Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin Yürürlüğe Girişi ve Türk ... - ACAR Index

Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye), Hikmet Yayınları, İstanbul 1979, s. 5-9. ... Maddeler) Çevirisi, Yorumu, Günümüz Hukuku ile Karşılaştırılması,.

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin Yürürlüğe Girişi ve Türk ... - ACAR Index- İlgili Belgeler

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin Yürürlüğe Girişi ve Türk ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910723.pdf

Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye), Hikmet Yayınları, İstanbul 1979, s. 5-9. ... Maddeler) Çevirisi, Yorumu, Günümüz Hukuku ile Karşılaştırılması,.

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin Yürürlüğe Girişi ve ... - Acarindex.com

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910723.pdf

5 Mehmet Akif Aydın, “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ... Ahmet Cevdet Paşa'nın yasanın yürürlüğe girişine karar verilmesi de dahil ... Osmanlı tebaası Müslüman ve Hıristiyanların evlilik konusundaki farklılıklarını ... üyelerinin, bu kodifikasyonu hazırlarken, sadece hukuk formasyonlarının etkisi.

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye

http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/belgeler/232.pdf

Madde metinlerinden sonra gelen açıklamalar, orijinal metinden sadeleştirilerek yapılmıştır. 2. Mecelle'de geçen İslâm Hukuku kavramları için bkz.: Ömer Nasuhi ...

atatürk dönem nde batı'dak olumsuz türk ve türk ye ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867274.pdf

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 30'uncu Yıl Dönümü, 5 Aralık 1923-1953, Çituri. Biraderle Basımevi ... ve azaların üyelik bedelleri vs. 16.839,41 lira olup ...

türk devlet felsefesi açısından kök türk devleti'nin dış ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867451.pdf

1 Suat lhan, Jeopolitik Duyarlılık, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989, s.66. 2 Mehmet Niyazi, Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Yayınevi., stanbul 1993, s.171.

OSMANLI -TÜRK ROMANINDAN ÇAĞDAŞ TÜRK ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423905922.pdf

Çimen GÜNAY-ERKOL. *. Özet. Türk edebiyatında kadınlık ... Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, [email protected] ...

1 TÜRK DESTANLARINDA KAHRAMANIN ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867870.pdf

Tıva destanlarından Çeçen Kara Möge destanında kahraman, anası ile ... Başkurt Türkleri arasında anlatılan “Alpamışa” destanında Eyler Han'ın kızı ... Bu arada Ural'ın kıskanç kardeşi Şülgen, zindandan kurtulunca Humay'la evlenmek.

ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠNĠN SÖZ ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423934373.pdf

Anahtar Kelimeler: Türk lehçeleri, temel kelimeler, dil akrabalığı, lehçe. ... Çağdaş Türk Lehçelerinin Söz Varlığındaki Ortaklığa Karşılaştırmalı Bir Bakış ... (TDK Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü‟nde Denizli, Ġzmir, Düzce-Bolu yörelerinde ...

Türk Kültüründe Bahçe - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873139.pdf

Özet: Bahçe tarih boyunca, insanlar tarafından paylaşılan ve gelecek kuşaklara aktarılan semboller ... Anahtar Kelimeler: Türk kültürü, bahçe, peyzaj sanat tarihi.

GELENEKSEL TÜRK VE RUM DÜĞÜNLERİNDEN ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933492.pdf

Türk kültürü etkisinde kalan gayri müslimlerin oyun havalarının çoğunun da Türk ... Gecesi de son derece eğlenceli geçip sabaha kadar devam eden kına gecesi ...

TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİ Yz. A. 210 ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933147.pdf

Bu eser içerisinde yer alan “emsile” bölümünün Sıhâh-ı Acem'in son bölümü olan. “emsile” bölümü ile konu başlıkları ve çekimlenen kelimeler bakımından benzer ...

Primo Türk Çocuğu - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873431.pdf

Özet: Primo Türk Çocuğu adlı öykü, kişinin bilinçlenme sürecinde yaşadığı değişimi, millî benliğe dönüş izleği etrafında sorgulamak- tadır. Kenan ve Primo'nun ...

