TÜRKÇE, YABANCI DıL VE FEN EGıTıMı GELışTıRME ... - DergiPark

1990-1991 ögretim yılında Almanca orta 1 ders kitabı hazırlamıştır. Ögrenel ,ve ögretmenlerin ... lel olarak Almanca komisyonu üyelerinee 26 adet TV programı hazırlanmış, film- i. Radyo ... sayılı Tebligler Dergisi'pde yayımlanmıştır. 2. ... e) 'Heril ve ilçede "Türkçe Egitimini Uygulama ve İzleme Komisyonları" kurul- muştur.-.

TÜRKÇE, YABANCI DıL VE FEN EGıTıMı GELışTıRME ... - DergiPark- İlgili Belgeler

TÜRKÇE, YABANCI DıL VE FEN EGıTıMı GELışTıRME ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88333

1990-1991 ögretim yılında Almanca orta 1 ders kitabı hazırlamıştır. Ögrenel ,ve ögretmenlerin ... lel olarak Almanca komisyonu üyelerinee 26 adet TV programı hazırlanmış, film- i. Radyo ... sayılı Tebligler Dergisi'pde yayımlanmıştır. 2. ... e) 'Heril ve ilçede "Türkçe Egitimini Uygulama ve İzleme Komisyonları" kurul- muştur.-.

TÜRKÇE, YABANCI DıL VE FEN EGıTıMı GELışTıRME ME ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88333

Ben Milli Egitim Bakanhgı, Taıim v~Terbiye Kurulu ijaşkanhgı, Yabancı Dil. Egitimini Geliştirme Merkezi (YADEM)'de MQdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum.

TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/739457

Bölükbaş Kaya, F., Golynskaia, A. ve Dereli, K. (2019). Türkçe eğitimi üzerine ... Grafik 1: Lisansüstü Düzeylere Göre Tezlerin Dağılımı İle İlgili Bulgular. Grafik 1 ...

38 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

http://www.anadiliegitimi.com/download/article-file/14883

Anahtar Kelimeler: Yazma Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yazma Süreci. ... hazineleriyle anlamlı ve söz dizimi kurallarına uygun bir biçimde cümle ...

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786601

Yabancılarla. Konuşma Kaygısı açısından ise yazma, okuma ve main course akademik başarı puanları ile düşük, anlamlı olmayan ilişkiler gözlenmiştir. Anahtar ...

Değerler Eğitimi ve Türkçe Öğretiminde Değer Eğitimi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/351405

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de Türkçe öğretiminde değer eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaları (tez ... 2008, s. 764). Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde “Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ... İdi Tulumcu F. ve Tulumcu F. M. (2015).

türkçe öğretmeni adaylarının türkçe alan eğitimi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/200594

Türkçe eğitimi alanında farklı adlarla, farklı yayınevlerince pek çok kitap ... Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı ... önünde bulundurularak 2014'ün Nisan ve Mayıs aylarında 15 öğretmen ...

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/8093/Hacer%20Tekercio%C4%9Flu-%20Y%C3%BCksek%20Lisans%20Tezi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

hazırlanan etkinlikler bu işlevleri geliştirecek şekilde ders kitaplarında yer almamıştır. ... Onlardan alınan cevaplar içerik analizi ile çözümlenmiştir. ... “Yüksek Evde Oturanın Türküsü” şiirinde doğa ve doğaya ait olmayan yapay unsurlar ...

Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımı İle Beden Eğitimi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319469

Eğitimi Özel Yetenek Sınav Otomasyon ... Anahtar Kelimeler: Çevik Yazılım Geliştirme, Scrum, Özel Yetenek Sınavı, ... Sınav. Otomasyon Sisteminin Tasarımı.

Yoğun Yüklenmeli Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/196936

24 Tem 2012 ... ve Vücut Geliştirme dersi içerisinde yapılmıştır. ... Sonuç bölümünde, Sağlık Hizmetleri Yüksekokullarında müfredat programı içerisinde yer alan beden eğitimi ... Yazar göğüs kas bölgesi veya buradaki kas grupları ile ilgili bir.

