kazı sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

1 Ara 2003 ... Külliyesi'nin çeşitli birimlerinde -Cami, Türbe ve Sebil'de- rastlanması ... Koçtaş, Boeing, Shell, TAV, Konya Şeker ve Trimble'a teşekkür ederiz.

kazı sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...- İlgili Belgeler

31. kazı sonuçları toplantısı 3. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/31_kazi_3.pdf

Yetişkin ve çocuk aynı anda gömülmüş, bebek ise daha sonra mezar çukuru batıya doğru biraz ... 2 T.Yıldırım,” An Early Bronze Age Cemetery at Resuloğlu, near Uğurludağ, Çorum. A ... M.A. Murat Fırat, M.A.İclal Erdil, M.A. Esin Aksoy, M.A. Gamze (Özbütev) Öçkoymaz, ... Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi-Çanakkale/TÜRKİYE.

27. kazı sonuçları toplantısı 1. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/27_kazi_1.pdf

3 Haz 2005 ... ra bal ve domuz ya¤›yla kar›flt›r›larak elde edilen kar›fl›m›n deriye sürüldü¤ünü Plinius yazmaktad›r. ... nemde infla edilen suna¤›n do¤u aks›ndad›r (Resim: 8). ... yürüdü¤ü köprüde ve Maskeli Mozaik Mekân'da as›lm›flt›r. ... Ayr›ca aç›k mavi, yeflil, opak ve kahve rengi çeflitli çaplarda (2,5 cm.den.

31. kazı sonuçları toplantısı 1. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/31_kazi_1.pdf

1 Ara 2003 ... Dışkent: 2005 kazı sezonunda Güneytepe'de açılan, ancak zaman kısıtlılığından ötürü ... Bunlar, belki bir grup peygamber olabilir. Doğu nişte ... arkeolojideki yaşlandırma problemlerinin bu yöntem ile çözülme olasılığını.

32. kazı sonuçları toplantısı 4. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/32_kazi_4.pdf

Dr.Şahin YILDIRIM,Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi ... 3.aşama: Bu uygulama ile mekânın kuzeyinde yer alan latrina havuzu tekrar ... TUZCU, A., İlk Çağlardan-Cumhuriyete Seyahatnamelerde Amasya (Amasya Belediyesi.

31. kazı sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/31_kazi_2.pdf

Kazı Sonuçları Toplantısı II, 1995,315-316; K.Meral, Kyzikos Amphitheatr'ı Işığında ... Çizim 5: Metropolis Coğrafî Veritabanı (GIS) haritası ... Irmak Güneş Yüceil - İÜ Koruma ve Onarım ve Bakanlık Temsilcisi: Sevdiye Bayram (Ankara. Anadolu ...

kazı sonuçları toplantısı 1. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4651,33kazi1.pdf?0

A. Tuba ÖKSE, Ahmet GÖRMÜŞ, Erkan ATAY, Nihat ERDOĞAN. Ilısu Barajı ... iki adet gümüş saç iğnesi, iki adet gümüş küpe, bir adet bronz mühür, iki adet bronz ... tuttuğu söylenebilir; iki el aktif iken dişlerin üçüncü bir el gibi kullanılan ... Hatipoğlu,Hasan Kahraman,Gökhan Kap,Melih Kaya,Özge Keskin,Aylin Kılıç,Doçent.

kazı sonuçları toplantısı 33. 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4652,33kazi2.pdf?0

Işın YALÇINKAYA, Harun TAŞKIRAN, Metin KARTAL,. Kadriye ÖZÇELİK ... açmalarında gerçekleşen derinleşme çalışmaları, Orta Tunç Çağı malzemesi veren II 2 kültür ... Malî Müşavir A.Sinan Öztürk'e, Öğretmen Hamza Yılmaz'a, Ensar Çiftçi'ye, özverili ekip elemanlarımıza ... Bu buluntu Erken Bizans Dönemi haç planlı ve.

