1. Esmâ-i Hüsnâ - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

Îsâ'nın Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ isimli bu manzum eseri, Türk eodebiyatı içinde ... ve arzularının yerine gelmesini sağlamak maksadıyla bunlardan istifâde etme yolları ararlar. ... uygun olarak nasıl tecellî ettiğini, insanların dünyâda karşılaştıkları ve ...

1. Esmâ-i Hüsnâ - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları- İlgili Belgeler

1. Esmâ-i Hüsnâ - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/203.pdf

Îsâ'nın Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ isimli bu manzum eseri, Türk eodebiyatı içinde ... ve arzularının yerine gelmesini sağlamak maksadıyla bunlardan istifâde etme yolları ararlar. ... uygun olarak nasıl tecellî ettiğini, insanların dünyâda karşılaştıkları ve ...

PDF 264 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1068.pdf

işletmelerinde esnek imalat sistemlerinin uygulanabilir olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Esneklik, Esnek Üretim Sistemleri. Flexıble Manufacturıng ...

PDF 395 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/98.pdf

kazandıran yeterli sayıda işçi kesiminin oluşmasına, siyasi rejimin giderek ... 5018 sayılı Kanun ikinci maddesinde, sendikaya üye olma hakkını İş. Kanunu'ndaki ...

PDF 287 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1639.pdf

zecek olsa da, başka ülkelerdeki tecrübe ve uygulamalardan da yararlanmak ... Öğrenciler, doğru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt edebilecek bir dinî ...

PDF 193 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/263.pdf

3 Gölpınarlı, Abdülkadir, Vilâyetname Menakıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, İstanbul, ... Osmanlı hükümdarları Yeniçerilerin piri sayılan Hacı Bektaş için, türbesinin ... Ve şu soruyu ortaya atıyor: O halde 12 imamcı Şii olduğu düşüncesi nereden ... “Pes imdi her ne kim bu dünyede vardur; Halal ve Haram ve mısmıl ve murdar ...

PDF 294 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1543.pdf

OSMANLI DEVLETİNDE MALİ BUNALIM VE İLK DIŞ BORÇLANMA. Murat ŞEKER* ... Ancak alınan ıslahat kararlarına rağmen borç sorunu ve mali bunalım.

PDF 169 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1503.pdf

improve the woman by the persuasion not the strong-arm methods. The Woman ... “Kadın, Hak nurudur, sevgili değil… Sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil!”22 sözü ...

PDF 262 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2126.pdf

Gossen Kanunu) olarak bilinmektedir (Yaylalı, 2004: 96). Tüketicinin fayda maksimizasyon ilkesini gerçekleştirebilmesi için sınırlı olan gelirini dikkate alması ...

PDF 208 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/850.pdf

Rezeksiyonlu alt çene protezinin desteğini kalan kemik yapıları ve rezeke bölgeyi örten yumuşak dokudan ve özelliklede en çok iki taraftaki retromolar kabartı ...

PDF 136 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1019.pdf

Dünyada ilk pulu İngiltere çıkardığı için yalnız İngiltere pulları üzerinde devletin adının yazılı olmadığı görülmektedir. İlk pul tasarımlarında daha çok hükümdar ve ...

PDF 180 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2151.pdf

ülkeye gitmek için gelen birçok edebiyatçı ve tarihçi akademisyenle karşılaşıp ... son yer, I. Dünya savaşının çıkmasına neden olan Avusturya prensinin ve eşinin bir Sırp tara- ... Süleymancılar gibi kimi cemaatlerin de çeşitli böl- gelerde Kur'an ... bir “Hac”. Saat 12 40'da Üsküp havaalanına gitmek üzere Faruk Ade- mî beyle ...

PDF 64 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1214.pdf

Works on the Problems in Turkish Language and its Recent Condition. Abstract ... Sinanoğlu'nun “BYE-BYE” TÜRKÇE (2000) adlı kitabı, değişik tarihlerde çeşitli.

PDF 292 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/392.pdf

Felsefenin en önemli üç konusundan birisi olan bilgi kuramı ile ilgili sistemli ... Sokrates'ten sonra ikinci önemli filozofu olan Platon'un bilgi görüşü önemlidir.

PDF 213 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1507.pdf

ders kitabı olarak okutulmuş ve Arapça öğrenmek isteyen herkesin bildiği bir eser ... Avâmil'in mufassal bir şerhi olarak telakki olunabilir.6 Buna rağmen. Birgivi ... Şarih Adalı vad´ın taksimatı konusunda ihtiyaç duyulma- yan fazlalıkları ...

PDF 605 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1379.pdf

Kelamcıların peygamberlik kurumu ve peygamberlerin özellikleri üzerinde durmalarının en önemli nedeni nübüvvetin dindeki yerini ve peygamberlerin Allah ve ...

PDF 317 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1630.pdf

Salih ÖZTÜRK* ve Coşkun BİNER**. Özet. Monetaristlerin savunduğu kurala dayalı para politikası araçlarından birisi olan enflasyon hedefleme stratejisi ...

PDF 326 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1239.pdf

İsmail Hakkı Altuntaş,Nakşibendi Şeyhi İsmâil Hakkı Toprak Efendinin Hayatı, Eserleri Ve. Fikirleri, AÜİF, Ankara 1992, (Yayınlanmamış Lisans Tezi), s.16-18.

