İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhü'l-Mesnevî'sinde Geçen Hadisler ...

Asır), sarf, nahiv, mantık, ilm-i beyan, fıkıh, ilahiyat, tefsir derslerinin yanında hadis de okumuştur. Edirne'de gördüğü bu derslerden icazet alarak İstanbul'a ...

İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhü'l-Mesnevî'sinde Geçen Hadisler ...- İlgili Belgeler

İsmail Hakkı Bursevî'nin Ruhü'l-Mesnevî'sinde Geçen Hadisler

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/ismail_gulec_ismail_hakki_bursevinin_ruhul_mesnevisi.pdf

[İsmail Güleç, “İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhü'l-Mesnevî'sinde geçen hadisler ... Şerhu Nuhbeti'l-Fiker li Usûlu Hadis: Hadis usûlü ile ilgili olan bu eser İbn Hacer ...

İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhü'l-Mesnevî'sinde Geçen Hadisler ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/ismail_gulec_ismail_hakki_bursevinin_ruhul_mesnevisi.pdf

Asır), sarf, nahiv, mantık, ilm-i beyan, fıkıh, ilahiyat, tefsir derslerinin yanında hadis de okumuştur. Edirne'de gördüğü bu derslerden icazet alarak İstanbul'a ...

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ'NİN RÛHU'L BEYÂN ADLI TEFSİRİNDEKİ ...

https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/997/10058962.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ferahu'r-Rûh Örneği” kitaplarıyla, Seyit Avcı'nın “ Sûfîlerin Hadis Anlayışı-Bursevî ... Ruhu'l-Beyan adlı tefsirini Cemaziyelevvel 1117 de (Eylül 1705) tamamladı. 19 ... Murad Sülün, Yusuf Akgün, İstanbul, Erkam Yayınları, 2005, 18 cilt. 38.

ismail hakkı bursevî'nin rûhu'l beyân adlı tefsirindeki hadislerin ...

https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/997/10058962.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4- İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhu'l-Beyan'ında Nefs kavramı / haz. M. Fatih. Hasçiçek, 2000, (Yüksek Lisans), Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri. Anabilim ...

ismail hakkı bursevî'nin rûhu'l-beyân'da islâm tarihi ilk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/143930

fikirlerini en önemli eseri olan tefsir çalışması Ruhu'l-Beyan'da bulmaya çalıştık. Bu makalede onun Dört halife dönemi, Emeviler dönemi ardından da Haricilik ...

- 710 - İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ'NİN HADİS ŞERH METODU ISMAIL ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi48_pdf/7ilahiyat/gultekin_ayse.pdf

Peygamber'den nakledilen "Kim ümmetimden dini konularla alakalı kırk hadis ... “İslam Kültüründe Kırk Hadis Geleneği ve Şeyh Hamid-i Veli'nin Hadîs-i Erbaîn Şerhi”, ... Hadis hakkında Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde zikrettiği, ricalinin Şebib ... Müellif burada sünnetin son vakti sayılan 13 yaşın Hz. İsmâil'den beridir ...

İsmail Hakkî Bursevî'nin - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/742123

24 Haz 2019 ... ta ālā "Elem neşrah leke sadraḳ" (19) Allahümme işrah suduruna. [İkinci bin yılın ilk yüz yılında tecrîd sırrıyla kendisine şahidlik edilen,.

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ'YE GÖRE İNFİTÂR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/30722

tefsir diyebileceğimiz Rûhu'l-Beyân fi-Tefsîri'l-Kur'ân isimli eserindeki nfitar suresinin tefsirinin çevirisidir. Kıyamet hadisesinin tasvirinin yapıldığı bu sûreyi ...

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ'NİN KİTÂB-I KEBÎR'İ VE ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=282

Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri sözlüğü, İstanbul 1995, s. 443. 5 ... vermiştir.22 İsmâil Hakkı Bursevî, zaman zaman kalbine doğan vâridâtı şerh sadedinde bazı eserler ... seler için yazılan mektup ve şiirler yer almaktadır. (Süleymâniye ...

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ'YE GÖRE İNFİTÂR SÛRESİNİN İŞARÎ ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/30722

Anahtar Kelimeler: smail Hakkı Bursevî, nfitâr Suresi, Tefsir,. Tasavvuf. ABSTRACT ... Yedi yaşında annesini ... Keşfü'l-Esrâr'20da denildiği gibi “Denizler boşaldıktan sonra ... Havas (r.a) şöyle dediler: Allah (c.c)'tan geldiğinde cennet nimetleri ...

