Irak Cephesi - Atatürk Araştırma Merkezi

Bu savunulacak sınır- ların uzunluğu, savaşılacak cephelerin çokluğu demekti. ... ve Asya'da Avrupa medeniyetinin hangi izlerini görebiliyoruz? Bu işgal ... Fransa'ya ve İngiltere'ye karşı verdiği mücadelenin hiçbir cephesinde mağlup ol- madı.

Irak Cephesi - Atatürk Araştırma Merkezi- İlgili Belgeler

Irak Cephesi - Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/KUT%C3%9CL-AMARE-ZAFER%C4%B0-I.-D%C3%9CNYA-SAVA%C5%9EINDA-IRAK-CEPHES%C4%B01.pdf

Bu savunulacak sınır- ların uzunluğu, savaşılacak cephelerin çokluğu demekti. ... ve Asya'da Avrupa medeniyetinin hangi izlerini görebiliyoruz? Bu işgal ... Fransa'ya ve İngiltere'ye karşı verdiği mücadelenin hiçbir cephesinde mağlup ol- madı.

Fahir ARMAOĞLU – Hilâfet'in Dış Cephesi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Fahir-ARMAO%C4%9ELU-Hil%C3%A2fetin-D%C4%B1%C5%9F-Cephesi.pdf

aşağıda değineceğimiz gibi, 1923 Aralık ayında Ağa Han ile Emir Ali'nin. Başbakan İsmet ... essese olur; daha doğrusu hilâfeti dış politikada etkin bir araç olarak kul- lanabilirsiniz. Siz ... Tabiî, gerek İslâm dünyasında, gerek Arap dünyasında Halife olmak isteyenlerin ... Çünkü, İngiltere, Hüseyin'de, böyle bütün Arapları.

ı. dünya savaşı'nda kafkas (doğu) cephesi - Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/I.-D%C3%9CNYA-SAVA%C5%9EINDA-KAFKAS-DO%C4%9EU-CEPHES%C4%B0-ULUSLARARASI-SEMPOZYUMU1.pdf

27 Eyl 2014 ... Yüzyılın Başlarında Rusya'nın Güney Kafkasya'ya Askeri Saldırısı. (Rusya Devlet Askeri Tarih ... Sarıkamış sonrası Rus ordusunun, Anadolu'nun kilidi olan Erzurum'u işgal ... Bu talepte; ta eskilerden Gürcistan, Kahetiya ve Tiflis, ... mıyla antlaşmanın şıklarının sayısı 16'ya çıkarıldı ve 19 Kasım'da İmparator.

17. Yılında Irak Türkmen Cephesi ve Irak Siyasetinde Türkmenler

https://orsam.org.tr/d_hbanaliz/5bilgay.pdf

ven neticesinde benimsememiş ve kültürel yapı- larını korumayı tercih etmiştir. Siyasi anlamda bir faaliyet içerisine girmeyen Türkmenler, dö- nem dönem ...

Musul Sorunu ve Türkiye-İngiltere-Irak İlişkileri - Atatürk Araştırma ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Bil%C3%A2l-N.-%C5%9E%C4%B0M%C5%9E%C4%B0R-Musul-Sorunu-ve-T%C3%BCrkiye-%C4%B0ngiltere-Irak-%C4%B0li%C5%9Fkileri.pdf

"Türkiye ile Irak arasındaki sınır, işbu Antlaşmanın yürürlüğe girişinden ... -L!!.!.1. Antlaşma. 5 Haziran 1926 günü, Ankara'da, “Türkiye ile İngiltere ve Irak ... 1926 antlaşmasının geçerlilik süresi 10 yıl olarak öngörülmüştü. Bu süre 1936 yılında ...

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Journal of Atatürk Research Center

https://bib.irb.hr/datoteka/650718.Vlai_-_Hrvatistan_kaynaklarna_gre_MKA_ve_Kurtulu_Sava.pdf

Prof. Dr. Selami KILIÇ. Atatürk Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi - ERZURUM. Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi - ERZİNCAN.

Cengiz DÖNMEZ – Atatürk ve Harf İnkılâbı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/02-cengiz-d%C3%B6nmez-1.pdf

yeni Türk alfabesinin oluşturulması sırasında bizzat bir dil uzmanı gi-. ATATÜRK VE ... 1353 Numaralı Kanunun Kabulü ve Harf İnkılâbının. Gerçekleştirilmesi.

