Aort Yetersizliği Derecesinin Renkli İle Non-invazif ... - JournalAgent

aort yetersiz liğ i vakalarda elde edilen bulgular karşılaştırılmış, renkli Doppler sistemin anjiyokar- diyografinin yerine ne ölçüde kullanılabileceğinin araştırılınası ...

Aort Yetersizliği Derecesinin Renkli İle Non-invazif ... - JournalAgent- İlgili Belgeler

Aort Yetersizliği Derecesinin Renkli İle Non-invazif ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-98950

aort yetersiz liğ i vakalarda elde edilen bulgular karşılaştırılmış, renkli Doppler sistemin anjiyokar- diyografinin yerine ne ölçüde kullanılabileceğinin araştırılınası ...

Kronik Aort Yetersizliği Olan Hastalarda, Fonksiyonlara Etkisi

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-84557

di. Aortik "strain" ve "disıensibilite" ve sol ventrikiil sisto- lik duvar stresi ölçiildii. Bulgular: Aorl kapak replasmanı öncesi ve sonrası karşılaştırıldığmda, sol ...

Hepatik Steatoz Derecesinin Risk Faktörleri ile - JournalAgent

http://www.journalagent.com/medeniyet/pdfs/MEDJ_18_3_132_134.pdf

Hepatik steatoz için risk faktörleri ve derecesini art›ran fak- törler halen net olarak bilinmemektedir. ... ortaya at›lmas›na neden olmufltur (11). Çal›flmam›zda bu.

çıkan aort anevrizması ve aort yetmezliği olan olgularda aort ...

http://tgkdc.dergisi.org/pdf.php?id=20

disseksiyonlarına büyük bir çoğunlukla aort kapak yetmezliği de eşlik eder. Ancak bu tip ... sendromu bulguları tespit edilmemiş olup, uzun süreden beri var olan ...

Türkiye'de Invazif Kardiyoloji - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=tur&un=TKDA-32926

Dr. Serdar PAYZIN, Uz. Dr. Ahmet ALTIN'J;;IG, Uz. Dr. Levent CAN, Doç. Dr. Azem AKlLLI,. Doç. Dr. Mustafa AKIN, Doç. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY, Prof.

Epilepsi Cerrahisinde İnvazif Monitörizasyon - JournalAgent

http://www.journalagent.com/epilepsi/pdfs/JTES-44127-REVIEW-UZAN.pdf

İnvazif monitörizasyon, saçlı deri EEG'si ile karşılaştırıldığın- da bir çok avantajlara ... hakkında ak madde içine yerleştirilen elektrotlardan da bil- gi edinilebilir.

Akut Aort Diseksiyonu - JournalAgent

http://www.journalagent.com/tatd/pdfs/TATD_9_2_79_83.pdf

Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN, İlhan KORKMAZ, Zeki DO)AN, Kenan Ahmet DÖLEb, bevki HAKAN EREN. Türkiye Acil T p Dergisi r Turk J Emerg Med 2009;9(2): ...

Koroner Cerrahide Aort ve Ven Kanülasyonu - JournalAgent

http://www.journalagent.com/tard/pdfs/TARD_42_1_54.pdf

29 Ağu 2013 ... vent kanülü yerleştirildiğinin belirtilmesidir. Oysa klasik bilgilerimiz ve rutin uygulama, koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisinde ...

Yaşlılarda aort anevrizmalarına yaklaşım - JournalAgent

https://www.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA-57034-INVITED_REVIEW-GULLULU.pdf

diseksiyon öyküsü, yıllık genişleme >3 mm, gebelik plaa nı, ciddi aort yetmezliği varlığında ise ≥45 mm) biküspit aort kapaklı hastalarda ise asendan aort çapı ...

Supravalvüler Aort Stenozlu Dokuz Vakanın - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-46880

lışmada darlık bölgesinde gradient 38-180 mmHg arasın da, ortalama 95±45 mmHg olarak ölçiildü. Yedi hastaya yapılan kalp kateterizasyonu SOlll/Cu darlık ...

Yenidoğanda umblikal ven yoluyla aort balon ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=tur&un=TKDA-39969

22 Oca 2016 ... Yenidoğanda umblikal ven yoluyla aort balon valvüloplastisi: Ülkemizdeki ilk tecrübe. Balloon valvuloplasty for aortic stenosis using umbilical ...

