maturidi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

14 Mar 1986 ... nu .şöyle izah etmektedir: ((Gayb aleminde maksad ıuh aıemidir. İnsanın maddi aleme ... Hz .Peygamberin, evlatlığı Zeyd ile evli olan halasının kızı. Zeyneb ile ... landırmaktadır: Gayb alemi, berzah ve ahiret alemidir. Dünya.

maturidi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı- İlgili Belgeler

maturidi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D011145/1986/1986_POLATS.pdf

14 Mar 1986 ... nu .şöyle izah etmektedir: ((Gayb aleminde maksad ıuh aıemidir. İnsanın maddi aleme ... Hz .Peygamberin, evlatlığı Zeyd ile evli olan halasının kızı. Zeyneb ile ... landırmaktadır: Gayb alemi, berzah ve ahiret alemidir. Dünya.

iMAM MATüRİDİ VE MATÜRİDİLİK - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D200465/2012/2012_OZENS.pdf

Biz bu çalışmada Matüridi'nin hilafetin Kureyşiliği hakkındaki değerlendir mesini analiz ... 808/1406), cumhur-ı uleıniinın halifede Kureyşlilik şartını araınayı ve ...

so, q - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/1975_1/1975_1_OKICMT.pdf

Bu yüzden - Süleyman Çelebi Mevlidi'nin Arapça mütercimi, terceme yeri ve tarihi gibi elzem· olan m alumattan şu anda mahrumuz. II) Çerkesçe Mevlid. Bursalı ...

İsam Pdf - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D201927/2011/2011_TANCIM10.pdf

32) Tj de Bo er, "Feyz", Milli Eğitim İslam Ansiklopedisi, c.4, İstanbul, s.589-592. 33) Nurnan b. Sabit Ebu Hanife, Fıkhu'l Ekber, Diyanet İşleri. Yay. 34) ı. Gazali, ...

marife - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2001_1_1/2001_1_SERAFUDDINM.pdf

Muahhar zamanlara kadar Mu'tezile içerisinde zâhidler ... hakkında “kad i'tezelâ kavle'l-ümme” demesi, bunların Mu'tezile nâmını almalarına sebep olmuştur.

inanç - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D086080/2001/2001_ALPERH.pdf

gördüğü bu yapısıyla herkesin ve her şeyin mubah sayıldığı postmodernizm ancak ... erkeğin payı iki dişinin payı kadardır; namazı bozan şeyler eşek, kara köpek, domuz ve kadındır; kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar; cehennemin ...

HEMZE'NİN - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01535/2016_37/2016_37_SALEHA_BULUTA.pdf

başlarında bulunur ve yalnızca cümle başında telaffuz edilir. Hemze-i vasıl sadece elifi kürsü/destek olarak kabul etmek sûretiyle, bir önceki harfin harekesi fetha.

dergısı - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/1999_1/1999_1_ERKOLA.pdf

İsbatında İnşikak-ı Kamer (Ayın Yarılması) Hadisesi ile İlgili. ·Bir Değerlendirme. Ar. Gör. ... Onlara göre 'ay yarıldı' ayetinden kasıt 'kıyamet anında ay yarılacaktır.

harput - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D092629/1999_II/1999_II_BICERR.pdf

Veremedi" adıyla tercüme edilmiştir(l4l. V. Es'ile-i ... alakalı olarak soru ve cevap şeklinde kaleme alınmış olan eser, 1324 yılın ... (22) Cevab Veremedi, s. 322.

Untitled - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdkm/20/DKM200322.pdf

Süheyl Ünver'in bağış şartlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine geti- rebilmek üzere, koleksiyon için ayrılan oda Kütüphane tarafından Türkiye. Yazma Eserler ...

EbU Hanife - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D140895/2005/2005_CELEBII.pdf

cıların şüphelerini defetmeyi gaye edinen fıkh-ı ekber (el-fıkh fi'd-din) olduğunu söylemektedir.5 el-Mm ... 161/778) onun Kitabu'r-rehn'ini istin- sah ettiği17 ve ...

ebû medyen'in - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00095/2017_43/2017_43_AKDAGE.pdf

398-401; Bedevî Mahmûd eş-Şeyh, el-Kenzü'l-ferîd fi't-tasavvufi'r-reşîd, Kâhire: Heyde- berc, 2008, c. II, s. 866; Abdurrahman Câmî, Nefahâtü'l-Üns, çev.

mütefekkir - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D04036/2018_9/2018_9_KAHRAMANH.pdf

30 Haz 2018 ... Richard J. McCarty [Beyrut: el-Mektebetü'ş-şarkıyye, 1958], 50-51; a.mlf., Olağanüstü ... Müfîd, 1993), 129; Cüveynî, eş-Şâmil fî usûli'd-dîn, thk.