Yahya AKYÜZ – Atatürk'ün Türk Eğitim ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Yahya-AKY%C3%9CZ-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-T%C3%BCrk-E%C4%9Fitim-Tarihindeki-Yeri.pdf

Bu çok önemli tarihî olayı,. Mustafa Kemal Atatürk'ü sürekli, daha büyük başarı ve faziletler peşinde koşmaya iten bir destek olarak değerlendirmek gerekir.

vııı. uluslararası atatürk kongresi ıı. cilt - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/VIII.-ULUSLARARASI-ATAT%C3%9CRK-KONGRES%C4%B0-II.-C%C4%B0LT.pdf

Written by Aga Khan and Ameer Ali / Osmanlı Devleti ve Halifeliğin Kal- dırılması: Ağa Han ... Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1990, s. 13. ... WH/EOP/NSC/html/ documents /nssr.pdf. (Erişim ... İhsan ÇOLAK, “Moskova Antlaşmasına Giden Yol, Milli Mücadele. Dönemi ... Fatih Gencer, Amerikan.

atatürk'e denizden yapılan cenaze töreni - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/02-Figen-Atabey1.pdf

aşını İstanbul'dan İzmit'e taşıyarak yerine getirmiştir. ATATÜRK'ün denizden ... içiyordu. Vakit akşamdı. Gözleri enginlere dalmış önce bir zaman düşündü.

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ - Atatürk Araştırma ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/64-65-66.-Say%C4%B1lar.pdf

gulayan bunları da yeterli bulmayıp sıcak savaş açan devletlere emperya- list devletler ... re dayanan bilgilerle ilgili sizlerden zaman çalmaya kalkmayacağım. Mes- ... Bu yalan haberler üzerine Mısır basını ayağa kalkmış ve Mısır Hü- kümeti de ... Rus mültecilerin durumunu tasvir eden Yakup Kadri ise “Rus Hile- si”başlıklı ...

vııı. uluslararası atatürk kongresi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/VIII.-ULUSLARARASI-ATAT%C3%9CRK-KONGRES%C4%B0-I.-C%C4%B0LT.pdf

gül yağı, edviyat, kahve, kehribar, tütün, billur kap, ayna, cam, hırdavat, bakliyât ve ... ırmakları ile Ermenistan'ın Sevan Gölü (Türkçe: Gökçe Gölü) arasında bulu-.

Cemal AVCI – Atatürk, Din ve Lâiklik - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemal-AVCI-Atat%C3%BCrk-Din-ve-L%C3%A2iklik.pdf

Atatürk tarafından ne için benimsendiğini, Atatürk'ün din ve lâiklik konu- ... ATATÜRK DİN VE LÂÍKLİK ... mar ediyor ve yönetimi din düşmanı gösteriyordu.

İsmet GİRİTLİ – Atatürk ve Halkçılık - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%C4%B0smet-G%C4%B0R%C4%B0TL%C4%B0-Atat%C3%BCrk-ve-Halk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k.pdf

ATATÜRK VE HALKÇILIK. LLC. Prof. Dr. İSMET GİRİTLİ. Atatürkçülük iki temele dayanır: Birincisi, Türklerin millet olarak ileri hamleleri başaracağına olan inan, ...

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/T%C3%BCm-Eser1.pdf

hayat hikâyesini, Yeni Türkiye‟nin kronolojik oluĢum çizgileri içinde, objektif olarak ... Askerî rüĢtiyede Mustafa Kemal‟i etkileyen önemli bir olay da annesinin ... Acaba bu olayların Mustafa Kemal‟in biyografi bakımından etkisi ne olmuĢtur?

basında atatürk orman çiftliği - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Mustafa-K%C4%B1l%C4%B1n%C3%A7.pdf

Bira Fabrikası, Pastörize Süt Fabrikası ve Yoğurt İmalathanesi, Demir Eşya ve Pulluk Fabrikası ... Biradaki ticaret artışındaki etkenlerden biri de İstanbul'daki Bomonti bira fabrikasının devre dışı ... Bu olaydan sonra Dahiliye Vekili. Şükrü Kaya ...

atatürk'ün sosyal ve kültürel politikaları - Atatürk Araştırma Merkezi

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/ATAT%C3%9CRK-K%C3%9CLT%C3%9CR-D%C4%B0L-VE-TAR%C4%B0H-Y%C3%9CKSEK-KURUMU.pdf

milletine hedef gösteren Atatürk, bir yandan bu hedefe toplumu yak- laştırmaya çalışırken, bir yandan ... Türkler tarih boyunca son derece sağlam, derin ve yaygın bir kültüre sahip ... Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetimi'nin Kurul- ... te bölümlere de yer verilmiş, patatesin faydaları, Süveyş Kanalı, dağlar ...

