Modern Türk Şiirinde Divan Şiiri Geleneğinden ... - DergiPark

Bu yöneliş, İlhan Berk'in Âşıkâne(1968) adlı eserini yazmasına ve Turgut Uyar'ın yazdığı gazel, kaside, mesnevi, rübai gibi eski tarz şiirlerini Divan adı altında ...

Modern Türk Şiirinde Divan Şiiri Geleneğinden ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Modern Türk Şiirinde Divan Şiiri Geleneğinden ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/564868

Bu yöneliş, İlhan Berk'in Âşıkâne(1968) adlı eserini yazmasına ve Turgut Uyar'ın yazdığı gazel, kaside, mesnevi, rübai gibi eski tarz şiirlerini Divan adı altında ...

ÂŞIK TARZI TÜRK ŞİİRİNDE DİVAN ŞİİRİ HAYAL VE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/255706

Biz bu çalışmamızda daha önce eserleri yayımlanmış şairlerin şiirleri üzerinde ... Âşık tarzı şiirleriyle tanınan şairler divan edebiyatından o kadar etkilenmişlerdir ...

1980 Sonrası Türk Şiirinde Divan Şiiri Nazım Şekillerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/253807

28 Mar 2016 ... Kültürel birikim içinde edebî gelenek de bulunur. Edebiyat geleneği diye ifade edilen edebî birikimlerin kalıplaşmış özellikleri vardır. Türk.

cönklerde divan şiiri, divan şiirinde cönkler - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=111&Sayfa=28

Bu çalışmanın “cönklerde divan şiiri” kısmının ana kaynağını şahsî kütüphanemizde bulunan 63 adet cönk ile yazmalar.gov.tr adresindeki. 571 adet cönkten şair ...

DİVAN ŞİİRİ ve XIX. YÜZYIL HALK ŞİİRİNDE GÜZEL TASVİRİ* Dr ...

http://dogankaya.com/fotograf/divan_ve_halk_siirinde_guzel_tasviri.pdf

Diğer taraftan divan şiirinde ne gibi benzetme, tasvir ve hayalleri ihtiva eder. Bunları ayrıntılı olarak ortaya koymak gerekir. Aşağıda önce, Âşık. Edebiyatının iki ...

DİVAN ŞİİRİ ve XIX. YÜZYIL HALK ŞİİRİNDE GÜZEL ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/divan_ve_halk_siirinde_guzel_tasviri.pdf

olduğunda daha ziyade şu organları ele alınır: Saç, yüz, yanak, göz, kaş, dudak, kirpik ... ham, şiken, tâb, tâb-dâr), dûd, duman, dün (kara dün), dü-tâ, ebr (ebr-i ... Sarı: Genellikle siyah olmakla beraber bazı güzeller sarı perçemlidir. 3. Kıvırcık: ...

türk mitolojisindeki geyiğin divan şiirinde ahuya ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/483051

ahuya dönüşen geyiğin, sevgilinin hangi özelliklerini yansıttığı örnek- lerle açıklanmıştır. ... Tam bu sırada asker- lerden biri, kar ısına çıkan bir Akgeyi₣i okuyla vurarak öldür- mü . ... tı₣ı veya geyiklerle ünsiyet edip aralarında ya adı₣ı için bu e- ... (Bâkî K 18/22). (Saçının kıvrımları Çin ülkesi, benin misk nafesi, gözün Ho-.

MODERN TÜRK ŞİİRiNDE ÇARPlCI BİR İLİŞKİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73376

ile, "makinalaşmak istiyorum" diyebilmenin ateşinden geçmiştir. Tanzimatçı ... her şeyi "akıl ölçütüne vurmak" suretiyle ona mutlaklık vermek istiyordu.4 Bu.

MODERN TÜRK ŞİİRİNDE SAVAŞ KARŞITLIĞI Yrd. Doç ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/382978

Orhan Veli'nin “Bayrak” şiirinde,. “Ey bir muharebe meydanında. Avuçları kanımla dolu,. Kafası gövdemin altında,. Bacağı kolumun üstünde,. Cansız uyanan insan ...

şiirin bencilligi: modern türk şiirinde saf şiir anlayışı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/337116

Orhan Okay, Poetika Dersleri, Hece Yayınları, Ankara, 2005, s. 92-110. 5 Bu ifadeler Ahmet Haşim'in "Şair ne bir hakikat habercisi ne bir belagatli insan ne de ...

Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri Üzerine Genel Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/461746

“Fransız Etkisinde Modern Türk Şiirinde Yeni Yönelişler Tanzimat Edebiyatında. 'Victor Hugo Olayı' ”, “Tevfik Fikret ve Fransız Şiiri (Musset, Coppée): 'Ferdi.

divan şiirinde taşra kullanımları ve divan şairinin taşrası - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/260953

Zira şairin taşra halk ile pazarı terk et derken demek istediği “mâsivâ ile ül- feti kes” manasındadır. Beyitteki ... Nedir bu şetâret nedir bu safâ. Dedi hancı bunda ...

türk divan şiiri - Turuz

https://turuz.com/storage/shiir-2018/1865-3-Turk_Divan_Shiiri-3-Eskishehir_Valilighi-2013-224s.pdf

Leylâ gibilafzımı dil- efrûz eyle. Mecnûn gibi nazmımı çiğer-sûz eyle. Fuzûlî. Esrârını dil zaman zaman söyler imiş. Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş. Aşk ehli ...

Necatigil'in Divan Şiiri: Babaocağı - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/04/20160420Dursun%20Ali%20T%C3%B6kel_baba%20ocagi.pdf

20 Nis 2016 ... Ona bunu söyletenin bir bağnazlık du- varını aşması olduğu görülüyor ve ... Bir bulmaca çözme telaşını yaşamadan şiirden gerekli hazzın ve ...

DİVAN ŞİİRİNDE KUR'ÂN DİVAN ŞİİRİNDE KUR'ÂN - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/260859

Kur'ân, Edebiyat, Şiir… Evrendeki her şey nasıl Yüce Yaratıcı'nın imzasını taşıyorsa Kur'ân da hem mana hem lafız bakımından Allah'ın kudretini yansıtmaktadır ...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiiri Tartışmaları ve ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/necati_tonga_cumhuriyet_donemi_turk_edebiyati_divan_siiri_tartismalari.pdf

Anahtar kelimeler: Gelenek, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Divan ... Dolayısıyla Tarih ve Şiirimiz”31 başlıklı yazısında Turgut Uyar'ın divan şiirinden.

Türkiye'de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi? - Divan Dergisi

https://www.divandergisi.com/pdf/411.pdf

İlahiyat F. D. XV/1, (2011). Kömürcü, Kamil, “Esirüddin el-Ebheri'nin Muğalata'ya (Safsata) ... Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı (22-23 Ekim 1993), TDK Yay.

Türk Şiirinde Nazire - Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

http://devdergisi.com/Makaleler/1438896474_20%20Kemal%20Yavuz.pdf

verdiği koşuk adı ile bilinen manzumeler için “ve benden dilediler kim bunlarun dilince ... Yesevî'nin hikmetlerine hikmetlerle karşılık vermiş, onun yolunu sadık.

Klâsik Türk Şiirinde “Kılıç Duası” - Divan Edebiyatı Araştırmaları ...

http://devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=95

... korunma, güvende olma, korkusuz bir yaşam sürme, düşmana galip gelme gibi hallerin “kı- ... Kılıç duasının kötülüklerden ve şerden korunmak için okunduğu-.

MODERN TÜRK ŞİİRİNDE SAVAŞ KARŞITLIĞI Yrd. Doç. Dr ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/382978

arasında savaş karşıtı bir söyleme dayanan şiirlerin, özellikle dikkati çektiği görülür. ... literary narrative possibilities, which could be utilizable and enjoyable to a certain extent as historical and ... Đnsanın” şiirinde Can Yücel'in de vurguladığı gibi, “savaşlara, yoksulluklara ve binbir belaya ... Kahramanmaraş: Dolunay.

Modern Türk Şiirinde Bellek Metaforu

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/1dil_edebiyat/tunc_gokhan.pdf

hangi metaforlara, neden ve nasıl başvurdukları konusu, incelenmesi ve tartışılması ... Masaya Yatırılmış Bellek: Edip Cansever'in “Masa da Masaymış ha” Şiiri.

Modern Türk Şiirinde Meyve İmgesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/ramazan_gulendam_modern_turk_siiri_meyve_imgesi.pdf

Attilâ Đlhan, Nazım Hikmet ve Şemsi Belli gibi birkaç ... turunç, portakal, ayva, elma ve nar gibi meyveler şiirlerde ... Sarı, yeşil ve mavi fanuslar iç içedir,.

divan şiiri'nde manzum tebrik-nâmeler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/33489

ve saygın kişilere doğum, sünnet, evlilik, terfi, dinî törenler (bayram, hacdan dönüş, ... Fâtih Kânunnâmesi ile resmî bir hüviyet kazanmış, tarihi dönem içinde tam ... Pertev, Hoca Neşe'et için kaleme aldığı bir tebrik-nâmeyi ceddi Hüsâmeddin.