Mustafa Koç - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02431/2004_5/2004_5_KOCM.pdf

Zamırler beş başlıkta incelenir: Zamir-i merfıl'-ı muttasıl (Bltişik fiil şahıs zaınirleri). Zamir-i merfü'-ı munfasıl (Ayrı fiil şahıs zamirlerl). Zaıııir-i manslıb-ı muttasıl ...

ari miydi? - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/1999_5/1999_5_OCALS.pdf

ider" deyu arz-ı hal eylese, sultan dahi mevlayı muaheze eyledikde i'tizar idüb,. (mevlası da) "sebeb-i darbım 'abd-ı mezbUrun kesret muhalefetidir; kendüye.

m arife - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2002_3/2002_3_AHATLIE.pdf

garbiyat etütleri anlamındaki oksidentalizm olacaktır. Meseleye bu yönüyle bakıldığında, islam dünyasında garbiyat çalışmalanrun, yukanda işaret edilen iki ...

Bîrûnî'nin - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03200/2013_3/2013_3_ILHANM_ARSLANH.pdf

Bîrûnî'nin Hint medeniyetini tanıtmaya çalıştığı Kitâbu't-Tahkîk mâ li'l-. Hind isimli eseri için kısaca Tahkîk adını kullandık. Bu eser, Edward Sa- chau tarafından ...

(2002), Sayı - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2002_2/2002_2_TOKTASF.pdf

2 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, İstanbul 1985, I/321; Alfred Weber, ... Oysa felsefe tarihinde gök tabakalarında seyahat yaptığı iddia edilen filozof.

islam medeniyetı - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02907/2012_14/2012_14_YILDIZM.pdf

Prof. Dr. MehmetAYDIN. Editör Yardımcıları 1 Associaties Editor. Doç. Dr. Dicle ... ı M. Esad Coşan; Risale-i İslamiyye, Server İletişim, İstanbul2010, s.15-16.

iMAN VE MAHiYETi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00036/1998_11/1998_11_BULUTM.pdf

Şayet bu günkü çok sayıda İslam Devleti veya çoğuuluğunu inananların teşkil ettiği ... ilah! kitap, kader inancı vb. inanç esaslarında daima orta yolu izlemiş, ... 1 Bulıfiri, Kader, 5; MUslim, Sıyfim, ı 43; Tirmizi, Tefsiru Süre 9/6; N esai, İman, 7; Da ...

'Dini tecrübe' ve - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03265/2004_1/2004_1_DUZGUNSA.pdf

tecrübe edilenin bir anlamı olduğunun varsayıldığını biliyoruz. ... Ben-O ve Ben-Sen ilişkisinde, bu ikisinin birbirine zıt olmasına rağmen, (Kant'ın ontolojisin-.

özet abstract - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/2004_22/2004_22_TULUCUS.pdf

Binbir Gece Masalları, diğer adt ile Arap Geceleri; hikaye, masal, destan, ... 55 Erdmute Hel!er, Arabesk/er ve TılsJm/ar, Batı Kültüründe Doğu'nun Tarihi ve ...

ILAHiYAT FAKÜLTESi - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1953_2-3/1953_2-3_YORUKANYZ.pdf

20 Şub 2010 ... Bunlar, sünnet ve cemaat ehli içinde derece derece mÜSamahacı_ ... Süleyman ve Semerkantlı Ebu Mukatil, Elffiim vel Muteallim'i Horasan.

KERRÂMİYE VE İTİKÂDI - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D03265/2007_2/2007_2_KARADASC.pdf

... etmelerini diğer bir deyişle Allah'a sıfat nispetini kabul etmelerini göz önünde bulundurarak onları Eş'ariye ve Müşebbihe ile birlikte 'sıfatiye' grubu içerisinde.

dıyanet dergısı - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00033/1970_c9/1970_c9_94-95/1970_c9_94-95_ILHANA.pdf

İMAM-I MATüRlDt VE KİTABU'T-TEVHİD'l. Avni İLHAN . . 99 ... İMAM-I MATURİDi VE, KiTABU•T-TEVIDD'i. Avni ilHAN ... bir kısmın tercümesini sunarak, Hz.

