erzincan mevlevihanesi'nin son postnişini kemahlı ibrahim hakkı'nın ...

Anahtar Kelimeler: Kemahlı İbrahim Hakkı, Divan Şiiri, Farsça Şiir, Mevlevi, Erzincan Mevlevihanesi. Abstract: Ibrahim Hakki Efendi was born in 1859 as the son ...

erzincan mevlevihanesi'nin son postnişini kemahlı ibrahim hakkı'nın ...- İlgili Belgeler

erzincan mevlevihanesi'nin son postnişini kemahlı ibrahim hakkı'nın ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913547

Anahtar Kelimeler: Kemahlı İbrahim Hakkı, Divan Şiiri, Farsça Şiir, Mevlevi, Erzincan Mevlevihanesi. Abstract: Ibrahim Hakki Efendi was born in 1859 as the son ...

Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/341220

eseri Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân Mevlevîlik tarihi açısından mühim bir ... dî-mânevî servet sâhibi olmuş; Hacı Fâtıma Hanım'ın 23 sene hizmetinde bulunmuş olmaktan ... İbtidânâme, Rebabnâme, İntihânâme ve Maârif'i; Bahâeddin Veled'in.

erzurumlu ibrahim hakkı ve mahtumkulu mlu ibrahim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33553

tevhit ve münâcât gibi ilâhî aşkla dolu şiirlerden sonra Hz. Peygamberin hayatı, ... solmayan bir gül, hiçbir sevgili ile mukâyese edilemeyen emsali bulunmayan ... Muhammed'in hayatı, kişiliği, gazâları, sözleri ve mucizeleri şair için tükenmez ... Şair, eğitimine Kızılayak ve Buhara'da Kükeltaş/Göğeldaş medresesinde devam.

erzurumlu ibrahim hakkı'nın

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/7ilahiyat/kurt_halil.pdf

kalan İbrahim Hakkı'yı babası Osman Efendi, Hasankale'de bulunan kardeşlerinin yanında bırakmıştır. İbrahim Hakkı ... Tillo'ya varıp dergâha girdiğimizde babamla şeyhi, cemaatle ikindi namazını eda ediyorlardı. ... Üçüncü Yol: Nakşibendî tarikatının üçüncü yolu, kalbî rabıta yoludur. ... 78 Süleyman Uludağ, a.g.e, s.482.

İbrahim Hakkı (Paşa) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/55412

sırasında Osmanlı ile aynı safta çarpışan müttefik devletlerin etkisiyle oldu. savaşın, başkentte ... Meclis ise haftada iki kere toplanacak ve ... Limanı, Boyacı köyü, Emirgan, Đstinye, Yeniköy, Kalender Ayazması'na ve sahil yönü itibariyle Büyük ...

erzurumlu ibrahim hakkı'nın ahlak felsefesi

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Hayrettin%20Karadeniz,%20Erzurumlu%20%C4%B0brah%C4%B1m%20Hakk%C4%B1%27n%C4%B1n%20ahlak%20felsefes%C4%B1.pdf

Göker, Lütfi, “Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifetnâme,” Diyanet Dergisi, ... 288 Ona göre, “patlıcan, beyni rutubetlendirir, cima'ı (cinsel güdüyü)kuvvetlendi- ... birini seçip yapma noktasında pozisyonu müsavi ise, yani üzerinde herhangi bir ...

konya tarihi dr. ibrahim hakkı konyalı

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/KITAPLAR/Konyali_Ibrahim%20Hakki_KONYA%20TARIHI.pdf

İbrahim Hakkı Konyalı merhumun Konya Tarihi klasikleşmiş eserler içerisinde yerini ... doğusuna düşen bu uç içine Kalikala' Malazgirt' Ahlat' Erciş ve Kemah.

