tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

TEFSİR BİLİM DALI. OSMAN BEDRÜDDİN ERZURUMİ'NİN GÜLZAR-I SAMİNİ'SİNDE. BULUNAN AYETLERİN TASAVVUFİ YORUMLARI VE RUHU'L-BEYAN.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...- İlgili Belgeler

tc çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islâm bilimleri ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Sami%20Kilin%C3%A7li,%20Ak%C4%B1l%20ile%20ilgili%20hadislerin%20tespit%20ve%20tenkidi%20.pdf

Bu çalışmada Kur'ân ve hadislerde akıl kavramı ve akılla ilgili hadislerin sıhhat, ... almaması için dînî anlayış ve uygulamaların sahih hadisler çerçevesinde ... burada hacamatla ilgili tüm hadisleri değil sadece hacamatın aklı ve hafızayı ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/2239/y%C4%B1lmaz-hasem-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sure Evvelinde İstiâze ve Besmele . ... H. III. asrın ilk yarısında başlayan bu olay, ... âyeti nazil olmayana kadar bir sonraki sûre hangisidir bilinmiyordu”.145.

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/4E835BA5-E00F-9A4C-83B2-89084B47BD2A/10288033.pdf

bulunulmaktadır. Bu sebeple gerek esmâ şerhlerinin gerek havâs bilgisi içeren ... isimler Allah'ındır. O'na o güzel ... Erbaîn-i İdrîsiyye'de tahrîr ve tastîr olunduğu ...

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/83757_2322015142243813.pdf

konduktan sonra, son olarak onun dini görüşlerinin oluşumunda siyasi ... Modernleşme, Türk-İslam dünyasının içinde bulunduğu sürecin anlaşılması için ... kabul edilen modernite kavramının anlaşılması için öncelikle Tanzimat devrinin iyi ... gönderilen sefirler, Batı'nın teknolojisiyle beraber sosyal ve kültürel yaşantılarını da.

tc uludağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

https://oidb.uu.edu.tr/bitstream/11452/1608/1/523950.pdf

kesmek, yüze zarar vermek gibi kendine zarar verme ve kan akıtma adetlerinin Âşûrâ ile ... sine döven, zincir vuran, başyaran, Hüseyin'in tabutunu simgeleyen nahllar taşıyan desteler de ... Elbette İran'da Sufi tarikatlar ve. Meşhed, Rey, Kum ...

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5600/unal-yap%C4%B1c%C4%B12019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

çevreleri vakıf gelirleri ve vergi muâfiyetleri ile güçlendirmiştir. ... Meşâyıh genel anlamda resmî ideoloji dâiresi içine çekildiğinden Osmanlı Devleti'nde.

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islâm bilimleri ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/32072/Tabakoglu.pdf

NUREDDİNZADE'NİN HAYATI, ESERLERİ, TARİKAT SİLSİLESİ ve ... ve cemaat mezhebi üzere olmayub hilâf-ı şer' vaz' üzere olmak”, “Rafz u ilhâd üzre ... vardığında, Nûreddinzâde, Yahyalı Gazi Muhammed Paşa Camiinde minbere çıkarak.

tc harran üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11513/384/1/M.%20Balbay.pdf

Salman Rüştü'nün “Şeytan Ayetleri” isimli kitabı ile tekrar gündeme taşınmıştı. Dolayısıyla ... Endülüs'e ve Kuzey Afrika'ya gelen batılı öğrenciler İslam düşüncesinin ortak dili olan ... Gerçi ilk başlarda bu kitap pek ciddiye alınmamış ama daha.

tc. selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/627/hatice_cakir_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

... 1997, c.1, s. 368. 11 Bozçalı, Alevî- Bektaşî Nefeslerinde Dinî Muhtevâ, s. 36. ... 173 Gazâli, Muhammed, Kalplerin Keşfi (Mükâşefetü'l-Kulûb), terc. Abdülhâlık ...

tc bartın üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11772/2035/Y%C3%BCcel%20Can.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“Akıllı, akil, akıl sahibi, uslu, anlayışlı, gerçeği gören, idrâk ... kısımlarında da benzerlik gösteren ifâdeler bulunurken, benzerlik göstermeyen ifâdeler de vardır.

