Esmâ-i Hüsnâ'da Tevkîfilik – Kıyâsîlik Problemi: Fahreddîn er-Râzî ...

Bunlardan ilki, Allah'ın isimlerinin sadece vahye dayalı olduğunu iddia eden tevkîf anlayışı, ikincisi ise insanın da Allah'a isim ve- rebileceğini ileri süren kıyâs ...

Esmâ-i Hüsnâ'da Tevkîfilik – Kıyâsîlik Problemi: Fahreddîn er-Râzî ...- İlgili Belgeler

Esmâ-i Hüsnâ'da Tevkîfilik – Kıyâsîlik Problemi: Fahreddîn er-Râzî ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D00193/2004_13_2/2004_13_2_KOLOGLUOS.pdf

Bunlardan ilki, Allah'ın isimlerinin sadece vahye dayalı olduğunu iddia eden tevkîf anlayışı, ikincisi ise insanın da Allah'a isim ve- rebileceğini ileri süren kıyâs ...

el-ESMÂÜ'L-HÜSNÂ ( ESMÂ-İ HÜSNÂ ) - Konevi-Der

http://www.konevider.org/docs/esma-i-husna.pdf

Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili rivayetlerde geçen "99" rakamı Allah'ın isimlerinin sayısını ... Rahîm; Allah yolunda hicret edenlere yeryüzünde birçok rızık yolları ve ...

fahreddin rûmî'nin esmâü'l-hüsnâ şerhi

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi68_pdf/1dil_edebiyat/kuzubas_muhammet.pdf

Allâh, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el ... Muzil, es-Semí', el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, ... hāşıl-i ma'nā ey rütbe-i ulūhiyyetde bir Eḥad kendüye müsāvî ve bir ferd ... getürmek murād eyledikde yā Hāyy yā Kayyūm isimleriyle münācāt ...

ESMA-İ HÜSNA

https://www2.diyanet.gov.tr/DiniYay%C4%B1nlarGenelMudurlugu/KitapTanitim/Esma-i%20h%C3%BCsna.pdf

Ankara, 2007, 534 s. Ayet ve Hadisler. Işığında Allah'ın. İsim ve Sıfatları. ESMA-İ HÜSNA.

fahreddin er-râzî - Selçuk Üniversitesi

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/260/Ahmet%20Kara_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ebû Mutî' Mekhûl en-Nesefî'nin Mezhepleri Tasnif Tablosu ........................ 90. Ek 3. ... 64 Bağdâdî, Abdülkâhir, Mezhepler Arasındaki Farklar (çev. Ethem Ruhi ...

Fahreddin er-Râzî - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul21_omer_turker.pdf

Râzî'nin yeri tespit ediliyor, ardından hayatı ve eserleri ile ilgili olarak detaylı ... kelamcılar tarafından kullanılan ilzam, in'ikas-ı edille gibi delilleri eleştirmiş.

Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn - İSAM

http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/islam_arastirmalari_dergisi/sayi17/049_078.pdf

birbirinden öncekilerden farklı bir şekilde tefriki demek, bu noktada zihnen ... yönlendirecek soruları”) ve “açık ve müdellel cevapları” da daha öncekilerden.

ESMÂ-İ HÜSNÂ - Konevi-Der

http://www.konevider.org/docs/esma-i-husna.pdf

olan isimleri Furugu'l-Luğa'ya dair yazılan eserlerden taradık. ... Hallâk. Mevlâ Mübîn Hakk. Kebîr. A‟la. Habîr. Latîf. Basîr Semî‟. Kayyûm ... Gafûr Hâdî Nûr.

FAHREDDİN er-RÂZÎ TEFSİRİNDEKİ BAZI PEYGAMBER ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1163/1/10288387.pdf

Hz. Dâvûd, Hz. Süleyman, Hz. Yûnus gibi peygamber kıssalrından İsrâilî ... Aleyhisselâm b. ... Süleyman (a.s.) şeklinde kadının yanına gelip mührü istedi.

