Untitled - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

25 Tem 2012 ... Dr. Hamit Hancı,. AÜ Tıp Fak. ... Bir İdeal, Editörler: Ali Rıza Çoban, Bilal Canatan ve Adnan Küçük, Liberte Yayın- ları, Ankara 2008, s. ... vine giren kadın tutuklu veya hükümlü sayısı, erkeklere oranla daha hızlı artmaktadır.47.

Untitled - Türkiye Barolar Birliği Dergisi- İlgili Belgeler

Untitled - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/100.pdf

25 Tem 2012 ... Dr. Hamit Hancı,. AÜ Tıp Fak. ... Bir İdeal, Editörler: Ali Rıza Çoban, Bilal Canatan ve Adnan Küçük, Liberte Yayın- ları, Ankara 2008, s. ... vine giren kadın tutuklu veya hükümlü sayısı, erkeklere oranla daha hızlı artmaktadır.47.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1998-19983-879

Başlangıçta birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı organlara sahip olan üç topluluğun organları 8.4.1965'de imzalanıp 01.07.1967'de yürürlüğe giren Avrupa ...

Untitled - Türkiye Barolar Birliği

https://d.barobirlik.org.tr/2019/20190318_duyuru3.pdf

18 Mar 2019 ... Avukatın, vekaletname veya baro tarafından görevlendirine yazısı olmadan ... "Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi” kenar başlıklı 153 üncü ... (2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi,.

Untitled - Türkiye Barolar Birliği Yayınları

http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/10ogk-359.pdf

31 Ekim 1995 günü Birlik Başkanlığı'ndan istifaen ayrılmıştır. Sayın Av. Önder Sav'ın ... maya Maliye Bakanlığı'nı yetkili kılmak amacıyla 213 sayılı Vergi. Usul Kanununun ... sına burasına kurşunlar sıkılmış cesetler bulunuyor, hala da bu- lunuyor. Bunların ... çok güzel parfüm kokularıyla sefayab olacağını zannedeı:_J}~!.~-.

türkiye cumhuriyeti'nin simgesi: tc - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-109-1332

nü kullanmama eğilimine, siyasal rejimiyle Devletimizin simgesi olan. “T. C.” rumuzunu tabelâ ... Bu konuda görüşü sorulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, −basın- da yer alan ... 17; Yılmaz Özdil, “Benim valim”, Hürriyet, 4.10.2013, s. 3. 7.

mobbıng - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi105

Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki ... Daha iyi bir ceza adaleti sistemi (CAS) nasıl yapılandırılır? Sü- ... mükelleflere faiz ödenmesi haksızlığı veya yersizliği ilgililerce belgelenmesi nedeniyle iade.

sorumlulugu - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1994-19944-945

Kooperatif personelinin cezai sorumlulugu ile ilgili olarak pek çok kanunda degişik hükümler ... Görülüyor ki, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve memurla-.

İndir - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi141

Örneğin: Faruk Erem, “Ceza Hukukunda Meslek Sırrı”, AÜHF Dergisi, Ankara 1943, ... hukuki değerlendirilmeler için, Bkz. Sisters' Camelot, 363 National Labor ...

ensest - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-ensest-1274

Anahtar Sözcükler: Ensest İlişki, Rıza, Cinsel İstismar, Genel. Ahlâk- Aile ... Cinsel ahlâk ya da ahlâksızlık ile ilgili olarak yaşanan norm koyma süreci, belki ceza ...

Download PDF - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi/Dergi99/assets/common/downloads/publication.pdf

idam edilen Olympe de Gouges'i ve onun 1791 yılında Paris'te, Fransız. Devriminin erken ... 2-) Bugün için, uygulamada asliye ticaret mahkemeleri, hukuk yargısı alanında ... nihai raporunda, şikâyet olunan taraf devletin iş sağlığı ve güvenliği,.

