Çağdaş Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde “bol-” - Türk Dil Kurumu

al- , et bil- , le ol – (<bol - ) indique lui aussi le pouvoir et la possibilité. Ce cas est parallèle á ... Çalışmaya başlarken, yardımcı fiil ve fiil birleşmeleri üzerinde biraz dur- mak gerekir. Türkçe'de ... çekimi ile birlikte kullanılır. Özne genellikle ...

Çağdaş Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde “bol-” - Türk Dil Kurumu- İlgili Belgeler

Çağdaş Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde “bol-” - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/200519tanc.pdf

al- , et bil- , le ol – (<bol - ) indique lui aussi le pouvoir et la possibilité. Ce cas est parallèle á ... Çalışmaya başlarken, yardımcı fiil ve fiil birleşmeleri üzerinde biraz dur- mak gerekir. Türkçe'de ... çekimi ile birlikte kullanılır. Özne genellikle ...

ÇAĞDAŞ KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE BOL- YARDIMCI ...

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/200519tanc.pdf

Çağdaş Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde bol- Yardımcı Fiilinin İktidar ve İmkan Bildirilmesi Üzerine ... Haci, ben seni seviyorum, ama sana kadın olamam.

Türk Lehçelerinde Kelime Başı Konsonantlarının ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/2001_12_02_16_Sevortyan.pdf

disenin eski devirlerde yayılmasına nazaran son zamanlarda oldukça geniş bir yayılmaya sahip olduğunu ve b) Türk dillerinde kelime başı konsonant düşme-.

Tarihî Kıpçak Türkçesindeki Meslek Adlarının Çağdaş Kıpçak Grubu ...

http://www.ijhe.org/Download.aspx?ID=102&Path=Published%2F201810_008_special01_013.pdf

Yapılacak olan bu çalışma ile Tarihî Kıpçak Türkçesi ve ... Ankara: TDK. Yay. Aydın, E. (2008). “Eski Türklerde Meslek Adları (Eski Türk Yazıtlarına Göre)”, ...

kuzeybatı kıpçak grubu lehçelerinde yer alan vokal köklü kelimelerin ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11489/697/10156987.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar kelimeler: Vokal köklü kelimeler, Kuzeybatı Kıpçak grubu lehçeleri, kavram alanı, kök ailesi. ... aradaş. : Ara düzelten, ara bulucu. Tat. TS, s.30 aradaşçı.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE BİR TEKRAR FİİLİ ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201121-141.pdf

ile- tekerrür fiil eki verdiğini, sesli ile biten fiil tabanlarına gelmiş -kle ekinin de ... bulunduğunu, bunun da söz konusu ekin eş seslisi (omonimi) olan -gıla / -gile ...

kutadgu bilig'den hareketle çağdaş türk lehçelerinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/321819

alıntı kelimelerin durumu nedir?” sorusunun cevabını, Kutadgu Bilig'teki veriler ... ¡azze ve celle: aziz olsun KB ¡a. A1 (3). B bab: (bâb) bab, bölüm, fasıl ; KB b.

Çağdaş Türk Lehçelerinde Yetiz Sözü Üzerine1 On ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/784312

Türkçede ilk kez Uygur Türkçesi metinlerinde tespit edebildiğimiz yetiz kelimesinin “geniş” ... Karaim Turkish in the form of yetiz; “Hardworking, discreet, cunning” ...

kutadgu bilig'den hareketle çağdaş türk lehçelerinde arapça alıntı ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/321819

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri, Arapça Alıntı Kelimeler, Kutadgu Bilig. A COMPARISON OF ARABIC LOAN WORDS IN CONTEMPORARY ...

Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Gelecek zaman Ekleri Üzerine ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/mevlut_gultekin_tarihi_cagdas_lehceler_gelecek_zaman_eki.pdf

ÖZ: Gelecek zaman ekleri, Türk dilinde oldukça farklılık arz eden ve. Türk dilinin ... A great deal of the future tense endings used in the historical Turkic languages went out ... i“ zarf-fiil ekine, şart kipi teşkil eden “-ser” ekinin gelmesiyle oluştuğu.

Ercan Alkaya: Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar - Karadeniz ...

http://www.karam.org.tr/Makaleler/367004788_ipek.pdf

kalan kelimeler ise, (edat, bağlaç, ünlem) görevli kelimeleri oluşturmaktadır. Eser, bu ikinci grup kelime türü olarak adlan- dırdığımız edatlarla ilgilidir. Türkiye'de.

KIPÇAK GRUBU TÜRK DİLLERİNDE OLUMSUZLUK

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4973/K%C4%B1p%C3%A7ak%20Grubu%20T%C3%BCrk%20Dillerinde%20Olumsuzluk.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Olumlu bir tümcenin değerini olumsuz biçime ya da anlama ... olumlu, anlamca olumsuz veya biçimce olumsuz, anlamca olumlu yapı karışıklığına da sebebiyet ...

KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNİN TASNİFİNDE ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201733-509.pdf

ayrılmaktadır (Tekin, 1989). 1. Türk lehçelerinin tasnifi üzerinde yapılan çalışmalar için Talat Tekin (1989) ve Ufuk. Tavkul'un (2003) çalışmalarına bakılabilir. 2.

kıpçak grubu türk dillerinde olumsuzluk - Hacettepe Üniversitesi

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4973/K%C4%B1p%C3%A7ak%20Grubu%20T%C3%BCrk%20Dillerinde%20Olumsuzluk.pdf?sequence=3&isAllowed=y

KIPÇAK GRUBU TÜRK DİLLERİNİN TÜRK DİLİ TASNİFLERİNDE YERİ . ... Yeni Zelanda'da konuşulan Maori dilinde de bu tür bir değişim söz konusudur. ... Türklerden önce bölgede yaşayan Kafkasya yerlilerinin Türkleşmesi neticesinde.

KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/Sevim%20Erdem%20%C3%87%C4%B0%C3%87EK%20-%20K%C4%B1p%C3%A7ak%20S%C3%B6zl%C3%BCklerindeki%20Mo%C4%9Folca%20Unsurlar.pdf

Doerfer ebǖgä sözcüğünün Moğolcadan Türkçeye geçtiğini belirtmiştir. (TMEN I, §5, s. 110-111). Räsäsen bu sözcüğü, sözlüğüne bulunduğu diller ve anlamları ...

Kıpçak Sözlüklerindeki Moğolca Unsurlar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/Sevim%20Erdem%20%C3%87%C4%B0%C3%87EK%20-%20K%C4%B1p%C3%A7ak%20S%C3%B6zl%C3%BCklerindeki%20Mo%C4%9Folca%20Unsurlar.pdf

Sevim Erdem ÇİÇEK*. Özet ... Clauson'da salkım maddesi için- de yer alan bu ... anlamındaki sal- ve türevi salkım sözcüğü ile “soğuk” anlamının arasındaki.

Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/2016_Bet%C3%BCl%20ULUT%C3%9CRK%20-%20K%C4%B1p%C3%A7ak%20S%C3%B6z%20Varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndaki%20Meyve%20Vermeyen%20A%C4%9Fa%C3%A7.pdf

Recep. Toparlı'nın Kıpçak Türkçesi Sözlüğü'nden yola çıkılarak her bir ağaç adı için etimolojik sözlükler, kitap ve tezlerden yararlanmakla birlikte Kıpçak ...

Dîvânü Lügâti't-Türk'teki Tek Heceli Fiillerin Oğuz ve Kıpçak Grubu ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/13666/Mustafa%20TOKER.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ancak bu fiiller. “kötü kokmak, kötü koku yaymak” anlamlarıyla DLT'deki anlamından ayrışmıştır. ... 289. 276 yay-. Çalkamak, kıpırdanmak. (kâlp), sallamak (rüzgâr ağaçları) yay-. (yayık). (ağız) yay-. ---. --- ... yorumlamak (rüya) yor- yor- yura-.

tarihî ve çağdaş türk lehçelerinde “küse-” fiili the verb “küse-”

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1523345148.pdf

10 Mar 2018 ... TDK Güncel Türkçe Sözlük (GTS)'e bakıldığında “iste-. ” maddesinin ... mek” anlamlarına evrilmiş olması da dikkat çekicidir. Örneğin tarihî Türk ...

Çağdaş Özbek Şiiri - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1996_01_01_Kocaoglu.pdf

çağdaş Özbek şiirinin 75 yıllık macerasında Çolpan, Elbek, Aybek gibi Cedit. (Yenilikçi) ... Güz ordusu zehir dolu akları ... Gönlümün butu veya ilahı mı?

Çağdaş Edebiyatımız Almancada - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/07/387-398.pdf

demik kariyer sahibi olan bu çevirmenler arasında Otto Spies, Hans Joachim. Kissling ... Harbiye (1931) adlı eseri Bonn'da görev yapan ünlü Türkolog Prof. Dr. Otto ... Damda Deli Var (1956) Yüksel Pazarkaya'nın çevirisiyle ve Ein Verrück-.

ÇAGDAŞ ÖZBEK şİİRİ Bu günkü çağdaş Özbek ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1996_01_01_Kocaoglu.pdf

Sovyet rejimi ve propagandasının mahvettiği bu genç şairlerin bir çoğu i 950 ve i 960'Iarda ve hatta 1970'Ierde göklere çıkarılarak "büyük Özbek şa irleri" diye ...

DERS KİTABI: KISACA ÇAĞDAŞ OSMANLI ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/20_Aleksandr-N.-Samoylovi%C3%A7-_-DERS-K%C4%B0TABI-KISACA-%C3%87A%C4%9EDA%C5%9E-OSMANLI-_-6.pdf

20 Eki 2019 ... Kelimeleri çeviri yazıyla verirken Arap harflerinin yanında müteveffa. Akademi üyesi V. V. Radloff'un çalışmalarında tercih ettiği akademik-fo-.