1 TÜRK KÜLTÜRÜ VE ANADOLU MÜSLÜMANLIĞI ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868196.pdf

İslam dinine geçişleri 9. asırda başlamış ve 11. asrın sonlarına dek de sürmüştür. Bu 300 yıllık geçiş sürecinde İslam dini yeteri kadar öğrenilip Türk kültür ...

TÜRK YE TÜRKÇES NDE K Ş ADI OLARAK MEYVE ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867365.pdf

23 adet ad (isim) sözlüğünü öğrencilerimizle birlikte taradık ve meyve adı olarak verilen erkek ... Türk dünyasında (alma) biçiminde söylenen kelime, bir kültür ağacının ürünüdür. Bu meyve genel ... Pelit: Meşe ağacının meyvesi. Pıtrak: Gövdesi ...

WEBERYEN BÜROKRASİDE LİYAKAT VE TÜRK ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911472.pdf

Max Weber bürokrasiyi “ideal tip” şeklinde tanımlayarak bürokrasi yazınında merkezi bir konuma yerleşmiştir. Kamu bürokrasisinin ilgili üç tarafı vardır: Bürokratik ...

Kuramsal Yaklaşım ve Türk Sosyolojisi - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879796.pdf

Özet. Sosyoloji araştırmalarında teorik yaklaşımın önemi büyüktür. Zira teori, deneye imkân veren bir ... Nitekim çağdaş sosyoloji kuramları konu- sunda son ...

1 TÜRK ATASÖZLERİNDE BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867832.pdf

Türk Atasözleri incelendiğinde Osmanlı, Türk, Çingene, Kürt ve Arnavut adlarına yönelik etiketlemelerin olduğu görülmüştür. Aşağıda bu atasözlerine yönelik ...

TÜRK SOSYOLOJİSİ VE BAYKAN SEZER - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867230.pdf

Baykan Sezer who is one of the original names of Turkish sociology had tried to ... Sosyolojinin Batı'da ortaya çıkmasına sebep olan çalkantılı ... çöküşünü hızlandıran bir çok siyasal ve sosyo-ekonomik sorunun çözümüne ... Sosyolojinin kurulup gelişmeyi ümit ettiği yıllarda siyasal konjonktür ... Özellikle yakın dönem Türk.

türk eğitim sisteminde evrim(*) - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423877892.pdf

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de MEB'e bağlı ilköğretim ve ortaöğretimde ... 8. sınıfta evrim; 2008 yılında okutulan Fen ve Teknoloji 8. sınıf ders kitabı ... Lise 12. sınıfta evrim; Bu sınıfta da “Biyoloji” ve “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” ders.

DÎVÂNU LUGATİ'T-TÜRK'TE “YAKLAŞMA” - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423934273.pdf

Gelgelelim, bazı kaynaklarda bu ekin, zarf-fiil ekleri arasında sayıldığını da ... “Türkçede Tekerrür Fiilleri”, TDAY Belleten 1956, Ankara: TDK. Yay., s. 111-123.

21. YÜZYIL ENERJİ SAVAŞLARINDA TÜRK ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931460.pdf

Standart Oil Şirketi'nin parçalanması ile “Yedi Kızkardeş” adı verilen yeni şirketler ortaya çıkmıştır (Günümüzde ise “Beş Kızkardeş”15 adı verilen Amerikan ...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK POLİS ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423932788.pdf

amiri, komiser gibi temel rütbe isimlerinin Osmanlı bürokrasisinden. Cumhuriyete ... Böcekbaşı: Suçluları izleme ve yakalama ile görevliydiler. Şatırlar: Vezirler ...

TÜRK HALKLARININ DESTAN YARATILARINDA ÜÇ ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423934109.pdf

Şamanizm olarak adlandırılan inanç sistemi, Türklerin en eski ... Destanlar, eski çağlarda bir milletin hayatını yakından ilgilendiren savaş, göç ve doğal afetler ... şaman/kam adı verilen din adamının bulunduğu, evrenin gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı ... Irmak, dağ, ağaç, ateş gibi varlıkların içinde bulunduğuna inanılan ruhlar, ...

