Ortaçağ'da Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi - DergiPark

Eskiçağ Batı Dünyası astronomları kuramsal astronomi alanında önemli başarılar sağlamış ve ... 4 Zeki Tez, Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknik, Diyarbakır 1991, s.80-81. ... Kerim'in gök cisimlerine çok fazla atıfta bulunması ve ilk Müslümanların “ilm-i ... mirası olan bilimin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.33.

Ortaçağ'da Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi - DergiPark- İlgili Belgeler

Ortaçağ'da Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi* - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393437

İslâm Dünyası'nda astronomi bilimcileri gözlemsel (astronomi aletleri ile gökyüzünü ... Kâhya-Hüseyin Gazi Topdemir, “İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim”, Türkler Ansiklopedisi,. Cilt-V ... Fatımiler Dönemi'nde İbn Yûnus ve İbn Heysem yetişen önemli ... 110 Mehmet Bayraktar, İslam Bilim Adamları, İstanbul 2012, s.128.

Ortaçağ'da Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393437

Eskiçağ Batı Dünyası astronomları kuramsal astronomi alanında önemli başarılar sağlamış ve ... 4 Zeki Tez, Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknik, Diyarbakır 1991, s.80-81. ... Kerim'in gök cisimlerine çok fazla atıfta bulunması ve ilk Müslümanların “ilm-i ... mirası olan bilimin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.33.

ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MEDRESELERDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/263830

21 Mar 2016 ... KAYSERİ PERVANE BEY MEDRESESİ ÖRNEĞİ. Mahmut Recep ... İsfahan, Amül, Musul, Cizre ve Rey gibi şehirlerde de yeni medreseler inşa.

ortaçağ islam dünyasında bilim ve gelişmesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260788

etmiş ve böylece bilimin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. ... Bu bilim adamları, tıptan farmakolojiye, astronomiden kimyaya bugünkü modern bilimsel ...

Ortaçağ İslâm DünyasınDa Bİr Ok mancınığı: kuşkencîr - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/293548

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi • Cilt III, Sayı 1 • Bahar 2016 • ISSN 2148-6743 ... el-Evâmiru'l-'Alâ'iyye fî'l-umûri'l-'Alâ'iyye, tıpkıbasım Adnan Sadık Erzi, ...

ortaçağ islâm dünyasında kullanılan karaçori kılıcı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/928811

27 Ara 2019 ... (Göktürk dönemi), Kala-Çor (Karahanlı dönemi) gibi karaçori kılıcının ismiyle ... olup, bu kılıcın Göktürkler'in önemli ihraç maddelerinden biri.

ortaçağ islâm dünyasında farklı işletmecilik türleri ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108908

inci dalgıçlığının yapıldığı en şöhretli alan Basra Körfezi idi. ... bahçesinde serin suyu olan bir kuyusu bulunanlar yahut yakınlarında, ulaşılır bir yerde mağara.

BERNARD LEWIS, Hüşîşîler, Ortaçağ Islâm Dünyasında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/19343

Babası İsnâaşeriyye mezhebinden olan Hasaıı Sabbah, genç yaşta Bâtınî dâîlerin tesirinde kalarak Mısır'a gitmiş ve orada tsmâilî olmuştu. Dönüşünde Alamut ...

ORTAÇAG TÜRK VE İSLAM DÜNYASıNDA KERVANSARAYLAR ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31562

dönem Selçuklu Dönemidir. Fakat Büyük Selçuklular Devrinin ticari faaliyetlerini anlamak için kervansarayların tekkiki ne kadar lüzumlu ise, kervansaraylan ...

Sosyal B ilimler Enstitüsü D ergisi ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305950

32 Tom Standage, Altı Bardakta Dünya Tarihi, çev. Ahmet Fethi, İstanbul, 2009, s. 120. 33 İbn Battuta, Anadolu'da uyuşturucu madde kullanımının hayli yaygın ...