Divan Şiiri Gazellerinde Tasvir ve Tahkiye - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73505

Gerçekleri yansıtmamakla eleştirilen Divan şiiri, aslında devrinin bütün ... beyitteki ima ve son beyitteki dedikodu üslübuyla şair, gerek devrio realitesini.

divan şiirinde - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/609016

31 Ara 2018 ... zavallı, çaresiz ve fakir bir dilenci olarak karşımıza çıkarken bazen de asi ve söz dinlemez biri ... Etti idrâkine zâra kabiliet sende yok. İsti'dâd ...

ŞİİRİN BENCİLLİGİ: MODERN TÜRK ŞİİRİNDE SAF ŞİİR ANLAYIŞI ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/337116

ğu sorgulanmış, ardından modern Türk şiiri açısından saf şiir anlayışının gelişimi, şairlerin poetik ... Şiirde düşüncenin nasıl yer alnıası gerektiği ile ilgili ortaya atı lan görüşler ... gının, temel sebebi şiirin malzemesinin (toplumun ortak malı olan).

Klasik ve Modern Türk Şiirinde Anne ve Çocuk İmgesi

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1344558427.pdf

Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, / ışıklı maviliklere süreceğiz çocuklar, /. Açtık mıydı hele bir / son vitesi, / adedi devir / Motorun sesi. / Uuuuuuuy! çocuklar.

âşıklık geleneğinde divan şiiri izleri* traces of tradıtıon ın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/261745

Âşık şiirine divan şiirinin iç ögeleri de girmeğe başladı. Bunlar, kalıplaşmış mecazlar, bazı kavramlar, İslam tarihi ve İran mitolojinden gelen kahramanlar ve ...

Divan Şiirinde Beden Dili - Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

http://devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=153

1 Meluncanlar hk. bk. http://insanveevren.wordpress.com/2011/04/30/meluncanlar. -kimdir/Erişim tarihi: 30 Nisan 2011; http://www.turkavenue.com/teknoloji/yeni ...

Divan Şiirinde Giyim Kuşam Üzerine Bir Deneme - Divan Edebiyatı ...

http://www.devdergisi.com/Makaleler/370819514_5.pdf

Divan Şiirinde Giyim Kuşam ○ 105 ... adının verildiği de görülmüştür: Bursa kadifeleri, Ankara sofu, Üsküdar ... rını tekbir getirerek giydiklerine işaret ediyor.

Divan Şiirinde Kıtlıkla İlgili Manzumeler - Divan Edebiyatı ...

http://www.devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=2621

Osmanlı, Divan Şiiri, Kıtlık, Açlık, Edebi Tür, Kahtiyye. K E Y W O R D S ... ve toplumsal hayatın temel amaçları arasında yer almıştır (Karademir. 2014: 11). ... piyasada bazı malları bulmak zorlaşmış, bulunanlar ise narhın üzerinde fiyatlarla ...

'Simya' Kelimesinin Divan Şiirinde Kullanımları - Divan Edebiyatı ...

http://devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=2538

Adnan Adıvar, simyanın bir tür büyü olduğunu, Batıdaki. “alchemy”inin “al-kimya”dan ... 1 Makalede simyadan ilim olarak bahsedilmesi onun modern anlamda bir bilim olduğunu ... Cennet mi bâğ-ı hüsn mü sîmyâ mıdır desem. Şeyh Galib (18.

Dîvân Şiirinde Teknolojik Bir Alet: Usturlâb Divan Poetry ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/107167

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Usturlab, Divan şiiri, Güneş, Müneccim. Divan Poetry Technological Device: Astrolabe. Abstract. A separate stage in the tradition of ...

DİVAN ŞİİRİNDE VAKT-İ SEHER DAWN IN THE OTTOMAN DIVAN ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi15pdf/gufta_huseyin.pdf

... İstanbul 1987, s.469. 6 Cinânî, CK.127; Gelibolulu Mustafa Âlî, RS.82; Niyâzî-i Mısrî, D.192. ... zikir, Allah'ın katında diğer vakitlere göre daha faziletlidir. Seher ...

Elhân-ı Şitâ'dan Kar Sesi'ne Modern Türk Şiirinde “Kar” - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423866361.pdf

öğesini, Cenab Şahabettin'in “Elhan-ı Şita” adlı şiirinden Bahattin Karakoç'un “Kar Sesi ... 10 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e, Dergâh ... Modern Türk şiirinin en önemli birkaç isminden biri olan Sezai Karakoç da kar.

divan şiirinde rubâî, ankara - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181188

Mehmet Sait Çalka, Divan Şiirinde Rubâî, isimli eserinde şimdiye ... başlıklar altında yazılan her şiirin rubâî olmadığını, bunların dübeyt, tuyuğ, nazm ve kıt'a gibi ...