Fethî TEVETOĞLU – Atatürk'le Okyar'ın ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Feth%C3%AE-TEVETO%C4%9ELU-Atat%C3%BCrk%E2%80%99le-Okyar%E2%80%99%C4%B1n-%C3%87%C4%B1kard%C4%B1klar%C4%B1-Gazete-Minber.pdf

Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bu yana daima beraber ... ya Gökalp'ın (Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak) adlı eserini konu.

Emel DOĞRAMACI – Atatürk ve Kadın - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Emel-DO%C4%9ERAMACI-Atat%C3%BCrk-ve-Kad%C4%B1n.pdf

Çünkü, dünya tarihi içinde Atatürk kadar farklı alanlarda ... değiştirmek demektir. ... yüzyıldan önceki ve sonraki tarihinde kadının sosyal ve politik yerini iyice.

Bülent DAVER – Atatürk'te Bilim ve Fen ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/B%C3%BClent-DAVER-Atat%C3%BCrkte-Bilim-ve-Fen-Kavramlar%C4%B1-ve-%C3%87a%C4%9Fda%C5%9Fla%C5%9Fma.pdf

Konferansımızın konusu, Atatürk'ün bilim ve fen kavramları hakkındaki ... Bu da, Atatürk'ün üretken, çalışkan, değerli bilim adamlarına verdiği önemi çok.

Rahmi DOĞANAY – Atatürk'ün Askerî ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Rahmi-DO%C4%9EANAY-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Asker%C3%AE-Ya%C5%9Fam%C4%B1nda-Suriye-G%C3%BCnleri.pdf

görevlendirildiğini bildirir. Geleceğinin burada vereceği hizmetlere ve iyi haline bağlı olduğunu bildirir. Bkz. H.C. Armstrong, Bozkurt, İstanbul 1996, s. 11-12.

Atatürk'ün Tarih Anlayışı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Zefer-G%C3%96LEN-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Tarih-Anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

Anahtar Kelimeler. Atatürk, Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Tezi, Evrensel. Tarih. ... Türk Tarihinin Ana Hatları-Methal Kismi-, An- kara 1931, s.69-70.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemil-%C3%96ZG%C3%9CL-Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn-Ankara%E2%80%99ya-Geli%C5%9Fi.pdf

Erzurum Kongresi'nde dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçilmişti. He- yet'in asıl görevi Kongre adına gereğinde gerekli önlemleri almaktı. Heyet-i. Temsiliye gerçekte ...

atatürk'ün adana ziyaretleri - Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Erdem-%C3%87ANAK-Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn-Adana-Ziyaretleri.pdf

İstanbul Hükümeti üzerindeki baskılarını artırmalarına neden olmuştur. Hat- ... Eşref (Ünaydın), Cevat Abbas (Gürer), Salih (Bozok), Başyaver Rusuhi (Savaşçı), ... Adana'ya Vâsıl Oldu”, Cumhuriyet, 19 İkinciteşrin 1937; “Atatürk Çukurova'nın ...

atatürk'ün erzurum'daki evi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/002-G%C3%BCltekin-Kamil-Birlik.pdf

Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Türk Tarih Kuru- mu Yayınları, Ankara,1997, s. 97. 3 Nuyan Yiğit, Atatürk'le Otuz Yıl İbrahim ...

Atatürk ve Türk Kadını - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/T%C3%BClin-%C4%B0%C3%87L%C4%B0-Atat%C3%BCrk-ve-T%C3%BCrk-Kad%C4%B1n%C4%B1.pdf

Bu kahraman kadınlardan biri olan Kara Fatma (Fatma Seher) Erzu- rumlu Yusuf ... Türk kadını heykeli gelecek nesillere Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda-.