Arap Dünyasında İbn Haldûn Yaklaşımları - İslam Araştırmaları Dergisi

http://isad.isam.org.tr/vdata/sayi16/isad016_tomar.pdf

İbn Haldûn modern Arap dünyasında en çok tartışılan, hakkında yüzlerce kitap ve makale ... tions of al-Muqaddimah in the modern Arab world. Key words: Ibn ...

türk dünyasında deyim bilimi çalışmaları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/447233

Taşkent, 1978), Dağpınar (Dağpınar, A. Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul, Minnetoğlu Yay., 1982), Tajmu-.

devlet bilimi bakımından köprülü'nün ortaçağ kamu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/514432

30 Haz 2018 ... ve 'Müslüman Türk Devletlerinde Amme Hukuku' başlıkları altında ele ... Edebiyat tarihi için de bkz: Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk ...

Arap Dünyasında Demokratikleşme Süreçleri ve Siyasal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/487456

Özge Özkoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ... Brotherhood was disposed of power, while Ennahda has become an important actor.

Arap Dünyasında Otoriter Rejimler ve Devrim Dalgası - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/230548

bu rejimlerin gücü, halkın değiştirme istek ve kapasitesi ile Arap siyasal kültürü temelinde deği- şim potansiyeli ... bölgecilik de büyük rol oynar. Tablo-4'te ...

İslâm Dünyasında Hastaneler* - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/626511

Felsefesi, İslâm Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler, İslâm Dünyasında Hastaneler ve İlk ... mabetlerde, Budist dinine inanan Türklerde ise Vihara (Nevbahar) denilen ...

ORTAÇAĞ TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386288

25 Eyl 2017 ... Öz: Bütün Türk-İslâm devletlerinde halka adil davranma esas kabul ... halkın nabzını yoklayan en önemli kanallardan, hukukî yollardan birisiydi.

ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN DÜNYASINDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108909

Dinin yanısıra “savaş” ve “diplomasi”nin, uluslararası ilişkiler geleneğini ... Başlıkta Ortaçağ Batı dünyası tabiri yerine Ortaçağ Hıristiyan dünyası ifadesinin kullanılmış olması ... diplomatik kadroların, bugünkü anlamda olmasa da, kendi dönemlerinin şartlarını yansıtan ... Görüşlerini açıklamak için “Özgür İrade Üzerine” (On.

İslâm Dünyasında Tecdid Hareketleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/254678

çıkan tecdid hareketleri, diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de genelde modern taleplere cevap verme saikiyle ele alınmış ve bu nedenle söz konusu ...

Ortaçağ İslam Coğrafyasında Karşılaşılan Sıradışı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/49978

İslam iktisadi tasavvurundaki olağan ödeme araçları, altın para (dinar) ve gümüş para ... itibarıyla ortaçağda üçayaklı bir para sistemi söz ... 100 ad. veda = siyah.

ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASININ OLGUNLUK ÇAĞINDA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/220176

Abdulhalik Bakır. *. Öz. Ortaçağ İslam Dünyasının olgunluk çağında -ki bu dönem onuncu yüzyılla başlar, onüçüncü yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eder- ...

ORTAÇAĞ TÜRK DÜNYASINDA HALI CARPET IN THE MEDIEVAL ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/348336

Ancak, halı, kilim, cicim gibi dokuma ürünlerine işledikleri motifler bir derin kültürün izlerini taşımaktadır. Kutsal kabul edilen ailede kadın, erkekler gibi her tür ...

Sosyal B ilimler Enstitüsü D ergisi ORTAÇAĞ İSLAM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305950

ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA TÜKETİCİ GRUPLARI, MODA ... Bunun yanında, farklı biçimlerde kendini gösteren moda ... Müzayede, bazen bir antikacının.

ortaçağ anadolu türk-islâm mimarisinde sanatçılar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/686951

ğunluğu ya cami, medrese, zaviye ve türbe gibi dinsel kullanıma bağımlı ya da hastahane ve sebil gibi dinî bir amaç dışındaki yapılardır. Ve bunlar bir kaç istisna ...

İlk Devir İslâm Dünyasında Akıl Yürütmelerin Mantık ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/55497

Anahtar Kelimeler: Đslam Dünyası, Mantık, Akıl Yürütme. Evaluation of ... Düşünce tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir ve mantıklı düşünmenin tarihi insanla başlar. ... Antropologlar, olay ve tecrübelerden yararlanarak bilimsel bir temele dayalı olarak ... Vakitlerini Yunan ilmi kavramları üzerinde harcayan Mutezile kelamcıları ...

