LYOTARD - DergiPark

bilim alanındaki üstanlatılarını neden ve nasıl yitirdiği; buna bağlı olarak da ... Postmodern Durum'da en gelişmiş toplumlarda “bilgi nedir?”, “nasıl üretilir?”,.

LYOTARD - DergiPark- İlgili Belgeler

LYOTARD - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/219977

bilim alanındaki üstanlatılarını neden ve nasıl yitirdiği; buna bağlı olarak da ... Postmodern Durum'da en gelişmiş toplumlarda “bilgi nedir?”, “nasıl üretilir?”,.

Jean-François Lyotard

http://homepage.westmont.edu/hoeckley/readings/symposium/pdf/201_300/224.pdf

IN THE POSTMODERN CONDITION Jean-François Lyotard, a French philosopher, ... According to Lyotard, “grand narratives” (master or metanarratives) are.

Interview: Jean-François Lyotard - jstor

https://www.jstor.org/stable/pdf/464841.pdf

JEAN-FRANCOIS LYOTARD. Georges Van Den Abbeele: In reading your work, one cannot help but be struck by its het- erogeneity, its diversity, its relentless ...

A Conversation with Jean-François Lyotard - jstor

https://www.jstor.org/stable/20866041

Jean-Francois Lyotard is preoccupied with both "culture" and "writing," and he connects the two with his notion of "femininity." While he conceives of himself not ...

Philosophical Excursus II Rorty and Lyotard, or about conversation ...

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10516/1/Rorty_and_Lyotard.pdf

Rorty and Lyotard. In the Labyrinths of Postmodernity, e.g. in the chapter "The ... being discussed. Within the "différend" between Lyotard and Rorty (which within ... Baudirllard, and Lyotard, Durham and London: Duke UP, 1991. Platon, Listy ...

Jean-François Lyotard and the Question of ... - SAGE Journals

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/pfie.2010.8.2.166

This article examines the current state of the university through a consideration of Jean-François. Lyotard's The Postmodern Condition, particularly Lyotard's ideas ...

According to Jean-Francois Lyotard - Taylor & Francis Online

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13534640050212662

Jean-François Lyotard's apothegms stress the conjunctions between violence and what Westerners call historical sense, consciousness, and knowledge. The rst.

Scepticism and Education - Re-interpreting Jean Francois Lyotard's ...

http://www.pef.uni-lj.si/ceps/dejavnosti/sp/re-politicising-education.pdf

Jean-Francois Lyotard's text The Postmodern Condition is consistently cited as the key text which pushes culture, society and pedagogy into the 'postmodern' ...

Bearing Witness in Jean-François Lyotard and Pseudo-Dionysius

https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2348&context=etd

of postmodernism, Jean-François Lyotard, and the late antique, presumably Syrian father of Neoplatonist Christian mysticism, Pseudo-Dionysius, both intimately ...

Jean-François Lyotard on politics in postmodernity - SAGE Journals

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0191453719854215

Abstract. Lyotard's diagnosis of a 'postmodern condition' has been repeatedly interpreted as a disavowal of ... Keywords consensus, dissensus, Lyotard, postmodernity, universality ... E. Connolly, Pluralism (Durham, NC: Duke UP, 2005). 32.

Jean-François Lyotard, Political Writings, trans. Bill ... - Érudit

https://www.erudit.org/fr/revues/surfaces/1994-v4-surfaces04902/1064979ar.pdf

Jean-François Lyotard, Political Writings, trans. Bill Readings and Kevin Paul Geiman, (Minneapolis: University of Minnesota. Press, 1993). Michael Peters.

Libidinal Ekonomi-Jean-Francois Lyotard-Emre Sünter-2012 ... - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2017/1933-Libidinal_Ekonomi-Jean-Francois_Lyotard-Emre_Sunter-2012-365s.pdf

libidinal ekonomi yazar: jean-françois lyotard kitabın özgün adı: economie libidinale fransızcadan çeviren: emre sünter yayıma hazırlayan: nami başer.

• • - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202997

Dr. Kerim TÜRKMEN. Yapı Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair ... Konya'dan İki Türbe Örneği Gülsınır-Aktürbe Tekkesi ve ... tanı Alaeddin Keykubad, Konya'nın ve Sivas'ın etrafında ... mekânlar, arasındaki vav harfi ile ayrı ayrı kullanıl.

kur'ân'da - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/612895

7 Ara 2018 ... Araf sûresinde geçen âyette, bir yerden başka bir yere geçme manaları- ... 27 Hayrettin Karaman v.dğr., Kur'ân Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı,. 2003) ... İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/7 (2018): 155.

İHA - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/342914

noktası (YKN) tesis edilmiştir. YKN fotogrametrik değerlendirme aşamasında net görüntülenebilmesi için 50cm x 50cm ... tracking using SIFT features and mean.

