SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HARİTA ...

11 Nis 2016 ... Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesi için harita bilgi ve beceri testi ile haritalarla işlem yapabilme ...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HARİTA ...- İlgili Belgeler

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HARİTA ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/2102/3116

11 Nis 2016 ... Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesi için harita bilgi ve beceri testi ile haritalarla işlem yapabilme ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/2102/3116

11 Nis 2016 ... bilgisi ve becerileri kazandıracak sosyal bilgiler öğretmen adayları gerekli ... Sınıf 138 47.3. Erkek ... Harita okuryazarlık ölçeği; harita bilgi ve beceri testi, haritalarla işlem ... Harita. Okuryazarlığı. Boyutları. Soru. Sayısı. Puan. Aralığı. Çarpanı ... 11,6. 48,6. 39,7. Haritaları Okuma ve Yorumlama. Aralık. 12-28.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786649

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ... tespit etmek amacıyla, toplam 20 maddeden oluşan 5'li likert tipi ölçek ve adayların ... Tablo 6. Sınıf seviyesine göre harita bilgisi puanlarına ilişkin t-testi sonuçları.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuma Özyeterlik İle ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786649

harita bilgilerini tespit etmek için de başarı testi uygulanmıştır. ... to determine map reading self-efficacy of candidates and achievement test was performed to.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 5.sınıf sosyal bilgiler ders ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/37._mehmet_akpinar.pdf

Milli Eğitim bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan 5.sınıf sosyal ... Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Öğrenci Merkezli Eğitim, Sosyal Bilgiler.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873360.pdf

Özet: Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sos- yal bilimler ... çözebilen bireylerin yetiştirilebilmesi için, sosyal bilimler disiplinlerine dayalı.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200511

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkelerine yönelik katılımcı algılarının ... Atatürk'ün yapılan inkılâpları “milletin selameti namına, hak namına” yapıldığını belirtmesi ... Uzmanların görüşleri doğrultusunda ölçekteki 20 madde çıkarılmış ve ...

1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256165

tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma verileri 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim. Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim ...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200511

Atatürk'ün yapılan inkılâpları “milletin selameti namına, hak namına” yapıldığını belirtmesi ... bu ilkelerin öğretiminin yapıldığı Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi derslerinin ezberci bir zihniyetle ... Uzmanların görüşleri doğrultusunda ölçekteki 20.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMLERİNDE ...

http://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/74/55.pdf

Aslı AYTAÇ*. ÖZ. Bu çalışmada sosyal ... Arş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim. Dalı. e-posta ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Stres ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314202

Harun ER1, Mehmet Fatih KAYA2. Özet ... Baltaş ve Baltaş, 2004; Eren, 2004; Balcı, 2000; Pehlivan, 2000; Pehlivan, 1995; Roskies, 1994;. Pehlivan,1995 ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihsel Sorgulama ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/840424

Anahtar Kelimeler: Tarihsel Sorgulama Becerileri, Sosyal Bilgiler,. Öğretmen ... dönemlerde sosyal bilgiler ders kitabı olarak okutulan materyallerdeki tarihi kanıtlardan ... MEB. (2017). 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı, MEB Yayınları. Narin, Nuray ve Aybek, Birsel, (2010). “İlköğretim İkinci ... (Ed.) Ankara: Ekoyay yayıncılık. Kanıt 2.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/120/104

Karakuş, 2010; Kaya, vd., 2012) öğretmenlerin büyük bir kısmının bu konuda kendilerini ... Ölçme-değerlendirme etkinliğinde soru cümleleri dilek/istek kipiyle ifade ... Tablo 4'te görüldüğü gibi bireysel farklılıklara, her derse ve KPSS'ye uygun ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okullarda demokrasi ve ...

http://journal.acjes.com/tr/download/article-file/862757

10 Kas 2019 ... Öğrencilere yurttaşlık bilinci ile demokrasi kavramının öğretilmesi sosyal bilgiler dersi müfredatının içerinde bulunmaktadır. Temel haklar ...

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/179018

Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, film, öğretmen adayı. ∗ ... Bunlar çöpçü robotlar, ... Erdem ise işbirliği ve dayanışma değerlerinin öğretimi için bir çizgi ... Rasim “Benim izlediğim Arabalar adındaki animasyon filminde ekip ruhunun önemi ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortadoğu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/614771

Esengül ŞAHİN 2, Asım ÇOBAN 3. ÖZET. İnsanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim yerlerinin başında gelen, adeta insanlığın doğduğu coğrafya Ortadoğu.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bazı coğrafya kavramlarına ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/14.m._hanifi_sahin_.pdf

Araştırmanın bulgularına göre; öğretmen adayları 10 farklı. Coğrafya kavramı ile ilgili 328 geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138982-20140130101811-8.pdf

ve Sosyal Bilgiler dersi kapsamındaki sanat konuları ve öğretimi ile ilgili görüşlerini ortaya ... “Sanat ve Estetik” dersi kapsamında öğretmen adaylarının sanat konularına ... Sanat eğitimi görsel sanatların tümünü kapsamaktadır. Dahası sanat,.

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786602

Bu çalışmanın amacı sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlık ve ... lack of information, inefficient education, and citizenship education does not relate to daily life. ... kazandırıldığı ifade edilebilir (Topkaya ve Coşkun, 2016). ... “Güncel anayasa kitapları, KPSS genel kültür ve genel yetenek kitapları” (SNF21).

