Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme ... - Ankara Barosu

[1] Mehmet Helvacı, Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz ... HD, 31.03.2005, 5596/3051 (Mehmet Akif Tutumlu, Medeni Usul Hukukunda.

Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme ... - Ankara Barosu- İlgili Belgeler

Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-2/02.pdf

[1] Mehmet Helvacı, Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz ... HD, 31.03.2005, 5596/3051 (Mehmet Akif Tutumlu, Medeni Usul Hukukunda.

Yargıtay Kararları Işığında Yargıtay Kararları ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2007-1/6.pdf

TTK 28'e dayanılarak çıkarılan Ticaret Sicili Tü- ... Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Ankara 1992, s. ... madıŞını kendi başına ticarî işlem yapma yeteneŞinin.

yargıtay kararları ışığında mehir senedinin hukuki ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2017-2/1.pdf

11 May 2011 ... Mehir, Yargıtay kararlarında kocanın evlenme sözleşmesi anında ya da ... dinin evlenen tarafa itibar sağlama amacı değil, boşanma halinde ...

Yargıtay Kararları Işığında Fatura İçeriğine İtiraz - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2008-1/12.pdf

Çalışmamızda faturanın bilhassa ispat hukukunu ilgilendiren delil olma kabiliyeti üzerinde durulmuştur. ' Anahtar Sözcükler: Fatura, delil, faturaya itiraz.

Seçilmiş Yargıtay Kararları - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2017-2/10.pdf

lerinin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece davanın ispat edilmediği ... “Sıra cetveline yönelik itiraz ve şikayetleri” bugün temyizen inceleyen Yargıtay ... duğundan haciz de düşmemiştir Kıymet takdir raporu da yenilenmiş olup ... satış talebini -henüz kıymet takdiri yapılmadığı, aracın yakalanmamış.

Meclis Tutanakları Işığında Türk Medeni Kanunu ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2007-2/4.pdf

ya eşi bulunan miras bırakan, mi- oturumunda yaptığı konuşmaya hakkının tümü, diğer ... Safiye AYLA ve Zeki MÜREN ör- değerli arkadaşlarım. du, dedi ki, ben ...

türk medeni kanunu ve yargıtay kararları kapsamında ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/51099972.pdf

hükmedilmemekte, yasal koşulların gerçekleşmesine ve talebe bağlı olarak, nafaka takdir edilmektedir. ... Yargıtay uygulamaları gereğince, boşanma halinde yoksulluğa ... tutarlardan ayrı olarak yoksulluk nafakasına hükmedilip hükmedilmemesi gerekeceği ... gücü ölçüsünde bir sene süre ile nafaka ödeyeceği belirtilmiştir.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208341

Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler, 3. Baskı, Ankara 2014, s.256). ... sorulara cevap vermekte yetersiz kalmaktadırlar. Biçimsel objektif ... aşamasında kaldığı kabul edilerek yazılı şekilde uygulama yapılması…” 13.CD.,. T:10.1.2012 ...

yargıtay kararları ışığında coğrafî markalar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/538012

kimselerin büyük bir bölümünün söz konusu ibarenin Haliç anlamına. 12 MCCARTHY ... Yargıtay'ın Hatay Sofrası Kararı'na konu olan olayda, marka “Hatay.

Yargıtay Kararları Işığında 3628 Sayılı Mal Bildiriminde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/456968

Milyar dolardan fazla parayı zimmetine geçiren İranlı iş adamı Babek Zencani hakkında da mart ayında idam cezası kararı verilmiş ve İran Yüksek Şurası ilgili ...

Haziran 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma ...

https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/Yargitay_Kararlari_Isiginda.pdf

-iş sözleşmesi süreli fesihle sona eren hemen her işçi işe iade davası açmaktadır. ... Örneğin, bir bankanın genel müdürü ile yardımcıları iş güvencesi ... Uygulamada işçinin istifa dilekçesi vermesine rağmen işverenin kıdem tazminatı ö-.

iş hukukunda şua izin alacağı üzerine yargıtay kararları ışığında ...

