Mecelle ve Fransız Medeni Kanunu Çerçevesinde ... - Ankara Barosu

Gerek Mecelle'nin 1451.maddesi, gerek Fransız Medeni Kanunu'nun ... zorunda değildir; bu anlama gelebilecek her türlü sözle iradesini açıklama imkânına ...

Mecelle ve Fransız Medeni Kanunu Çerçevesinde ... - Ankara Barosu- İlgili Belgeler

Mecelle ve Fransız Medeni Kanunu Çerçevesinde ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-1/2013-1-7.pdf

Gerek Mecelle'nin 1451.maddesi, gerek Fransız Medeni Kanunu'nun ... zorunda değildir; bu anlama gelebilecek her türlü sözle iradesini açıklama imkânına ...

Meclis Tutanakları Işığında Türk Medeni Kanunu ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2007-2/4.pdf

ya eşi bulunan miras bırakan, mi- oturumunda yaptığı konuşmaya hakkının tümü, diğer ... Safiye AYLA ve Zeki MÜREN ör- değerli arkadaşlarım. du, dedi ki, ben ...

hukuk muhakemeleri kanunu ve borçlar kanunu ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/hukuk-muhakemeleri-kanunu-ve-borclar-kanunu-sempozyumu.pdf

1 Tem 2012 ... Bir işin sorumluluğunu taşımak onun onurunu taşımak demektir. ... istasyon ve liman ve iskelelerde bulunan musakkaf yerler için de 6570 sayılı.

Medenî Usûl Hukukunda Tanık ve Tanıklık - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2018-3/5.pdf

gereği, meslek ve sanat dolayısıyla bilirkişilik görevini kabul etmek zorunda ... lıya yemin de teklif edilmediği, buna göre HUMK'nın 288. maddesi anlamında.

Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-2/02.pdf

[1] Mehmet Helvacı, Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz ... HD, 31.03.2005, 5596/3051 (Mehmet Akif Tutumlu, Medeni Usul Hukukunda.

Fransız İdari Yargı Sistemine Bir Bakış - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-2/17.pdf

çözmeye çalışmaktadır. Paris İdare Mahkemelerinde yılda 20.000 yeni dava. [1] Münci Çakmak, İdare Hukukunun Anlamı ve Önemi, İÜHFM, Yıl:2011, C.LXIX,.

Fransız Eğitim Sisteminde Dini Sembollerin ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2010-1/2010-1-kucuk.pdf

sını kaybetmesi militan laiklik anlayışının terkedilmesi sonucunu doğurduğu, ... Bu değişikliğin temel nedenleri, sadece 11 Eylül 2001 saldırısı ile Afganistan ve.

danıştay içtihatları çerçevesinde imar hukukunda ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2014-1/14.pdf

korunması gerekmektedir.” demek suretiyle yapının olası bir yapı ruhsatı iptaline kadar tamamlanmış kısmının müktesep hak ilkesi çerçevesinde koru- nacağını ...

İdari Yargı Kararları Çerçevesinde Bilimsel Yayın ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-1/5.pdf

Anahtar Kelimeler: Bilimsel dürüstlük, araştırma ve yayın etiği, etik soruşturma, intihal, haksız yazarlık, düplikasyon, haksız yazarlık, sahtecilik, dilimleme. [1] Etik, ...

İdari Usul Kanunu - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-2/06.pdf

varmamız gerekir” demekte ve giderek “... demokrasimiz herşeyden önce “çoğulcu” ... İdari usul yasasının “halkın aytması” ve `yort savul` nidasını kendisine değil.

İCRA ve İFLÂS KANUNU'NDA YAPILAN ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/%C4%B0cra%20ve%20%C4%B0flas%20Kanununda%20Yap%C4%B1lan%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklikler%20Getirilen%20Yenilikler%20ve%20Bu%20Konulara%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20son%2

15 Tem 2016 ... lunun ya da 3. kişilerin icra dosyasına ilişkin talepleri hakkında icra ve iflas dai- relerince, herhangi bir ... Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya ... dan davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”,118.

