11_11_30 rebabname 20x28.indd - Semazen.net

“El özrü inde kiramin nâsi makbulün”1 ... aslıyla karşılaştırarak tercümenin güvenilirliğini anlamaya gayret ettik. ... meyve, yaprak ve ağaçlardan her birine kerem ederek yiyecek ve giyecek ... 10. Hadis-i kutsi: Ben gizli bir hazine idim bilinmekliğimi murad ettim ve bu halkı halk eyledim ki bilineyim. ... oldum, edebi bilmiyorum.

11_11_30 rebabname 20x28.indd - Semazen.net- İlgili Belgeler

11_11_30 rebabname 20x28.indd - Semazen.net

http://semazen.net/download/Rebabnname.pdf

“El özrü inde kiramin nâsi makbulün”1 ... aslıyla karşılaştırarak tercümenin güvenilirliğini anlamaya gayret ettik. ... meyve, yaprak ve ağaçlardan her birine kerem ederek yiyecek ve giyecek ... 10. Hadis-i kutsi: Ben gizli bir hazine idim bilinmekliğimi murad ettim ve bu halkı halk eyledim ki bilineyim. ... oldum, edebi bilmiyorum.

yöntem akademi 20x28 katalog.indd

https://www.yontemakademi.com.tr/public/uploads/files/katalog.pdf

“UZMANLIK” ve “İŞYERİ HEKİMLİĞİ“ EĞİTİMLERİ ............... 2 ... Basınçlı Kaplar Periyodik Testleri ... Güvenliği özet bilgiler ve soru bankası niteliğin-.

visal(vahitgoktas)21.04.2014 01.indd - Semazen Akademik

http://akademik.semazen.net/documents/PDF/visal.pdf

18 Mar 2014 ... Münir Derman hazretleri, kendisinden sonra gelenlere Allah. Dostu Derki ... Rabbânî'nin hayatı, eserleri, dini, ilmi, tasavvufi düşüncele-.

hO - Semazen.net

https://dosyalar.semazen.net/Tezler/376734.pdf

7 Nis 2014 ... 20; Erdoğan Erol, "Mevlânâ Gelince Babası Ayağa Kalktı mı?", ... Kulkıran Mehmed Paşa, İstanbul'a döndüğünde taltif edilerek Hânedân'a damad ... Gaiantep Polis MYO'da, 2011-2013 yıllarında dört dönem Hasan Kalyoncu.

FÎHİ MÂ-FÎH - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/fihimafih.pdf

Ne güzel beydir yoksulun kapısındaki bey; ne kötü yoksuldur beyin kapısındaki yoksul." ... Mustafâ buyurdu ki: Bu kadar malı anana vermedin mi; filân duvarın dibine gömmedin mi, ona, ... Ağaç,susuzluktan sararır-solar, kurur; fakat ... Ağacın kökü ne yiyorsa ağacın gövdesinden, başından, dallarından, yapraklarından,.

mecalis-i seb'a - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/e_kitap/Mecalis_i_Saba.pdf

Mecâlis-i Seb'a" da Mevlânâ'nın Divan-ı Kebîr'inden beyitler ... su içme yüzünden elinin, ayağının şiştiğini görür; görür ama su içmekteki tat bütün ... gücü pek azdı, yere yıkıldı; üç kez, Allah'a hamdolsun ki İslâm dini üzere can ... onun kokusunu getirir, insanı sarhoş eder; insan onun cilvesini, işvesini görür, elden çıkar.

maârif - Semazen.net

http://www.semazen.net/download/PDF/Maarif-Seyyid-Burhaneddin-Tirmizi.pdf

Yüce Allah : "Eğer biz bu Kur'an-ı bir dağa indir şeydik, şüphesiz ki onu,. Allah korkusundan baş ... durmasaydın, seni öldürmek için hiç düşünüp çekinir miydi? ... "Âşıklardan hiç bir kimse aşk yolunda; nâmını sânını ve suret mülkünü ... Dert bu ki, şu kıymetli ömrümü yele verdim, ... koşanlara an dolsun" buyrulmuştur. (Âdiyât ...

Pendnâme - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/Pendname.pdf

Pendname dışında ona nispet edilen eserlerin hiçbiri ona ait değildir. ... günden bugüne nelerin değiştiği, nelerin değişmediği, nereden nereye gelindiği tarafsız ...

ibtidaname - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/IBTIDANAME_SULTAN_VELED.pdf

parmak arasındadır, dilediği gibi çevirir» buyurulmuştur, Onlar, Allah'nın ... yazan kişinin elindeki kalem gibi, Kalemin yazdığını, kalemden değil, kâtipten bilirler,.

Untitled - Semazen.net

https://dosyalar.semazen.net/e_kitap/Hz.Mevlana_Okyanusundan.pdf

Derleyen : Esin Çelebi Bayru. Kapak Düzeni : Neslipir Çelebi Sayar. Dr.Celâleddin B.Çelebi. T.C. KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ...

