cümesinde Esmâü'l-Hüsnâ - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

Suat Ünlü, “İlk Türkçe Kur'ân Tercümelerine Göre Esmâ-i Hüsnâ” adlı makalesinde bu çalışmaları ... Mustafa İslamoğlu, “Tirmizi ve. İbn Mace listelerinin ...

cümesinde Esmâü'l-Hüsnâ - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...- İlgili Belgeler

cümesinde Esmâü'l-Hüsnâ - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/711/652

Suat Ünlü, “İlk Türkçe Kur'ân Tercümelerine Göre Esmâ-i Hüsnâ” adlı makalesinde bu çalışmaları ... Mustafa İslamoğlu, “Tirmizi ve. İbn Mace listelerinin ...

el-ESMÂÜ'L-HÜSNÂ ( ESMÂ-İ HÜSNÂ ) - Konevi-Der

http://www.konevider.org/docs/esma-i-husna.pdf

Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili rivayetlerde geçen "99" rakamı Allah'ın isimlerinin sayısını ... Rahîm; Allah yolunda hicret edenlere yeryüzünde birçok rızık yolları ve ...

fahreddin rûmî'nin esmâü'l-hüsnâ şerhi

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi68_pdf/1dil_edebiyat/kuzubas_muhammet.pdf

Allâh, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el ... Muzil, es-Semí', el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, ... hāşıl-i ma'nā ey rütbe-i ulūhiyyetde bir Eḥad kendüye müsāvî ve bir ferd ... getürmek murād eyledikde yā Hāyy yā Kayyūm isimleriyle münācāt ...

a isim koymak 99 esmâü'l- hüsnâ - İSMEK

https://ismek.ist/files/ismekOrg/File/ekitap/aska-isim-koymak.pdf

Yine bir çiçek belirdi Ya-Fettâh diye açıldı sanatçının elinden… Zamanın Bakî olduğu bir aşk ... 52. 53. EL-BAİS. SERKAN ÇELİK. EL-MECİD. YASEMİN GÖKÇE ...

İbn Arabî'ye Göre El-Esmâü'l-Hüsnâ'nın Sonsuzluğu Meselesinin ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi24_pdf/bardakci_sefa.pdf

Anahtar Kelimeler: İbni Arabi, Kelam, el-Esmaül'-hüsna, Allah'ın sıfatları, Zat ... yaratıcının ismine delaleti anlaşılmaktadır.7 İbn Arabî'nin 'tecelli' kelimesine ...

subhî mehmed from bursa and opınıon esmâü'l-husnâ in verse

http://sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi31_pdf/1dil_edebiyat/koyuncu_fatih.pdf

oluşan esmâü'l-hüsnâ(Arapça) veya esmâ-i hüsnâ “en güzel ... sırasına göre şu şekilde geçmektedir. 1. ... Bunlarda o ismin okunması gereken sayıya ya da.

selçuk üniversitesi türkiyat araştırmaları enstitüsü türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/551/540

http://tdk.org.tr/sozluk.html. 8. Kaynaklar: Makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde ...

Anadolu'da Selçuk Sanatı - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/422/412

ANAHTAR KELİMELER. Konya'da Selçuk Sanatı, Cami, Medrese, Türbe ... Anadolu'yu süsleyen ve mimari tarihimizin muazzam kâbesi olan nice be- dii (güzel) ...

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ...

https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/turkiyat_arastirmalari/Makale%20Yaz%C4%B1mKurallar%C4%B1%20ve%20Yay%C4%B1m%20%C4%B0lkeleri%281%29.pdf

Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri, İngilizce genişletilmiş özet. (Summary), kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş”, “Sonuç” gibi başlıklar.

Gül ü Bül- bül Mesnevisi - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/352/342

Gülde dâimâ âşinâ bir koku alıyorum”. MEVLÂNÂ. Yaratılışın ... miştir. Bu anlamda Irmak, hem Gül'e hem de Bülbül'e ilahi özün kapılarını ara- layan bir güçler ...

Anadolu Sahasında Yazılan - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/587/574

isyan ve taarruzun bastırılmasında hem yavaş hem de isteksiz davranıyorlardı. ... s.344-345; Özgüdenli, a.g.e., s.71-72) ve Sülemiş (Sülemiş isyanı hakkında bkz ...

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/468/458

Peyami Safa bu romanda, ruhçu ve maddeci görüşün okur açısından tanım- lama, sorgulama ve çözümleme noktalarını, iki ayrı düzlemde sergilemektedir: Birinci ...

Ali MEYDAN - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/828/717

5 Eki 2015 ... Geçici yerleşme şekilleri arasında yer alan bağ evleri, adını yetiştirilen ürünün tarımsal faaliyet şeklinden almıştır. Bağ evleri, çok çeşitli parsel ...

selçuk üniversitesi türkiyat araştırmaları enstitüsü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/4211

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ. TÜRKİYAT ... e-posta: [email protected]; [email protected] TEKNİK ... disket veya CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla verilmelidir. ... Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersi.

Ruh Adam - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/576/564

Hüseyin Nihal Atsız, Ruh Adam, type, character ... “kişiliğin bireye özellik veren ve ahlaksal davranışları ile ilgili görülen ... pek fazla söz edilmeyip, daha çok dıştan görünüşüyle ele alınan, nesnel şekilde ... Din ve dinî konulara karşı ilgisizdir.

Müzeyyel Gazellerde Fahriye - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/558/547

Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu'nda “Müzeyyel Gazellerin Fahriye İşlevinde Kul- lanımı” adıyla ... Bunlardan örneğin Nâilî Divânı'ndaki 63. gazel “Müzeyyel.

