Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyleri

denklem kurma ve çözme ile ilgili becerilerini yoklayan dört açık uçlu soru ... Ancak soyut olan matematik kavramları, öğretim sırasında somutlaştırılarak ve somut ... bahsedilen zorlukların sebebini anlamak ve çözüm önerileri geliştirebilmek ...

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyleri- İlgili Belgeler

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyleri

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt10Sayi2/JKEF_10_2_2009_37_45.pdf

denklem kurma ve çözme ile ilgili becerilerini yoklayan dört açık uçlu soru ... Ancak soyut olan matematik kavramları, öğretim sırasında somutlaştırılarak ve somut ... bahsedilen zorlukların sebebini anlamak ve çözüm önerileri geliştirebilmek ...

8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=469

Türkçe'ye uyarlanan Geometrik Düşünme Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin cebirsel ... Testi'nden yararlanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, 8.sınıf öğrencilerinin ... fraktal geometrisi öğrenme alanlarında daha büyük önem arz ...

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Görsel Düşünme Süreçleri - Journal of ...

https://enadonline.com/public/assets/catalogs/0380920001556626695.pdf

29 Nis 2019 ... eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve analitik düşünme olabilir. Birçok araştırma GDS uygulamaları çerçevesinde öğrencilerin eleştirel ve ...

ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri*•••• the ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi9pdf/ersoyesen_basernese.pdf

Esen ERSOY** ... Bu çalışmada, İlköğretim 6. sınıfta öğrenim gören iki farklı ilköğretim okulu öğrencilerinin yaratıcı düşünme ... Anahtar Kelimeler: Akıcılık, Esneklik, Özgünlük, Yaratıcı Düşünme. Abstract ... verdiği cevaplar akıcılık, esneklik ve özgünlük olmak üzere üç farklı boyutta puanlanarak çeşitli ... Pegema Yayıncılık.

8. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70385

şekillerin köşeli olmayan geometrik şekillerden ayrılabildiği düzey-0 seviyesinde ... İlişkisel tarama modeli ise, iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında.

Ortaokul Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/bb9e/dfe43aa43b9a0250a95509c25c9489454643.pdf

açıklamalara bakıldığında çarpma işleminin cebirsel ifadenin değerini arttıracağı ... çalışmada üç sınıf düzeyi seçilerek ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ...

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri Pre ...

http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/5042/1120

rinin geometrik düşünme düzeyleri üzerine etkisini belirlemektir. Sınıf Öğretmenliği ... manda bir ikizkenar üçgendir” gibi sözel ifadeler isten miştir. Ayrıca bu ...

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeleri ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/450548

13 Eki 2015 ... Cebirde ise öncelik cebirsel ifadeler arasındaki ilişki ve işlemlerdir. Bu sebeple ... Toplama işlemi yerine çıkarma işlemini, çıkarma işlemi yerine.

Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeler ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/963648

As a data collection tool, a 28-item multiple-choice algebra test ... ortaokul 7. ve 8.sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeler konusundaki başarı performans ... Küpcü ve Yaprak Ceylan'ın (2012) ortaokul 8.sınıf öğrencileri ile yaptıkları araştırmada kız ...

yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözme ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c21s39/c21s39m7.pdf

Fakat bireylerin sözel problemleri çözebilmeleri için değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeleri, problemi ifade edecek denklemi kurabilmeleri, denklem olarak ...

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cebir bilgileri ve cebirsel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/463655

20 Nis 2018 ... Cebir testi dört cebirsel düşünme düzeylerini ölçen 27 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin cebirsel ifadeleri anlama düzeylerini ortaya ...

ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeler konusunda yaptıkları ...

http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2693

Araştırmadan elde edilen verilerden, öğrencilerin cebirsel ifadeler konusundaki ... Cebirsel ifadelerdeki toplama işlemini denkleme dönüştürerek çözüm yapan ...

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEDE ...

http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11684/1662/401580.pdf.pdf?sequence=1

Bu araştırmada altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde matematiksel ... 4.2.3 Problem Çözmede Matematiksel Düşünme Durumlarının Matematik.

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirler ve ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/2a76/332c1c3e0586759e585c2e1f7f95a64513cb.pdf

öğretim tasarımında kullanılan kesirlerde toplama ve çıkarma konusu için belirlenen ... MÖD; en sade haliyle “Öğrenci Bilgisini Değerlendirme, ... halini almıştır.

Ortaokul Beşinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt16Sayi2/JKEF_16_2_2015_23_42.pdf

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). Cilt 16 ... sevdiklerini, dersi zevkli ve eğlenceli bulduklarını ve matematik bilgilerini arttırmak ...

altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözmede matematiksel ...

http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11684/1662/401580.pdf.pdf?sequence=1

... yer verdikleri görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Düşünme, Matematiksel düşünme, Problem Çözme ... sorusunun cevabını insanların matematiğe başvurmadaki ...

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI TEMEL MATEMATİK ...

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138188-20131220114541-18.pdf

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bazı temel matematik ... Anahtar Sözcükler: kavram öğrenme, ilköğretim, matematik öğretimi. Abstract ... sorusunun cevabı insanların matematiğe başvurmadaki amaçlarına, belli bir.

ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2314/280662.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dr. Mehmet Kaan DEMİR'e, tezimin istatistiksel işlemleri aşamasında, yardımcı olan Aytaç SEFERCİK'e, görüş ve önerilerinden faydalandığım arkadaşlarım ...

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirler ve Kesirlerdeki Toplama ...

https://pdfs.semanticscholar.org/2a76/332c1c3e0586759e585c2e1f7f95a64513cb.pdf

Sayılar ve işlemler öğrenme alanına ait kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri konusunun kazanımlarının en geniş biçimiyle altıncı sınıfta yer almasından dolayı ...