Mevlâna Celâleddin - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/e_kitap/Hz.Mevlananin_Hayati_Firuzanfer.pdf

Sayın müellifin eseri yalnız Mevlâna Celaleddin'in hayatını tasvir ile de yetinmemiştir. ... Ikbal, Rumi yani Anadolu dediği Mevlâna'yı kendisine mürşit-uyarıcı.

Sadreddin Konevi - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/Sadreddin_Konevi_40_Hadis.pdf

Muhyiddîn-i Arabî , Sadreddîn-i Konevî'nin terbiyesi ile çok yakından meşgûl oldu. Yetişmesine ... vesîle ederek yapılan duâlar, bi-iznillah kabûl olur. Sıkıntıda ...

Eşrefoğlu Rumi - Semazen.net

https://dosyalar.semazen.net/Esrefoglu_rumi_divan.pdf

Emir Sultan,Eşrefoğlu'nun halinden ve tavrından ondaki istidadı anlamış ve onu daha iyi yetiştireceğine inandığı Hacı Bayram Veli'ye göndermiştir. EŞREFOĞLU ...

Cevahirname: Öğütler - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/e_kitap/Cevahirname.pdf

Sana gönül safası lazımsa tecride çekil. Dünyadan el çek, aklın varsa nazar ehli ol. Oğlum ... Abdûrrâhim -i Mağribi (k.s.). DOSTLUĞUN AFETİ. Yavru, dost sana ...

es-sohbetü's-sâfiyye - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/Es_sohbeti_safiyye.pdf

ES-SOHBETÜ'S-SÂFİYYE. Bu eser , Kösec Ahmed Dede (ö.1777) adlı birinin Mevlevî tarikatı hakkında yazdığı Arapça Et-. Tuhfetü'l-Behiyye fî ...

Ahmed Yuksel Ozemre - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/kamil_mursid.pdf

O'nun temiz Ehl-i Beyt'ine ithâf edilmiştir. ... nuşurlarken: "Efendim; benim bir yeğenim var, üç senedir devamlı oruç tutuyor" demiş. ... Bu zevâtın kaderinde de,.

osmanlı türkçesi sözlüğü - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/e_kitap/osmanli_turkcesi_sozlugu.pdf

2.ince Hint kağıdı. âbâl (A.) [لﺎﺑﺁ] develer ... 2.incelik. 3.dikkat. dil (F.) [لد] gönül. dilârâ (F.) [ارﺁ لد] gönül süsleyen. dilâşûb (F.) [بﻮﺵﺁ لد] ... zarâfet (A.) [ ﺖﻓاﺮﻇ ] zariflik.

İsmail Ankaravî Dede - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/e_kitap/Yuz_Mertebe.pdf

DERECE: YAKAZA (Uyanık Olma Hali). Hak Teâlâ bir hadis-i kudsî'sinde Davud (as)'a hitaben şöyle buyurdu: "Ey Davud! Uyanık ol... Din kardeşine karşı ...

Mevlevî Kültür Dergisi - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/Asitane-Dergisi-pdf/mayis.pdf

5 May 2010 ... ihâta ediyor demektir. Hatta Hazreti Mevlâna buyurur ki “Bak güneşe! Güneş bile edebe riâyet eder.” Âyet-i kerîme acaiptir yani (estauzubillah) ...

mevlânâ ve edep - Semazen Akademik

http://akademik.semazen.net/documents/PDF/MevlanaveEdep.pdf

Tasavvuf? eğitimde edep, uyulması gereken temel ilke lerden birisidir. Bu manada sufiler tasavvufu, "edepten ibarettir” demek suretiyle onu, güzel ahlakın özü ...

Niyâzi Mısrî Divânı - Semazen.net

http://www.semazen.net/download/Niyazi_Misri_Divani.pdf

Niyâzi Mısrî Divânı. UYAN GÖZÜN AÇ ... Niyazi'nin hemen ancak cihanda adıdır vaiz. ALLAH HU ... Ey Nİyazi dilde mihmanımdır Allah Hu diyen. BAHR İÇİNDE ...

kara toprağın altında - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/Hz_Yunus.pdf

Aguya bal deyu parmak uzattım ... Yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil ... Senin varlığın can yeter, hoştur cansız kalır isem ... Suyum akar yalap yalap.

MEVLEVÎLİK VE KİLİS MEVLEVÎHÂNESİ - Semazen.net

https://dosyalar.semazen.net/Tezler/376701.pdf

... kısaca değerlendirme altına aldığımız Mevlevîlik ve Kilis Mevlevîhânesi adlı tezimiz, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Mevlevîliğin kurucusu olan.

ibtidaname sultan veled - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/IBTIDANAME_SULTAN_VELED.pdf

Demek ki zıddı olmayan can güneşi de apaçık ortadadır; eşi - benzeri yoktur onun,. Onun ışığıyla gerçekleri görürsün; bütün ince şeyleri çözersin, anlarsın,.

Mevlana Celaleddin Rumi - Semazen.net

https://dosyalar.semazen.net/mevlana_siirleri.pdf

9 Nis 2004 ... Duydum ki Bizi Bırakmaya Azmediyorsun Etme ... Bizi öyle harab öyle alt üst ediyorsun etme ... Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme.

