Nur Suresi'nin 35. Ayetinin Tefsir ve Te'vili ... - Usul Dergisi

Bursevî, Ruhu'l-Beyan, VI, 156. Page 3. Fıtri Din, Akıl, Peygamber ve Kitap 11. I. Ayetin ...

Nur Suresi'nin 35. Ayetinin Tefsir ve Te'vili ... - Usul Dergisi- İlgili Belgeler

Nur Suresi'nin 35. Ayetinin Tefsir ve Te'vili ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/USL2005101-ZDuman.pdf

Bursevî, Ruhu'l-Beyan, VI, 156. Page 3. Fıtri Din, Akıl, Peygamber ve Kitap 11. I. Ayetin ...

Nur Suresi'nin 35. Ayetinin Tefsir ve Te'vili Bağlamında Allah'ın ...

http://www.usuldergisi.com/img/USL2005101-ZDuman.pdf

... el-misbah, zücace, yağ. İktibas/Citation: M. Zeki DUMAN, “Nur Suresi'nin 35. Ayetinin Tefsir ve Te'vili. Bağlamında Allah'ın İnsana Dört Hidayeti: Fıtri Din, Akıl, ...

Bakara Suresi'nin Gerdanlığı Birr (İyilik) Ayetinin ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=767

Bu ayet-i kerime Bakara Süresi'nin adeta inciden boncuğun tam ortasında yer ... Buna göre Bakara Süresi bize, boncuğun ikj tarafın ... 12 2 Bakara/286.

Manisa İl Halk Kütüphanesindeki “Tefsîr-i Kur'ân ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul29_6.pdf

Manisa İl Halk Kütüphanesindeki “Tefsîr-i Kur'ân” Eseri 159. Cevâhîrü'l-Asdâf'ın İstanbul ve Anadolu kütüphanelerinde pek çok nüshası vardır. Ahmet Topaloğlu ...

Şâtıbî'nin Kur'an'ın Ümmîliği ve İlmi Tefsir Görüşleri ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_2125191552013_.pdf

213. 4. Dücane Cündioğlu, “Tefsirde Helenizm: Bilimsel Tefsir Zaafı ve Eleştirisi”, Bilgi ve. Hikmet, sayı ...

Tefsîr Usûlünde İhtilâf Algısının Bazı Çıkmazları ve ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_1348462152013_.pdf

belirlenmesi11, Hz. Îsâ'ya indirilen sofradaki yiyeceklerin neler olduğu12, şehrin ... geçen ً َْ “ayn” lafzı da “necm” gibi çok anlama gelse de bunda vücuhat yapıla ...

Tefsir Tarihi Açısından Mükerrer Nüzûl Görüşünün ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul21_abdullah_aygun.pdf

Anahtar Kelimeler: Esbâb-ı nüzûl, mekkî-medenî, mükerrer nüzûl, rivayet. ... de bir fayda olmadığı, bu görüşe göre Mekke'de inen her ayetin Medine'de de.

Ahmed Cevdet Paşa'nın Tefsir İlmine Katkısı ve ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul20_emine_armagan_necmettin_gokkir.pdf

Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, (yayına hazırlayan: Dündar Günday), İstan- bul, Üçdal Neşriyat, 1966, c.I, s.112. Page 10. 150 Emine Armağan / Necmettin ...

Bakara Suresi'nin Gerdanlığı Birr (İyilik) Ayetinin Tefsirl

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=767

Bu ayet-i kerime Bakara Süresi'nin adeta inciden boncuğun tam ortasında yer ... Buna göre Bakara Süresi bize, boncuğun ikj tarafın ... 2 2 Bakara/ 40-43.

CUMA SURESi ÖRNEGiNDE MOLLA SADRA'NIN TEFSiR ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D02364/2016_1/2016_1_DONERN.pdf

Bu tefsir Fatiha,. Secde ... Tefsirin birinci cildi uzun bir giriş ve fatiha suresini, ... Allah'ın, seçkin ve temiz kulların kalplerine gizli ilimler ve latif sırlar verdiği ve.

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur'an'ı ...

http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA01-omer-dumlu.pdf

“Onlar Allah'ın gerçek gücünü anlayamadılar. Zira bütün yeryüzü, kıyamet günü O'nun avu- cunun içindedir, gökler de O'nun eliyle dürülmüştür. Allah, onların ...

