'Oğuz' Kelimesi

Bu kaynaktan hareketle söz konusu kelimenin kavim anlamı dışında kullanılışının ne ... Burada Oğuz kelimesi Türk kelimesinin eş anlamiısı olarak gösteritmekle.

'Oğuz' Kelimesi- İlgili Belgeler

'Oğuz' Kelimesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gulden_sagol_yuksekkaya_evliya_celebi_oguz_kelimesi.pdf

Bu kaynaktan hareketle söz konusu kelimenin kavim anlamı dışında kullanılışının ne ... Burada Oğuz kelimesi Türk kelimesinin eş anlamiısı olarak gösteritmekle.

oğuz atay'da yazarlık kurumunun iflası ve edebi intihar birgül oğuz ...

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/543/O%C4%9Fuz%20Atay%27da%20yazarl%C4%B1k%20kurumunun%20iflas%C4%B1%20ve%20edebi%20intihar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışmada Oğuz Atay'ın ilk iki romanı Tutunamayanlar ve Tehlikeli. Oyunlar'da yazarlık ... bıkkınlıkla raflara bakan evdeki kedi arkadaşım, her daim buram buram uyku ... tarafından kabullenilmeme duygusu arasında derin bir çelişki egemendir. ... bir adam değil, adıyla Hamlet'in soytarısı Yorick'i çağrıştıran Olric olması.

AŞKIN DİLİ: OĞUZ LEHÇESİ THE LANGUAGE OF LOVE: OĞUZ ...

http://dedekorkutdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=115

10 Tem 2014 ... Günümüz Türkçesinin temel lehçesi olan Oğuz lehçesinin bu yalın insanî var oluşa tekabül eden ... love. When analyzed the the most important examples of Oguz dialect, the form of repetitive ... “Aşk ile yürüdük sen pîre geldik.

BOZOK OĞUZ COĞRAFYASINDA BİR ÜÇOK OĞUZ BOYU ...

https://bozoksempozyumu.bozok.edu.tr/dosya/cilt1/284-306.pdf

30 Tem 2003 ... Salur boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı. Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz ...

OGUZ KAGAN'IN KİMLİGİ, OGUZLAR VE OGUZ KAGAN ...

http://www.elibrary.az/docs/JURNAL/jrn2015_488.pdf

Kagan Destanı veya diğer bir deyişle Oguz-namelerdir. Muhtevasında köklü bir ... çalışmış ve bazılarına göre; büyük Hun yabgusu Mo-tun (Mete) kabul edilmişken, bir kısmına göre ... Hun Devleti ile alakalı bilgileri anlatmaya başlar başlamaz,.

OĞLAN» KELİMESİ VE - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/172617

anlam daralması, anlam genişlemesi gibi dil hadiseleri dik kate alınmadan tarihî ... Öyleyse kişi kusursuz olmaya çalışmalıdır; ama kusursuz ol masının imkânı ...

“Okul” Kelimesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321204

23 May 2017 ... Araştırma Kurumu (TDAK); 1936'da ise Türk Dil Kurumu (TDK) olarak ... şeklinde peyderpey basılarak şair, yazar, dilci, gazeteci ve ...

tün kelimesi üzerine - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2018/2261-8-Tun_Sozu_Uzerine-Emek_Ushenmez-6s.pdf

ABOUT THE WORD TÜN WHICH EXISTS IN THE WORKS OF KARAHANLI ... Kutadgu Bilig'de tün sözü “gece, karanlık” anlamında elli altı (56) farklı beyitte.

GAGAUZ TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDA TOY KELİMESİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/694533

Gagauz Türkçesinin söz varlığında bulunan toy kelimesi Türk yazı dillerinde ve ... meclisi gibi düşünülebilir (Onun zıt anlamlısı olan vay 'yas' sözünün olması bunu ... çeşitliliğiyle ve eş dizimlilikleriyle kullanılmakta olduğu görülmektedir.

“OKUMAK” KELİMESİ ÜZERİNE İNCELEME

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2125/Ar%C4%B1kmert.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DDK = Dede Korkut Kitabı, Hazırlayan: Muharrem Ergin, Türk Dil Kurumu Yayınları ... Demek, Söylemek: Düşünceyi veya bilgiyi sesle ifade etmek. ... Korad'dan Remziye Alper Tanrıkulu'na, Ayhan Baran'dan Erol Uras'a, Mesut İktu'ya kadar bir.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE “GÖZ” KELİMESİ İLE ... - Turuz

http://turuz.com/storage/users/kesli-2017/Bolum_1_Files_0-499/0164-Az_turklerinde-goz_sozu_%2817%29.pdf

parıldamak” deyimi de öncekilerle eş anlamlı olarak insanın içindeki sevinç ve mutluluğun ... Gözlüler olsun, görmesin (çok kötü bir olayın anlatımında muhatap.

edgü kelimesi üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721491

(1988:5), Orkun ise “iyi hakim kişi(yi), iyi cesur kişi(yi)” (1994: 25)3 şeklinde anlamlandırmıştır. J. Németh ... lar” demektedir (1988:65). Arat, çalışmasının daha ...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE “GÖZ” KELİMESİ İLE KURULMUŞ ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/208/200

oluşturan kelimelerin bu anlamı bağımlı anlam olarak nitelendirilir. Dilbilimcikler ... göz kaş hareketiyle işaret vermek, “gözünün üstünde kaşın var dememek”- ... parıldamak” deyimi de öncekilerle eş anlamlı olarak insanın içindeki sevinç ve ...