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler - Semazen.net

https://dosyalar.semazen.net/DivaniKebirdenSecmelercilt_3.pdf

Ey benim güzelim; yüzünün aşkı ile gönül aşkını hurafelerden, aslı esası olmayan şeylerden temizlemek, gerçekten ... "leklek" diye ötüşünden; "Allahım; mülk Sen'indir! ... Sen gülsen, ben de senin dikeninim; yeşillikte dikensiz gül olmaz!

mevlâna bibliyografyası bıblıography of mawlana - Semazen.net

http://www.semazen.net/download/word_dosyalar/Mevlana_biblografya.pdf

Mevlana Celaleddin-i Rumi, engin hoşgörüsü ve sevgisiyle 'Gel, ... Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi ... Kardeşlik Birliği Mevlâna Yüce Vakfı,.

MESNEVÎ-İ ŞERİF Tercümesi CİLT 4 - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/MESNEVI-I_SERIF_4.cilt.pdf

Ey Hak Ziyası Hüsameddin, sen öyle bir ersin ki Mesnevi, senin nurunla ayı bile geçti, ... Bu Hüsam ve Ziya birdir... şüphe yok ki güneşin kılıcı ziyadandır. ... Sofi, kuşluk çağı kapıyı sıkıca döver dövmez ikisi de şaşırdılar... ne bir hileye başvurmaya ... Ey Adem, senin gözün var, kör değilsin... fakat kaza geldi mi göz kör olur!

Tezkiret-ul Evliya Feridüddin-i Attar - Semazen.net

http://www.semazen.net/download/tezkiretulevliya.pdf

ithaf ettiği ''Esrarname''yi Mevlana hiç yanından ayırmamıştır. ... Feridüddin-i Attar 'ın eserlerinde kendimize çok yakın sezişler, vak'alar, insanlar bulmaktayız.

HALVET YYE'N N ŞÂBÂN YYE EKOLÜ VE ... - Semazen Akademik

http://akademik.semazen.net/documents/PDF/12.pdf

Karabaş-ı Velî'den sonra stanbul'da ve Kastamonu dışında daha etkin olan Şâbânîlik ... Anahtar Kelimeler: Şâbaniyye, Halvetiyye, Tasavvuf, Tekke, Kastamonu.

MESNEVÎ-İ ŞERİF Tercümesi CİLT 2 - Semazen.net

https://dosyalar.semazen.net/MESNEVI-I_SERIF_2.cilt.pdf

Sen yeraltını aydınlatmak üzere bu gül bahçesini terk ediyorsun. Fakat marifet güneşi, bir ... Ben duamın kabul edilmeyişini ziyan sandım ama bana faydaymış” dedi. 140. Nice dualar ... Onun güzel benini anlatmaya başladım mı söz, tenimi yarmak, parçalamak istiyor. ... Çünkü bütün fikri onu nasıl elde ederimden ibaret.

maârif-i hazret-i sultan veled - Semazen.net

https://dosyalar.semazen.net/MAARIF-I_SULTAN_VELED.pdf

Maârifin de İntihanâme gibi, Hicri 700 ile 712 tarihleri arasında yazılmış olması mümkündür. Yüzyıllarca önce yaşamış büyük bir topluluğun, düşünce ve ...

Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/e_kitap/Katalog_4.pdf

Muhammad al-Cazūli Dalā'il'al-Hayrāt wa Şawārık'al-Anwār Arapça 47-48. Ibn'as- ... tarafından 1193 Recebinin sonunda, Seyyid Ali Ağa adlı birisine, "Delail" i oku- ... "Delail'ül-Hayrät" terceme ve basımları v.s. için, "Mevlânâ Müzesi Yazmalar.

MESNEVÎ-İ ŞERİF Tercümesi CİLT 1 - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/MESNEVI-I_SERIF_1.cilt.pdf

Denizi bir testiye dökersen ne alır? Bir günün kısmetini… ... Tanrı fermanı erişince toprak, Karun'u altınlarıyla, tahtıyla tâ dibine çekti. 865. ... Sakın o meyvalı ağacın altından gayrı bir yerde uyuma. Ki rüzgâr her ... Bunların bu gurur ve istekleri, kendilerini rahat bırakmadı: nihayet bunları kendilerini beğenmiş bir hale soktu.

kelabazi ve tasavvufi görüşleri - Semazen Akademik

http://akademik.semazen.net/documents/PDF/17.pdf

Kalabazi and lıis Mystical Views. Abstract. Kalabazi is one of the prominent names of the classical era of Tasawwuj, and is also among the fo unders of the ...

Mevlevîliğin Bursa'daki İzleri - Semazen.net

http://dosyalar.semazen.net/mevleviligin-bursadaki-izleri-abdurrezzak-tek.pdf

Şeyh Yakup Efendi Dergâhı'nı da Bursa Mevlevîhanelerinden biri olarak ele almak mümkündür. ... Çelebîlik makamında bulunan Ebû Bekir Çelebi kendisine Bursa. Mevlevîhanesi'ni ... hocası olduğu kaydedilmektedir. Bursa Kütüğü'ne göre ...