aşka dair bazı tasavvurlar (xvı. yüzyıl divanlarındaki aşk ... - DergiPark

konu olmuştur. Asırlar boyunca klasik şairler tarafından da izah edilmeye çalışılan aşk, divan şiirinin de ... Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. İstanbul: ...

aşka dair bazı tasavvurlar (xvı. yüzyıl divanlarındaki aşk ... - DergiPark- İlgili Belgeler

aşka dair bazı tasavvurlar (xvı. yüzyıl divanlarındaki aşk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181270

konu olmuştur. Asırlar boyunca klasik şairler tarafından da izah edilmeye çalışılan aşk, divan şiirinin de ... Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. İstanbul: ...

On Sekizinci Yüzyıl Şam'ına Dair Bazı Gözlemler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/603892

Dolayısıyla on sekizinci yüzyılda Osmanlı Şam'ının bir fotoğrafını çekecek olsaydık ... kapıkulu çatışması sadece Şam'a mahsus bir durum değildi. Zira on yedinci ...

Halit Ziya Uşaklıgil'in “Aşka Dair” - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/749270

1 Haz 2019 ... “merdümgiriz”, insanlardan kaçan bir kişi olur. Hafız Nevzat Efendi ... ne düşünür, ne hisseder, eksiği nedir, ona ne verebilirim?” (2017, s. 69).

20. Yüzyıl Dönemecinde Bilim Dili Olarak Türkçeye Dair Bazı Notlar - I

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/7ABE091E64884D0DB2F2673181E92E8D?doi=10.26650%2FTUDED494393

Mehmet Savan,. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve ... getirdiği dil-kimlik ilişkisini sistemleştirmeye çalışarak Türk dili ile Türk kimliği arasında paralellik ...

Şarap Yasağının XVI. Yüzyıl Divanlarındaki İzleri ve Kanunî Sultan ...

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_9e6e8.pdf

olan sarhoşluk hiçbir dinde hoş karşılanmamıştır. ... dinler şarap içilmesine hoş görü ile yaklaşırken sarhoşluğu her zaman ... sûretiyle bir tedavi tarzı da vardı.

Divan Şairlerinin Çevreye Dair Görüşleri (15. Yüzyıl) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/746069

28 Haz 2019 ... Klasik Türk şairleri, şiir ve şair anlayışlarından söz ederken içinde ... zihniyetini, alışkanlıklarını bizim de görebilmemizi sağlar. ... anlam yönünden o kadar güzel ve etkileyici ki tüm dünyayı güzel kokusuyla (anlamıyla) ... 38 (Öyle) Bir ses edelim ki Zühre'nin sazı Isfahan ile Hicaz (makamlarını) unutsun.

şiire ve şaire dair bazı notlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188219

nedir?" sorusunu açık seçik ve kesin olarak cevaplandırdığı söylenemez. Bu itibarla, ya ... Nâd şiir, nazım ve nesir halikındaki görüşlerini, elbet en geniş bir.

ali şir nevayi'nin edebî tenkidî bakışlarına dair bazı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/766868

Bu tür meselelere dikkat eden A. Hayitmetov Mecalisü'l-Nefais'un halkçıllık geleneklerine dayalı bir biçimde yazıldığına onlarca örnekler getirerek Nevayi'nin.

recaizade mahmut ekrem'in edebiyata dair bazı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/913516

ESBDER Yıl/Year 2019- Cilt/Vol 12-Sayı/Issue 2-SS/PP.223-245. 223 ... Aşkı tek bir kişide değil; gördüğü herkeste var etmek ister. Onda bu duygu ... ötüşü, derelerde suların latif latif çağlayışı, hatta dağlarda kavalların garip garip aksedişi şiir.

RUMELİ FÂTİHİ SÜLEYMAN PAŞA'YA DAİR BAZI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/392187

Gelibolu yarımadasına çıkarak ilk fetih faaliyetlerini başlatan şehzade olarak ... da İznik'in fethinde rol oynadığı, özellikle İzmit'in zabtından sonra bu bölgedeki.

Kur'ân-ı Kerim'de Çevre Bilincine Dair Bazı Ahlâkî ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/40830

Özet: Kur'ân-ı Kerim'de, çevre ile ilgili ayetleri incelediğimiz zaman doğrudan veya ... edinen ve evrendeki bu genel işleyişin insan hayatına sunduğu katkıyı ele ... Anahtar Kelimeler: Kur'ân, Çevre, Ahlâk, İlâhî denge, İsraf, Ölçü. 1 Bu makale ... “Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki, siz de ders alıp ölçü dışına ...