Ebstein anomalisi ile aort koarktasyonu birlikteli¤i ve ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=anatoljcardiol&plng=eng&un=AJC-97957

rumda fizik muayenede alt ekstremite siyanozun (diferansiyel siyanoz) daha da belirgin olup olmad›¤›na dikkat edilmifl midir? Ebstein anomalisinde 4 boflluk ...

Enterococcus Faecalis'e bağlı Aort ve Mitral Kapak ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=vtd&plng=tur&un=VTD-42261

Cengiz Özbek*, Ufuk Yetkin*, Nagihan Karahan**, Tevfik Güneş***, Ali Gürbüz****. Özet: İnfektif kapak endokarditi hastada ciddi kardiyak hasarlara yol ...

Acil Serviste Şiddetli Uyluk Ağrısı, Abdominal Aort ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=gkdaybd&plng=eng&un=GKDAYBD-17363

14 Mar 2017 ... Anevrizmanın büyümesi ya da rüptüre olması femoral sinire bası ile kasık ağrısı oluşturabilir [3]. Senkop genellikle AAA'nın intraperi- toneal ...

Normal Kişilerde Pulsed Doppler ve Renkli Akım ile ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-72669

görünüm alınması mitral yetersizliği, diyastol esnasında ... unda mitral kapakta fizyolojik yetersizlik sap- ... rak bulunan fizyolojik mitral yetersizliği, 50-59 ve 2:.

Türkiyeҋdeki kalp yetersizliği prevalansı ve ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_40_4_298_308.pdf

†Mehmet Akif Ersoy Ersoy Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, ústanbul; __Siyami Ersek Göùüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi,. Kardiyoloji Bölümü, ústanbul ...

Kalp yetersizliği ve uyku apnesi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-70487

24 May 2009 ... (KH), kan basıncı (KB) ve KB dalgalanmaları azal-. Kalp yetersizliği ve uyku apnesi. Heart failure and sleep apnea. Dr. Dursun Dursunoğlu, Dr.

Ventriküler Septal Defekt ve Yetersizliği ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-45995

Cerrahi. Sonuçları. Uz. Dr. Tufan PAKER, Uz. Dr. Halil TÜRKOGLU, Uz. Dr. Ayşe SARIOGLU, ... Dr. Yurdakul YURDAKUL, Prof Dr. Aydın AYTAÇ. 1.0. Kardiyoloji ...

Son Dönem Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=vtd&plng=tur&un=VTD-41017

birlikte PA Akciğer grafisinde pnömonik infiltrasyonlar, üçüncü hasta ise ateş ve asit ile prezente olmuşlardır. ... yüksektir (2). Üremik hastalarda tanı ve tedavisi.

akut solunum yetersizliği ve hemşirelik bakımı - JournalAgent

http://www.journalagent.com/respircase/pdfs/RCR_2_2_75_78.pdf

Şekil 1: Sağ hiler dolgunluk ve parakardiyak alanda genişleme. Şekil 2: Sağ akciğer alt lob medial segment boyunca uzanan 56x52 mm boyutlarında hipodens ...

DERLEME REVIEW Kalp Yetersizliği Bulunan ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/kvhd/pdfs/KVHD_7_13_75_87.pdf

30 Haz 2016 ... Kalp Yetersizliği Bulunan Hastalarda Semptom Kontrolünde ... tomlarda iyileşme sağlamaktadır. Bu yazı- ... Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği,.

Aort Anevrizması ve Aort Diseksiyonu - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=snUPk4XygqPyLMmJise6

Dissekan anevrizma tanısı. ▫ İskemik endorgan bulguları. ▫ Myokard infarktüsü. ▫ Perikardial hastalık. ▫ Pulmoner bozukluklar. ▫ Stroke. ▫ Ekstremitelerin ...

Koroner Yoğun Bakımda Kalp Yetersizliği Hastaları ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=kvhd&plng=tur&un=KVHD-18199

11 Ara 2017 ... Journal of Cardiovascular Nursing 2017;8(17):115-120. ARAŞTIRMA ... Belirlenen Hemşirelik Tanıları ve NANDA'ya. Uygunluğunun ...

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-89346

tiklediği, özellikle nörohümoral aktivasyon gibi, sistemik yanıtlardır. KY'de aktive olan iki anahtar ... J Card Fail 2000;6:194–200. 45. Cowie MR, Struthers AD, ...

