Horezm Türkçesi ile Yazılan Kur'ân Tercümesinin ... - DergiPark

10 Oca 2019 ... Mümin sûresi, 28. âyetin başı: “Ve firavunun ailesinden mümîn bir adam şöyle dedi:”. 19. 40. Mümin sûresi, 41. ... “Çabuk bıçak getiriniz. (Ben) bunu ... Nitekim 'elini çek- mek' ibaresi de elig kısga tut- şeklinde geçmektedir.

Horezm Türkçesi ile Yazılan Kur'ân Tercümesinin ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Horezm Türkçesi ile Yazılan Kur'ân Tercümesinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/623406

10 Oca 2019 ... Mümin sûresi, 28. âyetin başı: “Ve firavunun ailesinden mümîn bir adam şöyle dedi:”. 19. 40. Mümin sûresi, 41. ... “Çabuk bıçak getiriniz. (Ben) bunu ... Nitekim 'elini çek- mek' ibaresi de elig kısga tut- şeklinde geçmektedir.

HOREZM TÜRKÇESİ İLE YAPILAN KUR'ÂN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/137080

ki: Sad sûresinin tefsiri ṣad sūresiniœ tercemesi bu turur cümlesi ile başlar. Ancak bu satırın ... Eski Türkçenin Göktürk ve Uygur Türkçesi metinlerinde geçen kelime içi /b/ ... Çeviri: el-felak sûresinin sözü: Bu felak sûresi Medînede inmiştir.

HAREZM TÜRKÇESİ İLE YAZILAN ESERLER.pdf

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/hanife.alkan/63570/HAREZM%20T%C3%9CRK%C3%87ES%C4%B0%20%C4%B0LE%20YAZILAN%20ESERLER.pdf

21 Şub 2020 ... Anuş Tigin'e sunulmuştur. Arapça öğrenmek isteyenler için Arapça sözcük ve kısa cümlelerin yer aldığı pratik bir sözlük niteliğindedir. Arapça ...

Harezm Türkçesi ve Harezm Türkçesi ile Yazılan Eserler

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gulden_sagol_yuksekkaya_harezm_turkcesi.pdf

Mürsil Şeyh Dakkak ki gramer unsurları), 4. İsim çekimi, S. Fiil çekimi.. 3.- tarafindan istinsah edilmiştir .. S .. bölümlerin Harezm Türkçesi ile tercümesine rastlan-.

meşhed nüshası türkçe kur'an tercümesinin söz varlığı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/373342

Türkçe ilk Kur'an tercümeleri, Türk dili tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bunun en büyük ... suresinin tercümesi Farsça, kalan kısımlar Harezm Türkçesi ile tercüme edilmiştir. Ketebe kaydı ... ķorķsa meniŋ ķorķıtmaķım (Kâf/45) (Ünlü 2004:205).

Güney Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257642

Yalancı eş değer, kaynak dildeki bir kelimenin hedef dildeki bir kelimeyle yazılışlarının ve ... kolye “Böbrek” (GAT); “Ucuna süs eşyaları konularak boyna takılan takı” ... bağlayan ince bölüm, sap; iplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir.

Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/801589

2 Eyl 2019 ... Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi Türk dilinin Güney-Batı lehçelerini oluştururlar. Türkiye ... Religion is an institution that concerns social life. The scope of ... usually make people think, inform or warn or laugh. ... importance of work, valor, love of homeland, importance of neighboring rights, reason and.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/406276

Anahtar Kelimeler: Söz Dizimi, Cümle Bilgisi, Tatar Türkçesi. Abstract. Recently, the number of comparative studies about Turkish dialects is rapidly increasing.

Sâlim'in Rind ü Zâhid Tercümesinin Fuzûlî'nin Rind ü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/258005

Bu makalede Muhâvere-i Rind ü Zâhid ile Farsça tenkitli metni mukayese edilmiş ve eserin aslına ne derece bağlı bir tercüme olduğu belirlen- meye çalışılmıştır.

türkiye türkçesi ile kırgız türkçesi'nde zarf ve zarf tümleci - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/844586

meydana gelmekte iken, fiiller de zarf fiil eklerini alarak zarf görevini yerine getirirler. Zarflar, fiilleri ... Cümle unsuru olarak incelenen zarflar için de 'zarf', 'zarf tümleci' (Bilgegil),. 'belirteç ... b) Sıfattakımı: bozuk düzen, yalınayak ... bc) –lata: < la-t-a: Benzerlik ve miktar anlamı verir: akça la-t-a (nakten, para), eki le-t-e (iki ...

