EbU Hanife - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

cıların şüphelerini defetmeyi gaye edinen fıkh-ı ekber (el-fıkh fi'd-din) olduğunu söylemektedir.5 el-Mm ... 161/778) onun Kitabu'r-rehn'ini istin- sah ettiği17 ve ...

EbU Hanife - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı- İlgili Belgeler

EbU Hanife - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D140895/2005/2005_CELEBII.pdf

cıların şüphelerini defetmeyi gaye edinen fıkh-ı ekber (el-fıkh fi'd-din) olduğunu söylemektedir.5 el-Mm ... 161/778) onun Kitabu'r-rehn'ini istin- sah ettiği17 ve ...

so, q - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/1975_1/1975_1_OKICMT.pdf

Bu yüzden - Süleyman Çelebi Mevlidi'nin Arapça mütercimi, terceme yeri ve tarihi gibi elzem· olan m alumattan şu anda mahrumuz. II) Çerkesçe Mevlid. Bursalı ...

İsam Pdf - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D201927/2011/2011_TANCIM10.pdf

32) Tj de Bo er, "Feyz", Milli Eğitim İslam Ansiklopedisi, c.4, İstanbul, s.589-592. 33) Nurnan b. Sabit Ebu Hanife, Fıkhu'l Ekber, Diyanet İşleri. Yay. 34) ı. Gazali, ...

Untitled - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdkm/20/DKM200322.pdf

Süheyl Ünver'in bağış şartlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine geti- rebilmek üzere, koleksiyon için ayrılan oda Kütüphane tarafından Türkiye. Yazma Eserler ...

dergısı - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/1999_1/1999_1_ERKOLA.pdf

İsbatında İnşikak-ı Kamer (Ayın Yarılması) Hadisesi ile İlgili. ·Bir Değerlendirme. Ar. Gör. ... Onlara göre 'ay yarıldı' ayetinden kasıt 'kıyamet anında ay yarılacaktır.

maturidi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D011145/1986/1986_POLATS.pdf

14 Mar 1986 ... nu .şöyle izah etmektedir: ((Gayb aleminde maksad ıuh aıemidir. İnsanın maddi aleme ... Hz .Peygamberin, evlatlığı Zeyd ile evli olan halasının kızı. Zeyneb ile ... landırmaktadır: Gayb alemi, berzah ve ahiret alemidir. Dünya.

inanç - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D086080/2001/2001_ALPERH.pdf

gördüğü bu yapısıyla herkesin ve her şeyin mubah sayıldığı postmodernizm ancak ... erkeğin payı iki dişinin payı kadardır; namazı bozan şeyler eşek, kara köpek, domuz ve kadındır; kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar; cehennemin ...

harput - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D092629/1999_II/1999_II_BICERR.pdf

Veremedi" adıyla tercüme edilmiştir(l4l. V. Es'ile-i ... alakalı olarak soru ve cevap şeklinde kaleme alınmış olan eser, 1324 yılın ... (22) Cevab Veremedi, s. 322.

ebû medyen'in - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00095/2017_43/2017_43_AKDAGE.pdf

398-401; Bedevî Mahmûd eş-Şeyh, el-Kenzü'l-ferîd fi't-tasavvufi'r-reşîd, Kâhire: Heyde- berc, 2008, c. II, s. 866; Abdurrahman Câmî, Nefahâtü'l-Üns, çev.

Mustafa Koç - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02431/2004_5/2004_5_KOCM.pdf

Zamırler beş başlıkta incelenir: Zamir-i merfıl'-ı muttasıl (Bltişik fiil şahıs zaınirleri). Zamir-i merfü'-ı munfasıl (Ayrı fiil şahıs zamirlerl). Zaıııir-i manslıb-ı muttasıl ...

Bîrûnî'nin - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03200/2013_3/2013_3_ILHANM_ARSLANH.pdf

Bîrûnî'nin Hint medeniyetini tanıtmaya çalıştığı Kitâbu't-Tahkîk mâ li'l-. Hind isimli eseri için kısaca Tahkîk adını kullandık. Bu eser, Edward Sa- chau tarafından ...

