ARAP DiLiNDE MASTAR VE ÖNEMi

türemiştir. Basralılara göre fiille mastar karşılaştırıldığında, mastar asıl, fiil tali konumdadır. Buna göre mastar mazi fiiliıı, mazi muzari'in ve muzari de ...

ARAP DiLiNDE MASTAR VE ÖNEMi- İlgili Belgeler

ARAP DiLiNDE MASTAR VE ÖNEMi

http://www.bingol.edu.tr/documents/arap%20dilinde%20mastar.pdf

türemiştir. Basralılara göre fiille mastar karşılaştırıldığında, mastar asıl, fiil tali konumdadır. Buna göre mastar mazi fiiliıı, mazi muzari'in ve muzari de ...

Arap Dilinde - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2011/0317-Arap_Dilinde_Edatlar_%28Hasan_Akdagh%29_%28Ebced-Latin%29_%28Konya-1981%29.pdf

V lil = B e n ç a l ı ş m a m , diyen birine, cevap olarak; ... 'J<La oldu, dönüştü, anlamında kul lanılmış, onun için de nakıs fiiller gibi, isim-haber ... 2- Bir soru edatı olan hemze ile, nef-i cins ( V ) sının bileşimi olan ( 't) ): ... 3- İsti'nafiye edatı olur.

HEMZ E (Arap Dilinde)

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/190872/makaleler/2/13/arastrmx_190872_2_pp_83-90.pdf

korkusu taşıdıkları hemze, yazılışı ve mahreci yönüyle Arapça sarf ilm indeki geniş yeri ve ... lerinin çoğu Arap alfabesinin 29 harf olduğunda ittifak etm işlerdir.

arap dilinde bağdaşıklık - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/562010

Gönderim Türleri. Arapçada gönderim şu yollarla yapılmaktadır: 1.Zamirler (şahıs zamirleri, dönüşlülük zamirleri, işaret zamirleri, ilgi zamirleri), 2. İşaret sıfatları ...

Arap Dilinde Tazmln - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/162780

Bilindiği gibi Arap dilirıde tazmtn, gramer ve belagat/edebiyat alanı olmak ... Herhangi bir lafzın, i§aret ettiği anlamı ta§ıması için, zorunlu ... AbdurraUf, et-Tevkif alil miilıimmilti't-tailrif, s. 181. ... H'~01 ~,>ı-;; "Şimdi, bu söze inanmazlarsa, demek.

arap dılınde fııller - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2011/0318-Arap_Dilinde_feiller%28Hasan_Akdagh%29_%28Ebced-Latin%29_%28Konya-1984%29.pdf

teşkil ettiği halde, Arapçada mazi fiiller esas kabul edilmiştir. Mastarları esas ... Yukanda üç harfli fiillerin çok kullanılan mastar şekillen verildi. Bu kalıplann.

arap dilinde harf-i ta'rif - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi2/191-210.pdf

Ayrıca ma'rifelik için gelen bütün َاْل'ler de aynı anlamı ifade etmemektedir. ... Some of them define both mean and writtenform (lafız) and some of them define only ... el-Hâşimî, el-Kavâ'idü'l-esâsiyye, s.110-111; Çakır, Mehmet, Arapça'da İsim ...

ARAP DİLİNDE TERÂDÜF (EŞ ANLAMLILIK) OLGUSU THE ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/605460

6 Oca 2019 ... Eş anlamlı sözcükler pek çok dilde olduğu gibi Arap dilinde de önemli bir yer tutar. ... Dr. Galip Yavuz, Cumhuriyet. Üniversitesi İlahiyat ...

Arap Dilinde Ezdad Kavramı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/471951

Anahtar kelimeler: Ezdâd, zıt anlamlılık, semantik bilimi, çok anlamlılık. Addad in Arabic ... Arapçada zıt anlamlı kelimelere örnek olarak es-Suyûtî Lebîd'in şu beytini örnek olarak verir: ... Temîm'de “karanlık”, Kays'ta “aydınlık” anlamına gelir.