Usûl İslam Araştırmaları, Sayı 26, Temmuz-Aralık 2016 - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul26_3.pdf

bağlamını tam tespit etmek için, mantık ilminin konusundan başlamak uygun olacaktır. İbn Sina'ya göre mantık ilmi, eşya ve hadiselerin hariçte veya zihin-.

Usûl İslâm Araştırmaları, 28 (2017) - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul28_6.pdf

Arslan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2008, s. 319. 11 Bâbür ... 95, 100; Üzeyir Aslan, 14-16. Yy. ... sevgisini vurgulayan, Nakşibendî Şeyhi Ubeydullah Ahrâr'ın (v.

Usûl İslam Araştırmaları 2005-1 (3) - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul3.pdf

İmam Muhammed Şeybânî'nin İçtihad Usûlünde Sünnetin Konumu / The ... güneş ne derece bir nur ise, akıl gözüne göre de (tamamı hikmet olan) ... larla olmuştur.2 Hz. İbrahim oğlunu, rüyada aldığı vahiy ile kurban etmek ... anlamda vahyın dışında tutulması doğru değildir. ... Abdülmecid en-Nablusî, bununla beraber,.

USUL 31 (2019) - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul31.pdf

Esra Gözeler (Ankara Üniversitesi). Faruk Beşer (Marmara Üniversitesi). Hacı Ahmet Özdemir (Necmettin Erbakan Üniversitesi). İsmail Adak (Yalova Üniversitesi).

usûl usûl - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul9.pdf

14 Ara 2008 ... züne uğrayan N.A., geçen yıl hamile kaldı. Olayın ortaya ... yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, cahillik etmekten ve bana karşı cahil-.

Tefsir Araştırmaları Dergisi

http://isamveri.org/pdfdrg/D04155/2018_2/2018_2_HOCAOGLUM.pdf

Çünkü Kur'an'daki ceza/had ayetleri ancak Medine döneminde uygulanma ... iman- akide- ahlak, Medeni surelerde ise çok ahkam konularının işlendiği ...

Tefsir Araştırmaları Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/562510

yapmasından dolayı Bakara suresi 219 ve Maide suresi 90. ayetlerle iki aşamada yasaklandığını iddia ... Bunun üzerine Nisa suresi 43. ayeti nazil olmuştur.

İşari Tefsir ve Kuşeyri - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=787

Pek çok Kur'an ayetinde bu ikinci ilim çeşidine işaret edilmiştir: ilmi tüm her ... önemli bir yeri olan Letaifu 'l İşarat isimli tefsir ve müellifı hakkında kısaca bilgi.

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 151 Ilk Dönem Tefsir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/211656

Çünkü bağlama vukufiyet ilk dönemler ile sonraki dönemlerde aynı derecede değildir. Bu durum ayrıntılı bir şekilde yapılacak değerlendirmede daha net.

Tefsir Anlayışı - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/534020

âyet, kelime, harf sayısı ve havâssı gibi sûre ile ilgili ön bilgilere yer vermektedir. Diğer sûrelerden farklı olarak Yâsîn sûresinin 13-28. âyetleri Habîb-i.

Tefsir Araştırmaları Dergisi Nisan / 2017, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 73-120 ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D04155/2017_1/2017_1_UNVERM.pdf

ufassılu/ben Allah'ım bilir ve tafsıl ederim” demek olduğu nakledilmiştir. Süddî. “elmusavvir” muhaffefi olduğunu, ba'zıları “elem neşrah leke sadrak” ma'nâsına.

Tefsir, Tevil ve Tefsir'in İlim Oluşu Hakkında* ÇEVİRİLER - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/341568

et-Tâhir İbn Âşur, “fi't-Tefsir ve't-Tevil ve Kevni't-Tefsir İlmen”, Tefsiru't-tahrîr ve't-ten- vîr, (Tunus: Daru't-Tunusî ... ve daha sonra ileri sürülen görüşlerin en sağlamını tercih etme sürecin- de yürütülen fikri ... anlamayı öğret demektir. Hz. Aişe'den ...

Asr Suresi'nde İnsanlığın Kurtuluş İlkeleri - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=719

a) Zeyd b. Eslenı'in, İbn Abbas'dan yaptığı bir nakJe göre, eğer asrı mutlak ... H er-Riizl, Fahrudd iıı , cu-Tef<im '/-K<:>hinMefitilıtı 'I·Gayb), Mısır us. c. XXXTL s.

