Türkçede Mecelle Literatürü - DergiPark

yer veren şerhlerde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Aynı durum, bi- ... tabın çeşitli bölümlerinde de Mecelle maddeleri kitap ya da madde grupları ha-.

Türkçede Mecelle Literatürü - DergiPark- İlgili Belgeler

Türkçede Mecelle Literatürü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/652393

yer veren şerhlerde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Aynı durum, bi- ... tabın çeşitli bölümlerinde de Mecelle maddeleri kitap ya da madde grupları ha-.

ŞİFÂ-İ ŞERÎF LİTERATÜRÜ İ ŞERÎF LİTERATÜRÜ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260801

Şifâ-ı Şerîf kuvvetle muhtemeldir ki, 508-9/1114-5 yılları arasında te'lif edilmiştir. Bkz. Gökalp,. Murat, Kadı Iyâz ve Şifa Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru, ( ...

53 MECELLE'DE İŞ SÖZLEŞMESİ Mehmet AYKANAT ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/382928

Mecelle'deki iş sözleşmesi hükümleri Đslam hukuku anlayışını öğrenmemize ve ... kiralama sözleşmelerine yer verilmiştir. Mecelle ... Đş sözleşmesinin unsurları taraflar (işçi ve işveren), konu (ücret ve menfaat), sıyga (icap ve ... Bu örnek ecir-i.

Ceza Hukuku Müesseselerinin Mecelle'nin Külli ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/414894

25 Eki 2017 ... İlk makalede, fıkıh ilminin tanımı ve kapsamı açıklanmıştır. Mecelle'nin ikinci maddesiyle yüzüncü maddesi arasında, külli kaideler olarak ...

Mecelle'nin Orta Doğu Devletlerine Tesiri The Influence ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/349033

Kısaca Mecelle olarak bilinen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Ahmet. Cevdet Paşa başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından ...

TURK<;E'DE EMPERYALiZM LiTERATURU ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4116

Lenin emperyalizmi r;bztimlerken Tekelci kapitalizm, kapitalist iilkeler araSl rekabet, Birinci Diinya SaVa$l 'nm niteligi ve donemin devrim olanaklan gibi bazl ...

Anadolu Selçuklu Sanatı Literatürü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/653594

2, c Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006; Gönül Öney, Anadolu Selçuklu ... rine yürütülen tez çalışmaları daha sonraları, mimari süsleme, el sanatları ve.

Kazakistan'da Kur'an ve Tefsir Literatürü (Kazakça ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/494587

Anahtar kelimeler: Kazakistan, Kazakça, Rusça, Kur'an, meal, tefsir. Works on the ... Yazar, mealin dil ve çeviri kuramı açısından şu iki özelliğini belirtmiştir: 1.

Osmanl› Döneminde Fetva Literatürü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/652335

cevap şeklinde olan meseleler burada düz biçimde ifade edilmiştir. Say- faların üst ... Rabbü'l-izzetden -celle zikruh- matlûb ve mütemennâsı nedir? el-Ce- ... lah burhanlarını aydınlatsın] – taraflarından virilen Fetâvâ-yı Şerîfe” ibaresi yer ...

Türk-Osmanlı Saray Literatürü (12.-20. Yüzyıl) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/653858

11/12, s. 252-259. Ortaylı, İlber, Mekanlar ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı, İstanbul: Bank Asya, 2007, ... Uşaklıgil, H. Z., Saray ve Ötesi, c. III, Ankara, 1941 ... Gülsün, Hakan, “Mimar Vedat Bey ve Dolmabahçe Sarayı”, Yüksek Lisans tezi,. İstanbul ...

İslam Öncesi Türk Sanatı Literatürü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/653593

damarlardan biri olan “İslâm öncesi dönem”i tanımlamak, meselenin tarihî, ... 33 Bahaeddin Ögel, İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara: Türk Tarih ...

