83 numaralı mühimme defteri - Devlet Arşivleri

görevden azledilerek yerlerine Canbeg Giray'ın Han ve kardeşi Devlet Giray'ın da ... personeline ve Genel Müdür Sayın Dr. Yusuf SARINAY'a bu vesile ile teşekkür eder, ... zamanlarda Safevîlere tabi olan 39 sancakla 20'den fazla aşiret Osmanlılara tabi oldu. ... Bu olay, yıllardır Türk sahillerine musallat olan Kazaklara karşı.

83 numaralı mühimme defteri - Devlet Arşivleri- İlgili Belgeler

5 numaralı mühimme defteri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/5_nolu_muhimme_ozet_indeks.pdf

Karahisâr-ı Şarkî ve Sivas'ta şekâvet eden Kızıltaylu taifesi (hkm. 1400) ... Balat'a bağlı sahil köylerinin korsanlar tarafından yağmalandığı (hkm. ... içindeki korsan ve levendlerin karaya çıkıp dağıldıklarını ve kadıların kaçan adamları ele.

85 numaralı mühimme defteri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/85%20NOLU%20M%C3%9CH%C4%B0MME.pdf

gönderilen gemiler için yazılan yol ve menzil hükümleri 15, 106, 107, 156, 314, ... Şöyle ki; bu def'a dahı virmeyüp te'allül ü ınâd iderse isimleri ve dirlikleri ile yazup ... Emîru'l-ümerâ'i'l-kirâm sâbıkâ Cezâyir Beğlerbeğisi olan Đbrâhîm dâme ikbâlühû ... sâbıkâ Bağdâd Nakîbi olan mefharu's-sâdâti'l-ızâm Seyyid Husâmüddîn ...

83 numaralı mühimme defteri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/83_NOLU%20M%C3%9CH%C4%B0MME.pdf

görevden azledilerek yerlerine Canbeg Giray'ın Han ve kardeşi Devlet Giray'ın da ... personeline ve Genel Müdür Sayın Dr. Yusuf SARINAY'a bu vesile ile teşekkür eder, ... zamanlarda Safevîlere tabi olan 39 sancakla 20'den fazla aşiret Osmanlılara tabi oldu. ... Bu olay, yıllardır Türk sahillerine musallat olan Kazaklara karşı.

78 Numaralı Mühimme Defteri'nde(h.1018/m.1609-1610) Yer Alan ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/284977

Öncelikle bu çalışmanın, “78 Numaralı Mühimme Defteri'nde(H.1018/M.1609-. 1610)Yer Alan Anadolu Eyaleti'ne Ait Hükümlerin Tasnif ve Tahlîli” başlıklı yüksek ...

3 numaralı müh mme defter - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/3%20NOLU%20M%C3%9CH%C4%B0MME.pdf

Budin beylerbeyine: slâm tarafından zarar verildiğine dair kraliçe ve kral oğlu vekillerinin ... üzre yatak olup harâmîlerle mu'âmelesi olduğı. Şer'ile sâbit olur ise ...

muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ı - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/370%20NUMARALI%20MUHASEBE-%C4%B0%20V%C4%B0LAYET-%C4%B0%20RUM%20%C4%B0L%C4%B0-1.pdf

Zağra-i Eski-hisâr, İpsala, Filibe, Tatar-bâzârı, Samakov, Üsküb, Kalkan-delen, Kırçova,. Manastır, Pirlepe ... tutuluş şekli, içindeki bilgilerin hangi defterlerden alındığı ve ... Kaynaklar, Yekun Cedvelleri, Dizin (Kişi ve Cemaat. Adları, Yer ... Mufassal-Yörükān. 1022. BOA. TD. 448. 729. Tam. 539 s. Mufassal. I. Ahmed. BOA. TD.

muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ıı - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/167_NUMARALI%20MUHASEBE-%C4%B0%20V%C4%B0LAYET-%C4%B0%20RUM%20%C4%B0L%C4%B0-2.pdf