İbrahim Hakkı (Paşa) - Dumlupınar Üniversitesi

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/18/21-40.pdf

Subaşı, Böcekbaşı, Çöplük Subaşısı, mimarbaşı gibi Yeniçeri Ocağı mensubu ... sırasında Osmanlı ile aynı safta çarpışan müttefik devletlerin etkisiyle oldu.

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'DAN TALEBESİ AVNİKLİ MOLLA ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/15093

demektir. Yani cismanî ve nefsanî arzulardan vazgeçip, sevgilinin arzu ve ... Hace Abdullah Ensarî Hazretleri'nin “Yâr ol velî bâr olma zinhâr (Dost ol, asla yük.

erzurumlu ibrahim hakkı'da nâbî tesiri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/692080

Mârifetnâmehin Muhabbetullah bahsinde uzun bir mesnevî yer alır. Bu mesnevî, Hayriye'*den yapılan son iktibastır. Hayriye'de “Matlab-ı Mâri- fet-i Rabbanî” ...

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI 18 Mayıs 1703 (ll 15 Muharremin ilk ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/2001_16/2001_16_KAZARM.pdf

Marifetname'de şöyle belirtilir: Hicretin ... Erzurum lu İbrahim Hakkı Marifetname'sinde doğumunu şöyle anlatır: "Ma 'him ... ilm ini, dervişlik kemalini tamamlar.

İbrahim Hakkı Erzurum 'nin Manzûm İlmihâli - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/259970

İbrahim Hakkı Erzurumî and His Work on Catechism (Manzûm İlmihâl). ABSTRACT ... yazılan risale şeklindeki muhtasar eserlerin ardından hacimli kitaplar yazıl- dığı, daha sonra ilmihâl ... ve iki farklı dua içeren bu eser, hem müstakil olarak, hem de müellifin ... Yemek, içmek, hem erkeklik, dişilik yoktur onlarda;. Hakk'a hiç ...

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'NIN “RİSÂLE-İ TARİK-İ NAKŞİBENDÎ ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/7ilahiyat/kurt_halil.pdf

Bunların; zikir, samimiyet ve bir mürşid-i kâmile bağlanmak olduğunu söyleyerek, sâlikin, Nakşibendî tarikatının; az yemek, az uyumak ve az konuşmak.

erzurumlu ibrahim hakkı'nın eğitim anlayışı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533943

Anahtar Kelimeler: Eğitim-öğretim, ahlak, öğrenci, öğretmen, müfredat, çocuk eği- timi, dinî ... 647; Hüsameddin Erdem, Marifetnâme'ye Göre Erzurumlu İbrahim. Hakkı'nın ... İbrahim Hakkı, evlenecek erkeğin eş seçiminde dikkat etmesi gere-.

Erzurumlu İbrahim Hakkı - İstanbul Aydın Üniversitesi

http://aydindergi.aydin.edu.tr/10/book_image/dergi_sayi10.pdf

29 Eki 2012 ... 54 Doğukan Manço Röportajı. 58 Güneşe Yolculuk ... Şeyh İsmail Fakîrullah'ı görmüş, içinde ona karşı derin bir sevgi ve hayranlık duygusu ...

İbrahim Hakkı Konyalı'nın Çalışmalarında ... - Selçuk Üniversitesi

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/11-%20Murat%20TURGUT.pdf

kabartmasında Fırtına Tanrısının arabasını çekerken gösterilmişler ve genelde. Fırtına tanrısı kültü ile ilişkili olmuşlardır. Namni-Hazzi dağ tanrılarını ise,.

İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphane ve Arşivi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/326261

On April 13, 1979, Ibrahim Hakki Konyali Library and Archive were opened for service in the Uskudar. Buyuk Selimiye Mosque Selim the Third Hünkar Pavilion ...