İTiRAZ SÜRESİ - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1990-19902-1034

yet yolu ile Tetkik Merciine başvurup, <<ödeme emrinin tebliğ ta- rihinin kendisinin ... Hatta, dosya mahkemeye gelmiş olsa bile, İcra memurluğuna yapılan ...

çağdaş tefsir yönelişleri açısından bediüzzaman said nursî'nin tefsir ...

http://www.ekevakademi.org/Makaleler/950827114_13%20Ishak%20OZGEL.pdf

ve küçük eserler olarak adlandırılan Nur'un İlk Kapısı, Nur Âleminin Bir Anahtarı isimli eserlerden müteşekkildir.11. 2- Tefsir Yönteminin Genel Özellikleri.

Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego ... - Projekt TEFSIR

http://www.tefsir.umk.pl/pliki/tefsir_tatarow_wkl2019.pdf

jak też powszechnie stosowaną jego transkrypcję i transliterację w tekstach ... potomkami wyznawców Allaha niegdyś mieszkających w Wielkim ... Zimnicki W., 1934, Jarłyk Selamet Girej Chana, „Rocznik Orientali- styczny” VIII ... bana shefaât ja Muhammed! ... cowych takich liter arabskich, jak ḥā, ǧīm, ġayn i mīm nie trzeba.

Tefsir Araştırmaları Dergisi Nisan / 2018, Cilt: 2, Sayı: 1 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/460267

20 Nis 2018 ... Söz konusu kitap, hâlihazırda İmam. Hatip Lisesi, İlahiyat, İslâmî İlimler ve Din Bilimleri fakültelerinde okutulmakta olan. “Hitâbet ve Mesleki ...

ibâdi tefsir usûlüne genel bir bakış - Ekev Akademi Dergisi

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=355

Bu makalede, İbâdi müfessir ve âlimlerin eserleri çerçevesinde, İbâdi tefsir ... 53 Benzer bir yaklaşımı İnsan suresi 8. ayetin tefsirinde de görmek mümkündür. ... Hz. Zeyneb'le evliliğinin mevzu bahis edildiği Ahzab suresi 37. ayetin tefsiriyle77 ...

USL20171.pdf - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul27_5.pdf

يتناول البحث مصطلح العقيدة ودلالته على موضوعات الإيمان وقضاياه الأساسية، كما ... (15) التفتازاني: شرح العقائد النسفية، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى ...

Sultan - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_2230431552013_.pdf

Bunları kaydederken bazı noktalara dikkat çekeceğiz. 1. “Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona nasihat eden (bağlı olan) hidayet bulur, onu aldatan sapıtır”.

'İrtica' ve - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul20131-6.pdf

31 Mar 2015 ... İktibas / Citation: Recep Önal, “Antropo-Teolojik Açıdan 'İrtica' ve 'Mürtecî'. Kavramları Üzerine Sosyo-Politik İçerikli Semantik Bir Yaklaşım”, ...

Din ve Sekülerleşme - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul29_7.pdf

Bölüm 'Sekülerizmin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler'. (s. 21-100), 2 ... 38, 42,. 51). Kısaca sekülerizm, mutlak anlamda ateizm değildir. ... Bugün nedir? Elimizde ...

Kur'an'da Fey Kavramı - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/_1347442152013_.pdf

Aşağıdaki ayette de olduğu gibi fey, Kur'ân-ı Kerîm'de de 'gölgenin dönmesi' ... birbirlerini destekleyen topluluk demektir.25 Kur'an-ı Kerim'de de ilgili ayetlere.

Buhârî'nin - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul26_2.pdf

rincisi, Buhârî'nin hadisleri tasnif etmede, yani hadisleri konularına göre ... Fuad Sezgin'in Buhârî'ye ve onu savunan İbn Hacer'e yönelttiği tenkitlerin tek tek ... dan', İmam Ahmed'in (164-241) Müsned'i de 'istifade edilmesi zor bir kitap oldu-.

Tefsir Usûlü ve Kur'an İlimlerinin Tefsir Yöntemi Açısından ...

http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA01-ibrahim-gorener.pdf

Tarihsel bir olgu olarak tefsirin öncelikle. Hz. Peygamber'in açıklamaları şeklinde ortaya çıktığı ve bu açıklamaların bir çeşit hadis olduğunu da aklımızda tutalım.