“Sır Derya” Havzasının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi - bilig Türk ...

muş bir parçayı, TT'nin bünyesinde eritme gibi bir durum ile karşı karşıya gel- miştir.7 Bu durum ... Dorian'ın 1973: 1977 ve 1978 yıllarında yazdığı makaleleri ... bakımıyla caminin imamı ve Cami Koruma Derneği ilgilenmektedir. Caminin ... besinin yol ayrımında olduğundan kaldırılmak istendiğini; fakat kaldırmak için gelen ...

“Sır Derya” Havzasının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi - bilig Türk ...- İlgili Belgeler

“Sır Derya” Havzasının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi - bilig Türk ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1262-published.pdf

muş bir parçayı, TT'nin bünyesinde eritme gibi bir durum ile karşı karşıya gel- miştir.7 Bu durum ... Dorian'ın 1973: 1977 ve 1978 yıllarında yazdığı makaleleri ... bakımıyla caminin imamı ve Cami Koruma Derneği ilgilenmektedir. Caminin ... besinin yol ayrımında olduğundan kaldırılmak istendiğini; fakat kaldırmak için gelen ...

Türk dili tarihindeki yeri ve önemi The - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/05.%C5%9E%C4%B0M%C5%9EEK_makale.pdf

5 Nis 2019 ... Anahtar Kelimeler: Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kur'an tercümesi ... 119. elem neşraḥ sūresi yime fażlı ol turur kim [334a/2-334a/6].

12 Temmuz Beyannamesi'nin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri ve Önemi

https://sbd.aku.edu.tr/VII2/FehmiAKIN.pdf

12 Tem 2019 ... Kongresinde alınan Hürriyet Misakı kararları gereğince Meclis'ten çekilmeyi gerektirirse bunda tereddüt edilmeyecektir. Suikast, hükümet.

Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa - bilig Türk Dünyası ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1003-published.pdf

re, Karadeniz'de ise Ruslara karşı yürütülen mücadeleler içerisinde yer almıştır. Denizcilik alanında önemli hizmetleri olmasına rağmen. Osmanlı tarihinde hak ...

Bursa Karamustafa Kaplıcasının Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve ...

https://pdfs.semanticscholar.org/2749/82e5c0c9c2077cc4e06eaad82650fb599f2f.pdf

Bu çalışmada Bursa'nın en eski kaplıcaların- ... olan Bursa'daki Karamustafa Kaplıcası, Hamza Bey'in torunu ... Çekirge bölgesindeki bazı kaplıcaların sularını.

SENED -1 İTTİFAK VE TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNDEKİ YERİ ...

https://arastirmax.com/en/system/files/77/198541rifatonsoy1.pdf

Hizmetinde bulunduğu Rusçuk Ayanı/Tirsinikli Oğlu İsmail. Ağa'mn 1806'daki ölümünden sonra Rusçuk ayanı olmuştur. Osmanh-. Rus Savaşı'ndaki yararlılıkları ...

eski anadolu türkçesinin türk dili tarihindeki yeri ve yapısındaki temel ...

https://aves.ktu.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=4&USER=6830

ski Anadolu Türkçesi temel yapısı bakımından Oğuz boylarının XI-. XIII. yüzyıllar ... nümüz Türkiye Türkçesinin de tarihî temelini oluşturduğu için Eski Türkiye. Türkçesi diye de ... işaret etme gereği ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki: Oğuzların ... Dili Tarihinde 'olga-bolga' Sorunu”, TDAY-B., Ankara, TDK yay., s. 59-157. Tuna ...

