klasik türk şiirinde bazı halk inanışları - Fırat Üniversitesi

kâğıt falı, iç organlar falı, kuş falı, kum falı, zar falı, ateş falı, su falı, ihtilac, çay ve kahve ... Divan şâirleri özellikle Kur'an falı yoluyla sevgilinin güzelliğine göndermede ... Türk-İslam kültüründe karınca bereketin ve rızkın sembolü sayılmıştır.

klasik türk şiirinde bazı halk inanışları - Fırat Üniversitesi- İlgili Belgeler

klasik türk şiirinde bazı halk inanışları - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt20/sayi1/155-184.pdf

kâğıt falı, iç organlar falı, kuş falı, kum falı, zar falı, ateş falı, su falı, ihtilac, çay ve kahve ... Divan şâirleri özellikle Kur'an falı yoluyla sevgilinin güzelliğine göndermede ... Türk-İslam kültüründe karınca bereketin ve rızkın sembolü sayılmıştır.

ahıska türklerinin günlük hayatla ilgili bazı halk inanışları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611746

1 Mustafa Aydın, “Meshet Türkleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV. Yayınları, 2004), 29: 304; İdris ... Günümüzde sakız çiğnemek özellikle yetişkin erkekler için de ciddiyetsizliğin bir ... Rüyada hangi genç görülürse.

klasik türk şiirinde haberleşme - FSM Vakıf Üniversitesi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/166/%C3%96NGE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuşlar. Arapçası tayr, Farsçası mürg olan kuş, Türk mitolojisinde Tanrı'nın habercisi ... bâd-ı subh, bâd-ı bahar, bâd-ı gülşen, bâd-ı vezân, bâd-ı nev-rûz, rûzigâr-ı.

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BALIK Cenk AÇIKGÖZ* Giriş Klasik Türk ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=4394

1.3.29. Öküz-Balık. Eski bir inanışa göre dünya bir öküzün boynuzları üzerinde durmaktadır; bu öküz ise dev bir balığın sırtında bulunmaktadır (Onay, 2009, s.

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DALGIÇ Cenk AÇIKGÖZ* Giriş Klasik Türk ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=3899

Bugün Ǿışķ baĥrinüñ ġavvāśı oldum. Gevherler ... Belā baĥrinde ġam ġavvāśı birle āşnā olmış (Nažmį, s. 1840, G. ... bulmuĢ, hedefine ulaĢmıĢ demektir.

Klasik Türk Edebiyatında Âsiyâ - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt17/sayi1/97-113.pdf

taşı için Âsiyâ-seng kullanıldığı gibi; değirmen taşını yontup düzelten bileği taşı ... (Bütün kerametin görüldüğü yer sensin, iş bu değirmen senin arzunun ekseni.

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KLÂSİK OLMAYAN MEVZULAR* Zülküf ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/8/9/arastirmax-klasik-turk-siirinde-klasik-olmayan-mevzular.pdf

*15-17 Kasım 2012 tarihlerinde Dicle Üniversitesi'nde Ali Emîrî Hatırasına düzenlenen Uluslararası Klâsik Türk. Edebiyatı Sempozyumu‟nda sunulmuş ...

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN TÜRK HALK İNANIŞLARI ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2020%2F5480-1578298999.pdf

Bu çalışmamıza konu olan Alevi-Bektaşi topluluğunun inanç ve kültürel dünyasını ele alırken ... Tavşan. Alevi toplumu tavşan yemez. Tavşanın kafası kediye, kulağı eşeğe, ayakları köpeğe, burnu ... Bektaşilik Alevilik Nedir? (Genişletilmiş ...

göktürk yazıtlarında türk halk edebiyatı unsurları - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt11/sayi2/165-176.pdf

Orhun civarında sekizinci yüzyılın ilk yarısında dikildiği tespit edilen Göktürk ... merasimleri, Türgiş hakanına kız verilmesi ve Türgiş hakanının kızının oğula ... “Oğuz Kağan Destanı”nda Oğuz Kağan'ın ruhuna hâkim olan “Ben Uygurların.

klasik türk şiirinde batıl ilimler medet oğuz yüksek lisans tezi türk dili ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/219/1/10054763.pdf

Batıl ilimler olarak da adlandırılan gizli ilimler yahut garip ilimler özel bilgi isteyen ve ehlinin ... Aşağıda yazılı esmalar... adedi kadar yahut... kere... okunursa hakkında okunan kimse ... Yağmuru yağdırmayan, sevgilinin sihirli ve fettan gözleridir:.

Klasik Türk Şiirinde Nidâ

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/klasik_turk_siirinde_nida.pdf

Bu kitapta yer alan çalışmaların telif hakları Atatürk Üniversitesine ait olup ... Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir (Şeyh Galib, G.65/10). Şair.

Klâsik Türk Şiirinde Nazar: Göz Değmesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/sevkiye_kazan_klasik_turk_siiri_goz_degmesi.pdf

Nazardan Korunma ve Kur- tulma Yöntemleri ... muska takmak, çeflitli dualar vb. gibi. ... (Üsküplü Hulusi) ... Boynuna Ahmed kol›ndan heykel-i zerrîn salup.

Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi15pdf/tunc_semra.pdf

Yemâme, Zühre ve Züleyhâ olmak üzere yirmi üç kadın şahsiyet tespit ettik. ... Azerbaycan kaynaklı Halk hikâyelerinde ismini andığı Dil-ârâm Hanım hikâyesi ... anlamında Zehrâ ve “iffetli ve namuslu kadın” anlamında Betûl lakaplarıyla anılır.

klasik türk şiirinde kızılelma - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/355067

Volume:3, Issue:4, Autumn 2017, (197-218). Doi Number: 10.20322/littera.334804. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KIZILELMA. Yasin ŞEN1. Özet. Kızılelma, Türklerin ...

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ŞEM VE PERVANE KULLANIMLARI* THE ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi61_pdf/1dil_edebiyat/karaca_derya.pdf

Arapça bir kelime olan şem', “mum, balmumu”, “ilahî nur” anlamına gelmekle birlikte bir ... Farsça bir kelime olan pervane1 ise geceleri ışığın etrafında dönen küçük ... Yanması ve erimesi sonucu akan damlalar da onun gözyaşı dökmesi olarak.

Klâsik Türk Şiirinde “Kılıç Duası”

http://devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=95

Girişte bahsettiğimiz kılıcın keskin ve etkin iki yüzüne koşut olmak üzere kılıç duası, bir yüzde sa- vaşçının muhatabına karşı gücünü temsil ederken diğer yüzde ...

klasik türk şiirinde sahrâ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181248

Yaratılmışlar cünun sahrâsında baş verici oldu; ey müşk ahusu sen Hoten'den mi gelirsin? Cezbe ve aşka tutulanın ... Heva sahrâsını gezme, ya Hu ya Hu deme; sadık âşıka sevgiliden yakın olmaz. III.1.15. ... anlamına gelmektedir. Bu terkiple ...

Klasik Türk Şiirinde Merkez ve Taşra

http://dedekorkutdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=34

Murat Öztürk (2016) Klasik Türk Şiirinde Merkez Ve Taşra, Kadim. Yayınları ... Kaçış Yeri Olarak Taşra: Yazar, kitabın bu kısmında Levnî, İhyâ ve Rûhî gibi bazı.

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE EFSANEVİ KUŞLAR

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/K%C3%BCbra%20Eskig%C3%BCn,%20Klasik%20T%C3%BCrk%20%C5%9Fiirinde%20efsanevi%20ku%C5%9Flar%20204533.pdf

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, efsanevi kuşlar, Anka/Simurg, Hüma, Kaknus, ... olarak yer verilen Anka'ya, halk hikâye ve masallarında Zümrüdüanka adıyla.

halk inanışları, halk anlatıları ve doğaüstü olaylar ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/87d7/c84fde4f85dcd0014afbc008e6a4ef1c5d06.pdf

“Toroslardan geçmekte iken ağaç gövdesi kadar kalın bir yılan gören Hz. İbrahim, bunun insanlara zarar vereceğini düşünür ve taş ... Kim ki rüyasında su içtiğini görürse o muradına ... Onun uyumuyor olması görümcesinin dikkatini çeker ve görümce ... “İslam Astronomi Tarihinde İbn Rüşd”, Diyanet İlmî Dergisi, C. 48, S. 3, s.

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ÜLKE VE ŞEHİRLERİN MEŞHUR ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi15pdf/yeniterzi_emine.pdf

Bağdat halifelik makamı oluşu ve hırsızların çokluğu; Aden ve Bahreyn inci; Bedahşan ... Halkı siyahî renkte olduğu için divan şiirinde sevgilinin siyah.

KLASİK FARS VE TÜRK ŞİİRİNDE ŞAHNÂME KARAKTERLERİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/900339

27 Kas 2019 ... ve Şahnâme'de geçen karakterleri edebi sanatlar bünyesinde kullanmışlardır. ... elements such as sun, moon, stars, sometimes beautiful, attractive and fragrant ... Rivayetlere göre muhteşem bir makama ... Bin yıl boyunca.

klasik türk şiirinde derviş tipi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/214882

Anahtar Kelimeler: Derviş, Sûfî, Tasavvuf, Divan Edebiyatı, Klasik Türk ... Cengiz İstilası, doğudan batıya bir sel gibi aktığı esnada, Anadolu'daki Türklere eski.

Klasik Türk Şiirinde Levendâne Tarz - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/665362

Sen (de) şaşırarak çok zaman ah çek.] Var mıdur hüsn ile mümtâz-ı ... Ümîdî (Selvi 2008: 96-97). [O gönül süsleyen ... Usûlî (aktaran Atıcı 2007: 67). [Gönül aşka ...

