ilköğretimde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal ...

15 Oca 2011 ... 4.1.4. Yöntem ve Teknikten Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Bulgular … ... yıllık temel eğitim için program bütünlüğünün sağlanması, yatay ve dikey eksende ... ortalama “Öğrenciler, sosyal bilgiler ders kitabı ve öğrenci çalışma ...

ilköğretimde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal ...- İlgili Belgeler

ilköğretimde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal ...

http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/2891/%C4%B0brahim%20Ak%C5%9Fit%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

15 Oca 2011 ... 4.1.4. Yöntem ve Teknikten Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Bulgular … ... yıllık temel eğitim için program bütünlüğünün sağlanması, yatay ve dikey eksende ... ortalama “Öğrenciler, sosyal bilgiler ders kitabı ve öğrenci çalışma ...

ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sosyal etkinlik ...

http://openaccess.hku.edu.tr/bitstream/handle/20.500.11782/1025/Orta%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20G%C3%B6rev%20Yapan%20%C3%96%C4%9Fretmenlerin%20Sosyal%20Etkinlik%20Alg%C4%B1lar%C4%B1%20Gaziantep%C5%9Eahinbey%2

Okuldaki sosyal etkinlikler, öğrencilerin; sanatsal, sportif ve kültürel olarak ... Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmetinde Veli Desteği İle İlgili Düşünceler… ... bilgi yarışmaları, resim ve müzik alanındaki yarışmalar, edebiyat etkinlikleri (şiir, deneme,.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/817708106_29%C3%87elikAlev-vd-sos-539-557.pdf

Alev ÇELİK – Sultan BAYSAN – Adil Adnan ÖZTÜRK ... kullanılmadığı, oldukça sıkıcı, hatta kaygı ve korku verici bir ortamda geçen derslerin yukarıda.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623579

Bu çalışma Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer eğitimine ilişkin görüşlerini ortaya koymak ... yöntemi, okul panosu hazırlama ve drama tiyatro çalışmalarını kullandığı ... yapacak öğretmenler için örnek alınmak yeterli bir argüman olmayabilir.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL BİLGİYE ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/2872/3813

13 Mar 2018 ... tarihin, olayların anısını korumak ve nedenlerini anlatmak amacıyla yazıldığını söyleyen ve hikayeci tarih yazıcılığını başlatan Herodot'a aittir ...

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli ...

http://www.e-ijer.com/en/download/article-file/391425

Anahtar Kelimeler: Araştırmacı Öğretmen Modeli, Sosyal Bilgiler, Hizmet İçi Eğitim ... Öğretmenlerin okul ve sınıf ortamlarında eğitim ve öğretimin problemlerine yönelik ... Öğretmenlere araştırmacı bakış açısı kazandırma ve bilimsel araştırma hakkında ... amacıyla belirlenmiş olan konular, etkinlik içeriğini oluşturmaktadır.

sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri kullanımına ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1775/2756

22 Ara 2015 ... Katılımcılardan hiçbiri, akıllı tahta gibi yeni çıkan öğretim ... (Çalışkan ve ... öğretmenlerin yarısından fazlasının akıllı tahta kullanımı ile ilgili ...

128 sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerindeki öğrenci başarısını ...

http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/2590/638-1235-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

tlas. 35. “Okulumuzda derste kullanacak yeterli materyal yani harita yok.”, “Okulumuzda yeterli harita atlas yok.” S ınıf m evcudu. 35. “Sınıfların mevcudu çok fazla ...

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423932747.pdf

computer sees it, social studies class to support students learning- teaching process, concluded ... öğretmeninden 53 (%38,7)'ü coğrafya; 74 (%54)'ü sosyal bilgiler ve 10 (%7,3)'u tarih bölümü mezunudur. ... www.sosyaldersleri.com. 14. 2,67.

158 Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/802136

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Gezi Gözlem Yöntemi, Sınıf ... Örneğin Mason (1980) bu soruya ... Öğrencilere gezi ile ilgili bir rapor yazdırılmalıdır.

