osmanlı belgelerinde kırım savaşı (1853-1856) - Devlet Arşivleri

Hancı oğlu Hacı Mehmed Ağa. 500. Yırtık oğlu Hacı'nın ... ve hem de düvel-i muâ- vine orduları hakkında muvakkaten i'tâ olunan müsaadeye halel tetarruk et- ... Kasaba-i mezbûra tâbi' Karkaz karyesi ahalisinden Bilal Efendi Cemaati. Nüfus: 5.

osmanlı belgelerinde kırım savaşı (1853-1856) - Devlet Arşivleri- İlgili Belgeler

osmanlı belgelerinde kırım savaşı (1853-1856) - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20KIRIM%20SAVA%C5%9EI%281853-1856%29.pdf

Hancı oğlu Hacı Mehmed Ağa. 500. Yırtık oğlu Hacı'nın ... ve hem de düvel-i muâ- vine orduları hakkında muvakkaten i'tâ olunan müsaadeye halel tetarruk et- ... Kasaba-i mezbûra tâbi' Karkaz karyesi ahalisinden Bilal Efendi Cemaati. Nüfus: 5.

ceride-i havadis gazetesi'nin gözünden 1853-1856 kırım savaşı

https://acikerisim.nevsehir.edu.tr/bitstream/handle/20.500.11787/217/saliha_onen_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

29 Eyl 2016 ... Tevfik Gürel, “1853-1855 Türk-Rus ve Müttefiklerin Kırım Savaşı”9, Saim Besbelli, ... 9 Haziran 1854'de Ruslar birkaç piyade taburu, birkaç Kazak alayı ve birkaç topla ... uzaklıkta bulunan Kars-Subatan köyü arasındaki Vezin Köyüne iki piyade ... Hudut savaş öncesindeki gibi olacak, Tuna Nehri'nde ticaret ...

osmanlı belgelerinde - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20MISIR.pdf

Nasrun minallahi ve fethun karîb. Mehmed Reşad. OSMANLI ... 71. OSMANLI BELGELERİNDE. MISIR. 340. MSR KTAB-2.qxp 04.01.2013 02:39 Page 340 ...

osmanlı belgelerinde kazan - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20KAZAN.pdf

Ahmed'in Osmanlı tâbiiyetine geçmek ve Medine'de boş bulunan polis kadrosuna ... esas-ı müstahsen ise de esas mesele işbu maksada nasıl vâsıl olacağını bilmekdir. ... Brüksel şehrinde neşrolunan Nur gazetesinin Rusya'da vâki Orenburg ... yüzü mütecâviz Tatar ailesinin Dersaâdet'e hicret etmek üzere buradan.

osmanlı belgelerinde cezayir - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20CEZAY%C4%B0R.PDF

OSMANLI BELGELERİNDE CEZAYİR / ﺔﯾﻧﺎﻣﺛﻌﻟا قﺋﺎﺛوﻟا ﻲﻓ رﺋازﺟﻟا ... yapmağa lâyık ola, halat ve zift ve katran ve ufak cenk aleti ve cemî' harb-i cenge lâzım ... fiyât-ı lâyıkası vaz' ve mesârifâtı hesâb olundukda yalnız üç bin üç yüz otuz buçuk guruşa.

osmanlı belgelerinde ermeniler - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/yayinlar/6dd426e1-fbf0-4aec-bc72-9976d027dcc6.pdf

Bilindiği gibi, Ermeniler, Osmanlı yönetiminde devletin çeşitli ... yerlerden Ermeni çıkarılmamasına dair Dahiliye Nezâreti'nden Kayseri ... Sarrâf Burnu 245.

osmanlı belgelerinde ermeni-rus ilişkileri ııı - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20ERMEN%C4%B0%20RUS%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0-3%281907-1921%29.pdf