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ATA BENZETİLEN DİNÎ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/386975

İlahi dinlerin hayvanlara saygı gösterme ve onlardan ... Aşağıdaki örnekte mecazi ve ilahi aşk bağlamında atın bir benzetilen olarak ... (Erdem 2005, Neylî, G.

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DUYGULARIN DİLİ: ÇİÇEKLER

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79199/makaleler/2/4/arastirmax-klasik-turk-siirinde-duygularin-dili-cicekler.pdf

Anahtar kelimeler: Klasik Türk şiiri, çiçekler, anlam çerçevesi ... bilinmesinde yarar vardır ki bir çiçeğin klasik Türk şiirinde yer almasında, söz gelimi bir ... 24: 'âşık, şehîd; ... çiçeklerin aksine sonbaharda açar ve sarı renk elde etmede kullanılır.

klasik türk şiirinde ibn sina ve hekimliği - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355057

Uluslararası İbni Sina Sempozyumu'nda İngilizce sunulan bildirinin Türkçe ... Efendi'nin Muhayyelât'ında3 olduğu gibi İbn Sînâ'nın hayatının ve tabibliğinin konu.

klasik türk şiirinde güreş ve pehlivanlık - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/463551

(Harmandalı, 1974: 11) anlamına gelen bastırma terimi şiirlerde basmak ... kullanmış, basmak terimiyle de bu anlamı pekiştirmiştir. ... Bu sefer gaflet içerisinde.

BİR KÜLTÜR TAŞIYICISI BİR GİZLİ DİL: KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE ...

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=87&Sayfa=193

BİR KÜLTÜR TAŞIYICISI BİR GİZLİ DİL: KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE MENDİL. A Culture Carrier as a Secret Language: Handkerchief in the Classical Turkish Poetry.

107 16. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE TIP İLMİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/338626

rici, uyku verici ve cinsî istekleri artırıcı özelliklere sahip olan bu bitki, eski tıpta üçüncü ... Üstelik kanı alan cerrah sevgili olunca, bu fayda şair için bir kat daha art- maktadır. ... uygun olarak “ishal veren, bağırsakları temizleyen, kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilaç” ... Kendisine esas şöhret sağlayan eserleri ise el-Kânûn fi't-Tıp ...

NAZ KİTABI: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE NAZ Abdulkadir ÖZTÜRK ...

https://api.hacibayram.edu.tr/files/1/Transferred%20Files/T%C3%BCrkiyat%20Uygulama%20ve%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Merkezi/GAZ%C4%B0%20T%C3%9CRK%C4%B0YAT%20G%C3%9CZ%202016%20SAYI%2019/gt-19-tnt-1-ozturk-hy.pdf

Eren, Abdullah (2016), Naz Kitabı Klasik Türk Şiirinde Naz, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, ISBN: 9786051802220. Abdulkadir ÖZTÜRK*. Gazi Türkiyat, Bahar ...

klâsik türk şiirinde gül redifli kasideler - Turuz

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Poem/2013/0614-Klasik_Turk_Shiirinde_Gul_Redifli_Kasideler_Kuchuk_Abdulmuttalip_Ipek_Elazigh_2008.pdf

ve bülbül de her seher gül dalına konarak o mecmuadan letâif öğrenir. Altın saçan, altın saçıcı anlamlarına gelen “zer-feşân” ile kastedilen de gülün ortasındaki ...

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KULLANILAN “RİŞTE-İ MERYEM ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi64_pdf/1dil_edebiyat/ozkul_yavuz.pdf

şâirlerin bu mazmunla neyi kastettiklerinin anlaşılabilmesi olacaktır. A. Talat Onay ... Hz. Zekeriyyâ köy kızlarına eğirmek üzere yün dağıttığı sırada Hz. Meryem'e de kırmızı yün düşmüş ki bu kendisinin dünya evine girmeyeceğine alâmet imiş.” (Onay, 2004, 412) ... dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi. Allah ...

klâsik türk şiirinde mendil - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=87&Sayfa=193

silecek bez, elbezi, yağlık, mendil demek olan bu kelime ... te değerdir. Ayten Sürur'un verdiği bilgi- ... Türk Tercümesi, C. I, Ankara, TDK Yayınları. AYDEMİR ...

klasik türk şiirinde onamatope(yansıma) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/952469

31 Oca 2020 ... Anlamı kuvvetlendirmek için ayette geçen “vehn” kelimesinin sesi, hamile bir ... Kuzgun sesi olan “koŋ koŋ” sesi ile “yapmayın bırakın bırakın” ...

16. yüzyıl klasik türk şiirinde suriye toprakları

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/1dil_edebiyat/yildiz_sumeyye.pdf

ticaret merkezi olarak Şam'ın da önüne geçmiştir (Masters, 1997: 244-245). Şehrin ... Klasik Türk şiirinin bazı beyitlerinde Halep, bir Arap şehri olması dolayısıyla anılmıştır. ... Ravzî için Halep ve Şam, şeker dudaklı sevgili ile gezilecek yerlerdir: ... Dankoff, Zekeriya Kurşun, İbrahim Sezgin, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.