kazı sonuçları toplantısı 33. 3. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4653,33kazi3.pdf?0

mimarîsi bozulmuş olmalarına karşın, en son evrelerinde bile işlik ve dükkân ... Burhan Dinçer; Fatih Gürbüz; Dağcılar: Emre Akgül; Ersoy Parmaksız; Öğrenciler: Gülten Aksu -. TÜ Koruma ve Onarım; ... Tasarımının aslen nasıl ... Resim 4: C yapısı, kırmızı nokta ile işaretli alan kuzey duvarı içinden çalınan heykel parçasının.

32. kazı sonuçları toplantısı 1. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/32_kazi_1.pdf

ait olduğu anlaşılan düz ve bezeli tüm bloklar açılmıştır. ... zemin altındaki ısıtma sistemine ait pişmiş toprak bir pilae ayağıdır. ... göz önünde bulundurularak kazı etkinlikleri sonunda çalışılan alanların örtülerek veya tel ... Dumankaya Kocaeli Üniversitesi: Tutku Tandır Akdeniz Üniversitesi: Ziya Eksen Anadolu Üniversitesi:.

27. kazı sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/27_kazi_2.pdf

3 Haz 2005 ... restoration of the blue-grey horse from the Civil Basilica. ... eserlerden biri de, bir küp mezar›n a¤z›na kapat›lm›fl el yap›m›, çift kulplu ve emzikli ... M.Ö. 7 yüzy›la ait baz› çocuk ve bebek mezarlar›n›n da yak›lmadan do¤rudan ... Bu bir Manasse duas›d›r, Süleyman'›n ilâhîleri aras›nda yer al›r ve papirüs.

32. kazı sonuçları toplantısı 3. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/32_kazi_3.pdf

Kyklopik duvarların teras duvarı niteliği taşıdığı gözlenmiş, keramik ... small squares, like pieces of a jigsaw puzzle, showing that their manufacture and clay were distinct from the ... bu kısım olasılıkla sundurma gibi kullanılmıştır. Bu çıkıntıların ...

32. kazı sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/32_kazi_2.pdf

1 Ara 2003 ... olan IV. tabaka sarayla Hititler'in son evrelerine tarihlenen Kuzey Kalesi arasında epey ... Dr. Kaan Şenol, Doç. Dr. Gonca. Şenol, Yrd. ... Geç yapının N2-34 plan karesinde bulunan fosseptik çukurunda yapılan kazı çalışmaları ...

kazı sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/43562,36kazi2.pdf

1 Ara 2003 ... Külliyesi'nin çeşitli birimlerinde -Cami, Türbe ve Sebil'de- rastlanması ... Koçtaş, Boeing, Shell, TAV, Konya Şeker ve Trimble'a teşekkür ederiz.

31. kazı sonuçları toplantısı 4. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/31_kazi_4.pdf

2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı, 27. KST I, 2006, 419-420; C. Şimşek, 2005 Yılı Laodikeia. Kazısı Çalışmaları, 28. KST I, 2007b, 459-461; Şimşek 2007a, ...

KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI 1.CILT - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/21_kazi_1.pdf

Pınar Levinler, Nilüfer Ünal (YT. ... Dola-. Doç.Dr. Turan EFE, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. 34459 ...

KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI 2.CILT - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/21_kazi_2.pdf

Traianeum eski şantiyesinde büyük ve sağlamca monte edilmiş jeneratör bura- ... ka buluntu da bu yorumu desteklemektedir: Mermer plakaların arasında bu sezon ... keramik buluntularla Erken Bronz Devri lI'ye (M.O. 2800-2500) tarihlenen ... Explaratian d'utı Sito Ramain au d'une Citeme aux Abards de L'eco!e du Vii/age.

KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI I.CILT - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/20_kazi_1.pdf

(2) Kaletepe 1997 kazısının parasal kaynağını İstanbul Üniversitesi, Araştırma Fonu ... Figure 1: Map of Antakya area showing locations of sites mentioned in the text ... Oguz Bostancı,Tayf,1.!,n Caymaz, Ayşe Dılsız, Evren Koçan, Mına Şentek, ...

07. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/07_kazi.pdf

Çayi Tarlası 1984 Kazı Kampanyası . önder BİLGİ ikiztepe ... daha açık yeşil, ince kumun bulunduğu kısımlarda ise daha koyu bir ye- şil tonu hakimdir. ... sertleştirilmiş olup, yer yer yeni düzenlemelerle çehre değiştirmiştir. Her beş katta ... türülen yapı kalıntısının son kullanımı büyük bir olasılıkla her ikisi de depremle yıkılmış ...

05. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/05_kazi.pdf

görevi veren Kültür Müsteşarı Sayın Kemal Gökçe ve Eski Eserler ve. Müzeler Genel ... olaylar yaşamış; kısacası bir sanat üretimine izin verecek barış ve zen- ginlik süreleri ... Sur Dedebağ mevkiinde karışık bir durum almasına rağmen, tekrar ...

KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI i - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/11_kazi_1.pdf

kanik olarak kepçe ile atılacak ve esas fosilli üıiitenin günışığına çıkarılması ... Dr. Mehmet Özdoğan'dan edinilen bilgiye göre, 1~86 yılı çalışmaları sırasında ... sol ve beşi de sağ kulak yanında olmak üzere, ağırlıkları 0.76 ila 0.44 gr. ... Ökse; Arkeolog Rüya Gökçe, Arkeolog Güzeu Kaya, Arkeolog Bora Uysal, Arkeolog Dcr-.

06. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/06_kazi.pdf

ten itibaren başlatılan ön hazırlıklardansonra 10 Ağustos -12 Eylül 1983 tarihlerinde ... Ana tanrıça ve boğa bültü erken Neolitik Çağda Çatal Hö- yük'tede çok ... pılmış hançer, bıçak, ok ve mızrak uçları çok ince bir işçilik eseridirler. (Resim: 13) ... the E. B. U phase have innovations in their pottery, such as the intro- duction of ...

03. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/03_kazi.pdf

Ufuk EsiN. 1980 Yıl. Değirmentepe (MALATYA) Kazısı Sonuçları. 39 - 41. Jale iNAN ... çüde sağlamlaştınlmıştır, duvar resimleri de aynı şekilde korunmakta- dır.

KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/20_kazi_2.pdf

birnize çok daha rahat bir ortamda yaşama ve çalışma olanağını sağlayan katkı ... en önemli buluntu, maalesef yüzü tamamen kırılmış bir kadın başıdır (Resim: 10). ... tary Kulübü ve Ankara Universitesi'ne 1997 Gülpınar Kazılarına yaptıkları ... re Ozkıran, Mehmet Uğur, Orhan Yaşar, Burcu Tin, Evrim Ertürker, Pınar Ozler, ...

04. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/04_kazi.pdf

temelin kalınlığı alttaki tabakanın durumuna göre 10 -35 cm. ara- sında değişmektedir. ... 16 J açmasında bir küp-mezarla aynı tabakada bulunan bir taş sanduka ...

02. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/02_kazi.pdf

kadar_ sökülerek yeniden örüldü. 6: 7 Nc.fu ... bırakılan yenı 'dııvar örüldü,. '5 No. ... dieser Zeit bere'i-ts zerstörte 'Halle wurd~~ an"der Helblqen StraBe.

xvıı. kazı sonuçları toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/17_kazi_1.pdf

2 Haz 1995 ... Kahverengi mat boya ile yapılmış geometrik bezekler (genellikle zig zaglar) içeren sarı ... çıkartılan eserler arasında iki şişe, bir kadeh (Resim: 7), kase ve iki min- yatiir vazo yer ... A.Ş. ve Tamek Pazarlama ve Tic. A.ş. ile Ipek ...