Arap Dilinde Münâdâ Ve İşlevleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/210165

Bu beş kavramın üslûbu, işlevi ve ... 1 Bu beş kavram, Arap dili kaynaklarında fiilleri hazfedilmiş mefuller ... Turâsi'l-'Arabî, Beyrut, tsz, I, s.255-260; es-Sekkâkî, Ebû Ya'kûb Yûsuf, ... dan sonra isim ve sıfat gelmediği durumlarda nidâ edatı iş-.

arap dilinde terim sorunu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52196

Arapça sözlüklerde, ıstılâh kelimesine kaynaklık eden s-l-h. (حلص) fiili, f-s-d (دسف)'nin zıddı olarak kullanılmıştır. Istılâh ittifak etmek, fikir birliği içinde olmak1 ...

ARAP DİLİNDE FİİL VE FİİLİMSİLERİN KİL VE GAYRİ KİL ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/191979

Âmil, cemi müzekker mükesser âkil (akıl sahibi bir varlığın kuralsız eril çoğulu) dışında bir müennese raci zamire isnad edildiği zaman, yine müen- nes olması ...

kuruluş yolları ve arap dilinde cümleler رق ﺘﮐوﻴﻨﻬﺎ ﺔ وطُ ﻤل ﻓﻲ ا

http://nizamettin.net/tr/turkce_makale-arastirma/arap_dilinde_cumle_kurulus_yollari.pdf

İsim (Mefûl yerine gelen Mubtedâ [Fiil Aide zamir Fail] (Cümle Haber). ... Fiile bittiişik Muttasıl mensûb zamirler gelirse irabı, Mef'ûl bih olur. Onu ziyaret etmek ... Talebi cümle: Güç ifade ederek istekte bulunmak beş konu icerir. 1- Emir: Bir ...

ARAP DiLiNDE TA' RlB OLGUSU Öz Sahip Mustafa KIRKIZ** The ...

http://www.bingol.edu.tr/documents/Arap%20Dilinde%20Ta%27r%C3%AEb%20Olgusu.pdf

demektedir. 14. Bu verilerden hareketle ibn Cinni'nin, ta'rib ifadesiyle olguyu en ... 1.1.3.2. Tevlid/Muvelled. Velede fiilinin "tef'il" mastar olan tevlld terbiye etme,.

TEMMÂM HASSÂN'IN ARAP DİLİNDE KELİME ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/794195

Kûfe'li nahiv bilginleri ise iştikakta asıl olan kelimenin mazî fiil olduğu ve ... Yusuf, Şerhu Şuzûri'z-Zeheb fî Marifeti Kelami'l-Arab, (Muhammed ... kelimelere dönüştürülmesi/tasrif ve zamirlere göre çekim yapılabilmesi), ilsâk (kelimenin başına ...

ARAP DİLİNDE EDATLARIN METİNDE KURDUĞU ANLAMSAL ...

https://aybu.edu.tr/ahacibekiroglu/contents/files/Arap%20Dilinde%20Edatlar%C4%B1n%20Metinde%20Kurdu%C4%9Fu%20Anlamsal%20%C4%B0li%C5%9Fkiler%20-%20Abdullah%20Hac%C4%B1bekiro%C4%9Flu.pdf

Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Edat, Metin, Anlam, Bağlam, İlişki. ... San'ati'l-İʻrâb, el-Mufassal fi'n-Nahv gibi değişik isimlerine rastlamak mümkündür. Bkz. Benli, Mehmet ... ع cümlesi, “Zeyd'i dövme, Amr'ı döv” anlamındadır.701 ... yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine.

ARAP DİLİNDE LÂMU'L-ÂKIBE VE TÜRKÇE KUR'ÂN MEALLERİNE ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/266791

tırsınlar diye mi? …” (Elmalılı Hamdi Yazır, Şaban Piriş, Ali Fikri Yavuz, Hasan Basri Çantay, Ahmet Varol,. Yaşar Nuri Öztürk) http://www.kuranmeali.com.