Ermenilerin isteklerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı......... 4 ... husûle gelmiş ve seksen belki de daha ziyade Ermeni otuz beş kadar tebaa-i. Müslimenin etrafını ... ve eşkıya-yı merkûmeye karşı müteyakkız bulunulması Dokuzuncu Kolordu ... vet edip Rusya Hükümdar ve Hükûmeti'nin Ermeniler lehine mevki'-i tatbi-.

osmanlı belgelerinde batı trakya - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/osmanli_belgelerinde_bati_trakya.pdf

mesafedeki Küplü karyesinde bazı ileri gelenlerin alâkadâr bulunduklarının sübûtu gayr-ı müslimlere karşı ... Cami-i Atîk Mahallesi Meyhane. Topal Mustafa ...

osmanlı belgelerinde ermeni-ingiliz ilişkileri ıı - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELR%C4%B0NDE%20ERMEN%C4%B0-%C4%B0NG%C4%B0L%C4%B0Z%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0-2.pdf

104 Liege'den silah satın alarak Londra'ya gönderdiği anlaşılan Serkis. Terziyan ... oluşan bir heyetin, Lord Rosebery'den bir randevu almaya çalıştıklarını ve yakın bir ... Bizim bu davranışımız güvenlik, barış, esenlik ve hukukun yerleşti-.

osmanlı belgelerinde ermenilerin sevk ve iskânı - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/osmanli_belgelerinde_ermenilerin_sevk_ve_iskanlari_1878_1920.pdf

konağına davet olunup nizâmiye ve redîf fırkaları kumandanları ferik paşa- ... "O hâlde demek olur ki Serhafiye Ahmed Paşa hazretlerinin dahi bu husus-ı ... sî'i yani mezkûr İskenderun ve Mersin İskele Memuriyetleri'nden başka Laz-.

osmanlı belgelerinde ermeni-ingiliz ilişkileri ıv - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20ERMEN%C4%B0%20%C4%B0NG%C4%B0L%C4%B0Z%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0-4.pdf

reislerinden Aram ve Aşhan ile görüşebildiğini ve onlardan da hayır cevabı aldığını ... rıldığı Erenköy Polis Merkezi Memurluğu'ndan gelen raporda bildirilmiştir.

osmanlı belgelerinde ermeni-amerikan ilişkileri ı - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20ERMEN%C4%B0-AMER%C4%B0KAN%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0%281839-1895%29-1.pdf

Seniyyü'ş-şiyemâ devletli inâyetli atûfetli efendim hazretleri. Bundan iki sene ... mâne ile ol tarafdan sızıldısızca def' u teb'îdleriyle ıdlâlât-ı vâkı'anın men'i ... sana meyyâldirler. ... 53 yan'ın Amerika'da mukim veled-i manevîsi dahi bu işde zî-medhaldir. Ben ... tebi yangını vs. hususlara değindikten sonra, Osmanlı Devleti'nin,.

osmanlı belgelerinde ermeni fransa ilişkileri-2 - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20ERMEN%C4%B0%20FRANSA%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0-2.pdf

evvelce getirilmiş olan Arap kıtalarının vapurlara bindirilerek bilinmeyen bir yere sevk ... yat teğmeni Hafız Mehmed Efendi'nin para çantasının ikisi süngülü biri süngüsüz üç ... da sürekli barış adına hareket eden İngiltere Kralı Edward'la Amerika ... Memleket düştüğü kan ağlatan felâketler içinde yuvarlanırken bizlerin de.

osmanlı belgelerinde ermeni-fransız ilişkileri ııı - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELR%C4%B0NDE%20ERMEN%C4%B0-FRANSIZ%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0-3.pdf

28 Antep ve civarında Ermeni askerleriyle karışık Fransız kıtaları tarafından yapılan saldırıları protesto ... Madde 1-Çete bahanesi ile Maraş ve civarındaki Ceceli köyü Fran- ... Kumandanı Mustafa Çavuş'u da beraberlerinde götürmüşler ve bunlardan ... bildirileceği, bu komitenin eski Taşnaklar gibi olmayıp sözleri ve özleri-.