FAHREDDiN ER-RAzi'YE GÖRE EPiSTEMOLOJiK ve iTiKADi ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2004_3/2004_3_SABRIYS.pdf

Fahreddin er-Razi onlar hakkında hüsnü zan besledi!jini söylemekle beraber bu eleştirileri gündeme getirerek o dönemde yapılan rivayetlere daha dikkatli ...

esma-ı hüsna'dan “el-afüvv” - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/417002

ederek “Hayır, Ya Rasulullah, hayır vallahi, ne senin ne ashabın hakkında kötü bir ... Afüvv'ün zıt anlamlısı olan Müntakim'in (intikam alan) anlamını açıklamak ...

ESMA-İ HÜSNA'DAN BİR İSİM: “EL-MÜ'MİN” : DİN ÖĞRETİMİNE ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/37298/makaleler/14/1/arastirmax-esma-i-husnadan-bir-isim-el-mumin-din-ogretimine-konu-edilmesi-uygulama-ornegi.pdf

Özet: Bu makalenin hedefi, “Mü'min” isminin sahip olduğu anlamın yanı sıra, bu anlamın sahip ... Mü'min (ﻦﻣﺆﻣ), Arapça'da, emin olmak, doğru olmak, korkunun karşılığı ... Yahut ta, Muhammed ümmetinin, diğer peygamberlere şahadette ...

ŞEYHOĞLU'S HAVÂSS-İ ESMÂ-İ HUSNÂ

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi36_pdf/1dil_edebiyat/ozturk_erdemcan.pdf

Şeyhoğlu, manzum-mensur karışık bir havâss-ı esmâ-i hüsnâ kaleme almıştır. ... tarafından eserin 129. beytinde ebced hesabı ile telif tarihinin bildirilmiş ...

Fahreddin er-Râzî'nin el-Heyûlâ ve's-sûre Adlı Risalesi - Nazariyat

https://www.nazariyat.org/content/5-sayilar/1-1/3-m0003/esref-altas.pdf

Anahtar Kelimeler: Fahreddin er-Râzî, İbn Sînâ, el-Heyûlâ ve's-sûret, heyûlâ, suret, cisim, İslâm ... lardaki Râzî eserleri listelerinde bu eser yer almamaktadır.

FAHREDDİN ER-RAZÎ'NİN TEFSİR-İ KEBİR'İNDE BİR ULUMU'L ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577795

Bu makale “Fahreddin er-Razî'nin Tefsiru'l-Kebîr'inde Tefsir Usûlü ... Râzî, tefsirinde muhkem ve müteşâbihin lügat manalarını detaylı bir şekilde ele alıp ... Râzî'nin muhkem ve müteşâbihten ne anladığına ışık tutmaktadır.24 ... Yine onun, İbn Abbas'tan naklettiğine göre muhkem nâsih olan; müteşâbih ... benim sünnetimdir.

Fahreddin er-Râzî'nin el-Heyûlâ ve's-sûre Adlı Risalesi: Tahlil ...

https://www.nazariyat.org/content/5-sayilar/1-1/3-m0003/esref-altas.pdf

Anahtar Kelimeler: Fahreddin er-Râzî, İbn Sînâ, el-Heyûlâ ve's-sûret, heyûlâ, suret, cisim, İslâm Felsefesi, Kelam. Abstract: This article examines Fakhr al-Dīn al- ...

FAHREDDİN ER-RAZÎ'NİN TEFSİR-İ KEBİR'İNDE BİR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577795

ISSN: 1624-7215. FAHREDDİN ER-RAZÎ'NİN TEFSİR-İ KEBİR'İNDE BİR ULUMU'L KUR'AN. BAHSİ OLARAK MUHKEM VE MÜTEŞABİH ÂYETLER. *. Yrd. Doç.