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-is-hukukunda-sua-izin-alacagi-uzerine-yargitay-kararlari-isiginda-genel-bir-degerlendirme-1468

çalışan sağlık personeline ödenecek ücrete ise şua izin alacağı denil- mektedir. Şua izin hakkının ... şua iznine hak kazanma tarihinden itibaren dikkate alınmalıdır. Da- ... gereğince, para alacakları dışındaki davalar da belirsiz alacak davası.

Yargıtay Kararları Işığında Meşru Savunmada Sınırın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/73059

Hakkaniyete uygun karar vermeye çalışan. Yargıtay Ceza ... 4 Mehmet Emin Artuk - Ahmet Gökcen- Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel. Hükümler ... 5 Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi, 2013, s.

yargıtay kararları ışığında terk htarının boşanma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/470555

kocanın bu ihtar bakımından samimi olmadığı kabul edilmiştir. Benzer şekilde, ... tının değerlendirilmesinde kendini göstermektedir. Yargıtay'ın kökleşmiş ...

Yargıtay Kararları Işığında Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında ...

http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/170-published.pdf

1 Oca 2018 ... Anlaşmalı boşanmada eşlerin anlaşma (protokol) içeri- ... İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, 2016, s. 261). ... İmkânın değerlendirilmesi noktasında şu tür bir örnek verilebilir: Aldatılan eş, anlaşmalı boşan-.

hgüncel yargıtay kararları ışığında ihtiyati tedbirlerde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/756050

6100 sayılı HMK'nın 390. maddesinin 3. fıkrası, ihtiyati tedbir talep eden tarafın, “davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorunda ...

yargıtay kararları ışığında inşaat sektöründe iş hukuku ... - intes

https://intes.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/yarg%C4%B1tay-kitap.pdf

29 Eyl 2018 ... İş Güvencesinde İşe İadenin Kime Yapılacağı -. Mali Sonuçlardan Sorumluluk Türü. 7. İş Güvencesinde 30 İşçi Koşulu. 8. İş Güvencesinde Son ...

yargıtay kararları ışığında bilinçli taksir kavramı ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/155542

edilmesi sonucu ortaya ç kar. Ancak, her kural ihlali de başl baş na bilinçli taksire vücut ... yürümekte olan mağdur Seçkin'in hayati tehlike geçirecek şekilde.

türk hukukunda yargıtay kararları ışığında re'sen araştırma ilkesi

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213535

Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulanma alanı bulduğu davalar, tarafların ... taşıdığı toplanan delillerle anlaşıldığından çoğun içinde azın da var olacağı ilkesi ve ... II/7 ), "ihtilaf yokluğu" kıstasına göre çekişmesiz yargıya tabi olup, az.

Yargıtay Kararları Işığında Zamanaşımı Def'inin Islah Yolu ile İleri ...

http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C2S2makale1.pdf

Cenk AKİL*. *Dr. (E-posta: ... leceğini kabul eden yazarlardan Üstündağ'a göre ise6, süresi ... 6 ÜSTÜNDAĞ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, 7. B., İstanbul.

Yargıtay Kararları Işığında Hukuka Aykırı Aramada Elde Edilen ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/331515

Hukuka aykırı deliller konusu, ceza muhakemesi hukuku açısın- dan en geniş ve hassas konulardan birini teşkil etmektedir. Ceza mu- hakemesi hukukunda, ...

yargıtay kararları ışığında đş kanunu açısından tarım đşlerđ - KAMU-İŞ

http://kamu-is.org.tr/pdf/7230.pdf

sına açık veya işyerlerinin müştemilatı durumunda olan park ve bahçe işleri, Bu kanun hü- kümlerine ... ternet sayfasından, word belgesi olarak indirilmiştir.

Yargıtay Kararları Işığında Hukuka Aykırı Aramada Elde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/331515

B. SAHTE RAKI OLAYI AÇISINDAN. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, 17.11.2009 tarih ve E.2009/7-160 ve K.2009/264 sayılı kararına konu teşkil eden bir ...

yargıtay kararları ışığında çocukla kişisel ilişki kurulması - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411017

Telefonla, e-posta, kısa mesaj ve görüntülü iletişim ... bayramlar, anneler, babalar günü, doğum günleri, yılbaşı tatilleri gibi özel günlerin de göz önünde ...