1853-1856 Kırım muharebelerinden sonra Besarabya'dan göç eden ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/382277

Bu çalışma bahsi geçen göç hareketlerinden Nogay göçü ve sonuçları üzerinde durmaktadır. Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kafkasya, Nogaylar, Göçler, İskân.

1853-1856 Kırım muharebelerinden sonra Besarabya ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/382277

Yüzyılda Çerkes ve Nogay Göçmenlerin. Anadolu'da İskânı ve Çankırı Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), ...

osmanlı belgelerinde ermeni isyanları (1895-1896) - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20ERMEN%C4%B0%20%C4%B0SYANLARI%281895-1896%29-2.pdf

İttihâz olunan tedbir ise, ol havaliye memur buyurulan Ferik Mustafa ... Laz kıyafetine girerek saklanıp postayı urmak üzere bir hayli el silah isti'mâ- liyle o sırada ... isyanı isyan-ı şedîd etmişlerdir demek hâle muvâfık tamam bir tabir oluna- bilir.

1853-1856 kırım savaşına dair bir cihad risalesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/634949

gönüllü bir Osmanlı neferinin cihada çıkmak için ailesine veda etmesinden ve aile fertleri arasında ... metanetle “Öyle ise arkamdan gel.” deyüb evin en üst ...

KIRIM HARBİ'NDE(1853-1856) DOĞU ANADOLU ... - Erzurum Arşivi

http://erzurumarsivi.com/data/documents/Kirim-harbinde1853-1856-dogu-anadolu-cephesinde-cereyan-eden-muharebelerde-basi-bozuk-birlikleri-Hasan-SAHIN.pdf

Osmanlı Devleti, Kırım Harbi'ne(1853-. 1856) Doğu Cephesi'nde Rusya'ya karşı güçlü bir savunma yaparak mevcut sınırla- rını korumayı düşünüyordu.

Kırım Savaşı (1853-56) Döneminde Propaganda: Rus Popüler ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/4008-published.pdf

“Kırım Savaşı (1853-56) Döneminde Propoganda: Rus Popüler Kültüründe. Savaş ve ... yıl için seçilen valilere onay verme veya vermemeyi kapsıyordu. Ayrıca, bu ... Bu dönemde yazılan hikâye kitapları, resimler, makale ve her türlü basın.

NAMIK KEMAL İLE TOLSTOY CEPHESİNDEN KIRIM SAVAŞI (1853 ...

http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/588/Nam%C4%B1kKemal_Tolstoy_K%C4%B1r%C4%B1mSava%C5%9F%C4%B1-sayfalar-107-115.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bkz: Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre, s. 34; Namık Kemal'in Şiirleri, s. 112. VATAN ŞARKISI. Âmalimiz efkârımız ikbâl-i vatandır;. Serhaddimize kal'a bizim hâk-i ...

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/kirim_hanlarina_namei_humayun.pdf

Kırım Hanlığı'nın Selamet Giray Han Uhdesinde Bırakılması/. Keeping the ... elli bayrak yeniçeri serdengeçdisi ve sâ'ir asnâf-ı askeriyyeden mümkini merte-.

bi̇ri̇nci̇ dünya savaşi belgeleri̇ documents of ... - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/dunya_savasi_sempozyumu.pdf

Ben hep çağrıda bulundum: Ey Ermeni diasporası ve ey Ermenistan yönetimi ... trying to promote anti-Turkish sentiment and hostility against Turkey. ... represent Regenten Bond, Mas Ngabehi Dwidjosewojo represent Sampoerna Utomo, Abdul ... Rauf urged that the guards should resist this attack on the Chamber, but the ...