108 Fahreddin er-Râzî'nin Mefâtihu'l-Gayb İsimli ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/628797

Fahreddin er-Râzî'nin Mefâtihu'l-Gayb İsimli Tefsirinde Ribâ. (Faiz) Yasağını Konu Alan Ayetlere Getirmiş Olduğu. Yorumlar. Ömer Faruk HABERGETİREN.

Şirvanlı Habîbullâh'ın Esmâ-i Hüsnâ Şerhi*

http://devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=2300

esmâ-i hüsnâ şerhi, kırk hadis çevirisi vb. dinî edebiyat tür- leri mühim bir yer ... 1 Alî Şîr Nevâyî, “Mecâlisü'n-nefâyis” adını koyduğu ve H. 896 (M. 1490-91) yılında tamamladığı ... O birdir ve yüce tecelliden ululuğu bitimsizdir. Ey Şam'ın reisi,.

ESMA-I HÜSNA'DAN “EL-AFÜVV” İSMİNİN DİN ÖĞRETİMİNE ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/417002

isminin sahip olduğu anlam ile bu anlamın taşıdığı değeri ve bu kavramın ... Yaygın olarak kullanılan ismi ile Esma-i Hüsna yani Allah'ın güzel isimleri, pek ... kullarının günahlarını bağışlayan; Settar ismi, kullarının kusurlarını, ayıplarını, başka.

ATIMIZDA ESMA-İ HÜSNA'LAR Abdullah ŞAHİN*

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=608

Esma ismin çogulu olup hüsna kelimesi "en güzel" manasında tafdil ... Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şerefiisi de ... arasında bulunan ilk 28 isim ebced harfleriyle, buradan itibaren 29 ile 99 arasında.

fahreddin er-râzî'nin nihâyetü'l-îcâz adlı eserinde abdülkāhir el ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/190872/makaleler/1/18/arastrmx_190872_1_pp_1-17.pdf

Crıtısızed Abd Al-Kāhır Al-Jurjānī In Hıs Book Nıhāyat Al-Ījāz. Abstract: Fakhr ... b. el-Âs'ın. (r.a.) (ö. 43/664),30 hoşuna giden bazı sözler hakkında söylediği: (.

Fahreddin er- Razi'de irade- Fiil ilişkisi Özet Relationship Between ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D03701/2012_6/2012_6_GUNDOGARH.pdf

Matüridiler ise Allah'ın iradesine ilahi ve ezeli irade demişlerdir. Matüridilere göre, külli ve cüz'i iradenin her ikisi de insana aittir. Külli irade, Allah tarafından ...

fahreddin râzî'de bilgi teorisi - DSpace Ana Sayfası - Ankara ...

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/28157/2159.pdf?sequence=1

2 Ağu 2006 ... 1 Atay, Hüseyin, “Kur'an'da Bilgi Teorisi” AÜİFD, c. 16. Ankara ... 23 Form/sûret, bir şeyin şekli ya da yapısı anlamına gelir. Biraz daha özel ve ...

Tefsîr-i Kebîr Çerçevesinde Fahreddin er-Râzî'nin Vahiy ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/153680

Anahtar Kelimeler: Vahiy, Fahreddin Râzî, Tefsîr-i Kebîr. Fakhr al-Din al-Razi's ... İlahiyat F. Tefsir ABD Öğr. Üyesi. 1 ... İlgili ayetlerin tefsiri için bkz. Fahreddin ...

Fahreddin er-Râzî'ye Göre Âlem'in Yaratılış Süreci ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/565631

Yaratılış olayına getirilen dini yaklaşımlar, Allah'ın mutlak kudretinin te- cellisi perspektifinde tevhid temelinde ele alınırken, felsefi yaklaşımlar da genel olarak ...

FAHREDDİN ER-RÂZÎ'DE AKIL-VAHİY MÜNASEBETİ Sabri BAĞCI ...

http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/11684/1339/1/sabri ba%C4%9Fc%C4%B1 tez.pdf

Bu tezde; Fahreddin er-Râzî'de Akıl-vahiy münasebeti ele alınmıştır. Çalışmanın giriş kısmını takiben, tez üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde.