Hakaret - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-hakaret-357

765 sayılı TCK'nın 266 ve 483/1. maddesinde yapılan memur ay- rımına yer verilmemiş ... dalgınlık gibi sebeplerle ihtilat konusunu algılayamamış iseler ihtilat ... hakkında “çirkef, lağım, kolayca aldatılan, aptal, saf (kişi)” anlamına gelen “ke-.

türkiye barolar birliği türkiye barolar birliği kadın hukuku komisyonu ...

http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/448-tbk.pdf

5 May 2013 ... e) Karar öncesinde hâkimin isteği üzerine; tarafların geçmişi, ... konusu prosedürün nasıl işleyeceği konusunun Bakanlığa sorul- ... ligat ile ilgili anlaşılır ve açık bir düzenleme yapılması gerek- ... nım kendisi aleyhine facebookta yazan bir avukat hakkında şika- ... Van barosu kadın komisyonu üç arkadaş.

Anayasa Şikâyeti - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-95-718

Yavuz Sabuncu/ Selin Esen Arnwine, “Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Model. Türkiye'de Bireysel Başvuru Yolu”, Anayasa Yargısı, Cilt: 21, 2004, s. 229-246. 37.

(meşru) savunma - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-75-411

Meşru savunmadan farklı olarak, zorunluluk hâlinde bir saldırı değil tehlike söz konu- sudur. ... uygunluk nedeni olan hakkın icrası söz konusu olmaktaydı. Ancak ... 70 metre mesafeden av tüfeği ile havaya ateş ederek “sizi vuracağım” diyerek bağırdığı ... kuvvetli olan bir kişinin zayıf ve güçsüz bulunan bir kişiyi duvara da-.

el atmanın önlenmesi - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2000-20001-854

nelik ve devam eden tecavüzün önlenmesi için açılır (4). Ülkemiz- de hukuk mahkemelerini ... nun içerisinde alıkonulmuştur. Böylece nasıl ki 'Borçlar Hukuku',.

YÜZ KlZARTlCI suç,, KA VRAMI - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1989-19894-1061

ölçülü olabilen bu ayrım, bizim sistemimizdeki durumu itibariyle rahatsız edici bir ... da bağlanmak suretiyle bu çarpık düzenleme daha sakıncalı hale getirilmiştir.

Kamu Kurumları - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-65-250

Serkan AĞAR. 277. TBB Dergisi, Sayı 65, ... olarak nitelendirilebilecek devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve kamu kurumları, birer kamu tüzel ... yetkileri ve bağlı oldukları hukuk kuralları bakımından bu iki tüzel kişi arasında önemli farklar ...

hakemli bir dergidir - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi133

saya uyulmasını temin etme ve bir hakem olarak kamu organlarının ... Murat Balcı, Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, Ankara. 2011 ... Sevük Handan Yokuş, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suç- ... Mobilya. Rize şubesinin şirket ortağı olduğu, gelirinin değişik olduğu, babasına.

dijital miras - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2020-146-1895

124 “Dijital Miras” - Alman Federal Mahkemesi'nin “Facebook” Kararı Üzerine Bir İnceleme. I. GİRİŞ ... cağına işaret etmektedir.54 Federal Mahkeme'ye göre; kanun koyucu- ... ok'taki diğer kullanıcıların (miras bırakanın sohbet arkadaşlarının/.

not tespit davaları - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-not-tespit-davalari-495

Dr., Pamukkale Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi idare Hukuku ... sinin final sınavından başarısız olan bir öğrenci tarafından ilgili hukuk fakültesi ... sınav kağıtları üzerinde soru cevap anahtarı ve emsal kağıtlar dikkate alınarak yap-.

İTiRAZ SÜRESİ - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1990-19902-1034

yet yolu ile Tetkik Merciine başvurup, <<ödeme emrinin tebliğ ta- rihinin kendisinin ... Hatta, dosya mahkemeye gelmiş olsa bile, İcra memurluğuna yapılan ...

kamu görevlisi - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-94-705

revini İhmal ve Kötüye Kullanma Suçlarının Tahlili ve Tatbiki”, AD, 1966 s.796;. Onar, Sıddık ... oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer ... Kavram, tek anlamda kullanılmamış olması nedeniyle çeşitli şekillerde ... da görev yapan yönetici kadro ile il ve ilçe müftülerinin memur sayıl-.

kadın ve hukuk - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi2017

4 Ara 2017 ... Kemal Gözler, İdare Hukuku, Ekin, Bursa 2009, C. 2, 2. Baskı, s. 679. 42 ... yeti erkek olmak” şartı, eşitlik ilkesine aykırı görülmüş ve sınav kıla- vuzunda yer alan bu ... kanik ve sayısal işler uygun görülmektedir (Bilir Güler,2005). ... sekiz (yüz) altmış guruş icarımı dekakin-i mezbur ile fuzuli ve tagal- lüben ahz ...