Ders Kitabı: Kısaca Çağdaş Osmanlı Türkçesi Dil ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/20_Aleksandr-N.-Samoylovi%C3%A7-_-DERS-K%C4%B0TABI-KISACA-%C3%87A%C4%9EDA%C5%9E-OSMANLI-_-6.pdf

20 Eki 2019 ... ders kitabı, Osmanlı ve Batı-Avrupa dillerindeki önceki Osmanlı dili ders ... DERS KİTABI: KISACA ÇAĞDAŞ. OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ.

Yenisey Kırgızlarının Etnik Grubu Olarak Fu-Yu ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/Mihail%20Anatolevic%20CERTIKOV.pdf

Çungarlar, Yenisey Kırgızlarını akraba halk olarak gördüler. 17. yüzyılın sonuna doğru Qing İmparatorluğu Ḫongoray üzerinde hak iddia etmeye başladı.

TÜRK BOYLARI ARASINDA Coğrafya Kurumu ve ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1998_05_04_Katanov.pdf

Ben Çin'deki Tatarlar derken, Çince Gan-Su-Sin-Szan denilen ve Tiyan - Şan dağlarının bir bölüm kuzeyini ve tüm güneyeteklerini kapsayan, büyük setin ba-.

eski ve orta türk yazılı abideleri ile çağdaş türk dilleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/305198

Anıtların dilinin çağdaş Türk dilleriyle mukayeseli olarak incelenmesi, yazılı ... Eserde Türk (runik, Uygur ve Arap harfli) yazı geleneğinin karakteristik özellikleri.

türk mitolojisinde güvercin motifi ve çağdaş türk resminde temsili the ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1515794632.pdf

Bu araştırmada Türk kültürünün mitolojik zenginliğinin bir göstergesi olan hayvan figürlerinden güvercin motifi üzerinde durulmuş, Türk halk kültüründe ve Türk- ...

Türk Dili Edebiyatı / Çağdaş Türk Lehçeleri - Kafkas Üniversitesi

https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/pdb/file/FORMASYON%202020/t%C3%BCrk%20dili%20formasyon.pdf

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE. EDEBİYATLARI. 88. MUSA AYDOĞDU. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. 89.

çağdaş türk resminde örgütlü sanat hareketlerinin türk toplumunda ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/739/Birsen_limon_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Araştırma çağdaş Türk resim sanatı içerisinde, günümüz resim sanatının da üzerine oturtulduğu örgütlü sanat hareketleri ile dikkat çeken dernek, cemiyet, birlik ...

türk ikonografisinde kartal motifi ve çağdaş türk resmine yansımaları

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1424939972.pdf

10 Mar 2015 ... uçarken kanatlarını çırpmasıyla fırtınalar meydana getiren bir kartal olarak tasarlanmıştır ... “Türklerde Kartal Ve Çift Başlı Kartal Tamgası”.

çağdaş türk resminde halay teması - Kalemişi - Geleneksel Türk ...

http://www.kalemisidergisi.com/makale/pdf/1552129448.pdf

Dalkıran, A. “Çağdaş Türk Resminde Halay Teması” kalemişi, 7 (14), s.1-19. ... çeken bir grup ve grubun başında elinde mendili ile halay başı, (“Sanal”, 2019). ... çok ilgi duyduğu konular pazar yerleri, dönerciler, balıkçılar, küçük esnaf, kara ve.

OSMANLI -TÜRK ROMANINDAN ÇAĞDAŞ TÜRK ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423905922.pdf

Çimen GÜNAY-ERKOL. *. Özet. Türk edebiyatında kadınlık ... Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, [email protected] ...

Türk Mitolojisinde Dağlar ve Çağdaş Türk Resmine Yansımaları

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275477

Erciyes Dağı gibi yüce ve yüksek dağlar, hem efsanelerle, hem aşk hikâyeleriyle anılır, ... Onun başkenti ve ordugâhı olan Or ve Kür dağlar da, tabiî olarak dünyanın ortası idi. ... olursa olsun, yine de toprak rengindedir. ... Yakut masallarında "Tanrı, süt akında 7 katlı, beyaz dağ üzerinde tahtını ... Bu tek yol da öylesine sarp.

Tarihî Türk Lehçelerinde Renk Adlandırmaları

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/salim_kucuk_tarihi_turk_lehceleri_renk_adlandrimalari.pdf

Lehçeleri, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Eski Anadolu. Türkçesi, Osmanlı ... “Çividî, çivit rengi, mavi renk” demektir. Ergavân gûn/erguvân reng, Farsçadır. “Erguvan ...

OSMANLI -TÜRK ROMANINDAN ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANINA ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423905922.pdf

Tutunamayanlar (1972), Ölmeye Yatmak (1975) gibi romanlar da ele alınacaktır. ... yerleştirir: “Kanlı ihtilalleri nefretle karşılayan Halide Edib, Handan romanında.