceza Hukukunda Hile (Aldatma- Dolandırıcılık) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744740

26 Haz 2019 ... Hile ve dolandırıcılık terimlerini açıklamadan önce İslam ceza hukukundaki suç ... kırıklarıyla kat'a müteallık bazı mahsus mikrâzların (makas) ... 1851 CK Üçüncü Fasıl m.12'ye göre altın ve kağıt paraların sahtesini yapan ... ve sahan ve ibrik envâı' ve leğen ve hoşab tası ve sair bi'l-cümle bakırlar ( ) ve.

İSLAM-OSMANLI MUHAKEME HUKUKUNDA ŞAHİTLİK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/525557

mayan çocukların ve akıl hastalarının şahitliği kabul edilmez24. Çünkü şahit olmak, olayları doğru bir şekilde görerek, duyarak anlamayı ve hâkim karşı-.

İslam Hukukunda Suç ve Ceza Kavramı

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/7ilahiyat/uslu_rifat.pdf

Suçlar, hadd suçları, kısas ve diyet suçları ve tazir suçları şeklinde taksime ... Mükerrem771/l369(1984). ... Bir fiilin suç olması için, ilk iki unsur yeterli değildir.

islâm hukukunda ceza - Khilafah.nl

https://www.khilafah.nl/pdf/Ukubat.pdf

Diyeti Ödemekle Yükümlü Olanlar . ... devletin cezalandırmasıyla Müslüman ahiretteki azaptan. 1 Sad: 55- ... kimse, Allah'ın şeriatı tarafından belirlenen ceza ile.

İSLAM CEZA HUKUKUNDA DİYET VE ÂKİLE SİSTEMİ

https://openaccess.izu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12436/411/%C4%B0slam%20Ceza%20Hukukunda%20diyet%20ve%20%C3%A2kile%20sistemi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu sebeple öldürme çeşitlerini ayrı ayrı zikredeceğiz. 33 Kendisine eman verilen, darü'l islam'a pasaport ile giren kimseye müste'men denir. 34 ez-Zuhayli ...

İSLAM CEZA HUKUKUNDA BİLİŞİM SUÇLARI Dinçer AKKUŞ ...

http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11684/1341/10123884.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Temel İslam Bilimleri. Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ. Eskişehir. 2016 ... 4 M. Cevat Akşit, İslam Ceza Hukuku ve İnsani Esasları, Gümüşev Yay., ... Bireylerin video, resim, oyun, sohbet odaları şeklindeki bu tür müstehcen içeriklere.

islam hukukunda ve osmanlı uygulamasında şûra

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7993/189323.pdf?sequence=1&isAllowed=y

hukukundaki anlamının ve gelişiminin ortaya konması, bu açılardan büyük önem ... Comitium, ancak toplumu yakından ilgilendiren bazı konularda kararlar alıyordu63. ... devleti olarak sayabileceğimiz Hun Devleti'nin önemli etkisi vardır. ... başkanının ülkeyi tek başına değil, şûra meclisine danışarak yönetmesi ve bazı ...

islam ceza hukukuna göre kleptomanide ceza ehliyeti ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/703553

açısından nevâzil konumunda olan kleptomaniye dair fıkhî sorular ortaya ... Ortaya Çıkan Kleptomani ve Diğer Psikiyatrik Belirtiler,” Türk Psikiyatri Dergisi 18/1.

islam ve osmanlı hukukunda imam birgivî ve ebussuud efendinin ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/%C4%B0slam%20ve%20Osmanl%C4%B1%20Hukukunda%20%C4%B0mam%20Birgivi%20ve%20Ebuss.pdf

Vakfın tarifi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre şöyledir: Vakıf “Bir ... 8 Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. ... 23 Buhari “Cihad” 89; Müslim “Zekat” 11.

Osmanlı Kanunnamelerinde İslâm Ceza Hukukuna aykırı hükümler

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/47473/2090.pdf?sequence=1

rılmış olan kanunnamelerde de kısmen olsun İslâm ceza hukukundan ayrılmak yolu ... 1) Fatih Sultan Mehmed Kanunnamesi (MOG, I. 1921, S. 19 ve öt.).

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KEŞİF ve YER ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95694

nusuna ilişkin olarak tam bir fikir verebilmelidir.8 9. Keşifte, olayın özelliğine göre, varlığı umulup da bulunama yan iz ve eserler de tutanakta gösterilmelidir ...

ceza muhakemesi hukukunda bilirkişilik - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/95756

Aynı durumda olan iki kişi arasından bilirkişinin, incelemeye ... ihale ve alım satımlara fesat kanşürma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, ... Aynca Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuarları122 , ... imza ettirileceği düzenlenmişti.

ceza muhakemesi hukukunda taşınmazlara, hak ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273388

değerlerinin de el değiştirmesi ve iznin takip edilmesinin önüne geçilmiş ... malvarlıklarının mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde, mağdura iadesi gereke- cektir. ... turma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyanın amacı dı şında ...

ceza hukukunda mağdurun zararının giderilmesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/624649

verilmelidir. Suçtan doğan zararın giderilmesini amaçlayan ceza hukuku kuralları ... somut olaylarda kimlerin suçtan zarar gören sıfatını alacağı konusunda birçok soruna neden ... meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir ... kayıp olarak nitelendirilmemelidir. Ceza ...

Askeri Ceza Hukukunda Başkasının Yaralanmasına ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398584

doğrultudadır[26] Kanaatimizce, askerî birliğin atış eğitimi sırasında atılan bir ... ve nöbet hizmeti gereği yanında bulunan 15R647 seri numaralı G3 piyade ... edilmediğinin belirlenmesinde, işin tekniği ile sınırlı olarak bilirkişi incelemesi.