MATBAANIN OSMANLI EĞİTİN TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2395/280628.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Osmanlı Devleti'nde matbaanın neden 275 yıl sonra kullanılmaya başlandığı her zaman ... yılında üç yüz kentte bin yedi yüzden fazla birimin çalıştığı, ilk elli yıllık ...

selçukluların seleflerine göre medeniyet tarihindeki yeri ve önemi

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/OCAK-Ahmet-M%C3%9CTAREKE-D%C3%96NEM%C4%B0%E2%80%99NDE-%C4%B0NG%C4%B0LTERE%E2%80%99N%C4%B0N-KARADEN%C4%B0Z-POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf

sonraları devlet olarak da İslâm'ı kabul edince dâhil oldukları bu medeniyetin önemli aktörlerinden biri ... 63 vd. ; İbrahim Kafesoğlu, “Büyük Selçuklu ... 22 O. Aslanapa, “Ortaçağın En Eski Yatılı İlim ve Kültür Merkezleri”, Türk Kültürü III/1-2.

matbaanın osmanlı eğitin tarihindeki yeri ve önemi - Selçuk ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2395/280628.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kazındıktan sonra kalıp üzerine mürekkep gezdirilip kâğıt üzerine baskı yapılır. Aynı baskı Japonlar ... 1040'lı yıllarda Çinli Pi Sheng (990-1051) her hiyeroglif için ayrı kalıp kullanarak ... Çinlilerin matbaanın mucidi olmalarına rağmen matbaayı ... Osman Ersoy'a göre; Gutenberg'in matbaayı ilk icat eden kişi olup olmaması.

cemal reşit rey'in müzikal tarihindeki yeri ve önemi - Ekev Akademi ...

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=705

Ayrıca bu çalışma Türk Beşlerinden Cemal Reşit Rey'in hayatını ve eserlerini ... “Üç Saat Opereti” diye adlandırılmış opereti onun bu konudaki ilk çalışmasıdır. ... zaman Türk Halk Müziği ezgilerinden de yararlanarak, Lüküs Hayat (1933), Deli ...

süleyman sûdî'nin türk folklor tarihindeki yeri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=123&Sayfa=126

5 Eyl 2019 ... halk hikâyesi başta olmak üzere halk bilimi çalışmaları fıkra, masal ve ... Kanber” adlı halk hikâyesinin H. 1332 ... Derdiyok ile Zülfüsiyah: 1332.

türk din mûsikîsinde ud sazının yeri ve önemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188819

Ud'un oluşumunu efsânevi bir şekilde şöyle an- latmışlardır5: “Âdem'den sonra Şît'in de güzel sesi vardı. Lamek bin Kâbil bin. Âdem aleyhi's-selâm Ud'u icâd ...

turk kültüründe ahmed-î yesevî'nin yeri ve önemi - FSM Vakıf ...

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/969/Ocak.pdf?sequence=1

1) Türkistan Erenleri. 2) Horasan Erenleri. 3) Rum Erenleri. Bunla.'-dan birincisi, Orta Asya'da İslam'ın yayılmasına ön ayak olan erken Türk sufilik geleneğini, ...

Ters Dizim Sözlüklerinin Türk Dili Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1981187461_6-Bahri%20KU%C5%9E.pdf

... 11 Nisan 2015. http://www.cevalkaya.com/dosya-indir/, 11 Nisan 2015. ... Özbek Tiliniŋ Çapa Lügati, Semerkant. 13 Bektaev, K. B. (1971). Kazak Tilinin Kerı ...

çağdaş türk resim sanatında şükriye dikmen'in yeri ve önemi

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1451554981.pdf

Anahtar Kelimeler: Şükriye Dikmen, Türk Resmi, Çağdaş Türk Resim Sanatı,. Türk Kadın Ressamlar. 1 Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ...

cumhuriyet dönemi türk resim sanatında çallı kuşağının yeri ve önemi

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1739/294486.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cüda, Şeref Akdik, Saim Özeren, Elif Naci, Muhittin Sebatı, Ali Çelebi ve Zeki. Kocamemi, Güzel ... Eserde savaşın yıkımını yaralı asker verirken ufuktaki güneşte ...