16. Yüzyıl Şairlerinden Karamanlı Sabûhî ve Bazı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/554673

Ey ṭabībüm gel yitiş görsün seni cān bir nefes21. Ey Ṣabūḥī zülf ü la'linden perīşān oldı dil. Ṭaġıdurlar 'aḳlı cem' olsa hevāyile heves22. 20. [fā'ilātün fā'ilātün ...

19. YÜZYIL SERAMİK BULUNTULARI ÜZERİNE BAZI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/152374

Öney, “Çanakkale Seramikleri”. Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı,. İstanbul 2007, 365-70. 7 Bu tanımlama ve tarih J.W.Hayes ...

Ortaçağda Akdeniz Köle Ticaretine Dair Bazı Tespitler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/318878

Ortaçağda köle ticareti, yukarıda belirtilen muhtelif yollarla kö- leleştirilen insanların belli merkezlerde kurulan köle pazarlarına götürülmesi ve burada alıcılara ...

Yeniçeri Ocağı ve Yahudiler Arasındaki İlişkiye Dair Bazı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17958

6 Ara 2015 ... Yasef Hamon I. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in hekimliklerini yapmıştı. ... konusunda Osmanlı idaresini ikna eden kişi Yasef Nasi'ydi. Sokullu.

temel eğitim türkçe ders kitaplarına dair bazı dikkatler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/57128

açısından bazı hatalar barındırmaktadır. “Coşkun Ertepınar'ın hayatını ve eserlerini. “Yazarlar ve Şairler Antolojisi”nden kısaca yazınız. Beğenebileceğiniz bir ...

Dabtu'l-Mushaf ve Tecvidli Mushaf Basımına Dair Bazı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/162816

İlk mushaflar harfleri ayıran nokta ve sesli harf yerine geçen harekeleri içermiyordu. Bu durumun ... Anahtar Kelimeler: Kur'an, Mushaf, Dabt, Tecvîd, Teşkîl. ... veya tezahür eden bazı okuma sorunlarına işaret etme çerçevesinde ele almaya ... Kur'an metnini perdeleyen ve görüntü karmaşasına neden olan bir çalışma olarak.

XX. Yüzyıl Başlarında Niğde Sancağı'nın Nüfusuna Dair

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/325/315

Osmanlı Devleti'nde vergi mükellefini belirlemeye yönelik sayımların dışında ilk nüfus sayımı. 1831 yılında yapılmıştır. Bu sayım yalnız erkek nüfusu içerdiğinden ...

ŞEYH-İ İŞRÂK ŞİHÂBEDDİN SÜHREVERDÎ'NİN AŞKA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/462901

2 Nis 2018 ... sembolize edilen Cebrail vasıtasıyla “baba”dan ulaşan mektup ile bu derin gaflet ... meftun olan aşk hüsnün peşine düşünce ona asılan hüzünle birlikte hüsnü ... Hikâyemizi anlatsam, anavatanımı ve oradaki ilginçlikleri ... İrfanda nefisten maksat insanı kötü düşünceye söz ve davranışlara yönlendiren ve.

TÜRKLERDE TÖZ, FAL VE YADACILIĞA DAİR BAZI TESPİTLER ...

http://usad.selcuk.edu.tr/usad/article/download/190/153

16 Ara 2019 ... Eski Türk kültürünü ve buna bağlı olarak inanç sistemini ... ataların hatırası için yapıldığını göstermektedir. ... öldüğü zaman, onun suretini yapar ve buraya koyar. ... bölgesinde “Yay Taşı” veya “Taş Kolon” denilen taştan bir tay heykeli ... Türkler tarafından öldürülmesinden sonra yapılan cenaze merasimini ...

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/subat/tasari.pdf

numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza ...

bir bedeviyye icâzetnâmesi ve tarikat icâzetnamelerine dair bazı ...

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/D9EC39905C404E5690F71E5EF01B93FE?doi=

Since a practical aspect is essential to sufism, various sufi orders (tarîkat) have flourished and diversified in ... olduğu düşünülen ahd mefhûmunun sûfîlerin eliyle nasıl teolojik bir boyuta taşındığının ... Binaenaleyh tasavvuf neye derler sualinin ... Lâkin risâlemiz nâdân yedine dâhil olup kezzâblık eder deyü tayy olundu.'13.

Kur'an'da Bazı Kelimelerin Kullanım Özelliklerine Dair Genel ...

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/317108

16 Şub 2017 ... Müfredât'ın filoloji, özellikle de sözlükbilim açısından ayrı bir önemi vardır. 15 er-Râgıb, el-Isfehânî, Müfredâtü Elfâzı'l-Kur'an, (thk. Safvan ...

OGUZNAME'YE DAİR BAZI MESELELER ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1997_04_10_Omer.pdf

ŞERAFETTİN ÖMER. Oğuzname Uygurlann kahramanlık destanı olup dünya medeniyet tarihin- deki meşhur destanlar arasında önemli bir yere sahiptir.