Sait Okumuş-Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde Geçen Atasözleri

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/sait_okumus_mesnevi_mevlana_atasozleri.pdf

bazı âlimlerce 'Yeni Fârisî' diye adlanan edebî dil üzerinde Türk dilinin ne ... Aptalın dostluğu, dert ve sapıklıktır; örnek olarak şu hikâyeyi dinle. II/1921 ... Eşyaya sevgin, seni kör eder, sağır eder; kara nefsin suç işledi; düşman- lık etme. II/2710 ... “İş yerine gizlice çakmak çakıyorum” diyorsun; kalpten kalbe pencere yok mu?

yûnus emre'nin bir şiiri ve ismâîl hakkı bursevî'nin şerhi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/264560

Anahtar Kelimeler: Yûnus Emre, İsmâîl Hakkı, Şerh, Şiir, tasavvuf ... Eylül, Bildiriler, İstanbul 1971, s.126-127; Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı Tahlili, MEB Yay.

Sûfîlerin Hadis Tesbit Ölçüleri: İsmâil Hakkı Bursevî ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/607205

İzmirli, İsmâil Hakkı, Mustasvıfe Sözleri mi, Tasavvufun Zaferleri mi? Hakkın Zaferleri, ... sin muhtevasının zenginliği, mânasının derinliği bunu göstermektedir”101 demiştir. 97. Hatîb ... Cefr-i Ali ve vefk-i hatmü'l-evliyâ (r.a.) ve sair kelimât-ı kibâr ...

ismail hakkı bursevî'nin şerh-i kelâm-ı şeyh sadî adlı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262557

tefsirine dayanan şerhler zamanla daha geniş bir alana uygulanmış; hadis, dil, edebiyat, tasavvuf, astronomi ... nur mahallidir. Takva ehli büyük zatlar nafilelerle, özellikle sabah akşam kıldıkları nafile ... Aklın Şerefi. “Kişi zail olmaz aklı zail oluncaya dek” ifadesi şerh edilmiştir. ... İmdi dâ'imâ ve ebedâ ... anda oturmuşlar.

RÛHU'L- MESNEVÎ'DE MESNEVÎ'NİN İLK 18 ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1959064546_avsarziya.pdf

Mesnevî'nin birinci cildi olarak değerlendirilen ilk 18 beyti kaleme alanın, bizzat Mevlânâ olduğu söylenir. Mesnevî; “magz-ı Kur'ân”, bu ilk 18 beyit de “ magz-ı ...

RÛHU'L- MESNEVÎ'DE MESNEVÎ'NİN İLK 18 BEYTİNİN ŞERH ...

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1959064546_avsarziya.pdf

Mesnevî'nin birinci cildi olarak değerlendirilen ilk 18 beyti kaleme alanın, bizzat Mevlânâ olduğu söylenir. Mesnevî; “magz-ı Kur'ân”, bu ilk 18 beyit de “ magz-ı ...

İsmâ 'il Hakkı Bursevî'nin Vasiyet-nâme'si

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/46991

tarafından kaleme alınarak tertip ettiği, esasında bir vasiyet-nâme olan Tuhfe-i İsmâ'iliyye adlı eserinin tanıtımı ... zerre kadar olursa dahi gerçi sâhibi muhaldür fi'n-nâr olmaz. Velîkin 'avf ü ... Velîkin zâhir ü bâtında huddâm çokdur, Hak bilür.

mevlânâ'nın mesnevî'sinde - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=77

Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, e- ... 72; Yaşar Nuri Öztürk, Dîn ve Fıtrat, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 1990, s.

MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNDE “ÖKÜZ” METAFORU

http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/1859234957_22.1.pdf

öküzle eşek de vaktin Bâyezîd'i olurdu…” 1. (Hz. Mevlânâ). Özet. Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde “Öküz” Metaforu. Tasavvuf düşüncesinde “öküz” metaforu, ...

MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNDE YER ALAN MENKIBELER THE ...

http://dedekorkutdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=201

düşmüş kadrini bilen anlayan yok. nci de nedir ki? Bir kartada ... Yeni Türk Şiirinde Cüneyd-i Bağdadi Okulu ve Misyonu, Edirne: Yort Savul Yayınları. AKYÜZ ...

NESİMİ DİVANI'NDA GEÇEN AYET VE HADİSLER Gülistan ...

http://isamveri.org/pdfdrg/G00012/2018_66/2018_66_EKMEKCIG.pdf

Onun hiçbir dengi yoktur” anlamında olup, İhlâs sûresi 112/3. ve 112/4. ayette yer almaktadır. ... Hem elem neşrah leke sadrek buyurmuş Hak sana. (Nesimi ...

MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNDE “HAR (EŞEK)” - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=253

maktan uzak olan bu eksik zâhirî bakış, tıpkı hikâyemizdeki eşek gibi, sâhibini iğfâl ederek onun işini bitirir. Bu durumda hikâyedeki kadın ise, mânevî ilim-.