Anadolu Sahasında Yazılan - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/258418

Zili dokumalarda atkı ve çozgüden ayrıca renkli desen iplikleri önyü- ze atlamalar yapıyorsa da, cicimde bu iplikler desenlerin konturlarını meydana getirmek için ...

balkan türkçesi ağızları ile türkiye türkçesi ağızları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/378455

Anahtar kelimeler: Balkan Türkçesi, Oğuzca, Anadolu halk ağızları, alıntı ... bürek “börek”, çurek “çörek”, cufte “köfte”, cumur “kömür”, cupriya “köprü”, cusele.

yaşarken yazılan tarih üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/427727

NTV'den “gelen” bir NTV Tarih'in de neyi nasıl anlattığından önce yaşananları anlatıp anlatmayacağı, dergi daha çıkmadan “okur gözüyle” merak ve tartışma ...

HÂREZM TÜRKÇESİYLE YAZILAN BİR KURʼAN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/230486

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/3 2016 s. ... Bu iş ilk başta Arapça sözcüklerin teker teker karşılığını bulmak ve bunları Arapça ... kadar, Duha suresi, İnşirah suresi, Tin suresi, Alak suresinin ilk dört ayeti, Zilzal ...

XV. Yüzyılda Muhammed Tarafından Yazılan Manzum ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/752615

10. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 15 Hk 1499'da Siyer-i Nebî: Nüsha,. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Katalog Tarama Arşiv No: ...

kendi döneminde yazılan kaynaklarda ali şîr nevâî ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/703722

Alî Şîr Nevâî Horasan'ın merkezi Herat şehrinde, 9 Şubat 1441 doğmuş, hayatının ... bilgi verilmekte ve divanlarından gazel, mesnevî ve beyitleri örnek olarak.

türkiye'de muhasebe standartlarına yönelik yazılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411839

TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ... ayına kadar yapılan 312 adet lisansüstü tezi kapsamaktadır. ... ve konu açısından zaman içindeki yönelimi.

Türkiye'de Pazarlama Alanında Yazılan Doktora ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/820132

2 Haz 2019 ... pazarlama literatüründe ele alınan konu başlıklarının yıllara göre ... Anahtar Sözcükler: Pazarlama, Ulusal Tez Merkezi, Doktora Tezleri.

çocuklar için yazılan her manzumeye şiir denir mi? - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/31955

Bunlara çocuk şiiri demek yanlış olur”18 der. ... Nam nam demektir yemek yemek ... Cân u teni. Bana bir muç verir isen sana bir. Me alayım. Bu pazarlık cicidir gel ... deneyimlerini ve ilgi duyduğu konuları işleyen; okul hayatını, oyunları, kardeş.

Osmanlı Döneminde Latin Harfleriyle Türkçe Yazılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/554837

Arap harfleri yerine Latin alfabesinin kullanılmasını savunmuşlardır. Ancak ... Medici Matbaası'ndan (Tipografia Medicea) sonra 1622 yılında Roma'da. İnsanları ... Eser gramer kuralları, Türkçe-Latince bir sözlük ve Latin harfleriyle yazılmış.

Kulikovo Savaşı Üzerine Yazılan Eserlerde Türkçe ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/257800

1237 – 1241 yılları arasında Batu Han'ın önce İdil Bulgarlarına, onun ardın- dan da Rus ... falarca karşılaştığı Saray'da da kendi evinde gibidir. Mamay, Altın ...

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/45174

16 Ömer Seyfettin'in savaş yıllarında yazdığı hikâyelerden sadece “Bomba”da değil, “Ashab-ı Kehfimiz”,. “Nakarat” gibi başka hikâyelerinde de Amerika huzur ve ...

yabancılara türkçe öğretimi için yazılan ders ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/493523

Anahtar kelimeler: Bulmaca, yabancı dil öğretimi, kelime öğretimi, yabancılara ... Basımevi. Bölükbaş, F. ve diğerleri. (2013). İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ...

muhyidîn ibnü'l-arabî lehinde ve aleyhinde yazılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/746337

26 Nis 2019 ... makalemizde biz, Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'nın lehinde ve aleyhinde ... Abstract: Muhyiddin Ibn Arabi was one of the important figures of the.