Fatiha Sûresi Tefsirinde Fahreddin Râzi'nin Tasavvufî ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/513858

niteliklerini taşıdığı bilinen Fatiha sûresi tefsiri çerçevesinde, tasavvufî görüşleri ... 505/1111) de Fatiha'nın sekiz ayetiyle cennetin sekiz kapısını iliş- kilendirerek ...

Ma'dûle Önermelerde Varlıksal İçerik Sorunu: Fahreddin er-Râzî ...

https://nazariyat.org/content/5-sayilar/11-cilt-5-sayi-2/4-m0075/y.dasdemir.pdf

15 Eyl 2019 ... Anahtar kelimeler: İslam mantık geleneği, İbn Sînâ mantığı, varlıksal içerik, ma'dûle önermeler, Fahreddin er-Râzî, Kut- büddin er-Râzî ...

Fahreddin Râzî ve İbn Arabî'de Tanrı'yı Bilmenin ... - Usul Dergisi

http://www.usuldergisi.com/img/usul22_9.pdf

17. İbn Sînâ, El-İşârât ve't-tenbîhât, s. 102. 18. Râzî, El-Meâlibu'l-'âliye, c. 1, s. 53-54. ... İbn Arabî, El-Fütû âtü'l-mekkiyye, 4 cilt., Beirut, t. y. Türkçe çeviri Fütûhât-ı ...

İ slâmı Türk Edebiyatında Esmâ-i Hüsnâ* - ebsco

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13067044&AN=133975875&h=XzKvwJTgpDbZOSlacj4dblVLN%2BvR72krICOVeHFAvNigL7yVoHivg%2FBgOuJImR0uTaeevLYbXqDUIyvDMK8d8g%3D%3D&c

Manzum ya da mensur esmâ-i hüsnâ konulu eserleri: Esmâ-i hüsnâyı tâdât eden (sayan) eserler, esmâ-i hüsnâ şerhleri, esmâ-i hüsnâ mu- ammâları, esmâ-i ...

ESMÂ-İ HÜSNÂ İÇERİKLİ DUÂ ÂYETLERİNİN TAHLİLİ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/940883

22 Oca 2020 ... Anahtar kelimeler: Kur'ân, Âyet, Duâ, Esmâ-i Hüsnâ, Rahmân, Gafûr ... Bununla da şu anlam vurgulanmaktadır: İnsanlara vesvese verenin.

Kur'an'da Esma-i Hüsna: Allah'ın Güzel İsimlerine Mazhariyet

http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/261456070_01_Eren_%2801-14%29.pdf

Kur'anda Allahın isimlerini en toplu halde Haşir suresinin so- nunda görürüz. ... içlerinden ayetlerini onlara okuyan, onlara Kitabı ve hikmeti talim eden ve onların ...

Esma-i Hüsna'dan el-Vedud İsminin Din Öğretimine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210172

... kitap; el-viddü: dost, muhib, seven, aşık, herşeye sevgisi çok olan; el- vedid: dost, seven, muhib;vüdde: dostluk, sevgi, istek 4 anlamlarına gelmektedir. Vedud ...

Ebû İshâk ez-Zeccâc'ın Esmâ-i Hüsnâ ve Besmele ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144301

rükûdan doğrulunca söylenen “semi'allâhu limen hamideh” duasının. “Allah, hamdeden kuluna ... Aynı kökten gelen er-rahmân ile er-rahîm isimleri92 arasında.

1. Esmâ-i Hüsnâ - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/203.pdf

Îsâ'nın Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ isimli bu manzum eseri, Türk eodebiyatı içinde ... ve arzularının yerine gelmesini sağlamak maksadıyla bunlardan istifâde etme yolları ararlar. ... uygun olarak nasıl tecellî ettiğini, insanların dünyâda karşılaştıkları ve ...