Modern Donem_1-148.qxd - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D171972/2007/2007_SINANOGLUM.pdf

Ders notları dışında kelâmla ilgili bir eseri bulunmayan Muhammed Tâvit et- ... i sünnet'in akâid ve kelâm literatüründe tartışıldığı şekliyle ele aldığı İslâm Akâidi.

Mütefekkir Sayı 5 - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D04036/2016_5/2016_5_AKM.pdf

Fergânî bir kaside şairi değildir. Yazdığı kaside tarzındaki şiirler ... Miftâhü'l-Kütüb ve Esâmî-i. Müellifîn Fihristi, Bizim Bürü Basımevi, Ankara 2000, C. 1, s. 265.

VE KUR'AN'IN AKLi MU'CİZELİGİ - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2006_4/2006_4_COSKUNI.pdf

şiddetli bir çab§maya sebep oldu. islam dünyasında Hıristiyanlık ... kar§ı konulamayan, insanı aciz bırakan harika anla- ... Kur'anı'ın i'caıı çalışmalanndaki olumlu tablo, ... sayan, genel bir çerçeve içinde olmadıkça da çöz!lmü kabul ebneyen,.

ALLAH'IN İSiMLERİ - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01777/1997_1/1997_1_OZLERM.pdf

muttasıftır ve O'nun esma ve sıfatları Kur'an ve Sünnet'te tek tek ismen sayılarak ... En güzel isimler (~1-Esmaü'l-Hüsna) demek; en güzel manalara delalet e-.

GÜNÜMÜZ ALEviLiGiNDE - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D154934/2009/2009_KUTLUS.pdf

bilgisi dersi etrafındaki tartışmalar, ulusal olmaktan çıkıp uluslar arası bir boyut kw...anmıştır. ... Ancak İslam'ın mevcut mezhep, tarikat ve dini cemaat- ... bırakıldığı takdirde, sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşınada fusat eşitliği bozulacağından.

Ibn Hazm el-Endülüsi'nin - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/1999_4/1999_4_AKDOGANB.pdf

Makalemizin bu kısmında ilgili hadisleri tek tek ele aldık, İbn Hazm'ın bunlarla ... ve ahirette iki meZUn ses vardır, nimet ve refah zamanında dinlenen çalgı sesi,.

kur'an'da kader ve ozgurluk - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D01929/1998_4/1998_4_AYDINO.pdf

Kur'an'da bir kısım ayetler insanın özgür olduğunu ve ... Herşeyi Allah'ın irade ettiğinden,. O'nun iradesinin ... sıfatlarla ilgili olan "kader"i de idrak edemeyiz.

TUHFETU'L-EMSAL - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02669/2005_2/2005_2_CALKAM.pdf

"Der-Tevhid-i Bari"(l3-66. beyitler), "Arz-ı Niyaz Be-Dergah-ı Huda-yı Bi-. Endaz"(67-113. beyitler), "Der-Na't-ı. ResOl-i Ekrem ve Nebiyy-i. Muhterem"(114-I 52.

Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D1847272/2017/2017_ALTUNTASMC.pdf

İmâm Süyûtî'nin el-Câmiu's-sağir'i ... Diyanet İslâm Ansiklopedisinde Kadrî Bigavî'nin biyografisi bulunmamaktadır. ... Kimdir cihanda Vehbî deyu etsenüz suâl.

VI. DİNi YAYlNLAR KONGRESI - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D230620/2014/2014_KOCAF.pdf

likle konumuz olan "ezan ve minareden okunan sela" formu, genelde Tekke ... 21 Bayram Akdoğan, Örneklerle Türk Musikisi Fonnlar, Bilge Ajans, Ankara 2010, ...

İLAHİYAT FAKÜLTESi DERGİSİ - İSAM Kütüphanesi - Veri Tabanı

http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/2001_1/2001_1_COSKUNI.pdf

ra Allah' ın sı fatların ı ispat hususunda aşırı giderek teşbih ve tecsime daha ... manası, bu sıfatianın kendi kendilerine ayakta durmaları demek olur. Bu da.