türk âşıklık geleneği içinde kastamonu'nun yeri ve önemi - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=60&Sayfa=161

Karacaoğlan, Köroğlu, Öksüz Dede,. Kul Mehmet, Hayâli gibi güçlü sanatçı ların yer aldığı 16. yüzyılda özellikle or du şairlerinin etkili olduğu gelenek, Di.

bulgar folklorunda türk folkloru etkileri - bilig Türk Dünyası Sosyal ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3672-published.pdf

Sırp bilgini Vuk. Karaciç 1822 yılında birkaç Bulgar halk Türküsü yayımlar. Daha sonraları Yuri Venelin gibi bazı. Rus bilim adamları Bulgar folkloruna ilgi gösterir.

karakeçili aşiretinde eski türk inançlarının izleri - bilig Türk Dünyası ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3459-published.pdf

üzere Sarıkeçili, Kızılkeçili, Akkeçili, Teke Türk menleri, Karamanlu gibi adlar altında Anado lu'nun çeşitli bölgelerinde varlıklarını hâlâ devam ettirmektedirler ...

Ögedey Kağan'ın Herât Emîri Uygur Türk'ü Harlıg - bilig Türk ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2295-published.pdf

Hülâgû Han'ın annesi Sorgagtani de çocuklarının eğitimi için Cengiz Han'a müşavirlik yapan Uygur Türkleri- ni tercih etmiştir (Spuler 1987: 315). Uluğ Ayguçi ...

türk tarihinde göçler ve önemli sonuçları - bilig Türk Dünyası Sosyal ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3657-published.pdf

bir zamandaki durumlarını açıkça tespit etmek mümkün ... "Türk Yurdu" ve "göçlerin sebepleri" hakkında bilgi vermekte fayda ... gidilmiş ve bu sızma yolu ile gerçekleşen göç sonrası sayılar ... sebebiyle orta Asya'dan kendilerini ve büyük sürülerini ... boyunca hareketli bir topluluk halinde sürekliliğini ... "Kıpçaklar maddesi':.

Varlık Vergisinin Türk Romanında Yansıması - bilig Türk Dünyası ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1177-published.pdf

söz konusu olmaz (Bkz. Ökte 1951:159, Akar 2009:108, Akın 2006:104). Varlık Vergisi uygulama sonuçları ... Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri'nde (1974) Varlık Ver-.

Türk Dünyası Masallarından Yansıyan Şaman Olgusu - bilig Türk ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/505-published.pdf

Pali dilinde “samana” ile açıklar (Buluç 1970: 310). Kelime, ilk kez XVII. yüzyılın sonlarına doğru Rus elçisi olarak Çin'e giden E. İsbrand ile yol arkadaşı A.

birleşmiş milletler örgütünün türk dış politikasına etkileri - bilig Türk ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3549-published.pdf

özellikle Avrupa'da büyük değişiklikler oldu. Toplumların ve ... Cemiyet-i Akvam ya da Milletler Cemiyeti işte bu karışık ve ... üye olmak için Genel Kurul'un 2/3 oy çoğunluğu ile ... dış politikada Türkiye'yi çoğu zaman haklının ya da haklıların ...

türk dünyasında misyonerlik - bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3685-published.pdf

San Antonio konferanslarıyla ÖRK'ya tam ... Kiliseler Konseyi diğerleri gibi misyonerlik a- maçlıdır . ... konseyde 15 Protestan kilisesi, 4 Bizans Ortodoks kilisesi ...

Türk Sosyolojisinde Yapı Araştırmaları - bilig Türk Dünyası Sosyal ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3263-published.pdf

nimsenen kuramsal yaklaşımların neler olduğu, şayet bir kuramsal yaklaşım ... Yapıya ilişkin çalışmalarda Marxist ve yapısal fonksiyonalist yaklaşım.