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Böbrek Yetersizliği - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-20352

S mg!dl üzerinde olan ve vol üm fazlası olan hastalardı. BULGULAR. Postoperatif 9 hastada (% 1 .2) ciddi böbrek yetersiz- liği gelişti. Bu hastaların tümünde ...

Biküspid aort kapak, kapak fenotipleri ve ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA-01801-EDITORIAL_COMMENT-KUCUKOGLU.pdf

Biküspid aort kapak erişkin yaştaki popülasyoa nun yaklaşık ... Biküspid aort kapak, gerçek biküspid kapaktan 3 aort kapak ... leme kullanılması sorunu çözebilir.

Rio Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'nin Derecesinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/285701

17 Kas 2016 ... Bir önceki olimpiyattan 4 yıl sonra sporcu sayısı düşerken, devşirme oranı artmıştır (http://amkspor.sozcu.com.tr/2016). Devlet başarılı sporcuları ...

Kalp Yetersizliği Tanımı EF Normal Kalp Yetersizliği - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=iJSa4V6oKZ4aw3X9bVaF

SV kavitesi. Normal SVH. Sıklıkla dilate. EKG'de SVH. Sıklıkla var. Bazen. AC Grafisi. Konjesyon var. KTO Normal. Konjesyon var. KTO artmış. Galo ritmi. S4. S3.

İnvazif Mantar İnfeksiyonları - Klimik

https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2012/02/128201113595-12Mart2008_F_Ulutan.pdf

Mantar infeksiyonlarının sıklığı giderek artmaktadır. ... Toz, gıda, bitki, su… ... Bakteremi, florokinolon tedavisi, CMV ... Aterosklerotik KVS hastalığı, HT,. Diabetes ...

ÇOK PARAMETRELİ İNVAZİF OLMAYAN SAĞLIK GÖRÜNTÜLEME ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/2954/10293077.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) bu konuda en önemli ölçümleri ... SpO2 ve bunlara ek olarak PTT parametrelerinin ölçülmesi ve yorumlanması ... vídeos. E-xacta, 49-62. [12] Choi S., M. K. (2002). A Novel Noninvasive ...

1 NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI Solunum ...

https://www.toraks.org.tr/userfiles/file/NIMV-SAITKARAKURT.pdf

solunumu, paradoks karın solunumu). 2-Solunum yetmezliği. PaO2/FiO2<200 mm Hg ve /ya da PaCO2>45 mm Hg ve pH<7.35. 3-Solunum durması.

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNDE MİNİMAL İNVAZİF TEDAVİ

http://www.kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/PDF/Temmuz%202003/01%20%2801-12%29%5B1%5D.pdf

ÖZET: Helicobacter pylori (H.pylori), kronik gastritin ana nedeni olup gastrik ve duodenal ülser gelişmesinde de ... sıklıkla midenin pilor bölgesinden izole edildiği için Helicobacter ... duodenumda nasıl ülser yaptığı tam açıklık kazanmamıştır.

1 NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON ... - Türk Toraks Derneği

https://www.toraks.org.tr/userfiles/file/NIMV-SAITKARAKURT.pdf

30/dakika ve 50/dakika olan 2 hastayı ele alalım. Burada 2. hasta ... Derneği akut kalp yetmezliğinde NIMV uygulamasını kanıt IIA düzeyinde önermektedir (18).

Miyofasiyal ağrı sendromlu hastaların tedavisinde non-invazif ve ...

http://www.journalagent.com/agri/pdfs/AGRI_21_3_104_112.pdf

Amaç: Bu çalışmada, miyofasiyal ağrı sendromlu (MAS) hastalarda ... toksin-A tetik nokta enjeksiyonu; lazer; lidokain; miyofasiyal ağrı sendromu; TENS.

Torakal Disk Hernisi Cerrahisinde Minimal İnvazif lateral ...

http://norosirurji.dergisi.org/pdf.php?id=787

25 Aug 2012 ... seviyenin daha hareketli olmasi ve bu seviyede posterior longitunal ... Brown ve ark. torakal MRG'lerinde protrüzyon olan 55 semptomatik.

benign prostat hiperplazisinde minimal invazif tedavi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/161584

ÖZET: Guyon kanalı (ulnar karpal tünel) hipotenar yüksekliğin proksimalinde yer alan oblik bir fibroosseöz tüneldir. Ulnar sinir ve ulnar arter buradan ele girerler ...