پیشگیری از هاری پس از مواجهه با حیوان گزیدگی - مجله دانشکده پزشکی

11 دسامبر 2014 ... ﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ. ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ. ﻨﺪﮐ .1. در ﻫﺮ ﺳﺎل. در. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑ. ﻪ. ﻋﻠﺖ ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎري. ، ﺗﺤ. ﺖ درﻣﺎن.

پیشگیری از هاری پس از مواجهه با حیوان گزیدگی - مجله دانشکده پزشکی- İlgili Belgeler

پیشگیری از هاری پس از مواجهه با حیوان گزیدگی - مجله دانشکده پزشکی

http://tumj.tums.ac.ir/article-1-6388-fa.pdf

11 دسامبر 2014 ... ﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ. ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ. ﻨﺪﮐ .1. در ﻫﺮ ﺳﺎل. در. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑ. ﻪ. ﻋﻠﺖ ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎري. ، ﺗﺤ. ﺖ درﻣﺎن.

وضعیت اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و تأثیر اتلاف سگ های ولگرد در ...

http://jorjanijournal.goums.ac.ir/article-1-563-fa.pdf

ﺣﯿﻮاﻧﺎت. ﺗﻬﺪﯾﺪي. ﻣﻬﻢ. ﺑﺮاي. ﺳﻼﻣﺘﯽ. اﻧﺴﺎن. اﺳﺖ. ،. زﯾﺮا. ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ. آن. ﻧﻈﯿﺮ. ﻫﺎري. ﮐﺸﻨﺪه. اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ. اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﺣﯿﻮان. ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ. و. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺗﻼف. ﺳﮓ. ﻫﺎي. وﻟﮕﺮد. در. روﻧﺪ. ﺑﺮوز.

دو هفته نامه فرهنگی دانشکده علوم پزشکی - وارستگان

https://www.varastegan.ac.ir/phocadownload/Nashriat/fil.pdf

نقد فیلم. حانیه توتونی. مغزهای کوچک زنگ زده. رضا رزاقی. 5تانک برتر جنگ جهانی دوم. پوریا کمال احمدی. فیلنشریه فرهنگی _ دانشجویی. سال اول، شماره اول، پائیز 97.

واکسن هاری - Immunization Action Coalition

https://www.immunize.org/vis/farsi_rabies.pdf

این بیماری عامل ویروسی دارد. هاری بیشتر بیماری حیوانات است. انسان ها زمانی به این بیماری. مبتال می شوند که توسط حیوان آلوده گاز گرفته شوند. ابتدا نشانه ای وجود.

اصل مقاله 867.09 K - مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

http://jiops.scu.ac.ir/article_13849_fd4e2943068118cec206b9469be8471f.pdf

کرررنرسد. 0ش. 2/. درصد داراش. کرررنرسد اررد بود د . همچندین. /8. 62. درصد از. کررکنرن داراش سنوات رغل زی. 0. سرل،. /2. 92. درص داراش سنوات ردغل بدین. 01. -0. سدرل،.

متن کامل (PDF) - مجله توانبخشی - دانشگاه علوم بهزیستی

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-137-fa.pdf

که در برخی زمینه ها برای تماشاگر معنادار است، بر او تأثیر می گذارد و مستر بین و فیلم مستند معجزه زمین می باشد. پرسشنامه افسردگی بک با. موجب می شود تا ...

Page 1 دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی علوم ...

http://repository.uma.ac.ir/1130/1/Zahra%20Bigdeli.pdf

4 - بررسی نمودار سوگیری انتشار و اصلاح و برازش دووال توبیدی .. 2. -. 4. -. 4 - بررسی ناهمگونی مطالعات سؤال اول .. 3. -. 4. -. 4 - آزمون ایمن از خطای کلاسیک ............ 4.

ﻧﺎم و ﻫﻢ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎ اي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه - مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ...

http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1607-en.pdf

ﻧﺎم و ﻫﻢ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎ. دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ. )1(. اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ اﻟﻬﯽ در دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ. 1323. در ﻣﺸـﻬﺪ. ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ را در ﻫﻤـﺎن ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ. ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﮐﺘﺮا ...

ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻴﺪ - مجله علوم آب و خاک

https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-1597-fa.pdf

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺰﺭﻋﻪ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﻴﺮ. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻴﺪﺭﻭﮔﺮﺍﻑ. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭ. ﺩﻱ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﭽﻪ. ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ. ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺁﺏ ﺑﻪ ...

بسم الله الرحمن الرحيم - مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

http://iaall.iranjournals.ir/article_13965_3c2663b413e2fa427434cb93dfd0572c.pdf

الكلمات الرئيسة: السيميائية؛ أسماء الشخصيات؛ رواية ذاكرة الجسد؛ أحلام مستغانمي. * الكاتب المسؤول. Page 2. مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية علمية ...

مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی 98 - 011 ، صفحات 0 ، شماره 01 دوره 0981 ...

https://gmj.ut.ac.ir/article_66456_2af92c30228e0dcfcf2a8f96335b778d.pdf

چکیده. : مقاله. پژوهش. ی. حاضر. ،. تالشی برای تشخیص مختصات چارچوب. گذاری شبکه خبری بی. بی. سی فارسی. از جنگ. 51. روزه میان غزه و اسرائیل. است . هدف مقاله ...

ﺑﺎﻏﻲ ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﺳﺮوﻳﻨﻪ و ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺸﺘﻲ - مجله به زراعی نهال و بذر

http://sppj.areo.ir/article_110362_6604c7b84c234c7f5871aafe7b4657f2.pdf

ﺑﺎﻏﻲ. ، س. ر. . .1388. اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻋﻠـﻒ ﻫـﺮز ﺗـﺎج ﺧـﺮوس. (. (Amaranthus retroflexus L. ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﺑﻴﻮﻣـﺎس. ﺳﻮرﮔﻮم داﻧﻪ. اي. (. Sorghum bicolor L. Moench. ). ﻣﺠﻠﻪ. ﺑﻪ. زراﻋﻲ. ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر.

تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی و باغی استان‌های ... - مجله اقتصادی

http://ejip.ir/article-1-676-fa.pdf

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ از. روش ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻﺳﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. و. ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای. 29. ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﯽ و. 26. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﯽ. در. ﺗﻤﺎم. اﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ی ﮐﺸﻮر. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.

در ﻚﻴ اﻟﻜﺘﺮوﻧ ي ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻲ و آﻣﺎدﮔ ﻳﻲ ﻧﮕﺮش، ﺗﻮاﻧﺎ ، داﻧﺶ ﺰ - مجله ایرانی آموزش در ...

http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3761-fa.pdf

ﻲ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ي. آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻣﺤﺴﻮب. ﻲﻣ. ﺷﻮد. ﻣﺸﺎرﻛﺖ در. ﺎدﮔﻳ. ﺮﻴ. ي. اﻟﻜﺘﺮوﻧ. ﻚﻴ. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔ. ﻲ. ﻓﺮاﮔ. ﻴ. ﺮان. اﺳﺖ . ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ. ﻦﻴﻴ. داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش، ﺗﻮاﻧﺎ. ﻳﻲ. و.