yargıtay ceza genel kurulu kararları ikrar ∙ ticareti ... - Erzincan Barosu

http://www.erzincanbarosu.org.tr/admin/indir.php?ID=101

İKRAR ∙ TİCARETİ TERK SUÇU. ÖZET: Bir kimsenin suçlu olmadığı halde suçluluğunu kabul etmesi mümkündür. İkrarın araştırılması ticareti terk durumunun ...

yargıtay kararları ışığında kambiyo senetlerinde bile bile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/594346

15 Ara 2018 ... Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı. Senetler” başlıklı beşinci ... Örneğin bir kararında, hamilin ... yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelime, kayıtsız ve ... hazırlanması mümkün olup; ana sözleşme bede-.

Medenî Usûl Hukukunda Tanık ve Tanıklık - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2018-3/5.pdf

gereği, meslek ve sanat dolayısıyla bilirkişilik görevini kabul etmek zorunda ... lıya yemin de teklif edilmediği, buna göre HUMK'nın 288. maddesi anlamında.

Mecelle ve Fransız Medeni Kanunu Çerçevesinde ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-1/2013-1-7.pdf

Gerek Mecelle'nin 1451.maddesi, gerek Fransız Medeni Kanunu'nun ... zorunda değildir; bu anlama gelebilecek her türlü sözle iradesini açıklama imkânına ...

Yargı Kararları Nasıl Konusuz Bır Yargı Kararları ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2007-1/17.pdf

Koruma Kurulu'nca 15.01.1996 tarih 279/4928 ... te'de yayımlanan 5403 sayılı Toprak Koruma ve ... vurulması, hazırlanacak toprak koruma projesi- ne uyulması ...

Yargı Kararları - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2016-1/06.pdf

7 Oca 2016 ... Hasfırın Caddesi Sinan Paşa İş Merkezi Kat: 4 Beşiktaş/İstanbul” şeklinde ... alanı dışında olduğunu, bu durumda mahkemece içinde tasarım konusunda ... dava konusu programların ilk kullanıcıdan satın alınarak 2. el ürün olarak ... mutfak eşyaları ihtiyaçlarına yönelik mallar olduğunu, alıcıları, satış yerleri,.

Yabancı Mahkeme Kararları - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2015-2/05.pdf

16 Eyl 2015 ... at the Court on 28 April 2014, in the proceedings ... DİVAN (Birinci Daire), ... dört parmaklı çikolata kaplı gofret şekline ilişkin üç boyutlu marka ...

İdare mahkemesi kararları - Ankara Barosu

http://ankarabarosu.org.tr/kurullar/mhk/doc/%C4%B0dare_mahkemesi_kararlar%C4%B1.pdf

davacının ülkesinden ayrıldıkta sonra yaklaşık 2,5 yıl sorunsuz bir şekilde ... vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü ... yükümlülüğünü mazeretsiz olarak 3 kez yerine getirmemesi sebebiyle geri çekilmiş.

Rekabet Kurulu Kararları - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2016-1/08.pdf

A.Ş. (TELPA); 17.11.2015 tarihinde ise ZTE İstanbul Telekomünikasyon San. ... leri GOOGLE'ın rakipleri açısından kendi arama servisi/uygulama/uygulama.

Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Kararları ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2007-2/15.pdf

ralı hatırlandıŞında, bu denge ve sınırlamanın ifade hürriyetinin aleyhine işleyen ve onu etkisiz hale ... Ayrıntılar için bkz., Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri,.

İdari Yargı Kararları Çerçevesinde Bilimsel Yayın ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-1/5.pdf

Anahtar Kelimeler: Bilimsel dürüstlük, araştırma ve yayın etiği, etik soruşturma, intihal, haksız yazarlık, düplikasyon, haksız yazarlık, sahtecilik, dilimleme. [1] Etik, ...

7 ekim 2015 tarihinde yapılan yönetim kurulu kararları - Ankara Barosu

http://eski.ankarabarosu.org.tr/images/diger/63/yk/07102015.pdf

11 Kas 2015 ... Ahmet Erdem. EKMEKÇİ. Avukat. Nihan. EKEN. Avukat. Gülfer Emir ... 67788 İSMAİL CAN ... Gürler ve Av. Murat Can'a yetki verilmesine. 245.