1 tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/154/ZekiyeG%C3%BCntan%20Tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İbrahim Dede Hâtırât'ında Cuma günleri Şeyh Kadri Dede ile birlikte Hüsâmeddin. Efendi'nin ... dahi nâye tatbîk olunabilir. ... Vay onun hâline. ... Nitekim Hızır'ın katl ettiği gulâm gibi, ki cennete gitti. ... هدﺎﺒﻋ'519 [Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır.

selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islâm bilimleri ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9922/218765.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rûhu'l-'arifin (İstanbul 1275), Vuslat Ehli ve İlâhî Aşk adıyla Rahmi Serin ... A. I. Adı Ve Yazılışı: ... Rabıta kelimesi " ﻂ ﺑر" kökünden türemiş Arapça bir isim olup, esas manası: "Bir şeyi ... veya iki nefes arasındaki boşluğu gafletten korumak için: "İlâhi Ente Maksûdî ve Rızâke Matlûbî" (Rabb'ım benim gayem yalnızca sensin.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islâm bilimleri ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/190508-M.%20S.Sayar.pdf

2 Massignon, “Tasavvuf”, s. 27–28. 3 Ali Arslan, “Abdulkadir Geylanî Hazretleri”, Müzekkin-Nüfus, Eşrefoğlu Rumî, Terc: Ali Arslan,. Arslan Yay. , İstanbul , 1976, ...

T.C Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/3739/417515.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1.3.4.3. Sır- Esrâr…… ... Osmanlı döneminin ilk Türkçe tıp kitabı olarak kabul edilen Havâsu'l-Edviye'yi ... Abdülkâdir Geylânî (ö.561/1165) şükrü üç kısma ayırır.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü islam tarihi ve sanatları ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15093/354907.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Leona Caetani'nin İslam Tarihi Adlı Eserinde: Hz. Muhammed. (Risalete Kadar) ... M. Asım Köksal, Caetani'nin Bedir'de katledilen müşriklerin esamisi başlıklı 88.

tc hitit üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü temel islam bilimleri ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5742/ayse-nur-k%C4%B1rcal%C4%B12019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

maneviyattan sıyrılmış, maddeyle kuşatılmış bir hayat tarzına doğru evrilmektedir. Modern ... Hakikaten sen ( benzeri görülmemiş) çirkin bir şey yaptın.” Dedi.

T.C. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler ve ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12396/452041.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Zihin Haritaları, İşbirlikli Öğrenme ... Zihin haritalarının ortaya çıkışına yönelik diğer bir görüş ise, Tony Buzan'ın. 1960 'lı ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/kastamonu/942/Aisha.%20Abulqasem.%20Khalifa.%20AJJOUAT..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ali b. Ahmed b. Hazm'ın (456/1064) el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihal'i, Ebû'l- ... Muhammed el-Gazali, (505) el-İktisad fi-Usulil-İtikad, Darul-Minhac, s.121.

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/140/TASAVVUFTA%20%C4%B0%C3%87%20TENK%C4%B0T%20GELENE%C4%9E%C4%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İmam-ı Rabbânî'nin Mektûbât'ındaki içe dönük eleştirileri tez konusu olarak belirlenmiştir. ... 1120/1708) ve Abdülganî en-Nablusî (ö. ... yermeyi bile hoşgörüyle karşılamaktadır ve “bu türlü kötülemeler bizi kirden pastan arındıran sabun ... rüya görmek, akıl ile müşâhede derecesinde bilmek, düşünmek, idrak etmek, Allah.

tc muş alparslan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam ...

http://akademikarsiv.alparslan.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/170/Kur%27%C3%A2n%27%C4%B1n%20Kur%27%C3%A2n%20ile%20Tefsiri%20Ba%C4%9Flam%C4%B1nda%20%27%27Kur%27%C3%A2n%27%C4%B1%20Ker%C3%AEm%20Meal%20ve%20Tef

kaldığını, tefsirinin ilk sayfasından son sayfasına kadar bu yöntemi başat bir yöntem ... 36; Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat. Fakültesi ... Kadınların suçlarını itiraf etmeleri esnasında onlarla Kral arasında bir.

tc fırat üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü türkçe ve sosyal bilimler ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12455/508970.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4.1.1.8. ''Yüksek Evde Oturanın Türküsü'' Metninin Bulguları ve Yorumu ...... 125 ... düzeydedir gibi soruların sorulması ve bu soruların cevapları dikkate alınarak.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iletişim bilimleri anabilim ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14921/289576.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Ağu 2009 ... bizleriz” sözü bir efendilik bilincine (2005: 10) örnek olarak ... Hugo'nun şiirlerinde, Marks'ın çözümlemelerinde, Sacy, Renan ve Lane'in dil ... hücredeki mahkûmun her hareketinin bir silüetini izleme olanağını ... (Cloverfield).