Türk Ceza Kanunu'ndaki Düzenlemeler ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2015-2/04.pdf

EREM, Faruk: Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Cilt: I, Genel. Hükümler, onüçüncü tıpkı basım, Ankara: Seçkin Yayınevi, 1995. ERMAN, Sahir: “ ...

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/6098son.pdf

MADDE 56 - Bir hayvan tarafından yapılan zararı o hayvan kimin idaresinde ise o ... MADDE 523- Simsar, üstlendiği borcuna aykırı davranarak diğer tarafın ...

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cezalar ve ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2007-1/8.pdf

ni tartışmaları başlatmış, ceza hukuku düşünce- ... b. Gene, fiili işlediŞi tarihte on sekiz yaşını dol- durmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş bulu ... veya sanatın yahut trafik düzeninin gerektirdiŞi ... Kanun, 61/1. maddesi hükmünde, üzerinde ce-.

1136 sayılı avukatlık kanunu değişiklik önerisi ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/Dosyalar/avukatlik_kanunu_calisma_metni.pdf

46. 1136 S.lı AVUKATLIK KANUNU. DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ri Hakkında 233 Sayılı Kanun. Hükmünde. Kararname'nin kapsamına giren iktisadi devlet teşekkülleri ...

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2010-4/2010-4-taskin.pdf

eğitim-öğretim.hizmetlerinde.ise.yönetmelikle.belirtilen.nitelik.ve.şartları.taşı- ... ücretlerini,.bir.önceki.yılda.gerçekleşen.tüketici.fiyat.endeksindeki.(TÜFE).artış.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/6098-semp.pdf

Otu- rumun bir diğer katılımcısı olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Mete. Duman'ın konuşması, vekalet sözleşmesinde 6098 sayılı Kanun'la yapılan.

Türk Borçlar Kanunu'nun Para Borçlarında Faize ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-4/8.pdf

değildir. Faiz üst sınırları, Türk Borçlar Kanunu'nda yapılacak bir değişiklikle en ... Sefa: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23 B İstanbul 2012, s 302 .

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1. Kitabına ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/6102-sayili-ttk-1-kitap-goruslerim.pdf

mün ticari hüküm olarak kabulü için öncelikle YTTK da yer alması gerekmektedir. ... göre, eğer uyuşmazlığın tacir olmayan tarafı bu örf ve adeti biliyorsa yada bilmesi ... nın tarafları ticari işletme değil ise, havale,vedia ve Fikir ve ... ileride hükme bağlanan, işbölümü itirazının incelenmesinde ... sonuçlar doğurmakta idi. Ancak ...

6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu'nda Tasarım ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2018-1/2.pdf

için verilen kararlardan oluşan problem belirleme ve çözme yaratıcı eylemi- ... [13] 'tasarım': ürünün özellikleri, özellikle, ürünün kendisinin ve/veya ... [27] Fatma Özer 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun Genel Bir Değerlendirmesi - Terazi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Bileşik Suçun ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2007-3/6.pdf

konusu hükmün 7, 8, 9. fıkraları hükmü, hakları ihlal eden müteaddit fiillerin mevcudiyeti. 2005/5377 ... ni ihlal eden tek fiilden bahsetmektedir*" demek-.

türk ceza kanunu ve terörle mücadele kanunu çerçevesinde terör ...

http://www.onikilevha.com.tr/images/books/9786051526812.pdf

TÜRK CEZA KANUNU. VE. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU. ÇERÇEVESİNDE. TERÖR ÖRGÜTLERİ,. TERÖR SUÇLARI VE. ÖRGÜTLÜ SUÇLAR. (En Son ...

Çocuğun Medeni Hukuk Kuralları Çerçevesinde Şiddete ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/274352

Dr. Başak BAŞOĞLU**. ÖZET. Özel hukuk anlamında şiddet, bir kimsenin kişi ve malvarlığı değerlerine sal- dırıyı ifade eder. Çocuğun bir birey olarak aile içinde ...