Arap Dilinde هل/Hel ve أ/Hemze Soru Harflerinin Vaz'ı ve Kullanımı

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321892

19 Haz 2017 ... Soru hemzesinin vasıl hemzesi önüne gelmesi durumunda soru hem- zesi kalır diğer hemze ise hem yazıda hem sözde düşer. Zira vasıl ...

ARAP DİLİNDE NOKTALAMA İŞARETLERİ: TARİH VE UYGULAMA ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi23_pdf/aydin_atikx.pdf

... Ġlahiyat Fakültesi. 1http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx? ... yerine “خىإ” gibi kısaltmalar da her türlü metinde kullanılan ... Virgül, noktalı virgül ve nokta duraklar grubunda; soru iĢareti, ünlem iĢareti, tırnak iĢareti, iki nokta üst ...

ARAP DİLİNDE EDATLARIN YAPI VE FONKSİYONLARI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/647624

örneklerindeki gibi edatların anlamı kendisinin dışındaki kelime ya da kelime- ... Muhammed Semîr Necîb el-Lubedî, Mu'cemu'l-Mustalahâti'n-Nahviyye ve's-Sarfiyye, ... isimli eserinde) 'kelime türleri' ismini verdiği özel babla edatları ayrı.

Arap Dilinde Ezdad (Zıt Anlamlılar) Konusu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/91893

örneğinde bir kelimenin iki zıt anlamı taşıyamayacağını ifade etmiştir. ( Al-Jawaliqi, 1931). Ibn Al-Anbari ezdadı kabul etmeyenlerin söylemlerini şu şekilde ...

ARAP DiLiNDE TA' RlB OLGUSU Öz Mustafa KIRKIZ** The Fact of ...

http://www.bingol.edu.tr/documents/arap%20dilinde%20tarib%20olgusu.pdf

farklı kelime veya kavramlar kullanmışlardır. 2. Dilbilimciler, ilk dönemlerde Arapçadaki yabancı kökenli kelimeler için "i'rab" lafıını kullanmışlardır. 3. Daha ...

ARAP DİLİNDE LAHNʹIN ORTAYA ÇIKIŞI VE İLK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/85863

Arapçanın diğer dillerden ne boyutta etkilendiğini ve bu dilleri ne ölçüde etkilediğini, ... ya getiren ve manalarını açıklayan Garîbuʹl-Kurʹân lugatları ile el-Vücûh veʹn- ... çayı daha kolay öğretmek için ilk adım olarak dil müfredâtını bedevî Araplar- ... Bu olaydan sonra Hâlid mescide giderek îrâb dersleri almaya başlamıştır.

Yusuf Karataş Söylembilim ve Arap Dilinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/29748

limeler, zamîrler (zamir, iç, içyüz), sa‟terî (cömert), îdûn (böyle, böy-. 26 Şemîsâ, Age, s. 292-293. 27 Muhammed Pâdşâh, Ferheng-i Ânenderâc, IV, s. 3085.

Arap Dilinde İ'lâl Kuralları ve Uygulamalı Örnekleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/733099

15 Haz 2019 ... Arapçada kökeninde 'illet harfleri' olan elif (ا), vâv (و), yâ ... Bu amaçla çalışmamızda Arapça fiillerdeki i'lâl kurallarının perde arkası irdelenecek ...

Kur'ân-ı Kerîm'de Yer Alan Rubâ'î İsimlerin Arap Dilinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/402834

Arapçada kelime isim, fiil ve harf olmak üzere üç kısma ayrılır. Bunlardan her ... Bu fiillerden altı tanesi rubâ'î mucerrede, beş tanesi َجَرْحَد' ye, iki tanesi de َمَْنَرْحِا'.