Bu Dergiyi İndir - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi74

31 Ara 2007 ... 0 3813 sayılı kanun, madde 13: “Tahkim Kurulu; iki asıl ve iki yedek üyesi üniversitelerin hukuk fakülteleri ... ve usulüne uygun olarak onaylanmış bir işaret yerine parmak izini ... 19.9.1988 T. 9688/9910; 7.7.1980 T. 4191/5908.

makaleler / articles - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1251

İlhan ARSEL, Türk Anayasasının Umumî Esasları K I S. I M : I Büyük Millet Meclisinin Kuruluş ve Vazifeleri, Ankara Üniversitesi Hukuk. Fakültesi Dergisi, Y. 1955, C ...

istinaf yargılaması - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-istinaf-yargilamasi-1758

20.7.2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun'un 12. maddesiyle, bu maddenin birinci fık- rasının giriş ... recin seri şekilde devamı için gereken giderin dosyada bulunması lü- ... katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa.

resmi vasiyetname - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-resmi-vasiyetname-1705

koyucu vasiyetin resmi ve el yazısı türü için “vasiyetname” (TMK. md. 532, 538), sözlü olan ... Ali Naim İnan –Şeref Ertaş, Miras Hukuku, 3. Bası, Ankara 1995 ...

güvence hesabı - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-guvence-hesabi-1315

Davalı vekili, kazayı yapan aracın şehirlerarası düzenli yolcu ta- şımacılığı yapmaması nedeniyle zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yapma zorunluluğunun ...

kadın ve çevre - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-kadin-ve-cevre-1719

Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (2002) ve Binyıl Kalkınma He- ... 2. Gender and the Environment, C:Documents and SettingsxpDesttopKadın ve.

HUKUK YARGlLAMASlNDA - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1989-19896-1051

mazlığa neden olan vakıalardır. Vakıa ise, uyuşmazlık konusu hu- kuki olay veya ilişkidir. Bu bakımdan hukuk. kuralları delillerin konusu olamaz (2). Hakim ...

ve yalan haber - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-ulusal-ve-uluslararasi-yasal-duzenlemeler-ile-basin-etik-ilkeleri-isiginda-yalan-haber-nesri-ve-yalan-haber-nesrinin-onlenebilmesi-sorunu-1476

Sulhi Dönmezer, Yalan Haber ve Havadis Neşri Suçu, Arkadaş Basımevi, İstanbul,. 1941, s. ... “Harp esnasında ammenin telaş ve heyecanını mucip olacak veya.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-sozlesmenin-devri-1590

Örneğin Macaristan Medeni Kanunu'nda bu durum düzenlenmiştir. Buna göre sözleşmede kalan taraf sözleşmenin devri için önceden izin verirse sözleşmenin ...

ücretli avukat - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-71-341

Genelde vekaletname almamakta, vekaletna- meler “Zt” adına düzenlenmekte “ücretli avukat” yetki belgesi ile işleri takip etmektedir. Bazen her ikisine birden ortak ...

açık ihale - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-115-1427

4734 sayılı Kanun'da temel ihale usulleri; açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü olup pazarlık usulü, istisnai durumlarda başvurulan bir ihale ...

iftira suçu - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-iftira-sucu-304

Maddi iftirada ise isnat edilen suçun delil ve emareleri uydurulmaktaydı. Eski kanun döneminde maddi iftira seçimlik bir hareketti. 5237 sayılı Türk Ceza. Kanunu ...

DAMGALAMA TEORiSi VE SUÇ - Türkiye Barolar Birliği Dergisi

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-1997-1099

gerektirip gerektirmediğini tayin eder. Bu teori, bir kimse niçin suç işler yerine, toplumsal gücün resmi veya resmi olmayan yol- lardan ne zarıan ve hangi ...