HEMZE'NİN - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01535/2016_37/2016_37_SALEHA_BULUTA.pdf

başlarında bulunur ve yalnızca cümle başında telaffuz edilir. Hemze-i vasıl sadece elifi kürsü/destek olarak kabul etmek sûretiyle, bir önceki harfin harekesi fetha.

m arife - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2002_3/2002_3_AHATLIE.pdf

garbiyat etütleri anlamındaki oksidentalizm olacaktır. Meseleye bu yönüyle bakıldığında, islam dünyasında garbiyat çalışmalanrun, yukanda işaret edilen iki ...

ari miydi? - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/1999_5/1999_5_OCALS.pdf

ider" deyu arz-ı hal eylese, sultan dahi mevlayı muaheze eyledikde i'tizar idüb,. (mevlası da) "sebeb-i darbım 'abd-ı mezbUrun kesret muhalefetidir; kendüye.

mütefekkir - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D04036/2018_9/2018_9_KAHRAMANH.pdf

30 Haz 2018 ... Richard J. McCarty [Beyrut: el-Mektebetü'ş-şarkıyye, 1958], 50-51; a.mlf., Olağanüstü ... Müfîd, 1993), 129; Cüveynî, eş-Şâmil fî usûli'd-dîn, thk.

marife - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2001_1_1/2001_1_SERAFUDDINM.pdf

Muahhar zamanlara kadar Mu'tezile içerisinde zâhidler ... hakkında “kad i'tezelâ kavle'l-ümme” demesi, bunların Mu'tezile nâmını almalarına sebep olmuştur.

Mütefekkir Sayı 5 - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D04036/2016_5/2016_5_AKM.pdf

Fergânî bir kaside şairi değildir. Yazdığı kaside tarzındaki şiirler ... Miftâhü'l-Kütüb ve Esâmî-i. Müellifîn Fihristi, Bizim Bürü Basımevi, Ankara 2000, C. 1, s. 265.

(2002), Sayı - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2002_2/2002_2_TOKTASF.pdf

2 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, İstanbul 1985, I/321; Alfred Weber, ... Oysa felsefe tarihinde gök tabakalarında seyahat yaptığı iddia edilen filozof.

kur'an'da kader ve ozgurluk - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01929/1998_4/1998_4_AYDINO.pdf

Kur'an'da bir kısım ayetler insanın özgür olduğunu ve ... Herşeyi Allah'ın irade ettiğinden,. O'nun iradesinin ... sıfatlarla ilgili olan "kader"i de idrak edemeyiz.

islam medeniyetı - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02907/2012_14/2012_14_YILDIZM.pdf

Prof. Dr. MehmetAYDIN. Editör Yardımcıları 1 Associaties Editor. Doç. Dr. Dicle ... ı M. Esad Coşan; Risale-i İslamiyye, Server İletişim, İstanbul2010, s.15-16.

GÜNÜMÜZ ALEviLiGiNDE - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D154934/2009/2009_KUTLUS.pdf

bilgisi dersi etrafındaki tartışmalar, ulusal olmaktan çıkıp uluslar arası bir boyut kw...anmıştır. ... Ancak İslam'ın mevcut mezhep, tarikat ve dini cemaat- ... bırakıldığı takdirde, sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşınada fusat eşitliği bozulacağından.

dıyanet dergısı - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00033/1970_c9/1970_c9_94-95/1970_c9_94-95_ILHANA.pdf

İMAM-I MATüRlDt VE KİTABU'T-TEVHİD'l. Avni İLHAN . . 99 ... İMAM-I MATURİDi VE, KiTABU•T-TEVIDD'i. Avni ilHAN ... bir kısmın tercümesini sunarak, Hz.

'Dini tecrübe' ve - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03265/2004_1/2004_1_DUZGUNSA.pdf

tecrübe edilenin bir anlamı olduğunun varsayıldığını biliyoruz. ... Ben-O ve Ben-Sen ilişkisinde, bu ikisinin birbirine zıt olmasına rağmen, (Kant'ın ontolojisin-.

iMAN VE MAHiYETi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00036/1998_11/1998_11_BULUTM.pdf

Şayet bu günkü çok sayıda İslam Devleti veya çoğuuluğunu inananların teşkil ettiği ... ilah! kitap, kader inancı vb. inanç esaslarında daima orta yolu izlemiş, ... 1 Bulıfiri, Kader, 5; MUslim, Sıyfim, ı 43; Tirmizi, Tefsiru Süre 9/6; N esai, İman, 7; Da ...