ŞEHİRLERİN SEVDALISI İBRAHİM HAKKI KONYALI ARMAĞANI

http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/845/Ibrahim_Hakki_Konyalinin_Abideleri_ve_Ki.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İbrahim Hakkı Konyalı'nın “Abideleri ve Kitabeleri” başlığı ile kaleme aldığı en kapsamlı eseri hiç şüphesiz (Niğde) Aksaray Tarihi'dir. Bu eserin bu kadar kapsamlı ...

erzurumlu ibrahim hakkı düşüncesinde yer alan bazı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442607

Abstract: Er:::urumlu İbrahim Hakkı offered a system of thoughts covering his approach ... tekniğini kavramak, varoluşun kozmik boyutlarını anlamak demektir.

İbrahim Hakkı Erzurumî'nin Tabirnâmesi - sosyal bilimler dergisi

http://www.sobider.net/FileUpload/ep842424/File/ibrahim_hakki_erzurumi_ruya_tabiri.pdf

Dimağın hassaları kalbe indiğinde kalp, o an ruhun en duygulu haline döner. ... İbrahim Hakkı, Erzurumlu Marifetname, Tercüme: Faruk Meyan, Bedir Yayınevi, ...

şehirlerin sevdalısı ibrahim hakkı konyalı armağanı - Selçuk ...

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/ibrahim_hakki_konya_123.pdf

Nurullah TABAKÇI İbrahim Hakkı Konyalı İle Bir Röportaj……… 129 ... tarafından tamir ettirilirken, tamiri yapanların dikkatsizlik sonucu kubbe kısmında bulunan ...

şehirlerin sevdalısı ibrahim hakkı konyalı ... - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/konyali%20hayat%C4%B1%20eserleri.pdf

Lykaonia=Konya Ovası); “Türkiye'nin buğday ambarı” bereketli ovada çok daha ... Mısır firavunu Merneptah, Karnak Tapınağı'nın duvarlarına, M.Ö. 1225.

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname'sinde Anasırı-I ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215936

İncelememizde unsurlar teorisinin antik Yunan'daki ve önde gelen İslam filozoflarındaki durumunu kısaca hatırlattıktan sonra, Marifetname'de hangi bağlamda ve ...

İbrahim Hakkı Konyalı'nın Çalışmalarında Geçen Eskiçağ Tanrıları

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/11-%20Murat%20TURGUT.pdf

133; Gür 2005, 45). Zaman içerisinde bu tanrıları için ritüeller, mitolojik hikayeler, ... Sumer panteonuna baktığımız zaman panteonun başında Fırtına Tanrısı Enlil ... Güneş Tanrısı Utu, Çoban tanrı Dummuzi, Ay tanrıçası Nanna, Şimşek tanrısı.

Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı ... - Selçuk Üniversitesi

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/ibrahim_hakki_son.pdf

gibi cümlelerle devam eden sohbetlerinde Konyalı'nın bu dört elif miktarı uzayan 'ammaaaa. ... dergileri, internetteki porno sitelerini görmüş olsalardı acaba ne düşünürlerdi? Bilemeyiz!.. İbrahim ... Mihri Pektaş), İstanbul: Mil- li Eğitim Basımevi.

İbrahim Hakkı Konyalı Hayatı ve Eserleri - Selçuk Üniversitesi

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/1-%20Ali%20BAYHAN%281%29.pdf

Hakkı Konyalı adına bir armağan kitabı çıkarmanın mutluluğunu. Page 9. ŞEHİRLERİN SEVDALISI İBRAHİM HAKKI KONYALI ARMAĞANI viii yaşamaktayız. “ ...

İbrahim Hakkı Konyalı'nın Akşehir ve Beyşehir ... - Selçuk Üniversitesi

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/10-%20Mustafa%20ARSLAN.pdf

Bu vesileyle, “Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı KONYALI Armağanı” kitabına ... kaynaklandığını düşünen Konyalı, Doğanhisar İlkokulu müzesinde yerli taştan.

MBN 315 Final Sunumu GRİD HESAPLAMASI Grup 3 İbrahim Hakkı ...

http://ssultansoy.etu.edu.tr/sunumlar/MBN315OrnekSunumlar/Grup_03_GRID.pdf

Grid Nedir? • Web internet ... Grid, bilgisayar kaynaklarının (işlemci gücü, haøza, depolama, yazılım, veri) esnek ... 3-WLCG (Worldwide LHC Computing. Grid) ...

