Ful Text(Pdf) - Tasavvuf Dergisi

İbrahim Hakkı Efendi, Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Müşekrek Köyü'nde 1850 yılında doğmuştur. Şam, Mısır ve Hicaz taraflarında bulunup bir süre de ...

Ful Text(Pdf) - Tasavvuf Dergisi- İlgili Belgeler

Ful Text(Pdf) - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=395

İbrahim Hakkı Efendi, Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Müşekrek Köyü'nde 1850 yılında doğmuştur. Şam, Mısır ve Hicaz taraflarında bulunup bir süre de ...

Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mirsâdü'l-ibâd - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=353

Anahtar Kelimeler: Necmeddîn Dâye Râzî, Mirsâdü'l-ibâd, Kübrevîlik, tarîkat, ... 27 Mehmet Okuyan, Necmuddîn Dâye ve Tasavvufî Tefsiri, İstanbul 2001 s. 83.

“Saf Aşkın Üstadı”: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=321

lardan ulaşılmıştır. ... hakkında söz söyleme makāmına erişinceye kadar halvet ve uzleti tercih etti. ... meden tasarrufta bulunarak şu ifadeleri alıntılamıştır: “Nasıl ki dil ile “ateş” demek dili yakmı- yor, “su” ... ancak fenâfillah'ta müşâhede edebilir.

Manzum Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Gülşen-i Râz - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=212

Rızâ Tevfik, “Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbuât-ı ... Mümkünün vâcibe ulaşması (visâl) ne demektir? Yakınlık ... mek, sarhoş olmak (harâbâtî) da ne demek? 15.

Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricalü'l-Gayb - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=726

isimleriyle değil; ricalı'i ·t-wıyb genel olaraJ< kavramının yerine de kullanılan ... bu demek değildir ki, o dönemde ricti/ü 'l-gayh telakkisi tasavvtıf ilminin konu-.

Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XIII - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=610

Mustafa (Şerifzâde Mehmed Fazıl Paşa) (ö. 1299/1882) ... tasavvuf. 730. Mehmet Ziya (ö. ... Eserinde Mevlevîhane demirbaşlarından da örnekler veren Küçük ...

Tasavvuf, insanın içini Allah'a bütün ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=752

babası ki ismi Mevlüt, bir kere Balkaniara girmiş, 1912 Balkan savaşına katılmış, ... Yaş kaç o sıralar hocam? ... Köyde Kur'an okunuyor, hoca il<i üç aşamada Kur'an okuturdı.ı. Önce ... 1956' da on dokuz yaşındayken ilk defa "nasara-yensuru.

Araştırma Notları Tasavvuf Mûsikîsinden İki Salât - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=495

miktarı, ağız birliği şarttır.7 Salât-ı Ümmiye ise, Mevlîd-i şerîf ve terâvih namazları ... daki bu salâtın notası ve kaynak kişinin öz geçmişi şöyledir: H. Mehmet ...

ibnü'l-arabî'nin tasavvuf ıstılahlarına etkisi ve ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=84

Ali b. el-Hüseyin el-Kâşifî, Reşahât Ayn el-Hayât (Can Damlaları), sad.: N.Fazıl Kısakürek, (Kitsan. Matbaacılık), İst. 1978,. Cemâleddin b. Fazlullâh el-Hindî ...

Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit, İstanbul - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=527

... ve Tenkit, Önsöz'den sonra bir Giriş, üç Bölüm, iki Ek ve Sonuç'tan oluşmaktadır. Yazar Giriş'te kitabı yazmadaki maksadını açıklayarak eleştiri konusunu ele ...

Mevlânâ ile Alakalı Tasavvuf Alanında Yapılan ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=613

Bu yazıda, alanın araştırmacılarına faydalı olacağı düşüncesiyle tasavvuf alanında. Mevlânâ ile alakalı yapılmış ve yayımlanmamış bazı tezlerin kısa tanıtımları.