(69-73), Zagor (74-77), Gorajde (78-90). BOA, MAD 1237 ... (13/1-24), Ustokolne (24-40), Zagor (40-. 47), Vişova (47-54) ... Ciko [Cipno]1684 k., Mileşeva n.: 501.

muhâsebe-i vilâyet-i karaman ve rûm defteri ıı - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/387_nolu_m%C3%BChimme_vilayeti_karaman.pdf

Çeşitli kültürlere mensup bu toplulukları bir arada uyum içerisinde kendi dinî kurallarının ... Çorum ve Karahisar-ı Şarkî havalisinin Rum Eyaleti'ne katılmasıyla ...

muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ı - Başbakanlık Devlet Arşivleri ...

http://arsiv.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/370%20NUMARALI%20MUHASEBE-%C4%B0%20V%C4%B0LAYET-%C4%B0%20RUM%20%C4%B0L%C4%B0-1.pdf

sancak merkezi olduğu gibi Rumeli'nin ilk paşa sancağı ... Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri iki defa Rumeliye ... Mehmed Çelebi veled-i Ayas Paşa: 62.

ayntàb livàsı mufassal tahrìr defteri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/373_NUMARALI_AYNTAB%20L%C4%B0VASI.pdf

Hamza veled-i Pepe 'Alì, Tel-Başir çeltük nehri kürekcisi: 315. Hasan bin Nàsır, [mülk sàhibi]: 299. Hasan, 'Ayntàb kal'ası dizdàrı: 277. Hasan Fakìh veled-i ...

kerkük livâsı mufassal tahrîr defteri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/111_NUMARALI_KERKUK_LIVASI_MUFASSAL_TAHRIR_DEFTERI.pdf

a-Rumahiyye nahiyesi b-Semavat nahiyesi ... Muhaddarat: Yeşillik demektir. Sebzeden ... Mahsul-i şatt: Akarsu kenarı demek olan şatt, nehir kenarlarının su ...

muhâsebe-i vilâyet-i rûm-ili defteri ile avlonya livâsı ... - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/367_NUMARALI%20MUHASEBE-%C4%B0%20V%C4%B0LAYET-%C4%B0%20RUM%20%C4%B0L%C4%B0-3.pdf

alınan vergi miktarı ve kimler tarafından tasarruf edil- ... Bu tarihte sancakbeyi Ahmet Bey'dir6. ... Hoca Hızır Bey [Koca Hızır Bey]45, ... Tomor k., Belgrad n.

hınıs livàsı mufassal tahrìr defteri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/294_NOLU%20HINIS%20L%C4%B0VASI.pdf

Hemen hemen her yerleşim biriminde "adet-i ağnam" resminin bulunmasından bölgede önemli oranda hayvancılık yapıldığı anlaşılmaktadır37. Bunun ...

haleb livâsı mufassal tahrîr defteri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/397_NUMARALI_HALEB_LIVASI_MUFASSAL_TAHRIR_DEFTERI%28943-1536%29-1.pdf

ve vergi muafiyeti olan nüfus aşağıda gösterilmiştir. ... otlak vergisi olarak 25.000 akçe vergi alınmaktadır. ... kadından 30 akçe resm-i arusane adıyla evlenme.

3, 5, 6 numaralı mühimme defterlerine göre osmanlı devletinde ...

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/eTez023811.pdf

incelemeye başlarken öncelikle ilim ve sosyoloji kavramlarını kısaca ... Kurtuba, İstanbul v.b. şehirler, Müslüman fetihlerden sonra bir kimlik değişimine uğradı. ... Muharebesi'nde Seydi Ali Reis'e, Türk donanmasının sol kanadının ...

devlet arsivleri 401-1.indd - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/401%20NUMARALI%20%C5%9EAM%20L%C4%B0VASI%20MUFASSAL%20TAHR%C4%B0R%20DEFTER%C4%B0-1.pdf

Diyanet İslâm Ansiklopedisi. : İslâm Ansiklopedisi ... rak, İslâm dünyasının ilim, sanat ve kültür merkezi ... b-Hisnül-Ekrad maʻa nevâhî-i Merkab, Menasif,. Safita ...