İbrahim Hakkı Konyalı'nın Çalışmalarında Geçen Mitolojik Efsaneler ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/1258/1081

Midas efsanelerinde, Midas'ın açgözlülükle dokunduğu her şeyin altına ... Akşehir'de Midas Çeşmesi ismi verilen yer hakkında bilgi vermiştir. ... ait birçok hafiye ve casusunun bulunmasından dolayı her şeyi duyduğunu bu ... Arrianos Flavius, Aleksandrou Anabasis, Eski Yunanca Aslından Çeviren: Furkan Akderin, Alfa.

Prof. Dr. Hakan Hadi KADIOGLU' Doç. Dr. ibrahim Hakkı AYDIN '' Dr ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/2006_25/2006_25_KADIOGLUHH.pdf

"Sünnet" kelimesiyle islam Peygamberi Hz. Muhammed'in yaptığı bütün söz ... Erkekler için kesme kelimesi "hıtan" ile ifade edilirken kadınlar için "hafd" kelimesi ... Bu uygulamanın Yahudilik ve Müslümanlıktaki var oluşu ve hukuki yönü bir ... Kanada'dan Avustralya'ya, doğu Afrika'dan Filipinlere kadar yaygınlaşmasının.

BİR FELSEFÎ METAFOR “YOLDA OLMAK” * İbrahim Hakkı AYDIN**

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D03296/2006_4/2006_4_AYDINIH.pdf

İbrahim Hakkı AYDIN** ... ta ulaşılmaz oluşundan hareketle, yolda olmak; yol olmak, yoldaş ... Hakikati bilme noktasında kesin bilgi, son durum söz konusu.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı - Diyanet İşleri Başkanlığı

https://www2.diyanet.gov.tr/DiniYay%C4%B1nlarGenelMudurlugu/KitapTanitim/kitaptanitimi/tem_muz.pdf

Kişilikleri ve örnek hayatlarıyla toplum tarafından benimsenmiş, din büyükleri ve manevi rehberler olarak da bilinen bu şahsiyetlerin eserleri, Divanlar. Projesi ...

ibrahim hakkı hazretlerinin marifetname'sinde tasavvufî sosyal hizmet

http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_sosyal_hizmetler/makale_08.pdf

Marifetname'sinde insanın gönül terbiyesine yönelik önemli tespitleri ve ... Mesela tedavisi mümkün olmayan ciddî bir hastalık, geçici de olsa maddî sıkıntılar, ... 40 Göz bir örnektir, diğer organlar ve diğer rahatsızlıklar için de aynı durum.

Hakan Turkena, Ulku Sultan Yilmazb,*, İbrahim Hakkı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/186153

Anahtar Kelimeler: Tünel Kalıp Sistem, Geleneksel Kalıp Sistemi,. Perdeli Yapı ... hasara, can ve mal kaybına neden olmaları; deprem bölgelerinde yer.

Modern İnsanın Bİr İhtİyacı olarak rİyazet ve erzuruMlu İBrahİM hakkı ...

http://akademik.semazen.net/documents/PDF/20.pdf

Anahtar Kelimeler: Riyazet, Uzlet, Halvet, Tasavvuf, İnsan, Marifetnâme, Manevi. Gelişim. Ascetism as ... Öyle ki bu durum obezite denilen yeni bir hastalık olarak.

İskender Pala, Erzurumlu İbrahim Hakkı'da Nabi Tesiri - İSAM

http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanl%C4%B1_sy10/1990_10_PALAI.pdf

en seçkin simalan arasında ilk sıralardan birini işgal eder. Nabi' nin kendi ... olduğu Marifetname'si Hayriye'de geçen birçok beyiti de ihtiva eder. Marifetname ...