231 DUYGUSAL ZEKÂ - DergiPark

lar listesinde üst sıralarda yer alan Daniel Goleman'ın (1995) “Duygusal Zekâ” adlı kitabının ... Goleman duygusal zekâyı tanımlarken, bireyin kendini motive ... Zeka İlişkisi ve Duygusal Zeka”, D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 3: 23-48.

231 DUYGUSAL ZEKÂ - DergiPark- İlgili Belgeler

30 Çalışma Yaşamında Duygusal Zeka ve Bireylerin Duygusal Zeka ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/mince/Publications_005.pdf

Duygusal zeka; duyguları algılama, duyguya erişme ve üretme, düşünceleri ... envanteri. Mayer-Salovey. Caruso Duygusal. Zeka Testi. Duygusal yetkinlik ... Manual. Toronto: Canada: Multi-Health Systems. Codier, E., Freitas, B. ve Muneno, ...

duygusal zeka ve duygusal zekanın gelişimine katkıda bulunan ...

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/28834/3358.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu yüzden duygularımızı, tanımak ve onları kontrol edebilmeyi ... araştırmaları, zihnin duyguları nasıl işlediği konusu etrafında toplanıyor. 12 Bu konuda ayrıca ... düşünürsek, öfkemizi haklı çıkaracak o kadar çok iyi neden icat edebiliriz. Kafayı.

231 DUYGUSAL ZEKÂ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50348

lar listesinde üst sıralarda yer alan Daniel Goleman'ın (1995) “Duygusal Zekâ” adlı kitabının ... Goleman duygusal zekâyı tanımlarken, bireyin kendini motive ... Zeka İlişkisi ve Duygusal Zeka”, D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 3: 23-48.

Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/59645

Beyin sapını çevreleyen kısım, limbik sistemdir. Amigdala ve hipotalamus bu kıs- mın iki önemli parçasıdır. Limbik sistem duyularımızı kontrol eder. Açlığı, ...

duygusal zeka ve problem çözme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2111

Thorndike 1920 yılında zekanın mekanik, soyut ve sosyal olmak üzere üç boyuttan oluştuğunu ileri sürmüştür. Duygusal zekanın, Thorndike 'ın sosyal zeka ...

sağlık yöneticilerinde duygusal zekâ boyutlarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/84685

Goleman (1998) hem IQ hem de EQ'ya karma olarak sahip olanların başarıya ... Duygusal Zekâ Boyutlarının Cooper Sawaf Haritasıyla Araştırılması 199 ... Çalışma; Türkiye'de çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin, duygusal ...

duygusal zekâ okuryazarlığını reklamlar üzerinden ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/218416

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi • Cilt 12, Sayı 46, Temmuz 2016, ISSN ... Telekom”, ya da “Cem Yılmaz –Doritos reklamı” ibarelerini kullanmayı tercih ...

doğrudan pazarlamada duygusal zeka, performans ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/471482

DOĞRUDAN PAZARLAMADA DUYGUSAL ZEKA, PERFORMANS ALGISI,. MOTİVASYON İLİŞKİSİ1. Erhan Uslu. Kırıkkale Üniversitesi [email protected]

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/192391

arasında PDR lehine; İngilizce Öğretmenliği ile Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlikleri ara- sında İngilizce ... Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ: MUSTAFA KEMAL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/798751

Liderlik ve Duygusal Zeka: Mustafa Kemal ATATÜRK Örneği - Fatma GEÇİKLİ ... M. Kemal Atatürk'ün girişimciliğine ... liklerini yani, kültürünü, eğitim seviyesini.

Öğrencilerin Duygusal Zekâ ile İletişim Becerileri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/580892

18 Kas 2018 ... ifade etmiştir (Delice ve Günbeyi, 2013:213). Bar-On, beynin bilişsel ... Genel Duygusal Zekâ Düzeylerine İlişkin Bağımlı Grup t testi. Sonuçları.

kabin ekiplerinin duygusal zekâ yeteneklerinin problem ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/282682

Hava Yolu İşletmeleri, kabin memuru alımlarında minimum gereklilikleri karşılamak zorundadır. İşe alım esnasında yazılı ve sözlü yabancı dil sınavı, kişilik ...

duygusal zeka

http://www.balipzirve.com/sunumlar/%C4%B0%C5%9F%20Ya%C5%9Fam%C4%B1nda%20Duygusal%20Zeka%20-%20%C4%B0lknur%20Uslu.pdf

cc: mag3737 - https://www.flickr.com/photos/[email protected] Page 4. Page 5. Başarı için Fark Yaratan Kritik Faktör ! Duygusal Zeka cc: Aristocrats-hat - https:// ...