401 numaralı şam livâsı mufassal tahrîr defteri

http://www.dab.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/401%20NUMARALI%20%C5%9EAM%20L%C4%B0VASI%20MUFASSAL%20TAHR%C4%B0R%20DEFTER%C4%B0-1.pdf

Bu tahrir Defter Emini Nuh Çelebi bin Ahmed Paşa ve kâtibi Hüseyin bin Ahmed tarafından Safet, Gazze ve Kudüs-i Şerif sancakla- rıyla beraber Hicrî 934 ...

76 numaralı konya şeriye defteri - Selçuk Üniversitesi

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1635/331812.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Konya'da Tanzimat'ın. Uygulanması ... Bu yıllarda Pirluganda Hadim‟e bağlı bir köy (KġS 76/2-5), Ermenek kaza ... Naibler, kendisini göreve getiren kadı tarafından re‟sen görevden ...

tt 0008 numaralı tapu tahrir defteri'nin transkripsiyonu ve tahlili

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/1617/1/10044856.pdf

Osmanlı Dönemi Aydın Sancağına ait Tapu Tahrir Defteri Yüksek Lisans Tezimizin ana kaynağını ... özel yazı türü hem devasa veri ve bilgilerin çok daha kısa zamanda ve kolaylıkla, ... verildiğinin en bariz örneği karşımıza çıkmaktadır.

ATİK ŞİKÂYET DEFTERİ (7 NUMARALI H.1081-1083/ M.1671-1672 ...

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2845/VERG%C4%B0L%C4%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Erken dönem Osmanlı tarihinde Dîvân-ı Hümâyun kararları tümü sınıflandırılmadan. Ahkâm Defteri olarak tutulmuştur. Ahkâm Defterlerinde şikâyet hükümleri ile ...

4 numaralı atik şikâyet defteri 1665-1670 - Marmara Üniversitesi

http://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/425D075B-EB78-1044-9FB8-6935ED713814/3B3ADF2A-DB3B-394C-8948-80B452B9B1E6.pdf

müstakil bir defter olarak karşımıza çıkan şikayet defterleri ise bir çok alanda yapılan ... şekilde özeti siyah mürekkeble normal şekilde ;mahalli kayıdları ve verilen karar ... Zimmetinde zeytin yağı ve bal olan Arşova Sancak Beyi'nden bunların ... Zeytuncuk köyü ahalisinde bedel-i avarızdan iki yüz altı kuruş hakkımız var.

4 NUMARALI ATİK ŞİKÂYET DEFTERİ 1665-1670 (H. 1075-1081 ...

http://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/425D075B-EB78-1044-9FB8-6935ED713814/3B3ADF2A-DB3B-394C-8948-80B452B9B1E6.pdf

İncelediğimiz şikayet defterinde de devlet görevlilerinin isminin peşine dua cümleleri kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Sadrazam için: Edama'llahü ...

2793 numaralı ahlat kazası müslim nüfus defteri - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423912826.pdf

doğusunda Van Gölü'nün yanı sıra, yine Bitlis'e bağlı Âdilcevaz ilçesi bulunmaktadır. Ahlât, Van gölünün kuzeybatı kıyısında, mezar âbideleriyle meşhur tarihî.

cezayir - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20CEZAY%C4%B0R.PDF

6 Cezayir beylerbeyinin ülkenin yönetiminde gösterdiği başarıdan dolayı ... edeceği ayândır ve andan mâ'adâ Nemse Devleti[ni]n mûmâ-ileyh İspanya ve Bortukal ... vech-i meşrûh üzere teshîr ve imâle-i enâma dest-res olmak için hangi turuk ...

musul - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/MUSUL%20KERK%C3%9CK%20%C4%B0LE%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20AR%C5%9E%C4%B0V%20BELGELER%C4%B0%281525-1919%29.pdf

hatta kimi zaman devletin kontrolü dışına dahi çıkarak, ngilizlere karşı ... Humaraveyh ise Musul'a hâkim olarak Mısır, Suriye ve Anadolu bölgesine kadar vali ... cezayı vermek için Diyarbekir Vâlisi Hâfız Ahmed Paşa maiyyetindeki Kerkük ... Fevzi Paşa 7 Eylül 1922'de Doğu ve el-Cezîre cepheleri komutanlarına çektiği.