1 onay tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü eğitim bilimleri ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16230/204622.pdf?sequence=1

Anahtar kelimeler: Erken Çocukluk Eğitimi, Oyun, Psikomotor Beceriler, Beceri ... Tablo 2: Deney grubunun öntest ve sontest top tutma becerileri bulguları88 ... pek çok psikologa rehberlik etmesi, çocuklarda akıl yürütme ile bilimsel sezgi.

tc erciyes üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam ... - AVESİS

https://avesis.erciyes.edu.tr/dosya?id=974af9f1-4f38-4670-af04-806c4b5cb295

Ebu'l-Leys'in Mecmûu'n-Nevâzil'i, Serahsî'nin Mebsût'u, Kasani'nin Bedâiu's- sanâi'i, Şeyh ... etmesini o mezhebe intisabın belirtileri olarak zikretmektedir.

tc. selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam ... - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-7/7929-Pir_Sultan_Abdal_Turklerinde_Tasavvufi_Konularin_Tesbit_Ve_Degherlerindirilmesi-Xedice_Chakir-2009-150s.pdf

görevi yapan yetmiş bin nur kanatlı melek'ten söz edilir.”37. “Alevi-Bektaşi Edebiyatında ... Yüküm lâl ü güher Şam damgası varı. Eğer âşık isen gel sar yaramı.

TC Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Ġslâm Bilimleri ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/23759_1606180201764.pdf

adını vermeden bir kısım âlimin el-Beyzâvî‟nin vefat yılı ile ilgili olarak H.692 yılını kabul ettiğini ... ve hatta tefsirini de onun iĢaretiyle yazmaya baĢladığı rivayet edilmiĢtir. ... Ama yıldız kaybolunca, “Ben batan Ģeyleri sevmem” dedi. ... olan tek Allah'ındır”410 âyetinde Allah önce soru sormakta, sonra da cevabı kendisi.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü eğitim programları ve ...

https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16558/263636.pdf?sequence=1&isAllowed=y

VIII. 4.1.3. E-portfolyo Kullanımı Öğrencilerin Öz Değerlendirmelerini Nasıl. Etkilemektedir? ... (Rubrik) yardımıyla yapılır (MEB, 2006). Dereceli puanlama ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15079/344624.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cihan tarihinin umumi hatları adlı eserde 17, 18. ve 19. yy kapsayan dönemin ... Bu dünya tarihinden Türkiye'de ilk söz eden Gazi Mustafa Kemal'di. ... Cromwel “Fena bir köy terzisi tarafından biçilmiş elbise giyen” basit bir adam olarak ... teşekkül eden siyâsî cem'iyet bu kasarlar 1900 senesinde şiddetli hareketlere kıyam.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ana ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14681/314271.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Caferoğlu'nun bu eseri yedi bölümden oluşmaktadır. İnceleme ... idmān (Van Yerli 20-132), lėre 'lira' < İt. lira (Van Küresinli 8-161), lėra (Bitlis 2-67), ... 5), zatan < 'zaten' < Ar. ẕāten (Erciş 15-130), fasılya 'fasulye' (Ahlat 3-4), avara 'avare' ... 101), oḫiyaḫ 'okuyalım' (Van Küresinli 3-36), biçuḫ 'buçuk' (Erciş 10-87), ḳoyini.

fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü çağdaş türk lehçeleri ve ...

http://sosbe.firat.edu.tr/sites/sosbe.firat.edu.tr/files/%C3%87A%C4%9EDA%C5%9E%20T%C3%9CRK%20LEH%C3%87ELER%C4%B0%20VE%20EDEB%C4%B0YATLARI-Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z.pdf

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI ... Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, Cilt:1-9, AKM Yay., Ankara, 2003. Ali EROL ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı van ve ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15125/360031.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ait bulguların, belgelerin yetersiz oluşu da bu uygarlık hakkında yeterli bilgiye sahip ... Urartuların hangi dili konuştuğu ile ilgili bilgiye gelince; Urartu dili üzerine ... olan ''Menua Kanalı'' (bugün Şamran Suyu) inşa edilmiştir ki, bu kanal 51 km.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16566/263643.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışmamızda Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında anne ve mekan algısını ... HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN HAYATI-EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. 1.1.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü müzik anabilim dalı ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15371/443020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Kabak Kemane, Azeri Kamançası, Kabak Kamança,. Müzik, Müzik ... 2 Salih Urhan, Kabak Kemane Metodu, Meta Basımevi İzmir, 2008, s. 3.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim dalı ...

https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16578/263657.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ben Ten'i izliyorum . ... Canavar hayvanlardan saklanmak için kabuklarının içine giriyorlar. Kolları ... civcivimi de götürüyorum, onlarda iyi gol atıyorlar benden.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ı ...

http://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14761/428282.pdf?sequence=1&isAllowed=y

çıkarılması, netleştirilmesi ve devamının sağlanması sürecinde, her zaman olumlu, yapıcı, cesaret ... plansız ve programsız, buradaki etnik yapının yeterince analiz edilmeden, tarafsızlık ... Kentin her yanı Wilson fotoğrafları ve “Wilson Barışı,.