Kur'ân'da “Baba” Kelimesi Ve Âzer'in İbrahim (AS)'ın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/801387

2 Konu hakkındaki ihtilaf için Bk. Şaban Kuzgun, “Hz. İbrahim'in Doğum Yeri”, Hz. İbrahim [1. Hz. İbrahim sempozyumu bildirileri], 17-18 Ekim 1997, ed.

DİL TEMASI VE ÇOBAN KELİMESİ ÜZERİNE ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2018/2045-2-Dil_Temasi_Ve_Choban_Kelimesi_Uzerine_Dushunceler-Hasan_Isi.pdf

3) TDK Türkçe Sözlükte;. “çoban=> ... Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları ... Nehcü'l-Fer dis-Dizin-Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.

DİL TEMASI VE ÇOBAN KELİMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ...

http://turuz.com/storage/users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999/1504_%28Kok%29_Dil_Temasi_Ve_Choban_Kelimesi_Uzerine_Dushunceler-Hasan_Isi.pdf

“Çoban sözcüğünün sözlük anlamı, davar ve mal sürülerini güdüp otlatan kimse, ... şeklinde varlığını koruyan bu kelime İslamiyet'in etkisi ile dilde etkisini ...

“Okul” Kelimesi, “Ekol”den mi Geliyor? - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321204

23 May 2017 ... Anahtar Kelimeler: Okul, Ekol, Okul Kelimesinin Yapısı, Türk Dil ... Araştırma Kurumu (TDAK); 1936'da ise Türk Dil Kurumu (TDK) olarak.

KAZAK TÜRKÇESİNDE “KÖK” KELİMESİ VE BUNA BAĞLI ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/9383/makaleler/1/47/arastirmax-kazak-turkcesinde-kok-kelimesi-buna-bagli-ifadeler.pdf

Anahtar Kelimeler: “Kök” kelimesi, Kazak Türkçesi, renkler. THE WORD “KÖK” AND ... Kök maysa: Yeşilliği bol olan otlak alan. Kök manday: Aydınlık, uçsuz ...

Oyun Kelimesi Nereden Geliyor - Ludozofi

https://www.ludozofi.com/app/download/6899612261/Oyun Kelimesi Nereden Geliyor.pdf?t=1499000396

Avrupa kökü olan Ghem neşe ile sıçramak, zıplamak anlamına geliyormuş. Sanskritçe ... olsa da kelime kökenine dair yeterli ipucu vermekten uzak. And'ın ...

YUNUS EMRE DİVANINDA CAN KELİMESİ ÜZERİNE “UPON THE ...

http://dedekorkutdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=108

hangi anlamlarda kullanıldığı ve neyi ifade ettiği hakkında inceleme yapmak, araştırılan kültür ... Türk diline geçerken birçok deyimi de ... katmak; canı canına sığmamak; canı cebinde; canı cehenneme; can ciğer; can ciğer kuzu sarması; can cümleden aziz; can çabası; canı çekmek; canı çekilmek; can çekişmek; canı çıkmak ...

TÜM KELİMESİ ÜZERİNE YENİ DEĞERLENDİRMELER ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/230485

tüm kara, tüm torug Dede Korkut'ta geçen düm kara ibarelerinde hangi kelime tü ~ dü sesleri ile başlıyor. Böylece sizin “katma hece” iddianız da havada kalıyor.

sözlüklerde sularında kelimesi ve kökeni - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/721499

Sularında kelimesi, TDK 1998 baskılı Türkçe Sözlük'te mad- de başı olarak ... olarak verilmiş ve köken olarak da Farsça sū “taraf, yön, cihet” kelimesiyle.

“okumak” kelimesi üzerine inceleme - FSM Vakıf Üniversitesi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2125/Ar%C4%B1kmert.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(TDK Türkçe Sözlük, 2011). Okumuşluk, -ğu: Okur yazar, öğrenim görmüş olma durumu: “Okumuşluk yabancı etkilere açılmak demektir ve bu da dili az çok ...

Bengü / Mengü Kelimesi Üzerine1 On The Word Of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/784314

Köken bilgisi çalışmaları sayesinde araştırmaya konu olan kelimenin ya da kelimelerin yanı sıra ... Bu çalışmada en eski yazıtlarımızdan itibaren ... word will be proposed except for the existing etymology of the bengü/mengü word. ... ötüken yiş : olursar : beŋü il tuta olurtaçı sen “Ötüken dağlarında oturursan sonsuza kadar.

