İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam

örnek verecek olursak; katıldığım birkaç saha çalışmasında ve özellikle ... Sevgili anne ve babalar, anne-baba olmadan önce iyi aile ha- ... lah'ındır. Canların sahibi de Allah'tır ve bedenlerimiz bize sade- ce emanettir. ... Sevgilisi terk ettiğinde,.

İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam- İlgili Belgeler

İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam

https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/YaziliYayinlar/Di%C4%9Fer%20Yay%C4%B1nlar%C4%B1m%C4%B1z/%C4%B0ntihar%20ve%20To%CC%88re%20Cinayetleri%20Ba%C4%9Flam%C4%B1nda%20Sosyal%20Sorunlar%20ve%20%C4%B0slam.pd

örnek verecek olursak; katıldığım birkaç saha çalışmasında ve özellikle ... Sevgili anne ve babalar, anne-baba olmadan önce iyi aile ha- ... lah'ındır. Canların sahibi de Allah'tır ve bedenlerimiz bize sade- ce emanettir. ... Sevgilisi terk ettiğinde,.

“ADALET” KAVRAMI BAĞLAMINDA İSLAM DİNİNİN SOSYAL ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/9383/makaleler/1/47/arastirmax-adalet-kavrami-baglaminda-islam-dininin-sosyal-sorumluluk-muhasebe-temel-kavramina-bakisi.pdf

Dini'nin, adalet kavramı bağlamında sosyal sorumluluk muhasebe temel kavramına bakışını değerlendirmektir. Anahtar Kelimeler: Đslam, Muhasebenin Temel ...

sosyal kuram ve din bağlamında islam'a göre insanın temel ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/YENEN_ibrahim.pdf

Kısaca özetlenen bu süreç, 17. ve 18. yüzyılın düşünce seyrini “bireyci rasyonalizm” olarak ortaya çıkarmıştır. ... İslam Dinine Açısından İnsanın Temel Özellikleri.

Türk Medyasının İntihar Haberlerini Sunumunda Etik Sorunlar: Cem ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/995-published.pdf

son veren Mehmet Pişkin intiharlarının haberleştirilmesin- deki etik sorunları ... iki intihar olayının web sitesi en çok ziyaret edilen ilk 10 gazetede nasıl tem- ... tiharı, “Ölen kişi tarafından ölümle sonuçlanacağı bilinerek, girişilen olum- lu ya da ...

TÖRE, NAMUS VE TÖRE SAİKİYLE KASTEN ÖLDÜRME

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-75-412

evde oturduğu gelinini sık sık hakaret ederek dövmesi, failin karısına cinsel tacizde ... Kürtler'de ise berdel, bugün yok denecek kadar azdır, daha önce Maraş, ...

gtsm bağlamında saz müziğinde karşılaşılan sorunlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/225837

Ancak, bu nota sisteminin bir versiyonunun da gizli ya da işaretsiz hamparsum notası olduğunu unutmamak gerekir. Hamparsumun amacı nota yazısının mantığı ...

İNTİHAR GİRİŞİMLERİ VE RETROSPEKTİF SOSYAL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/751158

26 Haz 2019 ... İntiharın önlenmesi ise; bu davranışa neden olan sorunların ortadan ... 2003; Conwell ve Heisel, 2006) başlı başına intihar düşüncesi ve ...

sosyal bir gerçeklik olarak intihar olgusu - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Kasim_Tatlilioglu/publication/313840328_Sosyal_bir_gerceklik_olarak_intihar_olgusu_Sosyal_psikolojik_bir_yaklasim_Suicide_phenemenon_as_a_social_reality_A_social_psycgological_evaluat

(Durkheim, 1951) “toplumsal bir olgu”; sosyal öğrenme kuramı (Lester,. 1987) “stres verici olaylara karşı öğrenilmiş bir tepki” ve biyolojik kuramcılar ise intiharı ...

intihar eğilimleri ve intihar olasılıkları - İstanbul Aydın Üniversitesi

http://intiharegilimleri.aydin.edu.tr/intihar_egilimi_kitap_2018_e-dijital.pdf

“Gençlerin Ruhsal Durumu Üzerine Bir Araştırma - İntihar Eğilimleri ve İntihar. Olasılıkları” başlıklı bu çalışma ... Nitekim VAN GOGH, JACK. LONDON, ERNEST HEMİNGWAY, VİRGİNİA WOOLF, STEFAN ZWEİG,. ÇAYKOVSKİ, MAYAKOVSKİ ...

Sydenham koresinde intihar düşünceleri ve intihar girişimi: Bir olgu ...

https://www.bibliomed.org/fulltextpdf.php?mno=196043

Anahtar sözcükler: Sydenham koresi, çocuk, intihar düşünceleri, intihar girişimi. Suicidal thoughts and ... 110(1):11-19. 14. Demirören K, Yavuz H, Cam L, Oran B, Karaaslan ... 22(5):550-554. 15. Ekici F, Cetin II, Cevik BS, Senkon OG, Alpan.