ARAP DİLİNDE ZAMİR ÜZERİNE YAPILAN ATIFLA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/609120

Basralılar merfû' muttasıl zamir üzerine atıf yapılabilmesi için bu zamirle atfedilen sözcüğün arasına bir fasılanın girmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Söz konusu ...

Arap Dilinde Muarrab Kelimelerin Tespiti - Iğdır Üniversitesi

http://ifder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=75

I/179; Ebû Mansûr el-Cevâlikî, el-Muarrab, , s. 13; Mehmet Yavuz, Yabancı Kelimelerin. Arapça'da Kullanılışı ve Tanınmasındaki Ölçüler, Nüsha Şarkiyat ...

arap dilinde lâmu'l-âkıbe ve türkçe kur'ân meallerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/266791

Harun Yıldırım ve Gültekin Onan'ın bunu “öyle ki” bağlacı ile tercüme etmesi de yine uygun olmayan bir sonuç doğurmuştur. Ali Bulaç'ın mealinde olduğu.

arap dilinde edatların metinde kurduğu anlamsal ilişkiler

https://aybu.edu.tr/ahacibekiroglu/contents/files/Arap%20Dilinde%20Edatlar%C4%B1n%20Metinde%20Kurdu%C4%9Fu%20Anlamsal%20%C4%B0li%C5%9Fkiler%20-%20Abdullah%20Hac%C4%B1bekiro%C4%9Flu.pdf

ama'yı fakat'la açıklamış oluruz, lakin onu tarif etmiş sayılmayız. ... haberi, lâu'n-nâfiye li'l-cins'in haberi olarak adlandırılan hususlar da müsneddir.218 ... Osmanlı dönemi gramer kitaplarında sebep-sonuç ilişkisi kuran edatlar, edât-ı ta'lîl.

Arap Dilinde Bir Çokanlamlılık Türü: Ezdâd A Polysemy ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/51374905.pdf

Ancak zıt anlamlı kelimeler, Arap dilbilimci- ... alınmıştır. Nitekim zıt anlamlı kelimeleri konu edinen çok sayıda müstakil çalışma ... Tıpkı tatlılık ve hareket gibi.21.

Kur'ân-ı Kerîm'de Yer Alan Rubâ'î İsimlerin Arap Dilinde Fiil Kipiyle ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/402834

mezîd, sulâsî-rubâ'î ve tam-nâkıs gibi farklı kısımları vardır. Sulâsî ve rubâ'î fiil bölümlemesine göre Arapçada bütün fiiller kök harfleri bakımından üç veya dört ...

nisâ sûresi örneğinde arap dilinde i'lâl ve ibdâl - Hitit Üniversitesi

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/4156/433864.pdf?sequence=1&isAllowed=y

geçilerek, nâkıs ve lefîf fiillerde vâki olan i'lâller, mâzî ve muzâri fiil kiplerinde ele alınmıştır. İ'lâl mevzusu ... 66. 3.3.1.5. Mudaaf Fiilin Orta Harfinin Hazfedilmesi .

Arap Dilinde Zâid Edâtların İletişim Değeri - Cumhuriyet Üniversitesi ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/326.pdf

bizatihi Arap Dilini incelemek demektir. ... Arapça'da kelime genelde, isim, fiil ve harf olarak üç gruba ayrılmaktadır10. ... mı?) gibi hel'li istifham olması68.

yûnus sûresi örneğinde arap dilinde sâlim ve mükesser çoğullar

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5011/525461.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tez, cemi türlerine dair genel kaideleri kapsamakta örneklem ise Yûnus sûresiyle sınırlandırılmaktadır. Tezde veri toplama, tahlil etme ve vb. yöntemler ...

Arap Dilinde Lafız Ve Anlam Açısından Mefûl-ü Mutlak - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/211628

Mefûlün bih, bâ harfiyle; mefûlün fih, fi harfiyle; mefûlün maah, be- raberlik ifade eden (musâhabe) vâv harfiyle; mefûlün lieclih lâm harfiyle birlikte gelir.(mukayyed) ...