“Yeni ve Batılı Türk Sanatının” Peşinde Bir Dergi ... - Türk Dil Kurumu

Temmuz 1957 tarihli son sayısı (66) “Dost Dergisi Üzerine” başlıklı bir ya- zıyla açılan ... “Türk sanatında yeninin, güzelin, değerlinin dostu” diye sunulan dergide;.

“Yeni ve Batılı Türk Sanatının” Peşinde Bir Dergi ... - Türk Dil Kurumu- İlgili Belgeler

“Yeni ve Batılı Türk Sanatının” Peşinde Bir Dergi ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/07/8_Mehmet%20Can%20Do%C4%9Fan%20_%20Yeni%20ve%20Bat%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Sanat%C4%B1n%C4%B1n.pdf

Temmuz 1957 tarihli son sayısı (66) “Dost Dergisi Üzerine” başlıklı bir ya- zıyla açılan ... “Türk sanatında yeninin, güzelin, değerlinin dostu” diye sunulan dergide;.

“Yeni ve Batılı Türk Sanatının” Peşinde Bir Dergi: Dost

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/07/8_Mehmet%20Can%20Do%C4%9Fan%20_%20Yeni%20ve%20Bat%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Sanat%C4%B1n%C4%B1n.pdf

Temmuz 1957 tarihli son sayısı (66) “Dost Dergisi Üzerine” başlıklı bir ya- zıyla açılan dergi, tür ... mesafesinden ve siyasal, kültürel geliş- melerden kaynaklanır.

Saf Şiirin Peşinde Üç Poetika: Ahmet Haşim ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/09/17_Mehmet-Akif-%C3%87ET%C4%B0N-_-Saf-%C5%9Eiirin-Pe%C5%9Finde-%C3%9C%C3%A7-Poetika.pdf

bu söyledikleri, Haşim'in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”da yaptığı şiir ve nesir mukayesesine çok yakındır. Hatırlamak gerekirse Haşim, şairin lisanı- nın nesir ...

Yeni Türk Harflerinin Yazımıza Getirdiği Kolaylıklar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/12/20121114.pdf

Türk Dili. Her yıl kasım ayı geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybından duyulan derin acıyı ... Yazıyı sınırlandırmak amacıyla bu harflerin nerelerde, kimler ...

Türk Hümanizmi İçin Kaynak Arayan ve “Yeni”nin Peşinde Olan Bir ...

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/03/3-Mehmet%20Can%20DO%C4%9EAN%20%20_%20T%C3%BCrk%20H%C3%BCmanizmi%20.pdf

Türk Hümanizmi İçin Kaynak Arayan ve “Yeni”nin Peşinde Olan Bir Dergi: Hamle satışında olağanüstülük bulunmadığını ... nizması demek o milletin bu 'bütün'.

Türk Cini ve seramik sanatının, Türk sanatları arasında önemli bir ...

http://iibf.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1057-published.pdf

Anadolu Türk çini ve seramik sanatının Xi. yüzyıldan günümüze ... Oktay ASLANAPA, "Türk Kültürünün Değerlendirilmemiş Kaynakları", Türk. Kültürü. C. ı, S .1, ... Bu duraklama, daha önceki gelişmeleri ve fa1al:iyeti süren Iren ç'ini ve seramik ...

TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİNDEN İKİ YENİ FARSÇA ...

http://www.rumelide.com/file/download/1381500829/2015-2-02--yayla--y--turk-dil-kurumu-kutuphanesinden-iki-yeni-farsca-turkce-sozluk---two-new-persian-turkish-dictionairies-at-turkish-language-association-library.pdf

hacimlerde ve farklı usullerle yazılmış pek çok Farsça-Türkçe sözlük yer almaktadır. ... edebiyât-ı Fârsiyyenin ikmal ve tevsî'ine büyük büyük hizmetler eyledikleri ...

TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİNDEN İKİ YENİ ... - RumeliDE

http://www.rumelide.com/file/download/1381500829/2015-2-02--yayla--y--turk-dil-kurumu-kutuphanesinden-iki-yeni-farsca-turkce-sozluk---two-new-persian-turkish-dictionairies-at-turkish-language-association-library.pdf

çalışmada 20. yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilen ve Türk Dil Kurumu ... Bu sebeple müellif yeni bir sözlük yazma ihtiyacını hissetmiştir. ... “eknun bi-ya şad amedi hendan u abad amedi (Şimdi gel; şad ve handân geldin, hoş geldin)”. 25.

Marzubân-nâme Tercümesi'nin Yeni Bir Yayını ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/04/Zeynep%20KORKMAZ_%20Marzub%C3%A2n-n%C3%A2me%20Terc%C3%BCmesinin%20Yeni%20Bir%20Yay%C4%B1n%C4%B1%20%C3%9Czerine.pdf

zırlanan yeni bir yayını da TDK'ce ba- sımevine intikal ettirildiği ... TDK'den yapılan bir telefonla bana. Marzubân-nâme ... (s. 50-51 başı) işaret etmiştik. Demek ki Duran'ın çalışması bu baskının esas ... Hüseyinov, Rafael (2015), Söz Mabedi/.

Azerbaycan Edebiyatında Postmodernist-Yeni ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/03.-Sedat-ADIG%C3%9CZEL-El%C3%A7in-Efendiyev-Kafa.pdf

Efendiyev, Ekrem Eylisli, İsi Melikzade, Ferman Kerimzade, Mevlüt Sü- leymanlı ve ... Necef Ağayeviç, Eflatun, Hıdır, Arzu… suretlerinin kötü karakteri bütün.

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SES UYUMU ve ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1998_06_21_Coskun.pdf

hece ve kelimeleri oluşturan ünlü ve ünsüzlerin birbirlerini kurallı bir şekilde et- ... Ünlii-ünsüz uyumuna uymayan kelimelere örnekler: kalla, kaska, ko/aş, ko-.

Türkçe Sözlükİçin Yeni Katkılar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/09/12_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_-T%C3%BCrk%C3%A7e-S%C3%B6zl%C3%BCk-%C4%B0%C3%A7in-Yeni-Katk%C4%B1lar.pdf

Bu bakımdan Türkçe Sözlük (TDK, 2011) için yaptığım taramalarda, daha ... sepetli motosiklet: Örnek cümlesi eksik kalmış: “Biz Raci'nin sepetli motosikletiyle ...

Tanpınar'ın Yeni Ders Notları - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/05/20160514Abdullah%20Ucman_Tanp%C4%B1nar%C4%B1n%20Yeni%20Ders%20Notlar%C4%B1.pdf

14 May 2016 ... kitap var: Bunların ilki, benim hazırladığım ve ilk önce 2002 yılında Yapı. Kredi Yayınları ... Tanpınar'dan Notlar: Yeni Türk Edebiyatı Tezli Sertifika Ders Notları. 1952 yılında İstanbul ... rumda hocam Prof. Dr. Birol Emil: ...

TÜRK KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMININ YENİ BİR KURUMU ...

http://ekurgu.anadolu.edu.tr/assets/upload/pdf/20160513122440_ekurgu.pdf

3- Özellikle sinemanın, her şeyden önce bir sanat olduğu dü- şünülürse, bir Sinema ... yanın her uygar ülkesinde (DUBLAJ VERGİSİ) adında bir vergi ... Biz Lady L...'i hazırlarken, Leslie Blanche onlara yar- ... Öyleyse yalnızca mil- letlerarası ...

“Dîvân-ı Hikmet”in Yeni Bir Nüshası - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/11-ErcanPetek-SerdatDa%C4%9F%C4%B1stan-K%C3%B6k%C5%9Fetav-N%C3%BCshas%C4%B1.pdf

“Divan-ı Hikmet” çalışması esas alınarak yeni nüshanın ilk 10 sayfasının transkrip- ... Anahtar kelimeler: Ahmet Yesevî, “Dîvân-ı Hikmet”, Kökşetav nüshası.