158 Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/802136

Birçok araştırmacı gözlem gezileri anlamında değişik tanımlamalar yapmıştır: ders ... eş zamanlı veya Belirli gün veya haftalarda gezi düzenlediklerini ifade.

100 sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde düşünme ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50111

öğretmenlerin branş, mesleki kıdem, branş ve cinsiyetlerinin, bu becerilerin öğretilmesinde ... Öğretmen eğitiminde, düşünme becerileri ile ilgili ders okutulmaması, ... Sosyal Bilgiler Dersinde düşünme becerilerini öğrencilere hangi düzeyde.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim ...

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/viewFile/2277/2011

Anahtar Sözcükler: Epistemolojik inanç, Öğretim Stili, Sosyal Bilgiler Eğitimi ... bunu epistemoloji teorisine dönüştürerek yeni bir ölçek geliştirmiştir ... Öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme sürecinde oynadığı kritik rol, onların sınıf içindeki ... dağılıma sahip olmayanlarda Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme- Değerlendirme Araçlarını ...

https://www.researchgate.net/profile/Tekin_CELIKKAYA/publication/258446386_Sosyal_Bilgiler_Ogretmenlerinin_Olcme-_Degerlendirme_Araclarini_Kullanma_Duzeyleri_ve_Karsilastiklari_Sorunlar_Utilization_Levels_of_Teachers_of_

öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme araçlarının kullanımı ve hazırlanması konusunda daha ... olduğu gibi ölçme ve değerlendirmede de yeni yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. ... Sürece de ağırlık vermesi nedeniyle eski yaklaşıma göre ... proje, öğrenci ürün dosyası, performans ödevi, akran/öz değerlendirme vb.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ders İşleme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/478478

karşılık gerektiren söz, sual” olarak tanımlanmaktadır. ... Öğrenci: Öğretmenim haritanın üzerinde çizgiler vardır ama krokinin üzerinde çizgiler yoktur. ... ilk on saniye içerisinde cevap vermezse bir başka öğrenciye söz hakkı veriyorum.

sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138033-2013101294412-makale-4.pdf

Eğitim Araçları Donatım Dairesi Başkanlığı ve Ders Araçları Yapım. Merkezi kurulmuştur. Araştırma kapsamındaki okullarda. ÖAGM'lerden tahta ve harita, yazılı ...

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/238816186_2.pdf

Mehmet Suat BAL**, Nadire KARADEMİR***. Özet. Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) konusunda öz-.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/757648

internetin çağımızın en etkili kitle iletişim aracı olarak kabul edildiği, öğrencilerin sosyal ilişkilerinde ve çevrelerinde etkin roller edinebilmelerinin iyi bir iletişim ...

sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/453723

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğ- retme-öğrenme sürecinde ... bilgiler dersi öğretim programının 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itiba- ... dan“teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü”, 7 maddeyi kapsayan ikinci alt faktörü ... Öğrencilerimin günlük hayattaki ilişkilerini (empati,.

Tartışmalı ve Tabu Konular, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1355327003.pdf

Katılımcı 1: “Konuşulamayan ya da konuşulması zor olan dini konular.... hani insanların kişisel özellikleriyle ilgili bazı şeyler olabilir, bazı siyasi konular.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Süreç Odaklı Ölçme ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160814

8, Issue 2, August 2012, pp.110-123. Sosyal Bilgiler ... Araştırmanın evrenini; İstanbul İli, Avrupa Yakası'nda yer alan dokuz ilçedeki (Fatih,. Gaziosmanpaşa ...

İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Yazılı ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/187969

Soruları, Yazılı Sınav Soruları Analizi, İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. 1 Bu çalışma ... 3. Social Studies teachers' exam questions to what extent the objectives that are taken into ... ilçede yer alan ilköğretim okulları 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ... Ankara. <http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bil.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hoşgörü Algısı1 ... - Asos İndeks

http://asosindex.com.tr/TBTKK/jsser/179064.pdf

kuşaklar, daha uygar toplumları yapılandıracaktır (Munzur, 1995). Bu nedenle ... Ya da bir olumsuzluk başlarsa başka bir olumsuzluk ona eşlik edip hayatımı karartabiliyordu. Sonra ... Demokratik değer kazanımında okulların rolü. Kazım.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf TC İnkılap Tarihi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/584944

16 Ara 2018 ... ... Ginesar'ın “8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabına Yönelik Sosyal ... and deficiencies of 8th grade Turkish Republic History of Revolution and Ataturkism course book ... menlerin verdikleri cevaplar Tablo 3'te görsel olarak kodlar şeklinde, tablonun ... Ankara: Tuna Matbaacılık. Tüysüz, S.