MEVLÂNÂ'NIN MESNEVİ'SİNDE HAYVAN HİKÂYE VE MOTİFLERİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10465

MEVLÂNÂ'NIN MESNEVİ'SİNDE HAYVAN. HİKÂYE VE MOTİFLERİ ... eşek, deve, köpek ve kuşlar, taşıdıkları vasıflarla, Mevlânâ'mn telkin etmek istediği fikirlere ...

mevlânâ'nın mesnevî'sinde “öküz” - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/1859234957_22.1.pdf

Mevlânâ, Mesnevî‟sinde “öküz” metaforunu hangi anlamlarda kullanmıştır?” temel sorusunun ce- vaplarını arayacağız. Bu bağlamda onun “öküz”e yüklediği “nefs, geçimlik dünyâ malı, hayvânî hislerine kapılıp ... üstüne düşer.‛ (II/46-47).

MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNDE “HAR (EŞEK)” METAFORU Ahmet ...

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=253

Görüldüğü gibi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Kur'an'da Müddessir sûre- sinde kullanılan “aslandan kaçan yaban eşeği” (Müddessir, 74/50-51) metaforunu burada ...

- 1869 - MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNDE GEMİ METAFORU* THE ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/7ilahiyat/kole_bekir.pdf

kaptanı gördüğü Hz. Muhammed (s.a.s.)'i, ikinci bir Nuh gibi, insanlığın ... Bundan dolayı Mevlânâ, Hak yolunda güvenle yürümek için kâmil bir yol ... Ayrıca “Ey sâlik; gemiye bin ve orada ayağını toplayıp otur ki, can sevgilisine giden can gibi ... Özellikle de bu davete Kenan'ın “Ben düşman olan Nuh'un gemisini istemem”.

mevlânâ'nın mesnevî'sinde “öküz” - Tasavvuf Akademi

http://www.tasavvufakademi.com/indir.php?tur=1&no=1725

Mevlânâ, Mesnevî‟sinde “öküz” metaforunu hangi anlamlarda kullanmıştır? ... Hz. Mevlânâ, geçimlik dünyâ malını, ‚bir öküzün, ısrarla duâ eden adamın.

MEVLÂNÂ'NIN MESNEVİ'SİNDE HAYVAN HİKÂYE VE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10465

ieriyîe, devrinin yaşayış ve âdet özelliklerini aksettiren tarafları da vardır. ... sanların temsilcisi yaptığı tilkiye «Kutb»un hizmeti için çalışan vefakâr bir mürit ...

MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNDE “ÖKÜZ ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=368

Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 9 [2008], sayı: 22. İLK DÖNEM SÛFÎLERİNDE TEVHİD ANLAYIŞI. Hamide ULUPINAR. *. Özet. İlk Dönem ...

Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde Kalp-Gönül - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=599

okunup şerhedilmiş, sevenleri tarafından adına bir tarîkat kurularak usul ve âdâbı yaşatılmaya çalışılmıştır. Eserlerini okuyup anlamaya çalışanların ve yolundan.

mevlânâ'nın mesnevî'sinde devrin tıp ve halk ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/bbdc/b7c200f3f736083a2dbb71c4c6825fa92c3a.pdf

Mevlânâ'nın Mesnevî isimli eseri, devrinin tıbbî bilgileri, özellikleri ve ... Anahtar Kelimeler: Mevlâna, Mesnevî, Tıp, Halk hekimliği ... Dinlenme (Terapi):. Mevlânâ ...

mevlâna'nın mesnevî'sinde yer alan bitki ve meyvelerin tasavvuf ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3543/415694.pdf

Bu türler ilk olarak Ahmet Avni Konuk'un Mesnevî Tercümesi ve Şerhi adlı eseri esas alınarak incelenmiş. İkinci olarak Şefik Can'ın Mevlâna Konularına Göre.

mevlânâ'nın mesnevî'sinde “öküz” metaforu - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=365

İslam düşünce tarihinde önemli bir yeri olan İhvân-ı Safâ ekolü, Müslümanlar ... kirli olduğunda ise her şeyi açık ve net göstermiyorsa, ruh da aynen bunun gibi.

Hadisler Bağlamında Kul Hakkı Açısından Trafik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/660317

kuraldır. "Mazlumun bedduâsından sakınınız Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur"53. Sosyal hayatta insanlar arasındaki ilişkilerde adaletin, ...

Mevlana'nın Mesnevi'sinde Yılan ve Ejderha Motifi - Türkiye Kültür ...

https://www.kulturportali.gov.tr/mrepo/eKitap/eb-Mevlananinmesnevisi/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=558b3129fa925cc045517c7eb0bb2e1a

Roux, ejderhanın yılan ile akraba olduğunu ve “yılanların ... yönüyle Yunan mitolojisinde “Caduces” adı verilen bir asaya sarılmış ikizler şeklinde ifade bul-.

MESNEVÎ'DE GEÇEN HAYVAN METAFORLARININ TASAVVUFÎ ...

http://www.tasavvufakademi.com/indir.php?tur=1&no=2705

... ÖZELLİKLERİ..... 28. 3.2. MESNEVÎ'DEKİ HAYVAN HİKAYELERİNİN FABL TÜRÜNDEKİ ESERLERDEN ... İşte bütün sapıklıklar Vücûd-ı İlahî karşısında varlık ...