Atatürk ve Yabancı Sermaye - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/67-68-69.-Say%C4%B1lar-Makaleler-383-398.pdf

Anahtar Kelimeler: Atatürk, yabancı sermaye,Türkiye İktisat Kongre- si, Chester Projesi. ATATÜRK AND ... kası'nı kurdu. Türk Parasının Kıymetini ... olarak yapılan işler ve kurulan fabrikalar, bankalar ve araştırma geliştirme kuruluşları hep aynı ...

Ulusal Egemenlik ve Atatürk - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%C4%B0smet-G%C4%B0R%C4%B0TL%C4%B0-Ulusal-Egemenlik-ve-Atat%C3%BCrk.pdf

Türkiye'de de daha çok Millî Egemen- lik doktrini kabul edilmekle birlikte, Halk Egemenliği Teorisi'nin de bazı unsurları uygulanmaktadır. Oy kullanmanın bir hak ...

Bilim, Din ve Atatürk - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Ramazan-BOYACIO%C4%9ELU-Bilim-Din-ve-Atat%C3%BCrk.pdf

Eflah ve el-Bitruci (ö. XII. yy); simya alanında, Cabir b. Hayyam, şair. Ebu'l-Atahiyye, el-Biruni, (ö. 1048); botanik ve zooloji alanında, Ebu. Hanife ed-Dineveri (ö.

Atatürk ve Ekonomi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/B%C3%BClent-D%C3%82VER-Atat%C3%BCrk-ve-Ekonomi.pdf

MİLLÎ EKONOMİ POLİTİKASI, TARIMA VE KÖYLÜYE. ÖNCELİK TANINMASI. Yeni devletin milli ekonomi politikasının temel ilkelerini Ata- türk şöyle özetliyordu: ...

ırak'ta manda yönetiminin kurulması ve atatürk dönemi türkiye-ırak ...

https://www.researchgate.net/profile/Kadir_Kasalak/publication/316668722_Irak%27ta_Manda_Yonetiminin_Kurulmasi_ve_Ataturk_Donemi_Turk-Irak_Iliskileri/links/590b2893a6fdcc49617a86e8/Irakta-Manda-Yoenetiminin-Kurulmasi-ve-

9 Şub 2007 ... ATATÜRK Dönemi Türkiye-Irak ilişkilerini incelerken Türkiye ve Irak'taki ... Efendiler; Bu hudud, sırf askeri mülahazật (düşünceler) ile çizilmiş bir hudud değildir ... Türkiye'nin Lozan'da imzaladığı Irak sınırı ile ilgili antlaşma şu.

atatürk'ün - Atatürk Araştırma Merkezi

https://atam.gov.tr/wp-content/uploads/S%C3%96YLEV-ORJ%C4%B0NAL.pdf

Sözlerin Zabıttan Çıkarılması Hakkındaki Takriri Münasebetiyle . ... Bu tatbikat bu anda gözümüzün önünde hazin bir surette cereyan ediyor. ... duran askerlerimize silâhlarını çevirmekten utanmadıkları halde yine Meclisi âliniz bunların ... ileride olmak üzere Gündüzbey, Metris, Akpınar ve Karaağaç hattına kadar ilerledi ki bu ...

Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/KONGRE-PROGRAMI-2.pdf

12 Kas 2019 ... Şaduman HALICI. Yüzellilik Yeşilizâde Aziz Nuri'nin Yunan Kralı'na. Sunduğu “Layiha” ve Sürgün Yılları / The Bill. Presented by Yeşilizâde ...

3. Sayı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/3.-Say%C4%B1.pdf

ÇİN DE K | L E R .... 625. ORG. NECDET ÖZTORUN : Atatürkçülük'te Devietin Dina mik Ideali. PROF. DR. İHSAN DOĞRAMACI : Atatürk ve Eğitim ............. 653.

1. SAYI - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/1.-SAYI1.pdf

Albert Malche, hükümet tarafından Türkiye'ye davet edildi. ... 5 Prof. Malche'ın raporu 1939 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Istanbul. Üniversitesi ...

29. Sayı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/29.-Say%C4%B1.pdf

Tarih boyunca meydan muharebelerinde birçok savaş sistemi uygulanıyor- du. ... isteyen Celâleddin Hârezm-şah'ı 1230'da Yassı-Çimen'de yenmek suretiyle-.