وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و تأثیر اتلاف سگ های ولگرد در ...

ﺣﯿﻮاﻧﺎت. ﺗﻬﺪﯾﺪي. ﻣﻬﻢ. ﺑﺮاي. ﺳﻼﻣﺘﯽ. اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ. ،. زﯾﺮا. ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ. آن. ﻧﻈﯿﺮ. ﻫﺎري. ﮐﺸﻨﺪه. اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ. اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﺣﯿﻮان. ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ. و. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺗﻼف. ﺳﮓ. ﻫﺎي. وﻟﮕﺮد. در. روﻧﺪ. ﺑﺮوز.

وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و تأثیر اتلاف سگ های ولگرد در ...- İlgili Belgeler

وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و تأثیر اتلاف سگ های ولگرد در ...

http://jorjanijournal.goums.ac.ir/article-1-563-fa.pdf

ﺣﯿﻮاﻧﺎت. ﺗﻬﺪﯾﺪي. ﻣﻬﻢ. ﺑﺮاي. ﺳﻼﻣﺘﯽ. اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ. ،. زﯾﺮا. ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ. آن. ﻧﻈﯿﺮ. ﻫﺎري. ﮐﺸﻨﺪه. اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ. اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﺣﯿﻮان. ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ. و. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺗﻼف. ﺳﮓ. ﻫﺎي. وﻟﮕﺮد. در. روﻧﺪ. ﺑﺮوز.

پیشگیری از هاری پس از مواجهه با حیوان گزیدگی - مجله دانشکده پزشکی

http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6388-fa.pdf

11 دسامبر 2014 ... ﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ. ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ. ﻨﺪﮐ .1. در ﻫﺮ ﺳﺎل. در. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑ. ﻪ. ﻋﻠﺖ ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎري. ، ﺗﺤ. ﺖ درﻣﺎن.

بررسی تأثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به ...

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-767-fa.pdf

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ. ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ. ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻲ. ،. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ. ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ. ﻣﻮﺭ.

وضعیت ادای مسئولیت اجتامعی رشکت ها در افغانستان - Afghanistan ...

https://aicsafg.org/wp-content/uploads/2019/09/AICS-CSR-Report-Dari.pdf

دیگــر رشکت هــای بزرگــی چــون گــروه موبــی، گــروه الکــوزی،. گــروه عزیــزی ... آن، کوره هــای خشــت پــزی تایــر می ســوزانند، کارخانه هــا، آب. زایــد را بــه رودهــا و نهرهــا ...