Ortaçağ İslâm Dünyası Coğrafî Eserlerine Genel Bakış - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/389866

25 Kas 2017 ... eserleri veya Memlûk döneminde popüler olan daha erken dönem telifleri Batlamyus'a dayanır. Endülüslü Câbir İbn Eflâh'ın ve XII. yüzyıl ...

İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar - İslam Araştırmaları Dergisi

http://isad.isam.org.tr/vdata/sayi23/isad023_koksal.pdf

risi, sistematik fıkıh incelemeleriyle İslâm medeniyet ve hukuk tarihi araştırmala- rının gerektiği ölçüde birbiriyle kaynaştırılmamasıdır. İslâm Dünyasında Hukuk.

İSLAM DÜNYASINDA MÜZİK İslam Dünyasında müzik nazariyatına ...

http://seyhedebaliihoo.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/68/01/760367/dosyalar/2016_02/09035348_islamdamzik.pdf

yapan Greklerin bu eserleri İslam dünyasında yazılan ilk müzik nazariyatını büyük ... aralıkların belirlenerek düzenlenmesi) ilk Pythagore ( Pisagor) tarafından.

Arap Dünyasında - Akademik Ortadoğu

http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu16makale/abdulkadir_baharcicek_isil_arpaci.pdf

Özet. Bugünkü Arap dünyasının siyasal yapılanması büyük ölçüde yirminci yüzyılda ve başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, Avrupalı sömürgeci devletler ...

İslam Öncesi Arap Mitolojisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/617699

Bu bilgilere ek olarak Arap mitolojisinin yok denecek kadar az olmasını bazı sebeplere bağlamıştır;. “Mitoloji denildiğinde akla ilk gelenin Yunan mitolojisi ...

kur'an bağlamında islâm öncesi arap yarımadası'nda ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/410413

Arabistan'da İslâm öncesi dinî hayat denilince ilk önce putperestlik akla gelir. Çün- kü İslâm ... Buna rağmen şirk kavramıyla ilgili ayetlerden de anlaşılacağı gibi ...

İSLÂM ÖNCESİ ARAP YARIMADASINDA BİR KÜLTÜR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/85994

İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Bir Kültür Merkezi: Cüreş | 25. Hitit Üniversitesi ... İslamiyet hakkında bilgi edinmek ve Hz. Peygamber'in durumu hakkında ...

devlet bilimi bakımından köprülü'nün ortaçağ kamu hukuku ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/514432

30 Haz 2018 ... ve 'Müslüman Türk Devletlerinde Amme Hukuku' başlıkları altında ele ... toplumların daha önce etkilemiş oldukları hukuk anlayışıdır diye yanıt vermektedir. ... Edebiyat tarihi için de bkz: Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk ...

Oryantalizmin ġekilleri ve Arap Dünyasında Oryantalizm ... - IJHSSI

http://www.ijhssi.org/papers/v6%285%29/version-III/F0605033640.pdf

Oryantalistler Oryantal diller, kültürler, edebiyat ve dinler hakkında yoğun çalıĢmalar yapmaktadırlar. Oryantalizm kavramı Batı'da iki yüzyıl önce ortaya çıkmıĢtır.

Arap Dünyasında İnternet - Uluslararası İlişkiler Dergisi

https://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2011/07/Arap_Dunyasinda_Internet-Siyasi_Liberallesme.pdf

posta, müzik ve program indirmenin yanı sıra tartışma forumları da Arap ... Toplumu (ülkeye internet servisi sağlayan iki kurumdan biri) web sitelerine konulan erişim ... Muntadayat Jawwal al-Arab (cep telefonu kullanıcıları için forum) ve 6rb.

Arap/İslam Kültürünün Yapısalcı Analizinin İmkânı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143675

Özet. Arap/İslam kültürünün analizi için, Aydınlanmanın eleştirisinde önemli bir uğrak noktası olarak değerlendirilen yapısalcılığı uy- gun bir yöntem olarak gören ...