DUYGUSAL ZEKA 11 Mart 2020

https://www.gaib.org.tr/tr/site/download-file/2871.html?class=AnnouncementFiles

11 Mar 2020 ... 2003 Yılında Duygusal Zekâ ve aynı yıl NLP, Duygusal Özgürleşme Teknikleri (EFT) Eğitimleri aldı ve bu alanda uygulama çalışmaları ...

YÖNETİCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN, YÖNETİM ...

http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/1999/75736.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5 Şub 2018 ... Kendini Gerçekleştirme Boyutu ile Demokratik-Katılımcı Yönetim ... Yourself Smarter / Beyin Geliştirme – Kendinizi Akıllandırma Egzersizleri” ...

HASTANELERDE DUYGUSAL ZEKÂ-HASTA MEMNUNĠYETĠ ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/18865

center of Isparta covering six hospital staff and their patients. Data collection ... Doktorun duygusal becerisi ve hastanın memnuniyeti arasındaki ilişkilerin daha fazla ... Gülkent Devlet Hastanesi, %9.3‟ü Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları.

İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK, DUYGUSAL ZEKÂ VE PSİKOLOJİK ...

http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2015_V04_I05/9bf00200bfa04afc169610178f69a441.pdf

Ġkinci aĢamada iĢ yaĢamında yalnızlık ve algılanan duygusal zekâ ve psikolojik sermaye arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma internet ortamında ...

ERGENLERDE DUYGUSAL ZEKA İLE KARAR VERME ...

http://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/102/133.pdf

Bu araştırmada, ergenlerin duygusal zekaları ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmaya 384 ergen katılmıştır, bunların 204'ü kız, 180'i ...

Özet Duygusal zeka - Mersin Üniversitesi

http://apbs.mersin.edu.tr/files/mualley69/Publications_019.pdf

Nefroloji Hemşireliği ve Duygusal Zeka - Nephrology Nursing and Emotional Intelligence. Mualla Yılmaz. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ruh ...

Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1141-20110715114029-yesilyaprak.pdf

gibi duygusal nitelikleri betimlemek için kullanilmistir. Daha sonra i995'te psikoloji alaninda doktorali gazeteci-yazar Daniel Goleman'in. "Duyguzal Zeka" ...

DUYGUSAL ZEKÂ OKURYAZARLIĞINI REKLAMLAR ÜZERİNDEN ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/218416

ğini ise (geleneksel imgeler, kadın imgesi, çocuk imgesi vb) 'duygusal zekâ' ile ... Telekom”, ya da “Cem Yılmaz –Doritos reklamı” ibarelerini kullanmayı tercih etmişlerdir. ... “Komedi Dükkânındaki Tolga Çevik'in oynadığı reklam” cümlesini ...

ĠLKOKUL ÖĞRETMENLERĠNĠN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERĠ ...

http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/1232/528316.pdf?sequence=1&isAllowed=y

emotional intelligence levels and subjective well-being of primary school ... Vakfı, Gülizar Zeki Obdan, Ertuğrulgazi, Öğretmen Eveleri, Buhara, Namık Kemal ... çalıĢmasını ġanlıurfa ilinin merkezinde görev yapan 45 ilköğretim müdürü ve 909.

Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi30/saslan.pdf

tükenme ile iş tatminsizliği arasındaki pozitif yönlü güçlü ilişkidir (Piko,. 2006:311). ... Bu amaçla, insanların işyerlerinde kişisel bağlantılara, empatiye ve açık.

duygusal zeka:baron ölçeği uyarlaması - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/baron-duygusal-zeka-testi-cocuk-ve-ergen-formu-kisa-toad.pdf

Yüksek lisans eğitimim boyunca pek çok kez yol göstericim olan çok sevgili hocam Sayın ... BarOn Duygusal Zekâ Testi Çocuk ve Ergen Formu (Kısa) BarOn DZ-t:ÇEF (K) 39. 3.3.2. Kişisel ... Ölçeğin Uyum alt boyutu betimsel istatistik verileri .

LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/798751

Liderlik ve Duygusal Zeka: Mustafa Kemal ATATÜRK Örneği - Fatma ... zekâ sahibi liderliğin bütün özelliklerini ... dereceye kadar hislerle ilgili becerileri de içerir. ... leyebilme ve yönetebilme becerisine sahip olan kişi duygularını eğitebilir. Ani.

duygusal zeka ve akademik başarı arasındaki ilişki

http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2415-30_05_2012-17_01_38.pdf

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, akademik başarı, matematik eğitimi. 1. ... Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik.

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ ... - Psikofarmakoloji

http://psikofarmakoloji.org/pdf/EN/21_4_5.pdf

Bunlardan bazıları şunlardır:133 madde ve on iki alt boyuttan oluşan dünyanın bilimsel temelli ilk duygusal zekâ testi olarak tanımlanan Bar-On Duygusal Zekâ ...

duygusal zeka - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/979/Nazan_Yelkikalan_Makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1995'de psikolog-yazar Daniel. Goleman, Mayer ve Salovey'in çalışması üzerine inşa ettiği “Emotional. Intelligence (EQ)” isimli eserini yazmış ve duygusal zeka ...

öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin karşıl - Marmara ...

https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/BEAC9E6E-D347-CC4C-B5E0-5043378C95BF/MEL%C4%B0KE%20%C5%9EULE%20YILDIZ-%20TEZ%20.pdf

2018 öğretim yılında İstanbul İli Başakşehir, Bahçelievler, Beşiktaş, Zeytinburnu Bilim ve Sanat Merkezlerinde ... Newman and Just, 2005, s. 88-89). ... zekâyı; bireyin kendisinin, başkalarının duygularını ve hislerini izleme, bunları ayırt etme; bu ...

DUYGUSAL ZEKÂ VE LİDERLİK İLİŞKİSİNİN ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423871046.pdf

çalışmalar IQ'nun aslında başarıya katkısının %10'dan fazla olmadığını göstermiştir ... Daniel Goleman ve arkadaşlarının temsil ettiği Duygusal ve Sosyal Zekâ ekolu. 2. John D. ... Adaylarının Duygusal Zeka ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin.

Hemşirelerin duygusal zeka becerilerinin belirlenmesi - Hacettepe ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1522/420f5449-e758-484f-b010-e91ca5b753dd.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Değerli eşim Yavuz Selim Kahraman çalışmamın başlangıcından sonuna kadar anlayış ve sevgisi ile destek olmuştur. Tez çalışmalarım süresince ailem ve ...

6 yaş grubu çocukların duygusal zeka düzeyleri ile empatik ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/5egitim/akaydin_dicle.pdf

becerilerini belirlemek için “Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği” ... Empati Becerilerine İlişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve t Testi Sonuçları.

ilköğretim öğrencilerinde duygusal zeka ve sosyal beceri düzeyleri

http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7103/317708.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1 Nis 2012 ... çalışmaya katılıp özverili ve sabırlı bir şekilde soruları yanıtlayan öğrencilerimize, ... söyledikleri saçma sapan gibi algılanmış hissedebilir.

Ergenlerde Ebeveyn Tutumları ve Duygusal Zekâ İlişkisi - Kalem ...

http://kalemacademy.com/Cms_Data/Contents/KalemAcademyDB/Folders/SayiMakaleleri/~contents/4FB2CAJGWWFJNJ24/10-23863kalem-2019-114.pdf

8 Tem 2017 ... Yüksek benlik saygı- sına sahip olan kişinin olumlu duygu durumu ve duyguyu bilgi olarak kulla- nabilme becerisi nedeniyle duygusal zekâ ...

Duygusal Zeka ile İlişki Doyumu Arasında Duygu Düzenleme ...

http://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1475499666.pdf

ile ilişki doyumları arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ile kıskançlığın ... ifade eden bireyler, suçlayıcı ve eleştirel ifadeler kullanan ve/veya kıskançlık.

Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâ ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt17Sayi3/JKEF_17_3_2016_121_134.pdf

S. Balcı Çelik, C. Gençoğlu, H. Kumcağız intelligence level ... 2004). Şiddete yönelen ergenlerin bu davranışlarının akran grubu içinde kabul edilmelerinde etkili ...