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI TEMEL ... - Pegem.net

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138188-20131220114541-18.pdf

dayanan bir sayı sisteminde “basamak” kavramının yer ile ve “basamak ... http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic654907.files/Knowing_CogSci.pdf.

bilgisayar destekli öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11.ozden_tezel.pdf

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KAVRAM BİLGİLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ. Prof. ... Anahtar Sözcükler: Kavram bilgisi, yaşamımızdaki elektrik, fen bilimleri, ...

İlköğretim Altıncı Sınıf Ögrencilerinin Kendi Yazma Becerileri ...

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_fadb1.pdf

Sayı: 2, Temmuz 2011 ... ilNöğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini nasıl geliştirdiNleri ve ... Hikâye, roman, úiir gibi türlerde ürün vermek, bireysel yetenek ve ... Öğrenci B: Sadece ödev için yazmayalım baúka úeyler de yazalım.

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanındaki ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/390541

gösteren cebirsel ifadeyi yazınız. 5. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. ➢ Ümran hoca öğrencileri için aldığı kitaba (4x 22) TL, deftere (2x-5) ...

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI TEMEL ... - Pegem Akademi

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138188-20131220114541-18.pdf

simetri ve basamak değer kavramları ele alınmış ve bu temel kavramların anlaşılma ... öğrenmeyi engellemek için çeşitli öğretim etkinlikleri kullanılarak konunun ...

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemleri Çözme Sürecinde ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/plugins/uploads/files/3247-published.pdf

26 Tem 2019 ... Anahtar Sözcükler: Üstbiliş, kesirler, problem çözme, altıncı sınıf, ... Elinizde 2 yumurta ve 0,3 litre süt ile yapılan bir kek tarifi bulunmaktadır.

Beşinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201357

Bu havuz problemini doğru cevaplayan öğrencilerinin çoğunluğu problemi sırasıyla “birinci işlem; 26 34=60 ve ikinci işlem;. 300:60=5” işlemleri gerçekleştirilerek ...

ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin din kültürü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441989

Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ... Bu araştırmanın amacı, ortaokul 5 ve 6. öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgi- ... sunda orta düzeyde ve sınıfta ders kitabı dışındaki etkinliklerin kendilerince yapıl-.

ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ... - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/okudugunu-anlama-testi-toad.pdf

4.2.2 Annelerinin Eğitim Düzeylerine Göre İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi ... Değişkenine Göre Okuduğunu Anlama Puan Ortalamalarına İlişkin t testi Sonuçları . ... Metnin yapısını çözümleme: İster bütün bir kitap olsun, ister kısa bir yazı, her ... başlık, karşıt anlamlısını, anlamı bozan kelimeyi, anlamca denk ifadeyi, eş ...

altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi üretim, dağıtım ve ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi40_pdf/5egitim/akgun_ismailhakan.pdf

Başarı testi hazırlanırken öncelikle 6. Sınıf sosyal bilgiler programından üniteyi kapsayan altı kazanım tespit edilmiştir. Pilot uygulamada kullanılmak üzere her.

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Açık-Uçlu Sözel Hikayeye ...

http://oaji.net/articles/2015/1134-1442212008.pdf

problem kurarken dilsel güçlüğü en düşük olan “ödev” türü problemleri daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. ... kesirlerle işlemlere yönelik açık-uçlu sözel hikayeye kurdukları problemlerin matematiksel ... online.org.tr/vol13say4/v13s4m7.pdf.

8. ve 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/148779

VE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME ... uygulama sırasında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar; sekizinci sınıf ... Matematik, düşünmeyi geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. ... Verilerin analizine başlamadan önce verilmesi beklenen muhtemel cevapları ... Fakültesi Yayınları.

6-8. sınıf öğrencilerinin mecazlı dili anlama düzeyleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441273

4. Öğrencilerin gerçek, mecaz sözcükleri ve deyimleri anlama düzeyleri cinsiyetle- rine göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 5. Türkçe öğretmenlerinin öğretim ...

ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin bazı ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=686

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Bazı. Değişkenlere ... Anahtar Sözcükler: Düşünme, Eleştirel Düşünme Becerisi, İlkokul. ... sahip olan, bilgiye ulaşan ve ulaştığı bilgiyi kullanan bireyler olarak tanımlamaktadır (Çalışkan,. 2009). ... Bu amaç doğrultusunda, araştırmada aşağıdaki sorulara cevap.

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzey- lerinin ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=24

sezgiye ve bilgiye sahip olmasına, geometrik düşünme ve ... (NCTM, 2000). Çocukta uzay kavramı ve geometrik şekillerle ... İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Paralel ve Dik Doğru/Doğru Parçalarını ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/674496

Anahtar Sözcükler: Paralellik, diklik, Paralel ve dik doğru/doğru parçası çizme ... Çalışma sonucunda, öğrenciler okulda öğrenilen formel paralel doğru tanımı.

Cebirsel Düşünme ve Öğretimi - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2052019120349Uygulama%20%C3%96rnekleriyle%20Cebirsel%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCnme%20ve%20%C3%96%C4%9Fretimi%20pdf.pdf

rin temel taşı olan değişken ve değişkenlerden oluşan cebirsel ifade kavramlarının ... 8. Bölüm: Özdeşlik Kavramı ve Özdeşlik Kavramının Öğretimi. Arş. Gör. Hilmi ... 7. ve 8. Sınıf Düzeylerinde Denklemler Konusuna İlişkin Kazanımlar ... 196.