(3) MODERN TÜRK TARİHÇİLİĞİNDE TÜRKLERİN ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931463.pdf

43 Ocak, Ahmet Yaşar, Türkler, Türkiye ve İslam, Yaklaşım, Yöntem ve Yorum Denemeleri, ... Kuteybe bin Müslim o dönem içinde en önemli isimlerden biridir.

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA PADİŞAHLARA ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933243.pdf

Veysî, Habname'sinin kurgusuna yerleştirdiği rüyayı aracı kılarak sultanı tenkit ederken bir yandan da devlet işlerindeki sıkıntıların her dönemde var olduğunu ...

türk gelininin mitolojik göçü - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423872282.pdf

“Yüce gavaktan düştüm oldum hışır/ Acap yalan dünya ne zaman ışır”. (Karaman 1995: 141) gibi gelin okşama sözleri gelinin geldiği kutlu mekânı anlatmaktadır.

TÜRK SÖZLÜKBİLİMİNİN PROBLEMLERİ* Erdoğan ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933296.pdf

Bundan dolayı bir Osmanlıca sözlük hazırlayıcısı eğer sözlüğünün kapsamlı olmasını istemişse Türkçe sözcükler ve Türkçede kullanılan ödünç sözcüklerden ...

1 TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASININ GELİŞİMİ VE BU ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867780.pdf

Siyasi, ekonomik, askerî ve sosyal tarih alanında araştırmalarını sürdüren sosyal bilimcilerin dışında giderek düşünce tarihi alanıyla da ilgilenen araştırmacıları ...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DÜNYASI ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931454.pdf

Bu çalışmanın amacı, Üniversite öğrencilerinin Türk Dünyası ile ilgili bilgi düzeylerini, algılarını ve bu ... Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem.

(2) ESKİ TÜRK DOMBRASINDAKİ SAZ YAZI AN ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931486.pdf

Yazılan yazı ve sazın yapıldığı maddeye analiz yaparak onun 5-7 yy. ait olduğu kanatına varıyor. 'Nefis ezgi bizi mest eder' denilen yazı türk halklarının tüm ...

TÜRK YE'DE GELENEKSEL KIRSAL KONUT ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867325.pdf

Bu aşamada çadır düzeni, olduğu gibi sabit eve kopya edilmiştir. Sofasız tek odalı plan tipinin bir sonraki aşaması dış sofalı (Yörük evi) ev planıdır. Bu plan tipinde, ...

Çalışmada Türk Harf ve Dil Devrimi'ni - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876727.pdf

Atatürk'ün vefatından sonra ise Atatürk'ün harf ve dil devrim hareketleri ... 1930, especially the death of Mustafa Kemal Atatürk, ... öğretirken çekilenidir. Yazara ...

Türk “Runik” Alfabesinin Kökeni - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423875241.pdf

Yaygın kanaate göre, runik alfabenin diğer bazı alfabe ya da alfabelerin ... bulunan Yunan γ (gamma)harfi olan 4(c)nin ana hatlarına benzememektedir. Bunun yerine ... 20. ñ bkz. Tablo 4. Kesinlikle icat edilmiştir. n1 y1, No. 18, 31 ya da iki.

MODERN MÜZECİLİK ve TÜRK MÜZECİLİĞİ - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423871935.pdf

vermek, bilgi ve bilinç kazandırmak, eğitmek, duyarlılık ve heves aşılamak amacıyla ... ölümüyle Türk müzeciliğinde 2. dönem olan “Osman Hamdi Bey Dönemi” başlamıştır. Paris'te ... conscious the society about its social and cultural structure.

TÜRK DÜNYASINDA KULLANILAN İDİOFON ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867970.pdf

YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ÇALIM TEKNİKLERİ. Ferhat UZUNBAŞ ... alınışı, yapısal ve teknik özellikleri, kullanım alanları, çalım teknikleri, oluşturulma şekil ve.

türk halk müziği sözlerinde - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423932971.pdf

http://www.turkuler.com/nota/ezgi_asik_kerem_dus_eylemis_daylere.html. Bülbül-gül ... Lokman hekim gelse yaram azdırır ... El çek tabip el çek yaram üstünden.