PDF 277 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/366.pdf

şeyhilik tarikati ve Babilik inancını, Bahailiğin kurucusu Bahaullah'ın hayatını, Bahaullah'tan ... Bahâîliğin ortaya çıkışında ve yayılma sürecinde dinî-mezhebî inançların önemli etkisi olmuştur. ... ona açılacak kapı (bâb) anlamında bir kâmil şiî'nin varlığı esasına dayanır.6 Şeyh ... bâbîler arasında bir kargaşaya neden oldu.

PDF 346 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2007.pdf

yabancı turistler açısından son derece cazip bir destinasyon haline gelmiştir (Rota. Haber, 2008a). 2008 yılı itibariyle yabancı ziyaretçi sayısı, turizm geliri ve kişi ...

İLÂHÎ DİN(LER) - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/344.pdf

4 Aslında M. VI. asır Arapları arasında (husûsiyle Kureyşliler'de), “hanif dini” diye müşriklikten farklı bir dinî akım ... odaklanmış; kısaca, amaç birliği içinde bulunan insanların oluşturdukları, her ... Peki nedir bu birleşme noktaları?: 1. İlâh'ın var ...

PDF 1080 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1384.pdf

Hegel'e göre, estetik, güzel sanatlar (fine arts) felsefesi ya da bilimidir. Üç ana bölüme ayrılır: a- Sanatta ideal olanın incelenmesi, b- Simgesel sanat, klasik sanat, ...

7.Ali Açıkel - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/637.pdf

Çalismamizda Tokat Ser'iyye Sicilleri2, umumî devlet salnâmeler, Sivas vilayet salnâmeleri, Temettüat defterleri ile konumuzla ilgili arastirma eserlerden.

PDF 2469 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2384.pdf

Dr., CumhuriyetÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, ... Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Ara Yayıncılık, Ege Üniversitesi Başımevi, 1984, s.

PDF 1147 Kb - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1388.pdf

Anahtar Kelimeler: Gelişim psikolojisi, ergenlik, orta yaş, ihtiyarlık. Abstract. The stages ... 49 Bekir Onur, Gelişim Psikolojisi, İmge Kitabevi, Ankara, 1995, s. 143.

2 Bozkus - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1637.pdf

Ben bu makalede, önce aşûre günü ve orucu ile muharrem mâtemi/orucunu, sonra da Si- ... kökeni ne olursa olsun, aşure günü her zaman insanlarda ibadet ve.

APEKSİFİKASYON - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/840.pdf

Anahtar Sözcükler: Apeksifikasyon, kalsiyum hidroksit, mineral trioksit agregat. SUMMARY. This clinical report describes an apexification procedure on a maxillary ...

Giriş - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/932.pdf

Shannon'un yaptığı bir araştırmaya göre, öğrenciler sınıfta zamanlarının yaklaşık. Page 2. İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme ...

13 Mehtap er Hilye - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1661.pdf

eflece'ŝ-ŝenyeteyni, iźâ tekelleme ru'iye ke'n-nûri taħrucu min ŝenâyâh, encele, eşkele'l-'ayni, ed'ace'l-'ayneyni, esvede'l-ĥadeķati, ehdebe'l-eşfâri ke'enne ' ...

6 Kadir Ozkose - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2305.pdf

Tasavvufî Ahlâk Telakkisi: Ebu Medyen bu hususta dokuz esası gerekli görür: Allah'a ulaşmayı hedefleyen müridin öncelikli olarak tövbe etmesi ve pişmanlığını ...

3.çetin veysal - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/633.pdf

insanin özü degildir, ne var ki eger her seyin ilinek oldugu söylenirse, ilineklerin ... olup bassiz ve sonsuz (ezeli) ... cevhere Tanri demektedir. Ona göre, cevherin.

15 Bayram Polat - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2314.pdf

Metodistler, çeşitli kilise yapılanmalarının özelliklerini bünyelerinde barındırmalarına rağmen, kilise yönetim şeklinde. Episkopalyan yapılanmayı kabul etmişlerdir.

OSMAN NEVRES'İN - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/345.pdf

alim yıldız. 270 birisi de yine odur5. Ömrünün büyük bir kısmını İstanbul dışında geçirmiş, yıllarca. Irak'ta yaşamıştır ... eğer gözlerinin bakışları beni yakalasa ve ben bu bakışlardan büyülenerek, saçlarına sığınsaydım ... Rûyıña bâri bende tâb-ı nigâh olaydı ... elemlerden o kadar yorgun düşmüştür ki, mum gibi eriyip bitmiştir.

4 bayram ali cetinkaya - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/2303.pdf

Zevrâ ve Havra Tercümesi (Dârül-Hilâfeti'l-Aliyye 1335,. Şehzadebaşı – Evkâf-ı ... Mesela; medreseler ve Daru'l-Hikmetil-İslamiye. Teşkilatı ile uğraşıyordum.

5.murat yıldırım - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/635.pdf

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralik 2003 Cilt : 27 No: 2 226 - 242. SIVIL TOPLUM ... Bu anlamda sivil toplum, barbar toplumdan farklilasmanin bir ifadesi olmustur ...

Tanrı, Alem - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1289.pdf

demektir. Dolayısıyla, Tanrı ve âlem özdeş kabul edildiğinde Tanrı ve âlemin iki ayrı ... şeyi, hem kuşatmış olduğu hem de onda mündemiç (içkin) olduğunu ifade.

ağız kokusu - Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/855.pdf

Halitozis (ağız kokusu) ağızdan nefes yoluyla çıkan kötü koku durumu olarak tanımlanmaktadır ve sıklıkla, volatil sülfür ... fenol, piridin ve amonyak içerir.