çocuklar için yazılan farsça-türkçe manzum bir sözlük - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181212

Özellikle Sünbülzâde Vehbî'nin Tuhfe-i Vehbi'si gibi Farsça-Türkçe sözlükler önemli bir yer tutmaktadır. Çok beğenilen Tuhfe-i Vehbiye nazire olarak çeşitli ...

nakşî-hâlidî şeyhi hamza nigarî'nin isteğiyle yazılan bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/803338

Hamza Nigârî (ö.1886), Amasya'da vefat eden Nakşibendiyye tarikatının. Hâlidiyye ... Türkiye'de Yayımlanan Seyyid Nigarî Divanları Hakkında”, Turkish Studies, ...

ESKİ BİR KUR'AN TERCÜMESİNİN 15. YÜZYILA AİT BİR OSMANLI ...

http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA03-emek-usenmez.pdf

Kur'an bir bütün olarak Türkçe'ye tercüme edilmeye başlanmıştır. İslâm dini- nin Arap yarımadasında ortaya çıkışı miladî 6-7. yüzyıllara rast gelmektedir.

Eski Bir Kur'an Tercümesinin ( Özbekistan Nüshası) 15. Yüzyıla Ait ...

http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA03-emek-usenmez.pdf

Bunlar umumiyetle kısa bazı surelerin tefsirleridir.9. 4 Muhammed ... Buna ek olarak nüshanın sahibinin de Yusuf bin Mahmud (İbn-i Tavsiye diye mâruf) olduğu ...

Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873273.pdf

kaktırdı, közlerinnen tımalak tamşık tıgırtıp yerge süziltti em yamgır yavıp basladı (ÜB, 18). (Gürültüyle gök yarıldı, şimşek sertçe çaktı, “Aysehan” kirpiklerini açıp ...

türkiye türkçesi ve azerbaycan türkçesi'nin meyve adları yönünden ...

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/ARSLAN-Meryem-T%C3%9CRK%C4%B0YE-T%C3%9CRK%C3%87ES%C4%B0-VE-AZERBAYCAN-T%C3%9CRK%C3%87ES%C4%B0%E2%80%99N%C4%B0N-MEYVE-ADLARI-Y%C3%96N%C3%9CNDEN-KAR%C5%9EILA%C5%9ETIRILMASI.

Yaygın bir şekilde yer, kişi adları ve takma adlarla ilgili çalışmalarla adı sıkça duyulan ad bilimi ... Elma: Gülgillerden bir ağaç ve onun kabuğu parlak, sert, kırmızı, sarı ve ... ve bu ağacın portakaldan büyük, çok sert kabuklu yemişi (Türkçe Sözlük, 2005: ... Kocagöz, İlknur, Samsun ve İlçelerinde Yemek Adları, http://www.

türkmen türkçesi ile türkiye türkçesi ağızlarındaki ortak söz varlığı ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi36_pdf/1dil_edebiyat/gokcur_engin.pdf

otarmak: Hayvanları otlatmak. Haçan dünyää yüzünden möjegiñ tohumı kesilip, biz arkayın goyunlarımızı otarıp bilerkääk. “Acaba dünya üzerinde kurdun nesli ne ...

Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Zaman Bildiren ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/fatma_acik_ozbek_turkcesi_zaman_esdegerlik.pdf

KELĠMELERĠN Eġ DEĞERLĠĞĠ BAKIMINDAN KARġILAġTIRILMASI ... Anahtar Kelimeler: Özbek Türkçesi, Türkiye Türkçesi, zaman kavramları, kelime eş ... iki ayrı yazı dili kullanmaya başladığı dönemde de müşterekleri devam etmiştir.

türkiye türkçesi ve kazak türkçesi örnekleriyle orhun yazıtları'nın ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/218524

Key words: Orkhun Inscriptions, translation, differences, Turkish, Kazakh. 1. Giriş. Orhun Yazıtları (Orhon Yazıtları, Orhun Abideleri) Türk dilinin edebî de- ğere ...

Güney Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257642

Yalancı Eş Değer, Güney Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi. •. ABSTRACT ... adıbatmış* “Akrep” (GAT); “adı batmak” unutulmak, adı anılmaz olmak.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423871974.pdf

Bu çalışmada aktarma işinin bu açıdan önemi ve karşılaşılan bazı sorunlar üzerinde duruldu. Anahtar sözcükler: Türk dünyası, Azerbaycan. Türkçesi, Türkiye ...

meşhed nüshası türkçe kur'an tercümesinin söz varlığı üzerine notlar ıı

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/1128/848

20 Mar 2018 ... ĥ-ż-ż kökünden türeyen Ar. ĥażż “teşvik etmek” demektir (Müfredât 291). ... Rağıb el-İsfahanî, Müfredat Kur'an Kavramları Sözlüğü (Tercüme: ...