TÜRKÇE OKUTMANLARININ YABANCI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/635684

Öğretimi Kurultayında (UTEOK-2015) sunulan “Yabancı Öğrencilerin Türkçeyi. Öğrenirken Anlatma Becerilerinde (Konuşma-Yazma) Yaşadıkları Sorunlar:.

Yabancı Dilde Tıp Eğitimi Tartışması - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/199118

Diğer yandan, 1981-1990 yılları arasında açılan üniversitelerden biri olan Marmara Üniversitesi Tıp. Fakültesi, kurulduğu tarihten itibaren yabancı dilde eğitim ...

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/493536

modern yöntem ve teknikler hakkında bilgi sunulmuştur. Çalışma, tanımlanan ... ile ilgili olarak Fizz yöntemi, okuma ve video izleme becerilerine göre K-W-L.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/493507

amacıyla Dilset yayınları tarafından hazırlanan Açılım Türkçe Ders Kitabı 1 adlı ... serinin diğer kitapları kapsam dışı tutulmuştur. 2. Dil ve Kültür. 2.1. Kültür ... http://www.cal.org/resources/digest/digest_pdfs/0309peterson.pdf adresinden erişildi.

YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNĠN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177693

Anahtar sözcükler: İkinci yabancı dil olarak Türkçe, Ulusal Ajans Hayat Boyu Öğrenme Projeleri, TÖMER‟de ... Turkish language teaching and modeling is described in Example materials. ... ĠletiĢimsel Yöntem (Communicative Method) ... gözünden dünyaya ve yaĢananlara bakılmıĢ, anlatımı yalın ve anlaĢılır, samimiyeti ...

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A1 VE A2 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/775846

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ders kitabında “Albert Einstein'ın görseli yanında ... tarihinde http://abdigm.meb.gov.tr/eski_site/uaorgutler/AK/cefr_Turkce.pdf.

Web 2.0 Araçlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721130

dilekler, fıstıkçı şahap, isim cümlesi, isim tamlamaları, iyelik ekleri, kaçıncı, ki eki, kim ve ne, kişi zamirleri, mak isteme, saatler, sayılar, soru eki, şimdiki zaman, ...

Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dil ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/34-published.pdf

ÖZ: Çalışmada, yabancı diller öğretmenliği bölümünde (İngilizce, Fransızca, ... adapted to Turkish by Şahin Kaya (2008) after transforming it into “Scale for ... The efficacy belief mean scores of teacher candidates regarding the total score and.

Türkiye'de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe

https://core.ac.uk/download/pdf/153447114.pdf

Anahtar Kelimeler: Dil edinimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Öğretim metotları, Motivasyon ... Yabancı bir dili öğrenmede farklı toplumların İngilizce, Fransızca,Rusça gibi ... Ama Rusçada kadın için Türkçe okunuşuyla ana, erkek için on ve cansız ...

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Yunanlıların ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606963

Çalışmanın bulgularına göre, anadili Yunanca olan yetişkinlerin özellikle “Sıfat Fiil”. (Parasentem) kullanımında zorluk yaşadıkları tespit edilmiştir. Veri analizi ...

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: ŞİMDİKİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/43932

present continuous tense, which we believe to be the first tense to be thought at CEF ... öğrenme düzeyleri için bir göstergeler tablosunu ve geçerliliği onaylanmış dil yeterliliği ... ingilizce'deki gibi geniş zamanla öğretime başlanmıştır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ve İngilizce Ders ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/581165

16 Ara 2018 ... Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü”nde (YTKSS) (Göz, 2003) sıklıkla yer ... sözlük listeleri en sık kullanılan sözcüklerin benzerlik oranı açısından.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/506168

dışı öğrenme ortamı olarak tasarlandığında yabancı dil olarak Türkçe ... kullanım kolaylığı ve mobil cihazlara uyumluluğu sebebiyle Wordpress altyapısı tercih ... Tablo 7: Blog Etkinliklerinin Okuma Başarısına Etkisi. Ana Tema. Alt Temalar.

türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde safahat'tan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/715433

Şiir: Âsım. Sayfa Sayısı: 387. - Geçmişe mâzî derler! -. Doğru, lâkin… - Bırak, oğlum, gelecekten ne haber? Geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler: Geçmişte ...