TASAVVUF TERİMLERİNİN OLUŞUMU Abdullah ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=425

anlatan, açıklayan eserlerden başka tasavvufla ilgili kaleme alınan her eserde ... mücâhede, ihlâs gibi kavramlar tasavvufun temelini oluşturmaktadır. Bunların.

Felsefe ve Tasavvuf Arasında Đbn Arabî - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=120

Ercan Alkan). Genel kabule göre Đbn Arabî (1165-1240), fikir ve düşüncelerinde âleme dâir sûfî bir yaklaşımı temsil etmiştir. Bu hususu bizzat o reddetmezdi ...

TASAVVUF ÜZERİNE YAPILAN TEZLER - XV ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=272

TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 16. TASAVVUF ... ları Kûrânî'yi tanıtırken, “vahdet-i vücûdun yılmaz savunucusu” anlamına.

Nijerya'da Tasavvuf Hareketleri ve Muhalifleri - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=710

jerya'da Ticaniyye tarikatı geniş bir alanda yayılmış ve Kadiriyye tarikatını zayıf latm ı~tır. ... sonra Ticani tarikatına mensup sığınınacılar Sokoto'ya iltica ettiler.

HANBELÎ MEZHEBİ VE TASAVVUF * George ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=461

şehid el-Hallâc'ın darağacında idamına kadar varan kötü şöhretli işkencenin en ... İyi tahsil görmüş bir çok İslâm araştırmacısı bu gün hâlâ, sûfî el-Ensârî el-.

Abdülhakim Arvâsî ve Tasavvuf Anlayışı - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/Makaleler/653202074_33_8.pdf

Arvâsî'nin Külliyâtı, Hüseyin Hilmi Işık Tâm İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye adlı eserlerinde ... runlu göç hâricinde ilim tahsili, vaaz, sohbet, hac ve hicret gibi muhtelif.

tasavvuf üzerine yapılan tezler - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=484

eğitimini almış, hemen tüm alanlarda vukûfiyet sahibi, devrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek müktesebat sahibi, dönemindeki Müslümanların inanç ve.

TASAVVUF ARAŞTIRMALARINDA ALMAN EKOLÜ - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=296

Salih ÇİFT. TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18. 178 ilgili ilk oryantalist çalışmalar İslâm'ın Hıristiyanlık'la kıyaslanması ve onun ...

TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE İNSAN–DÜNYA ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=297

rine değinilmiş, daha sonra tasavvufta insanın dünya ile ilişkisinin nasıl olması ... Anahtar Kavramlar: İnsan, Kur'an, hadis, tasavvuf, dünya, dünyevîleşme. Giriş.

İlk Dönem Tasavvuf Kültüründe Melametiyye ... - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=678

Melametiyye Hareketi ve Hakim Tirmizi. Sara SVIRJ•. Çev. Salih ÇİFT. Uludağ ü. ilahiyat Fakültesi. Giriş. Tasavvufun oluşum yıllaı-ının tarihi henüz yazılmaktadır.

Sanal Aıemde Tasavvuf - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=778

rin Kitabt' gibi eserleri ve konulara ilişkin resimler mevcuttur. e. ... Site, son güncellemede, ilk sayfasında Münir Derman'ın Ankara'nın Meınlük köyiinde bulunan ...

Cezâyir Târihinde Tasavvuf - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=356

let ve halvet yapılan yer demektir- öğretilen “kalp namazı” için yeni yerler ... sile, âlemdeki tasavvufî işlerin medârı olan Bağdat'ta medfûn Abdülkâdir-i.

Kami'nin Şürlerinde Tasavvuf - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=759

dayanılarak yapılan araşhrmalar divan şairlerinin tasavvuf ve tarikat bağ lanhlanru ortaya koyduğu gibil tasavvufla doğnıdan bir ilişkisi olmayan şairlerin bile ...

(ö. 1983) ve Tasavvuf - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=706

Bu makalenin konusu, Necip Fazıl Kısakürek ve Tasavvuftur. Necip ... lesini n, dava ve bir gençlik uğruna katlandığı meşakkatlerin bilinmesi ve özüm- senmcsi ...