1 ŞİMŞEK KELİMESİ ÜZERİNE Arş. Gör. Çiğdem ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868015.pdf

almasında etkili olduğu ileri sürülen kök, ses ve anlam ilişkilerinin muğlak noktalarının bulunduğu ve ... sün-, to shine, to stretch. Türkçede şimşek, bugünkü şekline en yakın hâliyle Eski Anadolu Türkçesi döneminde ... imlâ birliği yo. Dünyası.

türk dilinin eskicil bir kelimesi alaçuk - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/463543

köken ve anlam konusunda bazı tartışmalara ve varsayımların geliştirilmesine neden olmuştur. Öncelikle alaçuk ... Alaça, Tekstil Terimleri Sözlüğü'nde üçüncü anlamı “kıldan dokunmuş bir tür kilim”, Türk. Kumaşları ... Tavkul, Ufuk (2000).

MANAS DESTANI'NDA TÜRK KELİMESİ VE AĞAÇ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264889

Demek ki Manas. Destanı'nda Türk kelimesinin eski anlamı korunmuştur. 2. Büyük Anlamına Gelen Türk Kelimesi ve Destanda Koyun / Koç Kültü: Türk kelimesi ...

Sovereignty kelimesi Latince kökenlidir ve güçler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/641987

10 Oca 2019 ... güvenlik çalışmalarında adından en fazla söz edilen kavramlardan biridir. Bu konuda yapılan çalışmalar son dönemde yoğunluk kazanmış olsa ...

“SÂYE” KELİMESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/565067

31 Eki 2018 ... karşılık olarak hemen her beyitte gölge veya himaye anlamı verilmektedir. ... nokta ise, beyitte sâye kelimesinin yalnızca gölge anlamının olmamasıdır. ... Şeyhülislam Es'ad Divanı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

MANAS DESTANI'NDA “BARK” KELİMESİ VE ESKİ TÜRK MEZAR ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/263107

ların kültürünü, inancını mısralarında korumuş olan Manas Destanı'nda bark ... hatta giydiği miğfer, takındığı kılıç gibi silahları da yer yerine hakettirilmektedir.

Kuzen Kelimesi Örneği - About Open Academic Journals Index

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F515-1516174346.pdf

25 Ara 2017 ... Kelime Ödünçlemenin Dile Etkisi: Kuzen Kelimesi Örneği. ÖZET ... öğretmen adaylarının “kuzen” kavramına vermiş oldukları cevaplar kodlanarak kategorilere ... 751. Mustafa YILDIZ & Ayşe YAMAN. International Journal of ...

kökünden türeyen Hamam kelimesi, sözlük olarak - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/33540

tas, hamamcı olmak, hamamın namusunu kurtarmak, han hamam sahibi (olmak), iki çıplak bir hamama yakışır, karı malı hamam tokmağıdır, külhancının beyliği ...

Kutadgu Bilig'de Geçen Yaŋsaguçı Kelimesi Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/257801

istiyoruz: Eski Türkçede geçen, iki heceli olan ve /s/ ile biten kelimeler DLT ... durumda *tūla- *“dul kalmak” (< tūl a-) fiilinden türemiş olduğu da düşünü-.

“Kür” Kelimesi Üzerine Yapı ve Anlam Bilgisi Yönünden ... - Turuz

https://turuz.com/storage/users/user1/mehmet_turgut_berbercan_-_kur_kelimesi_uzerine_yapi_ve_anlam_bilgisi_yonunden_gorusler.pdf

Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden Ferhengname-i Sadi Tercümesi'nde29 ve Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri'nde30 “yiğit, pek yürekli, cesur” anlam-.

kökünden türeyen Hamam kelimesi, sözlük olarak - Atatürk ...

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/378803944_Yunus%20KAPLAN.pdf

şartlara göre çeşitli şekillerde tesis edilen bu yapılar, birtakım değişikliklerle geçmişten günümüze kadar varlığını ... Bu mimari yapılar bazen şairler tarafından teşbih, teşhis, tenasüp gibi çeşitli sanatlarla birlikte ... Rüyasında sevgilisini kucakladığını sanan Tırsî, kucakladığı nesnenin bir kütük ... kıyametin koptuğunu sanırlar:.

Gülden Sağol Yüksekkaya-Yörgek >Yörek Kelimesi Üzerine

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gulden_sagol_yuksekkaya_yorgek_kelimesi_uzerine.pdf

Ankara: TDK yayınları, 1988. 12. Arıkoğlu, Ekrem ve Klara Kuular. Tuva Türkçesi Sözlüğü. ~Ankara: TDK yayınları, 2003. 13. Türk Dil Kurumu. Türkiye'de Halk ...