İntihar Saldırıları Üzerine Bir İnceleme: Çeçen İntihar ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/809372

olgusunun üzerinde duracak ve insanların nasıl radikalleşerek sadece kendi hayatına değil, hiç tanımadıkları onlarca insanın da hayatına son verme noktasına ...

Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar ...

http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2009/07/intihar-girsimi.pdf

Kamil Alptekin tarafından hazırlanan “Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç ... benimle paylaşan, bu tezin asıl sahibi olan intihar girişiminde bulunan kişilere; ... Demet, Kaya, Özmen ve diğerleri (2005: 170-178) tarafından yapılan bir ...

Depresyonu Olan Ergenlerde İntihar Davranışını Etkileyen Sosyal ...

http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/420/buyuk/352-359.pdf

girişimi gibi intihar eğiliminin farklı görünümleri için ayrı ayrı risk etkenlerinin araştırılması ... t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenlerin iki grup arası.

İntihar Sonucu Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuğa Yönelik Sosyal ...

http://www.sosyalsiyaset.net/documents/zkaratas_makale2013.pdf

nelik uygulanan sosyal hizmet müdahale sü- reçleri ele ... ailelerin, grupların ve toplumların sos- ... Bu çalışmada ele aldığımız vaka M.O. ... örnekler sunun.

sosyal yardımlar ve hizmetler bağlamında sosyal politikaların ...

http://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1591/443200.pdf?sequence=1&isAllowed=y

... İPEK. TARAFINDAN. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ... İpek, Esat. Yüksek Lisans, Sosyal Politika Anabilim Dalı. Danışman: Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl.

sosyal dışlanma bağlamında sosyal yardımlar ve karşılaştırmalı ...

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1362/asumanaktas.pdf

AİLE VE SOSYAL POLİTİKA BAKANLIĞI SOSYAL YARDIM ... TEŞEKKÜR. Tez yazım ... kapsamda bağlanan aylıklar emeklilik, ölüm ve maluliyet aylıklarını tamamlayıcı ... sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla yürütmektedir.

islam hukuku açısından sosyal medya - Sosyal Bilimler Enstitüsü ...

http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/28-sayi-yazi26-12112017.pdf

olmadıkça, ilmî veya dinî bir sebep bulunmadığı sürece kadın ve erkeğin birbiriyle sosyal paylaşım siteleri üzerinden arkadaşlık kurması, mesajlaşması.

Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/790402

da doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki yöntem birliği/ayrılığı sorunu, sosyal ... bilimin kavram ve yöntemlerine benzer bir yaklaşımla ele alıp özgün bir me- ... co'nun(1668-1744) Diltey'den önce yorumcu yaklaşımın ortaya çıkmasında.

SOSYAL BİLİMLERDE ETİK SORUNLAR - Mardin Artuklu Üniversitesi

http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/1933/Ar%C5%9Fiv%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1nda%20Etik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8) Saygı ve Sakınma: Bilim insanı, insan haklarına, toplumsal ve etik değerlere saygılı olur ... Arşivi), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 2.

sosyal bilgiler dersindeki sorunlar ve çözüm ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1497104593_60Memi%C5%9Fo%C4%9FluHatice-vd-egt-1099-1120.pdf

Volume 10/11 Summer 2015, p. ... etmelerini, kendi düşüncelerini savunarak test etmelerini ve sosyal konular ile toplumsal ... TEOG sınavlarına odaklanma.

Nasıl Bir Sosyal Bilim –Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153713

Nomotetik yönelime göre en önemli metodolojik meseleler, genel kavramların açığa çıkarılmasıdır. Bu yöntemsel tutum, gözlemlenen gerçekliği “açıkladığı ve.

Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği, Sorunlar, Çözüm ...

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/sygm/uploads/pages/uzmanlik-tezleri/8-sosyal-yardim-alaninda-sydv-ve-stk-isbirligi-sorunlar-cozum-onerileri-ozan-ilter.pdf

FEASTSA: Evsizlerle Çalışan Ulusal Dernekler Avrupa Federasyonu. GSYİH: Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla ... alanındaki STK'larla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının işbirli- ği, bu işbirliğindeki ... Sevenler Derneği. 2. Kimse Yok mu. 2.

İSLAM-BİZANS İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA “PAVLİKANLAR ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/37298/makaleler/2/13/arastirmax-islam-bizans-iliskileri-baglaminda-pavlikanlar-uzerine-bir-degerlendirme.pdf

Her ne kadar Pavlikan cemaati, tek bir millete dayanmayıp daha ziyade farklı unsurlardan oluşan bir dini cemaat olarak kabul görse de, bilhassa Anadolu'daki ...