Untitled - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/1177/881

Dr. Asuman BELEN ÖZCAN Ankara Üniversitesi. Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ Atatürk Üniversitesi. Prof. Dr. Besim ÖZCAN Atatürk Üniversitesi. Prof. Dr. Doğan ...

Sadullah Efendi'nin lm - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/419/409

Gülçin Koç*. ÖZET. Müneccimliği ve şairliğiyle meşhur olan Müderriszâde Sadullah El-Ankaravî (ö.1855),. Ankara ve çevresinde müftü, naib, nakib ve nüfus ...

kabusname çevirisi örneği the pr - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/1102/847

Kâbusname, birleşik fiil, dil içi aktarım, Nazmizâde Murtaza, Mercümek Ahmed. •. *. Bu makale 22-26 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da Türk Dil Kurumu tarafından ...

Kadın - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/559/548

Kelime Eski Türkçeden bu yana tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinde kullanılmıştır (Li 1999: 290-293). bikäm “kadın için kocasının ablası, görümce” (BTH, I, 141).

Türkiye Selçuklularında Iktâ - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/433/423

ne inşa edilen Türkiye Selçuklu Devleti de ıktâ' sistemini uygulamıştır. ... fiiliyatta daha önceki İslâm devletlerinde görülen klasik ıktâ' modelinden farklı.

Gülhanî - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/336/326

yatı, eserleri ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi bulmak mümkün olmaktadır. Ancak ... Bu nüshada yer alan Muhammed Kasım ile ilgili hikâye, di- ... “Kör tuttuğunu bırakmaz, sağır duyduğunu unutmaz.” ... “Kazığı kırık kuzu ve buzağı, boynundan destek alıp ayağa kalkar.” ... Müşük ilma daki uyru nı alalmay puf sası digen. (40/1).

selçuk üniversitesi türkiyat araştırmaları enstitüsü yayınları

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/JENER%C4%B0K%284%29.pdf

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINLARI: 9. INSTITUTE OF ... düzeydeki “Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi/Journal of Studies in.

Tatar - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/512/502

Akıncıların fedaileri olan serdengeçtiler kale kuşat- masında da görev alırlarken, dalkılıçlar doğrudan düşman arasına dalarlar. Bunların tamamına yakını şehit ...

Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/497/487

Basın tarihimizdeki ilk basın meslek kuruluşu girişimi olan Cemiyeti Matbuat-ı Osmaniye' ... Abdullah Zühtü'nün girişimiyle güç kazanmış ve hayata geçme olanağı bul- ... Kemalist Anadolu Basını, Orhan Koloğlu (Hz.), Ankara: Çağdaş Gaze-.

Nişancı Mehmed Paşa'nın - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/405/395

Ramazan-zâde Nişancı Mehmed Paşa, genç yaşta Divân-ı Hümâyûn Kalemine inti- sap etmiş ... Taşköprülü-zade (1989); Şakayık-ı Numaniye ve Zeylleri (Haz.

“ päk Yoli Äfsånäläri”nin Tasnifi - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/428/418

Bu makalede, efsane kavramı üzerinde durulmuş, uluslararası ve ulusal efsane tasniflerinden hareketle ... inek de peşlerine takılıp gelmiş. ... Baskı, İstanbul:.

PDF İndir - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/60/56

Şiirleri böyle olanların sözleri halkı küfürden din yoluna çeker. Hatta ondan da öte, herkesi ... Mini hikmetlerim bir pîr-i kamil. Kayu bende bolsa Hudâğa mâyil.

Ferdi ve Şürekâsı - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/343/333

Özet. Bu makalede farklı sınıfa mensup iki insanın çevre baskısıyla evlendirilmeleri ve bu evliliğin ... Üçüncü bölüme kadar iş yeri ve iş yerinin mahiyeti ele alınır.

Kırgız Toplumunda Sufizm Geleneği - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/653/640

Orta Asya halklarından biri olan Kırgız toplumu arasında İslâmîyet'in Sufizm yoluyla yayıl- ... Kırgızların sosyal hayatına ters düşen tarafı da at eti yememeleridir.

Spiker Olmak O Kadar Kolay mı? - Selçuk Üniversitesi Türkiyat ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/414/404

news announcer is that announcer should not be punished or sent to jail because of ... Türkiye'de diksiyon dersleri ilk defa 1937 yılında Musiki Muallim Mekte-.

Metin IŞIK - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/890/748

Kazakistan'da, Alma-Ata şehrinin 50 km doğusunda bulunan Esik. Kurganında yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntular, özellikle de Altın. Elbiseli Adam, Orta ...

ZİYA PAŞA'NIN - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/173/168

Namık Kemâl,. Tahrîb-i Harâbât ve Takib'i bütünüyle tenkit için kaleme alır. İrfan. Paşa'ya mektup ve Mes-Prison Muâhezenâmesi'nin de girdiği bu daire,. Ebüzziya ...

Ali Rıza GÖNÜLLÜ - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/757/707

oldukları küçük ve büyük baş hayvanlar için her yıl belli miktar nakdî vergi ... vergilerden sayılan ağnam resmine bazı sancak kanunnamelerinde âdet-i zekât da.

Ferhunde Kalfa - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/1001/820

Halit Ziya Uşaklıgil'in “Ferhunde Kalfa” ile Sadık Hidayet'in “Abci ... Rab‟e grubunun merkezinde yer alan Hidayet‟in Kör Baykuş romanı, Ġran ... http://jba.shirazu.ac.ir/article_312_5a3927207b206277fcc08dbb53cd026e.pdf (11.10.2016).

Yavuz Bülent Bâkiler - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/571/559

cenazede bulunan cemaatten “Türkistan ve Azerbaycan toprağında yatan soy- daş”ları ... Yâni ben, Türkiye toprağıyla be- ... Taşına-toprağına kurban olduğum.