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi ...

http://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-13-makale-6.pdf

kın kaynağını belirlemek ve ikili karşılaştırmalar yapmak amacıyla t-testi kullanılmıştır. ... Anahtar kelimeler- Ahlâk, Ahlâki Değerler, Ahlâk Eğitimi, Tarih Eğitimi. Giriş ... nımasını amaçlayan, bilimsel düşünme yöntemini benimseyen, toplumsal.

sosyal bilgiler öğretmenlerinin kavram öğretimine ilişkin görüşleri ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/02.hatice_memisoglu.pdf

Sosyal Bilgiler öğretiminde, kavramların öğrenilmesini, öğretimin odak noktası olarak belirlemenin birçok faydası vardır: Öğrencilerin akademik başarıları üzerinde ...

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 'Okul Dışı Tarih Öğretimi'ne İlişkin ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/164045

Sosyal bilgiler içerisinde önemli disiplinlerinden olan 'Tarih' de bu kapsam ... seviyeleri de dikkate alındığında, onların okul dışı faaliyetlerden daha fazla faydalanacağı ... önerilen, öğrencilere okulda -ilköğretim düzeyinde bile- tarihsel kaynakların verilmesi ... Problem durumu kapsamında araştırmanın amacı, çeşitli illerdeki.

2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 sosyal bilgiler ...

http://www.ijoess.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1820

28 Haz 2017 ... yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programında ise toplamda 136 kazanımın yer aldığı, ... belirlenmiş ve bu beceri ve değerlerin programın genelinde ... Tablo 5. 2005 ve 2017 Yıllarındaki Programlarda Öğrenme Alanları.

KÖYDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI ...

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/1186/murat_ozpinar_tez.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y

toplumun takip ettiği yol; bilimin aydınlattığı eğitim yoludur. Eğitim, toplumun her ... Öğretmenlerin toplumları geleceğe hazırlaması hedefleniyorsa, toplumun ihtiyaçlarını ... Sarpkaya (2006), “Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Nitelik Sorunları” konulu ... Cumhuriyet'e Armağan- Cilt I (Editör: A. A. Öztürk, G. Güneş), Adnan.

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında ve 2017 Sosyal Bilgiler ...

https://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/08/14.Muslime-gunes.pdf

14 Ağu 2019 ... Kazanım: Atatürk'ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.” “6. Konu: Basının önemi ve kamuoyu ile ilişkisi. Açıklama: Atatürk'ün Kurtuluş.

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 5.sınıf sosyal bilgiler ders ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/37._mehmet_akpinar.pdf

Milli Eğitim bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan 5.sınıf sosyal ... Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Öğrenci Merkezli Eğitim, Sosyal Bilgiler.

sosyal bilgiler 7 kültür ve miras - Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler ...

https://sosyalciniz.files.wordpress.com/2018/09/7-sinif-2-c3bcnite-tek-fasikc3bcl.pdf

Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni – sosyalciniz.wordpress.com. Sayfa 1. BEYLİKTEN ... Osmanlı Devleti'nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime ...

köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları - Adnan ...

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/1186/murat_ozpinar_tez.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y

TITLE: Problems Faced By Primary School Teachers Working in Villages ... yaptıkları süreçte karşı karşıya kaldıkları sorunlar, köy yaşamına uygun öğretmen yetiştirme ... Kırsal kesimde Cumhuriyet ışığını yayma ve Atatürk'ün getirdiği yenilikleri ... Öğretmenlerin karşılaştıkları zorlukların ve sorunların üstesinden gelebilmek.