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Broşürlerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908717

21 Ara 2019 ... http://www.zeytinburnukultursanat.com/Sayfa/21/BrosurArsivi.aspx?P · age=2#.XdKWIdUza00 (Erişim Tarihi: 18.10.2019). Page 12 ...

Öğretmen Adaylarının Yabancı Sözcüklerin Türkçe ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181553

Ancak bu denetlemeye rağmen özellikle görsel medyadaki dil kirliliği artarak devam ... (1995), dilimize giren yabancı sözcüklerin fazlalığını ana diline karşı bilinç ...

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okuma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/295099

15 Nis 2017 ... Türkçe seslerin tanıtılması, akıcı okumanın sağlanması, kelime bilgisi, dil bilgisi gibi pek çok bilişsel ... Vanuatu. 1. 0.2. Kırgızistan. 5. 1. Vietnam. 2. 0.4. Kolombiya. 2. 0,4. Yemen. 9. 1.7. Kongo ... MEB Çeviri Komisyonu (2009).

yabancı dil olarak türkçe yeterlilikleri ve yabancı ... - Dilbilimi.net

http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkce_yeterlilikleri_ve_ogrenci_kabul_olcutleri.pdf

10 Eyl 2015 ... Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ... İstanbul Üniversitesi A, B, C değerlendirme ölçütü ile Avrupa Birliği ölçütlerini aşağıdaki ...

yabancı dil olarak türkçe ve ingilizce ders kitaplarındaki ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17046

12 Mar 2014 ... Anahtar Sözcükler: Türkçenin öğretimi, Ders kitapları, Öğrenme stratejileri. THE USE OF ... 8). Bilişsel psikolojinin verilerinden yararlanan O'Malley ve Chamot'a. (1990, s.1) ... konuları önem kazanmaktadır. Öğrenci ... Beşincisi, yabancı dil ders kitaplarındaki sınıf faaliyetlerine stratejilerin örtük veya açık.

Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Sınıflarında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/209725

çalışmasının amacı Yabancı Dil olarak Türkçe (YDT) ve İngilizce (YDİ) ... Yabancı dil öğretiminde kültüre dayalı çalışmalar olmadan dil öğretimi eksik ve ... içeren yazılı belgelere ulaşarak onların veri analizini içeren nitel bir araştırma yöntemi-.

yabancı dil olarak türkçe ders kitaplarında okunabilirlik - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/158389

Anahtar Kelimeler: Okunabilirlik, Yabancı Dil Olarak Türkçe. Öğretimi ... reader. The concept of readability is one of the formulas which determines ... Bahçesine Gidiyoruz”24 metinleri ve Yabancı Dilim Türkçe ders kitabından alı- nan “Dört ...

yabancı dil olarak türkçe öğretimi a1-a2 düzeyi ders ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/715421

Ancak Yabancı Dil Olarak Türkçe ders kitaplarında izlence türlerini belirlemeye yönelik bir çalışma yoktur. Bu çalışmada beş ders kitabı setinden A1-A2.

türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin sözlük kullanma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441292

Bu makale, yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenirken sözlüklerden yararlanma ... Sözcükler olmadan dilin yapısından, kurallarından, ses sisteminden bahset- ... Anlamlı Kelimeler Sözlüğü”, “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”, “Tarama Sözlüğü”,.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde “Metin Türü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/356052

Metin türleri, metini anlama ve üretme aşamalarında bireyi yönlendirerek bildirişimin ... Açıklayıcı metin örneğinde metin türü odaklı metin yazma modeli nedir?

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369199

İkinci olarak bağlama ögeleri, üçüncü olarak ise eksiltili anlatımın kulla- nıldığı tespit edilmiştir ... İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağ- daşıklık ...

yabancı dil olarak türkçe öğretiminde yararlanılan kısa ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/577175

Özet. Dil öğretimi üzerine yapılan çalışmalarda akademisyen ve araştırmacıların birleştiği nokta; bir dilin yabancı dil olarak etkili bir biçimde öğretilebilmesi için ...