Muhibbdn Dergisi ve 1327/ 1911 Yılı - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=765

Ancak, Cemiyet-i Sufiyye tasavvuf dünyası için kısa ve uzun vadeli bazı pro- ... nemde hem de tasavvuf tarihinde ilk defa yine tasavvufi gayelerle dergi-gazete.

Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=551

bi terimlerle ifade edilen metin inceleme yöntemleri yanında, Barı kültür ve ede- ... Adem Ç:ılışkan, "Yunus Emre Divanı'nda Hadis-i Şeritler", Millf Kül· tüt: [Yunus ...

İstimdad - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=771

Benim nzkımı/nat~ıkamı babam veriyor demek kesinlikle Allah venniyor anlamına ... M. Kerh:i, A. Geylani, Akil Münci ve Şeyh Hayat, öldükten sonra da tasarnıfta ...

26 Sayı - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/arsiv/sayi26.pdf

Hamza Efendi'nin, İdrîsiyye'den Şeyh Ahmed Denderâvî'nin zikir meclisi- ne iştirâk ederler. ... Ashab, “Ey Allah'ın Resûlü büyük cihad nedir?” diye so- runca ... savvuftaki ehemmiyetine binâen “kırk (erbaîn, çile)” sayısına izâfetle kırk fasıl olarak ...

KERAMET - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=275

sin ziyaret ettiği ve saygı duyduğu bir kişi haline gelmesi keramet değil midir? ... acaim, ilm-i davet-i kevakih, ilm-i istihzar, ilm-i vefk gibi isimler verilir. Bu ilimlerle ...

Giriş - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=479

İnayat Han'ın ‚the Sûfî movement‛ı, the Brahma Kumaris, ve the. International Society for ... Bk. J. Gabriel, 'Death of Nusrat Fateh Ali Khan Stuns. International ...

ibn-i arabî'yle - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=22

Muhyiddin İbn Arabî'nin modern çağda özellikle Müslümanlar tarafın-. *. 23 Mayıs 2008 ... ve İslâm dünyasının Endülüs'den Yeni Delhi'ye, Hicaz'dan Kırım'a kadar çok geniş bir ... lulukları bir üst şemsiye altında bir arada yaşatırken onun “vahdette kesret” prensibinden ... Sövmez, sövmemeyi tavsiye eder. Daha doğrusu ...

34 Sayı - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/arsiv/sayi34.pdf

kızıyla evli olan Şeyh Zekeriyya'nın Kâkû Zekeriyya köyünde yürüttüğü irşad faaliyetlerinin ... Kadın, kendi- ... yazdı. Ebced hesabıyla târih düşürme de zamanının ... mutâla'asından 'uyûn ve kulûbün ibrâz-ı teşekkî ettikleri vak'a-i kerbelâ.

29 Sayı - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/arsiv/sayi29.pdf

Sîrcânî tarafından Arapça olarak yazılan ve mühim bir tasavvuf klasiği olan el-Beyâz ve's-sevâd ... lınmakla birlikte, şerhte yer alan beyitlerin yazılışı ile birlik sağlamak için gerekli bir takım ... 1320/1902): Tarîkat-ı İdrisiyye'de irşâd-ı nâsa mezun idi. ... Nazmü'l-mübîn fi'l-âyâti'l-erbaîn (Kostantiniyye: Matbaa-i Âmire, 1311, haz.

Ali Semerkandî - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=502

Yine, 1571 yılında II. Selim Han'a âit 'Berat-ı Hümâyun'a istinâden,. Semerkandî hazretlerinin, Hz. Ömer'in dördüncü batın (Farûkiye) sülâ- lesine mensup ...

ile Ahlaklanmak - Tasavvuf Dergisi

http://www.tasavvufdergisi.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=736

Ali AKPINAR. Doç. Dr., Cumhuriyet Ü. ilahiyat Fakültesi. Problem. Bu yazımızd.a şu sorulara cevap aramaya çalışacağız: İslam insanı, yaratılış tan/fıtrattan kopup ...