ILAHiYAT FAKÜLTESi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1953_2-3/1953_2-3_YORUKANYZ.pdf

20 Şub 2010 ... Bunlar, sünnet ve cemaat ehli içinde derece derece mÜSamahacı_ ... Süleyman ve Semerkantlı Ebu Mukatil, Elffiim vel Muteallim'i Horasan.

Ibn Hazm el-Endülüsi'nin - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/1999_4/1999_4_AKDOGANB.pdf

Makalemizin bu kısmında ilgili hadisleri tek tek ele aldık, İbn Hazm'ın bunlarla ... ve ahirette iki meZUn ses vardır, nimet ve refah zamanında dinlenen çalgı sesi,.

Modern Donem_1-148.qxd - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D171972/2007/2007_SINANOGLUM.pdf

Ders notları dışında kelâmla ilgili bir eseri bulunmayan Muhammed Tâvit et- ... i sünnet'in akâid ve kelâm literatüründe tartışıldığı şekliyle ele aldığı İslâm Akâidi.

ALLAH'IN İSiMLERİ - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01777/1997_1/1997_1_OZLERM.pdf

muttasıftır ve O'nun esma ve sıfatları Kur'an ve Sünnet'te tek tek ismen sayılarak ... En güzel isimler (~1-Esmaü'l-Hüsna) demek; en güzel manalara delalet e-.

TUHFETU'L-EMSAL - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02669/2005_2/2005_2_CALKAM.pdf

"Der-Tevhid-i Bari"(l3-66. beyitler), "Arz-ı Niyaz Be-Dergah-ı Huda-yı Bi-. Endaz"(67-113. beyitler), "Der-Na't-ı. ResOl-i Ekrem ve Nebiyy-i. Muhterem"(114-I 52.

VE KUR'AN'IN AKLi MU'CİZELİGİ - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2006_4/2006_4_COSKUNI.pdf

şiddetli bir çab§maya sebep oldu. islam dünyasında Hıristiyanlık ... kar§ı konulamayan, insanı aciz bırakan harika anla- ... Kur'anı'ın i'caıı çalışmalanndaki olumlu tablo, ... sayan, genel bir çerçeve içinde olmadıkça da çöz!lmü kabul ebneyen,.

özet abstract - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/2004_22/2004_22_TULUCUS.pdf

Binbir Gece Masalları, diğer adt ile Arap Geceleri; hikaye, masal, destan, ... 55 Erdmute Hel!er, Arabesk/er ve TılsJm/ar, Batı Kültüründe Doğu'nun Tarihi ve ...

KERRÂMİYE VE İTİKÂDI - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03265/2007_2/2007_2_KARADASC.pdf

... etmelerini diğer bir deyişle Allah'a sıfat nispetini kabul etmelerini göz önünde bulundurarak onları Eş'ariye ve Müşebbihe ile birlikte 'sıfatiye' grubu içerisinde.

Olarak Kelâm Kitaplar - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02512/2003_2/2003_2_FAZLIOGLUI.pdf

1 Bkz. İhsan Fazlıoğlu, “İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında ... lıoğlu, “Ali Kuşçu”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul, 1999, c.

Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D1847272/2017/2017_ALTUNTASMC.pdf

İmâm Süyûtî'nin el-Câmiu's-sağir'i ... Diyanet İslâm Ansiklopedisinde Kadrî Bigavî'nin biyografisi bulunmamaktadır. ... Kimdir cihanda Vehbî deyu etsenüz suâl.

KELAM'DA BİLGİ PROBLEMi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D121849/2003/2003_COSKUNI.pdf

dolayı bilgi problemi, hem felsefi hem kelami hem de psikolojik ınuhtevalar kazanm ıştır. Kelam Tarihinde Bilgi Teorisi ile ilgili çalışmalar öncelikle bilginin imkanı ...

Mâturîdîliğin Hanefilik İle İlişkisi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03200/2010_7_2/2010_7_2_AKA.pdf

Geniş bilgi için bkz., Sönmez Kutlu, “Ebû Mansûr el-Mâturîdî'nin Mezhebî. Arka Planı” ... Söz konusu hoca silsilesi hakkında önde gelen Mâturîdî alim- lerinden ...