Untitled - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/91_numarali_muhimme_defter%C4%B1.pdf

Numan YEKELER. Vahdettin ATİK. Hacı Osman ... Adam öldürdüğü iddia olunan Bacı Kadısı Kasım'ın yargılanması ........ ...116. 157. 158 esi............. ..116. 159.

filistin - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20FILISTIN.pdf

Yürürlükte olan yasağa rağmen Baron Rothschild'in desteğiyle Filistin'e ... perver ve müteşebbis bir kavmin iltihakı kuvvet ve servet-i Osmaniyânı tezyîde.

nahçıvan - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20AR%C5%9E%C4%B0V%20BELGELER%C4%B0NDE%20NAH%C3%87IVAN.pdf

1514 yılında gerçekleştirilen Çaldıran Seferi'nden sonra Osmanlı idaresine giren. Nahçıvan, "Nahçıvan ... Fî 12 şehr-i Rebîülevvel sene semân ve tis'în ve tis'a mi'e. Tezkire-i Hakkı ... emre mutî' u münkâd ve sâlik-i mesâlik-i gazâ vü cihâd olmuşlar olduğun. Mesfûr İrakli Han ... Karyesi'nde orta boylu kumral bıyıklı ela gözlü.

İndir - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/balkan_%C3%BClkelerinin_tarihi_kaynaklari_bakimindan_basbakanlik_osmanli_arsivinin_%C3%B6nemi.pdf

lıklı ordunun, 1363 yılında Sırp Sındığı Savaşı'nda büyük bir mağlubi- ... Birçok defalar Romenler savaşarak veya ... yurt tutan Türklerin varlığı devam etmiştir.

başbakanlık - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf

Müsteşar Yardımcıları, Başbakan Özel Kalem Müdürü,. Devlet Bakanlıkları Özel ... Reisliği”; 06.07.1965 tarihli ve 644 sayılı “Milli İstihbarat. Teşkilatı Kanunu”40 ...

nâme-i hümâyûn - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/kirim_hanlarina_namei_humayun.pdf

mümkün olduğunca metne sadık kalınarak sadece Arapça ve Farsça ... küffâr ihrâk bi'n-nâr ve sefâyini civârında karada toprağa tahassun iden melâ'în-i hâk-sâr ... dua edilmesi hususunda Sultan I. Abdülhamid'den Kırım Hanı Devlet Giray.

I (1578-1914) - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/azerbaycan1.pdf

korumuş, ancak Safiyüddin'in torunu olan Hoca Ali (1392-1429) zamanında şiîliğe meyletmeye başlamıştır. Hoca Ali, Timur ile kurduğu iyi ilişkiler sonucu.

Belde Belediyeleri - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/Formlar/KamuKurumlari/belde_belediyeleri.pdf

25 Bilet zimmet defterleri. 5 yıl. 10 yıl Devlet ... 36 Posta Çekleri Defteri. 5 yıl ... örnekler seçilerek sadece Ankara ve İstanbul. Belde. Belediyelerince. Devlet.

osmanlı belgeler i nde - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20KAFKAS%20G%C3%96%C3%87LER%C4%B0-2.pdf

kalarak tanassur edeceği mülahaza ve havfından nâşi..." ifadeleriyle ... hulûlü cihetiyle muvakkat demek olduğuna ve kendileri bir takım aceze ve garibü'd-diyâr ...