Muhtasar Metinlerin Hanefî Literatürü İçindeki Yeri The ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/500738

11 Haz 2018 ... asrın ilk yarısında telif edilmeye başlayan ilk muhtasar eserleri, mezhepte itibarlı ... Hanefî fıkıh literatüründe ilk metinler, Ebû Hanîfe'nin (v.

Osmanlı Tefsir Geleneğinde Besmele Risaleleri Literatürü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/606349

Dilini ateşle yakmam. Onu kabir azabından ve bü- yük korkudan ... meclisinde istinsah edildiği (temme haze't-terakkum) kayıtlıdır. Müstensih adı belirtilmemiştir.

ilk türkçe tıp eserleri ve eski turk dişhekimliği literatürü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/686961

1 Adnan Adıvar'a göre XIV. yüzyılın başlarında Ali bin Abbas'ın (ölm. 284 H/994 M). Kitabü'l-Melikl'sinin Kamilüs-Sınâa adıyla yapılan tercümesi Anadolu'da ...

Türk Matematik Tarihi Literatürü (Cumhuriyet Dönemi) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/652064

Frances Benson Stonaker, Meşhur Matematikçiler, trc. Melek Dosay, Ankara: Gün- doğan Yayınları, 1989. Lütfi Göker, Matematik Tarihi, Ankara: Kültür Bakanlığı, ...

İmam Hatip Liseleri Literatürü hzerine Bibliyog- rafik Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302449

gibi resmi belgelerle destekleyerek okullardaki din dersleri ve yüksek din öğY retimiyle birlikte ... İmamYHatip Liselerinde Hitabet Dersi ve Eğitimi, Y.lisans tezi,.

bulgar tarih literatürü ve ders kitaplarında birinci balkan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/407943

http:// www. nationallibrary. bg/fce/ 001/0016 /files/100% 20godini% 20ot% ... Kırcaali'de yerel sözlü tarih ile millî tarih arasında Balkan Savaşı'yla ilgili.

türkçede - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/252677

Dildeki anlamlı en küçük birim olarak kelime, dil bilgisi içinde görev, anlam ve işlev ... Zamirler, bazı sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcükler bu şekildedir. ... düzeyi, bu tür sözcüklerin görev adlarının anlatımı ve anlam yükünün ortaya ...

MECELLE - KAMU-İŞ

http://kamu-is.org.tr/pdf/1343.pdf

Ensar Neşriyat, 1986, s.85; UÇKAN, Banu: “Mecelle'de Đş Hukuku Düzeni”, AÜSBF Dergisi, c.54, S.1, ... yaşamının giderek kuralsızlaştırılmasını tavsiye etmiştir. 73 ... İLHAN, Cengiz: Günümüz Türkçe'siyle Mecelle, Yetkin Yayınları, Ankara,.

Türkçede “Güç” Kavramı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/746258

18 Haz 2019 ... mighty” ve “powerful” ne eş anlamlıdır ne de birbirlerinin yerine kullanılabilir. *The Concept of ... Türkçede çok açık bir şekilde görülür ki kuvvet ve kudret gibi alıntı kelimeler ... Kelimenin neden “güç” olarak tercüme edildiğine.

türkçede ek fiil - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/806969

1 May 2012 ... Bunlardan biri de ek fiil olarak adlandırılan (i-) fiili ile bildirme eki olan “ dır” ... temel kaynaklarda ek fiil ile ilgili çelişkili bilgilerin yer aldığı üzerinde durmuş ... Türkiye Türkçesinde Yapı ve İşlev Bakımından Sözcükler, Erzurum.

türkçede ana dil ve ana dili - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181252

“Ana dil” ve “ana dili” kavramlarında karışıklığa ve yanlış kullanılmaya neden olan sözcüğün “ana” sözcüğü ... Türk Dil Bilgisi kitabında Ergin (2000: 9) Türkçenin ana dil olduğunu: “Ural-Altay dillerinin Altay kolunda ... Ergin, Muharrem (2000).

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye

http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/belgeler/232.pdf

Madde metinlerinden sonra gelen açıklamalar, orijinal metinden sadeleştirilerek yapılmıştır. 2. Mecelle'de geçen İslâm Hukuku kavramları için bkz.: Ömer Nasuhi ...