RECAİZADE MAHMUT EKREM'İN EDEBİYATA DAİR BAZI ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/913516

Tanzimat edebiyatına gelindiğinde şiir, Şinasi'yle mazmunlardan sıyrılır; Namık. Kemal'de şairânelikten vazgeçmeden, dil ve üslupta Divan şiirinin bütün imkânları.

HUKUK TARİHİNİN KIYMET VE EHEMMİYETİNE DAİR BAZI ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/96345

Aristokrasi, oligarşik hizip hâkimiyeti halinde tereddi eder. Demokrasi avamî bir kütle hâkimiyeti. (Oklokrasi) şeklinde tezahür ederse, bozulmuş demektir.

Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı Hususlar

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/yeniterzi_07.pdf

(İsen,1994:22-39). Divan şiirinde mersiye ve tarihlerin dışında da ölüm konusu sıklıkla ele alınır. ... Ölüm döşeğinde yatma: Niçe demdür ... Cenaze defnedildikten sonra Kur'an okunur, cemaat topluca dua eder, kabir sorgusunu kolaylaştırmak ...

DÎVAN ŞİİRİNDE ÖLÜME DAİR BAZI HUSUSLAR *

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/yeniterzi_07.pdf

Divan şiirinde mersiye ve tarihlerin dışında da ölüm konusu sıklıkla ele alınır. Zira ... Klasik şiirimizde ölüme dair bu düşünceler yanında, ölümle doğrudan ilgili âdetlere, ... Kâfir olduğu kesin olarak bilinenler için cenaze namazı kılınmaz:.

Atatürk Döneminde Masonluk ve Masonlarla İlişkilere Dair Bazı ...

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/477375

Teşkilat üyeleri tarafından "evrensel bir kardeşlik birliği" olarak tanımlanan Masonluk, dünyanın en gizemli teşkilatlarından biri olarak görülmektedir. Türkiye'de ...

Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirine Dair Bazı Tespitler

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/n_fazil_siirine_dair.pdf

Anahtar Kelimeler: Türk şiiri, Necip Fazıl Kısakürek, şiir anlayışı. 1 Doç. ... O'nun daha ilk gençlik şiirlerinde fizik ötesine açtığı kapı, metafizik açılımlar 'yerden ...

bazı alacakların xxxsayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına dair ...

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/6552/6552_sayilikanun_1_seri_no_tebligtaslak.pdf

10 Eyl 2014 ... Bu Tebliğ ile 6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddelerinin Bakanlığımıza ... vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için ... olarak 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı ...

* Tarihli ve * sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ...

http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/GenelKurul/Basvuru_Karari/2018-93.pdf

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu. Madde 25 : Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden ...

GÜNÜMÜZ SÂMİRÎLERİNDE DİNÎ HAYATA DAİR BAZI UYGULA ...

https://www.ceeol.com/content-files/document-695262.pdf

temelli dinî gruplardan biridir. Ortodoks Yahudilik tarafından kabul edilmedikleri halde kendilerini köken olarak İsrailoğulları'na, dinî olarak da Tevrat'a ...

BAZI TÜRKÇE KELİMELERDE MEDE DAİR DÜŞÜNCELER Hasan ...

http://www.mku.edu.tr/files/1946-12e0cd33-ddcd-4730-8ca7-7487d84cc67d.pdf

kelimelerde bilhassa ahengi artırmak için med yaptıklarını söyler, Türkçe kelimelerde ... yanı sıra anlamla bağlantılı olmasının da gerektiğini vurgular. ... Bu kelimelerin (a:ğ-, a:ğı, a:ğna(-t)-, ba:ğla- ... Mesken olsa câna „ıĢkunla „aceb mi tağlar.

BİR DİL USTASI: REFİK HALİT KARAY -ÜSLUBUNA DAİR BAZI ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31782

yaptığını söyler ki, aynı şeyi kendi dili için de söylemek mümkündür. Zaten bu ... Karay, Refik Halit- Bir İçim Su, İstanbul, Semih Lütfi kitabevi 1939. Karay, Refik ...

istanbul yapılarında karamürsel od taşının kullanımına dair bazı ...

http://www.bingol.edu.tr/documents/10_29029-busbed_331373-359037.pdf

satış fiyatı, fiyatları oluşturan etkenler, İstanbul'a nakli, hangi yapılarda kullanıldığı ... gösteren ve bölgede inşaat taşı olarak kullanılan bu tüfler, … Kılıç bucak ... Bizans Dönemi Ayasofya Örneği ... Ayasofya'da sadece “Karamürsel taşı” veya “od.