Kırım Savaşı Örneğinde Osmanlı Ordusu'nda Gayrimüslimlerin ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2914-published.pdf

dusu'nun İskoçya'da gerçekleştirdikleri seferlerde Arnavut hafif süvari bir- likleri ile ... Bununla birlikte Osmanlılar, diplomatlar, İslamiyet'i kabul eden seyyahlar,.

osmanlı yer adları - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/osmanli_yer_adlari.pdf

Rahmetli Tahir SEZEN'in aziz hatırasına ithaf edilmiştir. OSMANLI ... ÇAT. (Oyuklu). تاچ. Köy (1867). Yavi → Tercan → Erzurum. Nâhiye (1930). Tercan → ...

osmanlı belgeler i nde - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20BELGELER%C4%B0NDE%20KAFKAS%20G%C3%96%C3%87LER%C4%B0-2.pdf

kalarak tanassur edeceği mülahaza ve havfından nâşi..." ifadeleriyle ... hulûlü cihetiyle muvakkat demek olduğuna ve kendileri bir takım aceze ve garibü'd-diyâr ...

osmanlı idaresinde - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/osmanli_idaresinde_sudan.pdf

A–Mehmed Ali Paşa'nın Sudan'ı Kontrol Altına Alması. ... Habeş ve civarına Mısır ve Yemen hazinesinden taNviye yapılması ... 3 İhsan Süreyya Sırma, Osmanlı Devleti'nin Yıkılışında Yemen İsyanları, İstanbul ... Osmanlılar bu sorunu çözmeN.

osmanlı'da istihbarat - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/Osmanlida_Istihbarat.pdf

İstihbarat kelimesi; Arapça haber kökünden türeyen istihbar kelimesinin çoğulu ... buyuruldukları ve tathîr‑i hendek hizmetiyle olan me'mûriyetleri sûrî olup ...

osmanlı arşivi rehberi - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/yayinlar/45318a6a-b112-4d50-ac54-e820c07cde79.pdf

dolayıdır ki, bir devletin ve milletin tarihi, devlet ve millet hayatının öz çizgileri demek olan ... mukâbil, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ni bütünü ile tanıtan Türkçe neşriyat fazla değildir. ... Bunların bir sûreti ile gelen cevaplar ise "Nâme Defterleri" adlı ... Develi. 46 (II.Bayezid.ML.),. 455 (Kanûnî .ML.E.) Devrekâni. 23m.(892.ML.E.),.

osmanlı eğitiminde modernleşme - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/134_OSMANLI%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0NDE%20Modernle%C5%9Fme.pdf

Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne bağlı ilk Ziraat Mektebi, 1859'da Mekteb-i Mülkiye ... olununcaya değin Mekteb-i Maârif-i Adliye ve Ulûm-ı Edebiye'nin tağyîr-i usulü ve ... lerinden ve talebenin mukaddemât-ı ulûmu görmüş müsta'iddânından ...

osmanlı yönetmnde makedonya - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/OSMANLI%20Y%C3%96NET%C4%B0M%C4%B0NDE%20MAKEDONYA.pdf

mekremetlü. Abdülhadi. Efendi kuruş. 100. Meclis-i dare azâsından. Halil Bey kuruş ... iskemle ve tasvîr koyup perde almışsız ve buhur yakıp salarsız ve elinizde ...

başbakanlık osmanlı arşivi rehberi - Devlet Arşivleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/BA%C5%9EBAKANLIK%20OSMANLI%20AR%C5%9E%C4%B0V%20REHBER%C4%B0.pdf

yaklaşık yirmi beş yıl süreyle, Osmanlı Arşivi araştırmaları için bir el ki- tabı hüviyetini ... 2000 yılında genişletilmiş ikinci baskı da çıkmış ... Onsekizinci yüzyıl sonlarına doğru Bâb-ı Âlî'nin de teşekkül etmesiyle Osmanlı ... Temelkuran, "Divan-ı Hümâyûn ve Kalemleri", Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 6, İstanbul 1975, s. 129-175.