xvııı. kazı sonuçları toplantısı ı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/18_kazi_1.pdf

M.O. 15-12. yüzyılda kentin bu kesiminde büyük odaları ve avluları olan sivil mimari ... coğrafya açısından önemlerine ve bir kara ya da liman kenti olmalarına bağlanmaktadır. ... piçlerin yayılış istikameti incelenmiştir. Bina çatısında yer alan ...

xvııı. kazı sonuçları toplantısı ıı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/18_kazi_2.pdf

Jale İNAN. Perge Tiyatrosu Yayın Çalışmalarının Ön Raporu. 65. Daria De Bernardi ... lışmalarımızı öncelikle bize, Sinop'un ekonomik hayatı ile ilgili değerli.

XVI. KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI II - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/16_kazi_2.pdf

Bu blok da lesbos kyma- ... Aynı zamanda Bilkent Universilesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğ ... Arkeoloji ve Sanal Tarihi Bölümü, Bilkent Üniversitesi.

KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI II - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/19_kazi_2.pdf

(brn:r.i3ch, 1inıni3chlflı.w1al) ... 1996 yılında Mercedes-Benz Türk AŞ.ne şikayet ve dileğimizi ak- ... basit birer yatak (hayvanların su içme kabı) gibi düşündük.

iX. KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI ii - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/09_kazi_2.pdf

parçalar (Resim: 14-6), savaş arabası üzerinde iki savaşçınıntasvir edil- diği örnek (Resim: 14-2) ... il bonne fin les analyses deja entreprises mais aussi pour organiser sur des bases ... çelik iskelet kullanılmasını geçersiz kılmaktadır. Tapınağın ... N 25/86 kazı envanter numaralı stel üzerinde üç akroter dikkati çek- mektedir'.

KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 33. 2. CİLT - Kültür Varlıkları ve ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4652,33kazi2.pdf?0

2007-2009 yıllarında Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Prof. Dr. ... Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi ... sarayı kuşatan ihata duvarı, alt yapı- atık ve temiz su tesisatı-, künk ve rıhtım.

22. KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI 2.CILT - Kültür Varlıkları ve ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/22_kazi_2.pdf

ma izi görülmemesi, hem de mekan içinde bir ocağa rastlanmaması göz ... Çağı öncesine verilebilecek sıradışı örnekler arasında özellikle el işi bir kulp parçasının ... reposent sur des fondations qui se rajeunissent vers l'interieur de I'agora.

araştırma sonuçları toplantısı 1. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4648,29arastirma1.pdf?0

13 Bunlardan haç motifli sütun başlığı Nurettin Arslan tarafından da vurgulanmıştır. Bkz.; N. ... dallarının üst kısmında oluşan boşluğa kanatları yarı açık kartal figürü1 ve ... Tunç Çağı, M.Ö. II. bin yıl malzemeleri tespit edilmiştir (Resim:9). ... Öztürk'e, Şavşat'tan öğretmen Hamza Yılmaz'a, Ensar Çifçi'ye, Sarıbudak Köyü'nden.

araştırma sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4649,29arastirma2.pdf

4. Harita 1: Apollonia ad Rhyndacum kenti 2010 yılı çalışma alanları ... Kasabası'nda Çiğ Düşmez Asarı, İdrisler Sarnıcı ve Asarı, Bel Sarnıç, Damla. Asarı ve Koca Sarnıç'ta ... fabrikası satın alınıp yıkılarak sahildeki rıhtım yapılmıştır. Zaman ... this long course of time the site might have maintained its role as a stronghold.

araştırma sonuçları toplantısı 3. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4650,29arastirma3.pdf?0

Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi (Kayap) ... Mustafa Mert'e, Nihat çınar'a, Abdurrahman Sırcan'a, Basri Bahtlı'ya, ... Dr. Rıfat Akbulut, Fotoğraf.