Özbek Türkçesinde Yeni Kelime Türetmede ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/2002_14_13_Tolkun.pdf

cede Özbek Türkçesi'nin kelime hazinesinde Fars-Tacik' kelimeleri, gramerinde de Fars-Tacik gramer ... åşpäz ( < åş päz) “aşçı, pilav pişiren”. Burada görülen ...

Yeni Uygur Türkçesinde Ses Uyumu ve Ses Olayları - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1998_06_21_Coskun.pdf

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SES UYUMU ve SES OLAYLARI*. Y ARD. Doç. DR. VOLKAN COŞKUN. Hece ve kelimelerdeki sesler arasında birtakım uyumlar ...

Hatâyî Dîvânı'nın Yeni Neşrine Dair - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/01/29__Mustafa-%C4%B0SEN.pdf

Şah İsmail, (Hazırlayan: Muhsin Macit),. Hatâyî Dîvânı, Türkiye Yazma Eserler. Kurumu Yayınları, 2017. Mustafa İSEN. Hatâyî Dîvânı'nın Yeni. Neşrine Dair ...

Türkçe Sözlük İçin Yeni Katkılar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/09/12_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_-T%C3%BCrk%C3%A7e-S%C3%B6zl%C3%BCk-%C4%B0%C3%A7in-Yeni-Katk%C4%B1lar.pdf

Bu bakımdan Türkçe Sözlük (TDK, 2011) için yaptığım taramalarda ... mek' olmalıdır: “Bu dul hatun da bu iki bileziğe güvenerek ele güne muhtaç olmayacak.

Birikimi Özümseyen ve Yeni Bir Kuşağı Temsil ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/01/9_Mehmet-Can-DO%C4%9EAN-_-Birikimi-%C3%96z%C3%BCmseyen-ve-Yeni-Bir-Ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1-Temsil-Eden-Bir-Sanat-Dergisi.pdf

Derginin gösterişli boyutu ve bu boyuta göre düzenlenen sayfa tasarımı da aynı hassasiyetten kaynaklanmış olmalıdır. Ar'ın hemen hemen bütün sayılarının ...

Yeni Medeniyet Kurgusunda Türkçenin Yeri ve ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/06/20-Mahmut-HASG%C3%9CL-_-Yeni-Medeniyet-Kurgusunda-T%C3%BCrk%C3%A7enin-Yeri-ve-Yeterlili%C4%9Fi.pdf

7 Faruk Nafiz Çamlıbel, “Şair”, Han Duvarları, Atlas Kitabevi, İstanbul 1996, s. 72. ... rebilecek bir bakış açısı ve sistemin vücut bulması adına millî, dinî, felsefi.

XVI. YÜZYILDA BATILI SEYYAHLARA GÖRE ... - Tarihin Peşinde

http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/sayi17/M17_10.pdf

A travel book is an important source type in the field of history. It is quite ... sefaretname, gezi notu, gezi raporu, seyahat günlüğü, seyahat anıları vb. başlıklar ...

TÜRK BOYLARI ARASINDA Coğrafya Kurumu ve ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1998_05_04_Katanov.pdf

Ben Çin'deki Tatarlar derken, Çince Gan-Su-Sin-Szan denilen ve Tiyan - Şan dağlarının bir bölüm kuzeyini ve tüm güneyeteklerini kapsayan, büyük setin ba-.

YAZILI TÜRK MİZAHININ GELİŞİM SÜRECİNDE BATILI ANLAMDA ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/6/3/arastirmax-yazili-turk-mizahinin-gelisim-surecinde-batili-anlamda-ilk-mizah-dergisi-cem.pdf

da önem veren Cemil Cem 1910'da Ġstanbul'a döner ve aynı yıl kendi adını verdiği ünlü mizah dergisi. Cem‟i çıkarmaya baĢlar. Özellikle portre karikatürleri ...