DOĞU SORUNU ÇERÇEVESİNDE OSMANLI -FRANSIZ İLİŞKİLERİ ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=950

5 Roderıch H Davıson, Kısa Türkiye Tarihi, Çev: Durdu Mehmet, Burak, Ankara 2004, ... 18.yüzyıl sonlarında, Şark Meselesi(Doğu Sorunu) ile yakından ilgilenen.

Türk Medeni Kanunu - Mevzuat

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

22 Kas 2001 ... amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, (. ... Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi birlikte hareket etmek üzere atanmış olsa bile ... Madde 588- Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona ...

4721 sayılı türk medenî kanunu

http://tuketbir.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/T%C3%BCrk-Meden%C3%AE-Kanunu.pdf

MADDE 6. — Türk Kanunu Medenîsi yürürlükte iken verilmiş olan gaiplik kararları, Türk Medenî. Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bu Kanuna göre ...

TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ...

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-turk-medeni-kanununda-evlilik-birligi-icerisinde-kadinin-ekonomik-ve-sosyal-haklari-1744

Kılıçoğlu, Medeni Kanunumuzun Aile-. Miras- Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler, 2. Bası, Ankara 2004, s. 25; Ahmet M. Kılıçoğlu, Aile Hukuku, 3. Bası, Ankara ...

Türk Medenî Kanunu'na Göre Velâyetin Kullanılması ve Çocuğun ...

http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C6S1makale6.pdf

rınca, ortak hayata son verilmiş olması halinde hâkim, velâyeti tek başına ana ... bu çalışmalarda farklı velâyet modelleri ve bunların avantajları ile dezavantajları ...

HTÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK MEDENİ ... - Hukuk Fakültesi

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/31-OMER-OGUZHAN-MERAL.pdf

Anahtar Kelimeler. Sorumsuzluk anlaşmaları, sözleşmesel sorumluluk, sözleşme dışı ... kira sözleşmesi ve ariyet sözleşmesinden ayırmaktadır174. Taraflar ...

türk medeni kanunu ile aile hukukunda yapılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/628952

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu işte ... Kanun'umuzun Ailc-Miras-Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara 2003. ... edilmemesi, uygulamayı toplumun kaldırıp kaldırmayacağının belirlenmesi, kanuna uyumu ... sebeplerinden hayata kast ve pek kötü davranışın düzenlendiği TKM. m.

türk medenî kanunu bakımından kadın-erkek eşitliği

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/18_2_6.pdf

TÜRK MEDENÎ KANUNU BAKIMINDAN KADIN-ERKEK. EŞİTLİĞİ. Dr. Sera Reyhani YÜKSEL*. ÖZET. 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk Kanunu ...

hukuk muhakemeleri kanunu'nun medeni usul hukukumuza getirdiği ...

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-96-1145

XII-DAVA ŞARTLARI. Doktrinde ve Yargıtay kararlarında kabul edilen HUMK'ta ayrı bir madde altında düzenlenmeyen dava şartları, HMK'da ayrı bir kurum.

mukayeseli hukuktaki gelişmeler ışığında türk medeni kanunu ...

https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/9-Ay%C5%9Fe-HAVUTCU.pdf

Turkish Civil Code in the Light of the Developments in the ... Dr. Ayşe HAVUTCU. *. I. GİRİŞ ... giren bir hususu ifşa ederek toplum önünde kötü duruma düşürme,.

Türk Medenî Kanunu'na Göre Velâyetin Kullanılması ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/744678

rınca, ortak hayata son verilmiş olması halinde hâkim, velâyeti tek başına ana ... bu çalışmalarda farklı velâyet modelleri ve bunların avantajları ile dezavantajları ...

türk medeni kanunu ve yargıtay kararları kapsamında ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/51099972.pdf

hükmedilmemekte, yasal koşulların gerçekleşmesine ve talebe bağlı olarak, nafaka takdir edilmektedir. ... Yargıtay uygulamaları gereğince, boşanma halinde yoksulluğa ... tutarlardan ayrı olarak yoksulluk nafakasına hükmedilip hükmedilmemesi gerekeceği ... gücü ölçüsünde bir sene süre ile nafaka ödeyeceği belirtilmiştir.