Türk Ceza Hukukunda Cezaların İçtimaı Kurumunun ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/397857

cezaların içtimaı kurumu, Alman Ceza Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza ... hak oluşturmadığından. ... Diğer hallerde toplam ceza, hak edilen en yüksek cezanın.

türk ceza hukukunda cinsel taciz suçu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/621512

Bkz. PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer, Açıklamalı- Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı. Türk Ceza Kanunu ... Mehmet Nihat/DOĞAN,. Koray/BACAKSIZ, ... sevgilisi olup olmadığının, evli olup olmadığının sorulması gibi119 haller bu kapsamda ...

ceza hukukunda hukuka uygunluk nedenlerinin manevi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/230776

savunma bakımından 1936 yılından itibaren failin bu hukuka uygunluk nede- ... isnat edilmemesinin sıra dışı olmadığını, bilakis objektif isnadiyet kapsamında ...

Avrupa Ceza Hukukunda Ultima Ratio ve Katmanlı Yetki - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/14683

“ceza hukuku önleyici bir mekanizmadır, ama bundan başkaları da bulunmak- tadır. Ahlak, toplumsal ... Böyle bir test orantılılık ile birlikte sonuçlandırılabilir, - bu nedenle ve burada ... şu soruları aklımızda tutmalıyız: 1) Ultima ratio ilkesi Avrupa.

Türk Ceza Hukukunda Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/754008

13 Haz 2019 ... Yasaların öngörmesi halinde bir vergi veya harcın ödendiğini belgelemek amacıyla pul kullanılması mümkündür. 199. maddede bu tür pullar da ...

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70330

Eğer nikah sözleşmesi mehirsiz olarak yapılsa bile yine sözleşme geçerli olacak ve mehir bütün fikıh âlimlerinin ittifakıyla vacip olacaktır. 2. Nitekim Ukbe b. Amir ( ...

İslâm Hukukunda Mehir Davaları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/494540

19 Mehir konusunu içeren ayetlere birkaç örnek olarak; “Kadınlara mehirlerini gönül ... Ziyadeleşen miktar kira bedeli, hisse senedi gelirleri gibi beşerî iradenin.

İSLÂM HUKUKUNDA ÖŞÜR VE DELİLLERİ1 Şevket ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/779960

19 Tem 2019 ... arazi ise hicri 5. yılda Müslümanlara ihanet eden yine bir Yahudi kabilesi olan ... İslâm hukukunda öşür ve haraç arazilerini tetkik ederken, öşrî.

İSLÂM VAKIFLAR HUKUKUNDA İSTİBDÂL Murat ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/273883

müstegallât ya da mescid vakfı olmasına bağlı, konuyla ilgili farklı ... İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi ... İhya International Journal of Islamic Studies ... önceden olduğu gibi mahkemeye intikal ettirilmeden cemaat tarafından ... Genel vakıf hükümlerinde olduğu gibi istibdâlin de hangi şartlarda ve kim tarafından.

İslâm Hukukunda Kolaylaştırma İlkesinin Haccın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606724

Vakfenin Zamanı: Arafat vakfesinin zamanı, Arefe günü (Kurban Bayramından bir ... cinsel ilişkide bulunan kimseye. ... tıraş oldum, (Olur mu)” diye sordu.

islam hukukunda şâyi malın kiralanması - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/638779

Şerîatın bütün hükümleri, menfaati celb etmek ve mefsedeti ... Sonradan değişikliğe uğrayan şuyû' hali (eş-Şuyû'ut-Târî'), akdin yapılmasından sonra orta çıkan özel haller demektir. Bu özel ... Dolayısıyla ne [malın] teslimi gerçekleşecek ne de.

ÍSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA TAKAS ÍŞLEMÍ Dr ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/222063

Biz de bu çalışmamızda borcu düşüren sebeplerden veya yollardan biri olan takas üzerinde ... Konusu, Çeşitleri ve Hukûkî Sonuçları). A. TANIMI. 1. ... vezninde bir kelime olup, bir kimse ile gerek hesap gerekse diğer hususlarda ödeşmek ...

islam muhakeme hukukunda şahitlik ve hükümleri ın the ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/263262

Allah (c.c) Kuranda “İnsanlar arasında hak ile hüküm ... Had ve kısas gibi ceza davalarında kadının şahitliği kabul edilmemiştir.152 Ancak erkeklerin muttali ...

İslâm Hukukunda Hukuka Aykırılık Unlawfulness in ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/587401

15 Ara 2018 ... 63; Ali Naim İnan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (Ankara: Sevinç ... hasır, asılan kandil/avize ya da konulan raflar da zarar vukuu halinde ...

islam hukukunda cevaz ve mubah kavramları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/715387

fiilleri belirtmek üzere “helal” ve “meşru” kavramları ile eş anlamlı olarak ... DİA, İstanbul 2009, XXXVII/380; Çağrıcı, Mustafa, “Mesuliyet” md, İslam'da İnanç,.

islâm idare hukukunda yönetim şekli - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/284418

Atıf gösterme: Sağlam, H. (2017) İslâm idare hukukunda yönetim şekli, ... 12 Şubat 2017. Değerlendirme Tarihi: 15 Şubat 2017. Kabul Tarihi: 20 Mart 2017 ... Artık sen onları affet. ... Bende dinlediklerime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm.

İslâm Hukukunda Yükümlülüğün Şartı Olarak “Güç ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143827

(Teklif), Tekîf-i Mâ Lâ Yutâk, Kudret. ... kişinin şahsı ya da malı üzerinde bir zarara neden olmasıdır. Bu ölçüye ... Güç Yetirilemeyenin Teklifi (Teklîfu Mâ Lâ Yutâk).