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ortaokul tc inkılâp tarihi ve ...

https://kefdergi.kastamonu.edu.tr/index.php/Kefdergi/article/download/350/118

1 Eyl 2014 ... tarih ders kitapları sadeleştirilmekte, bunun yanı sıra görünüşü ve ... çalışmada cevapların arandığı kaynakların ortak adını tarihsel kanıt ... olan hususlar, çalışmamızın konusu olan 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ... (%12.9) kodlarında yoğunlaştığı görülmektedir (top. ... İstanbul: Ara Yayıncılık.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/731628

30 Haz 2019 ... Dahi Diktatör(Celal Şengör). 2. ÖA1, ÖA43. Çankaya (Falih ... Üç İstanbul (Mithat Cemal Kuntay). 1. ÖA15. Dede Korkut ... sans_Programi.pdf.

ilköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının laiklik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442804

İşlenilecek kavram ile ilgili görsel ögelerden yararlanılmalıdır. 17 ... “Laiklikle ilgili konuştuktan sonra teokratik devlet ile “laik” devlet arasındaki farkı gösteren ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim strateji, yöntem ve ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1772/2750

19 Ara 2015 ... Üniversitelerde öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bilgisine yönelik verilen eğitimin niteliğini arttırmanın yollarından bir tanesi, öğretmen ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları ...

http://asosindex.com.tr/TBTKK/sbyy/405506.pdf

Veriler doküman incelemesi (raporlar, fotoğraflar) ve görüşme ... Anahtar Kelimeler: Topluma hizmet uygulamaları, sosyal proje geliştirme, sosyal bilgiler ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının karagöz ve hacivat ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/658418

yal Bilgiler öğretmen adayları Karagöz ve Hacivat'ın Türk kültüründeki yerini eğlence aracı olarak ... ve bilgenin atışmaları şeklindedir. Zaten bilinen Karagöz ve ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının avrupa, ortadoğu ve türkiye'ye ...

http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/437-published.pdf

tespit edilmiştir. Öğrencilerin, Müslüman ülkelerin yaklaşık dörtte birini bildikleri, hatırladıkları ... Veri analiz ünitesi veya birimi olarak kelime öbekleri ve cümleler.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okul deneyimi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314219

Okul Deneyimi dersi, öğretmen adaylarının uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve ... görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılara ... staj dosyasını kontrol etmek yerine mülakat yapması gerektiği öne sürülmüştür. Bektaş,.

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936373.pdf

itibaren topluma hizmet uygulamaları dersi okutulmaya başlanmıştır. Sosyal bilgiler eğitimi ... Proje konuları, toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal bilgiler için önemli ve güncel ... Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Merey, Z. (2009).

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ...

http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/4-2/MJH-8-Hatice_GEDIK-Nadire_Emel_AKHAN-Gokce_KILICOGLU.pdf

Hatice GEDİK & Nadire Emel AKHAN & Gökçe KILIÇOĞLU. 114. 1. Giriş. Gelişen ve değişen dünya şartları varlığını güçlü bir şekilde ortaya koyabilecek ...

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulaması ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/22217

la ilgili destekleyicilik eğitim ve öğretim için kaynakların yeterliği, öğretmenler arasında ... Akrostiş. Haluk. Erkek. Açıkoturum. Muhammed. Erkek. Tereyağ Ekmek.

Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2250

ilişkin bilinçlendirmek amacıyla Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler gibi çeşitli dersleri ... Öğreniyorum' ünitesi 'Olaylar Kimleri, Nasıl Etkiliyor?' başlığı kapsamında ... değinilerek dalga ve şelalelerden enerji üretimi üzerinde durulmuştur (MEB, 2013d, s. 176). ... Bu bilimsel gelişme sosyal hayatı nasıl değiştiriyor.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/161048

Anahtar Kelimeler: alan sınavı, kpss, öabt, öğretmen seçimi, öğretmen atamaları. ... Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Psikoloji ... Ancak katılımcıların kullandıkları kelime ve kavramların kodlama sürecinde.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal teknolojilere yönelik ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/5egitim/akbas_yavuz_salihatoros.pdf

Mekânsal beceriyi ortaya çıkaran faktörlerin neler olduğu konusunda tam ... ölçekte ve zaman diliminde, atmosfer, litosfer, hidrosfer, geosfer, astonesfer ve ...

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ortadoğu algısı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/82091

Ortadoğu ülkelerinden en çok İran ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği ... Tablo 2: “Ortadoğu denilince aklınıza ilk gelen kavram hangisidir?” Sorusuna.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının afetlere yönelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/232258

le gelişmiş ülkelerde teknolojinin de yardımıyla afetlere yönelik izleme ... Tablo 2. Sosyal Bilgiler Ders Programlarında Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ara Disiplin ... http:// www.refworld.org/docid/42b98a704.html (erişim: 25 Şubat 2016).

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt12Sayi3/JKEF_12_3_2011_299_313.pdf

Öğretmen adaylarının problem çözme ve sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlilik ... Bu araştırma, betimsel nitelikte olup, tarama modeli esas alınarak.