Dünya Nüfus Artışı ve Getirdiği Sorunlar - Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s13/makale/c8s13m9.pdf

Bu konuda nüfus uzmanı Carlo M. Cipolla "The Economic History of World Population (Dünya Nüfusunun. Ekonomik Tarihi)" adlı eserinde şunları yazıyor: " ...

İntihar ve Cinsiyet: Cinsiyet Rolleri, İletişim Becerleri, Sosyal Destek ...

https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443320110000m000086.pdf

Bu çalışmanın temel amacı, kadın ve erkeklerdeki intihar olasılığının yordanmasında, kişilerarası ilişki ... 2), yine kadınsı erkekler; androjen erkek, kadınsı kadın.

İSLÂM HUKUKU VE MODERN HUKUK BAĞLAMINDA ŞAHİTLİK ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/86053

erkek ya da bir erkekle iki kadının şahitlikleri de kabule şayandır (Mevsili, 2011: II/139). ... Ayetten anlıyoruz ki bu hususlarda kadınların şahitliği ister bir.

İslâm'da Evlilik ve Aile Bağlamında Günümüzde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905533

27 Ara 2019 ... Tarihsel süreçte dinler, evlilik ve aile kurumlarına kayda değer bir alaka ... İslâm'ın evlilik ve aile hayatına büyük önem verdiği ve evliliği teşvik ...

kur'an bağlamında islâm öncesi arap yarımadası'nda ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/410413

Arabistan'da İslâm öncesi dinî hayat denilince ilk önce putperestlik akla gelir. Çün- kü İslâm ... Buna rağmen şirk kavramıyla ilgili ayetlerden de anlaşılacağı gibi ...

iSLAM-BiZANS iLiŞKiLERi BAGLAMINDA "PAVLiKANLAR ...

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02364/2008_2/2008_2_COGM.pdf

tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Pavlikan, Hıristiyanlık, İslam, Abbasiler, Alevilik, Bogomil,. Maniheizm. Abstract: The Paulicans had creatinoted ...

talak suresinin islam aile hukuku bağlamında değerlendirilmesi

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi59_pdf/7ilahiyat/uslu_rifat.pdf

Bizim bu çalışmamızda talak suresinin aile hukuku açısından tahlili yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: ... O'nun şahsında ümmetine hitaptır ve umumidir (es-Sayes, 1953, 4/155). Devamında ... Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Ankara: Diyanet ...

islâm hukukunda şehitlik bağlamında şehit ailelerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/834301

7 Eki 2019 ... dışında olmayan anlamlarına gelen “eş-şehîd” kelimesi ise Allah'ın ... dünyada öldürülmesine karşılık kendisine hazırlanan ilahî mükâfatı görüp buna tanıklık etmesi ... Org.Tr/Download/Article-File/46233 adresinden erişildi.).

Kitabi İslam ve Halk İslamı Dikotomisi Bağlamında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/596323

13 Ara 2018 ... “hurafe” ve “batıl inanç” şeklinde ifade edilen bir takım halk inanışlarına ... ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nasıl yaşam alanı bulabildiğinin nedenleri ortaya çıkartılmaya ... Dolayısıyla halk İslamı'nda halk arasındaki bazı eski din ve ... yaygınlaşması, rasyonalist-pozitivist zihniyete dayalı dünya görüşü, ...

Türk-islam mitolojisi bağlamında mi'râç motifi ve türkiye kültür ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1404/a117bf7a-fac5-4cd7-b6ff-94a54f8d9538.pdf?sequence=1

bakılacak olursa; 15. yüzyıl başlarında Süleyman Çelebi tarafından kaleme ... da Cebrail'in tavsiyesi ile peygamberlik mührü bulunan yüzüğünü çıkartarak aslanın ... doksan bin nefestir ki, Hakk Tealâ nefesidir ki Hz. Muhammed Aleyhisselam ...

–Arnold, Creswell ve Grabar Metinleri Bağlamında– İslam Sanatı ve ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4302

“The Lawfulness of Painting in Islam” adlı makalesi ve Oleg Grabar'ın. (1929-2011) 1973 yılında yayımlanan ve 2010'da İslam Sanatının Oluşumu başlığı ile ...

Türkiye'de islam ve sosyalizm ilişkisi bağlamında emek ve adalet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2516/46d07476-1d35-44af-8d30-6f03159afda1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Haz 2013 ... id=1 (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2013). 78Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.ihsaneliacik.com/2012/10/kuranda-kurban-ayetleri-haritasi.html.

islam hukuku ve insan hakları bağlamında eşcinsellik sorunu

http://isamveri.org/pdfdrg/D01777/2015_62/2015_62_SAHINNZ.pdf

ken evrensel bir hak olarak tanınması anlamına gelmektedir. Çünkü ... haftaya onur haftası ismini vermişlerdir.41 Böylece eşcinseller, insan onuru bağlamında ... İslam hukukunda bu konu “hünsâ” adı altında ayrı bir başlık halinde işlenmiştir.