Türkçede Kalıp Sözler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234366

atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözleri içine alan kalıplaşmış dil birim- lerinden ... Anahtar Kelimeler: Türkçe, söz varlığı, kalıplaşmış dil birimleri, kalıp ... Bu açıklama, kaynakta verilen İngilizce tanımın benim tarafımdan yapılmış çeviri- sidir.

Türkçede Ek Eylemin İşlevi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/525243

Görevleri bütün ad ve eylem şekillerinin sonuna gelerek birleşik eylemler kurmak ve adları yüklemleştirmek olarak belirlenen ek eylem, günümüzde i- biçim birimi ...

Türkçede Kalıp Sözler1 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234366

Özet: Bu yazı, Türkçedeki kalıp sözler üzerine yapılmış bir araştırmayı ... atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözleri içine alan kalıplaşmış dil birim- lerinden ... sadece Allah aşkına dedi biçiminde tamamlanarak bir tümceye çevrilebilir. 3.1.4. ... Bu açıklama, kaynakta verilen İngilizce tanımın benim tarafımdan yapılmış çeviri- sidir.

türkçede karma kelimeler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/33162

Kelime 'testlerde seçeneklerden - arzu edilen doğru seçenektir; çeldiriciler değil - birini işaretlemek' anlamında kullanılmıştır; test sorularına seçenek oluşturmak, ...

eski türkçede zamirler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/378523

Zamirler bilindiği gibi dil bilimciler için çok büyük zorluk teşkil ederler; ... nuda şu yazılış çeşitleri sayılabilir: blgü, bälgü “belirti, alamet”; yrlïγ, yarlïγ. “emir”; trk, tärk ...

türkçede tanım cümleleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/722226

da değil, kompozisyon kitaplarında incelenmektedir. ... bilgisi kitaplarında isim cümlesi (cümle-i ismiyye) olarak ele alınmış, Cum- ... “Kitap, en iyi arkadaştır.”.

türkçede tabiat kaynaklı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/157194

harîk ve zelzele gibi bir dâhiyeye uğramış musâb” olarak açıklanmıştır. Osmanlı ... Kılavuzu'nda (1935: 327) ise yıkım ile yıkın kelimeleri eş anlamlı kabul.

Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle

http://www.muharrembalci.com/kitaplika/32.pdf

KüUî kaidelerin mahiyeti. 73. İlk yüz madde. Toplu halde Mecelle'nin ilk yüz maddesi. 76. Açıklamalı olarak Mecelle'nin ilk yüz maddesi. 85. Bibliyografya. 164.

türkçede *ya- (parlamak) kökü ve türevleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/721461

için bunları mukayese etmek ve yapım eklerini ayıklamak suretiyle asıl kökü tespit edebilmekteyiz. *Ya- kökünden doğmuş bütün kardeş kelimeler uzak ya.

türkçede iletişim sorunları ve nedenleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/722338

Mustafa KARATAŞ. Özet ... Günümüzde hangi ortamda olursa olsun, Türkçenin gücünden, zenginlia ... gü), Kanal (oluk), Bağlam (gönderge) ve Bildiri”dir.

Türkçede Yağmur Adları Üzerine* - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387848

Atıf/Citation: Develi, Hayati. “Türkçede Yağmur Adları Üzerine.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 57,. 2017, s. 81-106. 10.26561/iutded.369184 ...

Türkçede Yağmur Adları Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387848

Çalışmada Türkçede yağmur ile ilgili 180 civarı kelimenin varlığı tespit edilmiş, bu ... yüzden dilde böyle bir kelime yoktur; ancak yaz yağmuru, yazın yağan ...

TÜRKÇEDE ALINTILARDAN KELİME TÜRETMEDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/351104

Türkçede Alıntılardan Kelime Türetmede Kullanılan Ekler. Uluslararası ... konulmasıyla Türkçe eklerin kelime türetmedeki iĢlerliği gösterilmiĢ, ... canavar (Far.): ...