بررسی تأثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ. ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ. ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻲ. ،. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ. ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ. ﻣﻮﺭ.

بررسی تأثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به ...- İlgili Belgeler

بررسی تأثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به ...

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-767-fa.pdf

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ. ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ. ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻲ. ،. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ. ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ. ﻣﻮﺭ.

وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و تأثیر اتلاف سگ های ولگرد در ...

http://jorjanijournal.goums.ac.ir/article-1-563-fa.pdf

ﺣﯿﻮاﻧﺎت. ﺗﻬﺪﯾﺪي. ﻣﻬﻢ. ﺑﺮاي. ﺳﻼﻣﺘﯽ. اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ. ،. زﯾﺮا. ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ. آن. ﻧﻈﯿﺮ. ﻫﺎري. ﮐﺸﻨﺪه. اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ. اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﺣﯿﻮان. ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ. و. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺗﻼف. ﺳﮓ. ﻫﺎي. وﻟﮕﺮد. در. روﻧﺪ. ﺑﺮوز.

بررسی شاخص های تولیدات اولیه با تاکید بر کلروفیل-آ و وزن تر ...

http://isfj.ir/article-1-1726-fa.pdf

ةاقس. اظ ةیي ضٍـ ّاي هرزلف زض. رعییي. ظي. رَزُ فیزَحالًكزَى. ، اؾزفازُ اظ. حدن ؾلَل. ) biovolume. (. ٍ حیگواى. ّاي ؾلَلی ةرهَل. كلطٍفیل. -. آ. ةیكزط هعوَل اؾذ. ) Kozlowski, 2008.

امثال و حکم در تاریخ بیهقی و قابوسنامه بررسی و مقایسه - SID.ir

https://www.sid.ir/FileServer/SF/3191392h08116.pdf

سپس به مقایسه اجمالی امثال و حکم در تاریخ بیهقی و قابوسنامه و اینکه. بسامد تکرار مثل ها از حیث مضمون و محتوا در هر کتاب چگونه بوده ، پرداخته خواهد شد. کلید واژه ها ...

بررسی تاثیر کایزن در ارتقای بهره وری شرکت های صنعتی

https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/31/23

مودا، عملکرد، تول. دی. ی. ی پژوهش. ی رویکردها. ی تخصص. مجله علم. نوین. در. ت و حسابداری )سال اول(. مدیری. شماره. 3. / زمستان. 6331. / ص. 58. -. 53. یس. دمحمد. موسو. ی. 1.

مطالعه و بررسی نصب توربین بادی شناور (فراساحلی) - سیویلیکا

https://www.civilica.com/PdfExport-THCONF01_119=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%

ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺒﺪ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ ﭘﺴﻨﺪ - ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺁﻳﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩﻱ - ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﺬﻑ ﻭ ...