TÜRK VE ÇİN RESİM SANATININ ETKİLEŞİMİ* Abdurrahman ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/8/8/arastirmax-turk-cin-resim-sanatinin-etkilesimi.pdf

3 Nejat Diyarbekirli, Başlangıçtan Bugüne Türk Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Sanat Disisi: 45, Ankara,. 1993, s. 48. 4 http://tebyan.net/newindex.aspx ...

türk minyatür sanatının gelişmesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/693723

koyu mavi ve kırmızı olmak üzere, hep parlak canlı renkler kullanıl mıştır. ... yetiştirilmek üzere İstanbul'a götü rülecek. 27. ... ler, maymunlar savaşı, sihirbazlar,.

modern türk heykel sanatının doğuşu

http://oaji.net/articles/2014/501-1405335980.pdf

Hüseyin Gezer, Turgut Pura, Şadi Çalık oluşturmaktadır. Cumhuriyet sonrası, ilk çağdaş ... anlamda tek bir eser ortaya koymadığı görülür. Çalık bu akımın, daha ...

kazak türk halk şairi kenen azerbayev ve şiiri - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/35%20duruko%C4%9Flu.pdf

yılında yine doğduğu ilçede adına bir müze açılan Azerbayev, dombıra eşliğinde söy- lediği şiir, şarkı ve türküleri ile hem Türk kültürü ve edebiyatçıları arasında ...

Türk Dili ve Edebiyatına Dair Görüşleriyle Celal ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/08/15_%C4%B0smet-EMRE-_-T%C3%BCrk-Dili-ve-Edebiyat%C4%B1na-Dair-G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleriyle-2-1.pdf

demektir. Kelimelerle çok oynanıyor. Vakıa bu sayede lisana tasarruf ediliyor. ... lışan ve toplumla münasebeti bulunmayan vehmi bir çalışma sahası olarak.

İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr Koşay'ın Biyografisi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/07/20140736.pdf

Türk Dili. İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr. Koşay'ın Biyografisi. Türk Dil Kurumunun ilk üyelerin- den, ilk Lengüistik-Filoloji Kolu Başkanı ve Türk Tarih Kurumu kurucu ...

Türk Macar İlişkilerinde Türklük Bilimi (Türkoloji ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/03/152-156.pdf

Macarcanın Türkçe gibi eklemeli (bağlamalı diller, iltisaklı diller, agglutinative ... Eren, Türklük Bilimi Sözlüğü: I Yabancı Türkologlar, Ankara, TDK Yay., 1998, s.

Türk Şiirinde İki Eylemsiz Dünya Örneği: Tevfik ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/20141017.pdf

17 Eki 2014 ... ... bir medeniyet ve ahlak havarisi olarak önemser (Ünlü 2011:29). ... ile şekillendirdiği bir yaklaşımla hem estetik hem de düşünsel/fikri ifşalar.

manas destanı'nda “bark” kelimesi ve eski türk ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/14.NurdinUseev-Manas%20Destan%C4%B1ndayazar%C4%B1ndangelenson.pdf

14 Ara 2016 ... Ayza menen kulatıp,. Boz ala celek, kızıl tuu. Kan Bakayga karmatıp, ... Aydatıp, anı tartıp sürötkö. Uzak duran düşmanı. Mızrak ile devirip,.

Atatürk Konulu Yazılarıyla Türk Dili Dergisi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/2_Hamza-Z%C3%BClfikar-_-ATAT%C3%9CRK-KONULU-YAZILARIYLA-T%C3%9CRK-D%C4%B0L%C4%B0-DERG%C4%B0S%C4%B0-_5.pdf

Türk Dil Kurumu ile Tarih Kurumunun kurulduğu yıllarda yayımlanması düşünülen bir dergi gündeme geldiğinde bu dergiye verilecek bir ad dü- şünülmüş, Atatürk' ...

III. Milletler Arası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1997_03_22_Sakaoglu.pdf

Kadınlar (Female Wedding Singers) in Southwestern Turkey/Güneybatı. Türkiye'de Delbekçi Kadınların (Düğünlerdeki Kadın Oyuncular) Def Çalma. Teknikleri" ...