Din, Tasavvuf ve Aşk Değerleri Bağlamında Muhibbî Divanı*

beyitler, dinî-tasavvufî veya aşk eksenli olmaları bakımından tasnif edilip ... DEVELLİOĞLU, Ferit (2013), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara:.

Din, Tasavvuf ve Aşk Değerleri Bağlamında Muhibbî Divanı*- İlgili Belgeler

Din, Tasavvuf ve Aşk Değerleri Bağlamında Muhibbî Divanı*

http://devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=2695

beyitler, dinî-tasavvufî veya aşk eksenli olmaları bakımından tasnif edilip ... DEVELLİOĞLU, Ferit (2013), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara:.

Muhibbî Divanı'nda Aşk Üzerine Teşbihler

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/kuzubas_muhammet.pdf

Aşk, ilk insandan bugüne üzerinde en çok söz söylenen duygudur. Herkesin ... Şair, aşkı sedd-i skender'e benzettiği bu beyitte, skender'in inşa ettirdiği seddin.

Muhibbi Divanı'nda Şiir ve Şair ile İlgili Değerlendirmeler

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/tunc_02.pdf

övülen şâir Kanûnî'nin, bir cihan sultanı olarak şiir yazması enteresandır. O sık sık şâirlik ... zaman şiirle eş anlamlı kullanılmıştır. Muhibbî de gazele önem vermiş ...

muhibbî divânı'nda kozmik unsurlar - Uludağ Üniversitesi

https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/1726/1/427368.pdf

43 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme, c. 1, Hzl. Cafer ... Cildimizde pigment lekeleri damarların ... Gözün alt kısmının seğirmesi sağda aydınlık, solda.

MUHİBBÎ DÎVÂNI'NDA DİNÎ TERİM VE KAVRAMLAR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/717392

Özet. Din, dîvân edebiyatının en önemli kaynaklarından biridir. Dinî terim ve kavramlar birçok divan şairi tarafından şiirlere konu edilmiştir. 16. yüzyılın kudretli bir ...

Muhibbî Dîvânı'nda Eski Anadolu Türkçesi Unsurları Features of the ...

http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/7-2/MJH_20-M_GULMEZ-B_DIREKCI.pdf

Divanda yer alan zarf-fiil, şahıs, yapım ve çekim eklerinde, haber ve tasarlama kiplerinde, seslerde ve söz varlığında tespit edilen eskicil (arkaik) unsurlar üzerinde ...

Muhibbî Dîvânı - Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi - Türkiye ...

http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/yk.pdf

Fâtih Dîvânı ve Şerhi. Fatih Sultan Mehmed. Fâtih Sultan Mehmed kudretli bir hükümdar, büyük bir siyaset dehâ- sı ve muzaffer bir komutan olduğu kadar; kültür ...

Muhibbî Dîvânı'nda Değerli Taşlar - Divan Edebiyatı Araştırmaları ...

http://www.devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=2626

sanoğlunun dikkatini çeken değerli taşlar, zaman içerisinde bazen eşya ... sayıda eş merkezli şerit ve damar görüntüsü veren kuvars türü, silisli bir süs taşı. ... 2009: 169) Dilimizde genellikle kıymetli taş demek olan kelime, eski şiiri- mizde sert ...

MUHİBBÎ DÎVÂNI'NDA DİNÎ TERİM VE KAVRAMLAR Armağan ZÖHRE

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/717392

Allah; yüce yaratıcının özel ismidir. Bu isim O'nun kemâl, cemâl ve celâl sıfatlarının ifade ettiği anlamların tamamını kapsar. Allah'ın diğer isimleri ise Allah'ı tasvir ...

Muhibbî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin), haz. Kemal Yavuz, Orhan ...

http://oaji.net/pdf.html?n=2016%2F1621-1483101188.pdf

Muhibbî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin), haz. Kemal Yavuz, Orhan Yavuz,. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2016.

YAYIN TANITIM Kemal YAVUZ, Orhan YAVUZ, Muhibbî Dîvânı ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/419379

Kemal YAVUZ, Orhan YAVUZ, Muhibbî Dîvânı (Bütün Şi- irleri), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2016. Arş. Gör. İbrahim YILMAZ*. Türk tarihi ...