Soğuk Savaş Başlangıcında Türk Dış Politikası - bilig Türk Dünyası ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/159-published.pdf

Bayar ve Genelkur- may Başkanı Rüştü Erdelhun'nun da onayını aldı. Türkiye'nin ABD'yle o zamana kadar olan ilişkilerin doğası gereği böyle bir karara ...

Türk İşaret Dili'nde Sınıflandırıcılar Üzerine Bir Çalışma - bilig Türk ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1202-published.pdf

landırıcılar konusu üzerine olan bu çalışma daha önceki çalışmaların (Arık. 2003, 2008a ... değerlerine eğilmiş; sözlü olarak aktarılan efsaneler, mitler, türküler,.

orta asya türk kültüründe işanlık geleneği - bilig Türk Dünyası Sosyal ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3711-published.pdf

İşan; din alimi, tarikat büyüğü, yol gösterici demektir. Ferid Develioğlu işan kelimesinin anlamını. "Türkistan'da ve İdil havzası Türklerinde 'sufı, keramet sahibi ...

Sessizliğin Dili: Türk İşaret Diline Dair Gözlemler - bilig Türk Dünyası ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1216-published.pdf

yöntemin benimsenmesi, Türkçe ile Türk işaret dili arasında, konuyu dil. *. Başkent ... gösterilen peri bacası anlamındaki TİD'e ait dilbilimsel formun oluşturulma- sında metaforik ... rihi 1983: 1104). III. Selim bu ... Kazak Kızından Atalarına, Kız Duası, Beklentilerim ve Önde Gelen Kişilere ... Ахмет Пехливан*. Недждет Осам ...

Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı - bilig Türk Dünyası Sosyal ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1226-published.pdf

1986: 26-41). Biz, ruh kavramı üzerinde uzun uzadıya durmak istemiyoruz. ... Bu kuşlar arasında papağan, güvercin, sığırcık, serçe, kumru gibi kuşlar ile ... mundaki gayretlerinden dolayı Padişah'ın takdirine mazhar olmuştur (Tak- vim-i Vekayi ... 1500 tarihlerinde oldukça kabarık iken sonraki tahrirlerde ciddi şekilde azalma.

Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci - bilig Türk ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1209-published.pdf

geçen 20 yıllık süre içinde çok yönlü baskıların altında bir kurumsallaşma sürecine girmiş ... arasında “geleceğin ak ya da kara tasarımını yapmaya soyunanların” sayısı- nın yirmiyi ... Klâsik Türk Şiiri, Takılar, Aksesuar, Edebiyatta Kadın. ... altınların yanında gümüş zincirler ve inci dizileri, yüzün iki yanından sarkı- tıldığında ...

Prof. Dr. Derya ÖRS'ün - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/05/03-Prof.%20Dr.Derya%20%C3%96RS.pdf

demekten kendini alamayacaktır. Dünyanın en güçlü ve ... huzurlarında icra edilmesini tensip buyuran ve “2017 Türk Dili Yılı” faali- yetini himayelerine alan ...

Türk Dünyası'nın Kültürel Ufukları - bilig Türk Dünyası Sosyal ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1950-published.pdf

Türkler, günümüzde ise bir taraftan kültürel değişim sürecinin sancılarıyla uğraşırken, bir ... termektedir (National inteligence council 2012: 4, Boyner 2012: 10-11). Bu talepleri ... www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf. [Erişim: ...

Derya UZUN AYDIN1 “NÜ HEYKELİN” TÜRK ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Derya_Uzun_Aydin/publication/324439030_NU_HEYKELIN_TURK_SANATINDAKI_YERINE_BIR_BAKIS/links/5acdd486aca2723a334060ce/NUe-HEYKELIN-TUeRK-SANATINDAKI-YERINE-BIR-BAKIS.pdf

“çıplak veya nü” heykeller, özellikle İslami inanışlar düşünülürse, genel olarak ... İslam'daki “tasvir yasağı” inancı çoğu kere sanatçıların heykele düşünceli ve ...