ASKERÎ MUHAMMED DÎVÂNI'NDA DÎN-TASAVVUF Ayşe AKAY ...

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3210/Asker%C3%AE%20Muhammed%20D%C3%AEv%C3%A2n%C4%B1%27nda%20D%C3%AEn-Tasavvuf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gülaboğlu'nun “Askerî Muhammed Dîvânı”nda dînî ve tasavvufî unsurlar ... You need to pass the love stairs on the way of religion and Sufism to meet Allah. ... ÖN SÖZ. Ayşe Akay Demircioğlu. Divan Edebiyatı Kur'ân-ı Kerîm âyetleri, hadîs-i şerîfler, dînî ilimler, İslâm ... Şair ise şiirinde Hz. Muhammed (s.a.v.) için ilahî dağdan.

Abdürrahim Fedâî'nin Hâfız Dîvânı'nın İlk Beytine ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=817

Abdülbâki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler, İstanbul : Gri Yayın, 1992. Page 2. 94. İsmail GÜLEÇ ve Üsküp'te geçti.

Hayali Bey Divanı'nda Poetik Söylem Bağlamında Tefahür - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/816332

Bu çalışmamızda Hayâlî Bey'in Divânı, tefahür bağlamında taranarak ... demeyi enâniyet saydığı, böyle söyleyenlerle sohbet etmediği rivayet edilir”. (Uludağ: ...

HALLÂC'IN “ENE'L-HAKK” SÖZÜ BAĞLAMINDA ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=279

Hallâc-ı Mansûr (ö.309/922)'un “Ene'l-Hakk: Ben Hakk'ım” sözüdür. Hallâc'ın ... müritleri arasında geçen bir olayı Mesnevî'sinde tahkiye etmek sûretiyle açık-.

Şeriat ve Tasavvuf Bağlamında Din-Çevre Đlişkisi Üzerine Bir ...

http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/download/175/94

Şeriat ve Tasavvuf Bağlamında Din-Çevre Đlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. ∗ ... ile başka insanların canına kıyarak, başka insanları rahatsız ederek ve komik ...

mizah-tasavvuf ilişkisi bağlamında nasreddin hoca ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/606531

MİZAH-TASAVVUF İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA NASREDDİN HOCA. LATİFELERİNİN ... sürükleyen türden olmamalı, öfkeye, kine, düşmanlığa, ayrı düşmelere neden ... üstü kapalı bir şadırvana benzeyen fakat kapısında koca bir kilit asılı duran.

müzik, tasavvuf ve felsefe bağlamında perde kavramı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/592469

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11, Ocak 2016, s. 69-94 ... incelenmesinin felsefe alanında da bize yeni imkânlar sunacağı söylenebilir. ... gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesine hipergerçek.

tasavvuf-hadis ilişkisi bağlamında ahmed ziyaüddin gümüşhanevî ...

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=222

Anahtar Kelimeler: Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî, hadis, Râmûz, tasavvuf ... sı, duasının kabul edilmesi, dünya ve ahirette her ihtiyacının karşılanması, ...

muhibbî bibliyografyası - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/615778

20 Ara 2018 ... sayfalarca, ciltlerce söz söylenen bir Osmanlı padişahıdır. ... Coşkun Ak tarafından Dîvân üzerinde 1977 yılında doktora tezi olarak ... 8) EYÜBOĞLU, İsmet Zeki (1994). ... Metin Kayahan Özgül. Ankara: Kurgan Edebiyat. s.

Tasavvuf, insanın içini Allah'a bütün ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=752

babası ki ismi Mevlüt, bir kere Balkaniara girmiş, 1912 Balkan savaşına katılmış, ... Yaş kaç o sıralar hocam? ... Köyde Kur'an okunuyor, hoca il<i üç aşamada Kur'an okuturdı.ı. Önce ... 1956' da on dokuz yaşındayken ilk defa "nasara-yensuru.

Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricalü'l-Gayb - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=726

isimleriyle değil; ricalı'i ·t-wıyb genel olaraJ< kavramının yerine de kullanılan ... bu demek değildir ki, o dönemde ricti/ü 'l-gayh telakkisi tasavvtıf ilminin konu-.

“Saf Aşkın Üstadı”: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=321

lardan ulaşılmıştır. ... hakkında söz söyleme makāmına erişinceye kadar halvet ve uzleti tercih etti. ... meden tasarrufta bulunarak şu ifadeleri alıntılamıştır: “Nasıl ki dil ile “ateş” demek dili yakmı- yor, “su” ... ancak fenâfillah'ta müşâhede edebilir.

Manzum Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Gülşen-i Râz - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=212

Rızâ Tevfik, “Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbuât-ı ... Mümkünün vâcibe ulaşması (visâl) ne demektir? Yakınlık ... mek, sarhoş olmak (harâbâtî) da ne demek? 15.

Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=610

Mustafa (Şerifzâde Mehmed Fazıl Paşa) (ö. 1299/1882) ... tasavvuf. 730. Mehmet Ziya (ö. ... Eserinde Mevlevîhane demirbaşlarından da örnekler veren Küçük ...

Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mirsâdü'l-ibâd - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=353

Anahtar Kelimeler: Necmeddîn Dâye Râzî, Mirsâdü'l-ibâd, Kübrevîlik, tarîkat, ... 27 Mehmet Okuyan, Necmuddîn Dâye ve Tasavvufî Tefsiri, İstanbul 2001 s. 83.

ibnü'l-arabî'nin tasavvuf ıstılahlarına etkisi ve ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=84

Ali b. el-Hüseyin el-Kâşifî, Reşahât Ayn el-Hayât (Can Damlaları), sad.: N.Fazıl Kısakürek, (Kitsan. Matbaacılık), İst. 1978,. Cemâleddin b. Fazlullâh el-Hindî ...

Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=613

Bu yazıda, alanın araştırmacılarına faydalı olacağı düşüncesiyle tasavvuf alanında. Mevlânâ ile alakalı yapılmış ve yayımlanmamış bazı tezlerin kısa tanıtımları.

Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit, İstanbul - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=527

... ve Tenkit, Önsöz'den sonra bir Giriş, üç Bölüm, iki Ek ve Sonuç'tan oluşmaktadır. Yazar Giriş'te kitabı yazmadaki maksadını açıklayarak eleştiri konusunu ele ...

Araştırma Notları Tasavvuf Mûsikîsinden İki Salât - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=495

miktarı, ağız birliği şarttır.7 Salât-ı Ümmiye ise, Mevlîd-i şerîf ve terâvih namazları ... daki bu salâtın notası ve kaynak kişinin öz geçmişi şöyledir: H. Mehmet ...

TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE İNSAN–DÜNYA ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=297

rine değinilmiş, daha sonra tasavvufta insanın dünya ile ilişkisinin nasıl olması ... Anahtar Kavramlar: İnsan, Kur'an, hadis, tasavvuf, dünya, dünyevîleşme. Giriş.

TASAVVUF ARAŞTIRMALARINDA ALMAN EKOLÜ - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=296

Salih ÇİFT. TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18. 178 ilgili ilk oryantalist çalışmalar İslâm'ın Hıristiyanlık'la kıyaslanması ve onun ...

tasavvuf üzerine yapılan tezler - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=484

eğitimini almış, hemen tüm alanlarda vukûfiyet sahibi, devrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek müktesebat sahibi, dönemindeki Müslümanların inanç ve.

Abdülhakim Arvâsî ve Tasavvuf Anlayışı - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/653202074_33_8.pdf

Arvâsî'nin Külliyâtı, Hüseyin Hilmi Işık Tâm İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye adlı eserlerinde ... runlu göç hâricinde ilim tahsili, vaaz, sohbet, hac ve hicret gibi muhtelif.

TASAVVUF TERİMLERİNİN OLUŞUMU Abdullah ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=425

anlatan, açıklayan eserlerden başka tasavvufla ilgili kaleme alınan her eserde ... mücâhede, ihlâs gibi kavramlar tasavvufun temelini oluşturmaktadır. Bunların.