PDF ( 233 ) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/408669

ğinde bir dolap vardır, Aksta olmadığı için kapatılmış bir pencere boşluğu olacağını sanmıyoruz. Yapılan araştırmada batı yüzde karşılığı görülmemiştir (Çi-.

TTK m. 642 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/563405

TTK'nin 124/2. maddesi uyarınca limited ortaklık bir sermaye ortaklığıdır. Limited ortaklığa ... 92-97), s. 95; Sanwald, s. 86, 89; Şahin, Çıkma ve Çıkarma, s. 202.

İbn S~na'mn - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162610

İbn Sina'nın da eş-Şifa'nın giri§inde belirttiği gibi. (bu pasaja, bir sonraki ... tarzda Ft esniri'l-hikmeti'l-me~rıkıyye = "me§rıkl felsefenin sırları üzerine" §eklinde.

PDF ( 17 ) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/725356

Öğr.Gör. Cem GÜZELOĞLU. ISSN 1306-1003. Basıldığı Yer: Ege Üniversitesi ... Yrd.Doç.Dr. Cem GÜZEL. Yrd.Doç.Dr. Engin ÖNEN. Yrd.Doç.Dr. İlknur Aydoğdu ...

rı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/26090

İnkılapçılık, Devletçilik, Laiklik ve Halkçılık ilkelerinin tümü Atatürkçü Dü~ünce Sistemi'ni ... Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkanlması amacı ile temel ... Atatürkçü Düşünce Sistemi, temel nitelikleri değiştirmeden yorumlanabilir,.

Rab - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162831

Rab kelimesinin yukarıda zikrettiğimiz anlamlarına dair örnekler verecek olursak ... Allah İsmi/Lafzatullah (للها), ulvî olsun süflî olsun gerçek hüviyetleriyle bütün ...

PDF ( 521 ) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/58367

7 Uçman, Adullah, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Sefâretnâmesi, Tercüman 1001 Temel. Eser, s.40-42. 8 Unat, oss, s.38.; Aktepe, M., Mehmed Emni ...

PDF ( 149 ) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/319287

ovalarında mevcut olan bataklıklar genişlemiş, sayıları artmıştır. Gelişmeler ... 1829 Edirne anlaşmalarıyla Prut nehri Osmanlı-Rus sınırı haline gelirken, 1862-.

x:xxm i - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/112301

amaçlamaktadır. Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. Bu konuda geniş bilgi için bak. Adnan Çevik, XI-XIII Yüzyıllarda Diyar-ı Bekr Bölgesi.

59 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52095

Abdürrahim Ahmed b. er-Rifâi - Taceddin Muhammed b. Ahmed er-Rifâî - ... Bayram,“Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufaî Hazretleri”, Türk. Dünyası ...

!$%&'()* ,-.)/0 1*20/3.40 506-* ,3*/0(3'.3. ,78()/-.-. )26-,- - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/707689

seslerinden bir armoni yaratmaya çalışmıştır. Amacı sinemayı müziğin boyunduruğundan ... Şehir merkezlerindeki ana sinemalar. Türk filmlerini geçmemektedir.

Ön söz - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/288475

Bölgesini terk etmezdi veya Boşnak, Bosna gibi güzel bir vatanı bırakıp gelmezdi. Fakat ... Vallahi, bizim bir Arnavut inadı ve bir de Artnavut damarı var, tutarsa.

i . . ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/220958

sanlığa bir rehber olan, onlan doğru yola götiiren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak. 42 İbrahim Sançam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, DİB. Yay.

Ses - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/815630

Yapılan analizler sonucunda, deney grubunda yer alan öğrencilerin STEM etkinlikleri sonrasında başarılarında anlamlı bir ... “(1) temel öğrenme hedefleri, bir veya daha fazla fen ve matematik disiplinlerini merkeze alan ... Sesin yayılabilmesi için neden maddesel bir ortama ... Tiyatro, konser salonu gibi mekanlarda ve tarihi.

1- Doç - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/16722

Bu araĢtırmada kullanılan model doküman incelemesidir. Karasar (2005) var olan kayıt ve belgelerin incelenerek veri toplanmasını belgesel tarama yöntemi ...

ı. - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88439

Tarih, COğrafya ve Türk. Dili ve Edebiyatı alanlarında da benzer b1rdurumla karşılaşılmakta- dır. Ancak Tablo Vii de taban puanları verilen ingilizce, Fransızca.

göç - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441593

Göç edebiyatçılarının vahdet-i vücud ve ruh göçüne (reenkarnasyon) olan ... bu soruya Zâdu'l-Me'ad kitabının Hayal adlı bölümünde şöyle bir cevap verir:.

EFD / JFL - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/613153

Kültür kelimesinin soyut anlamda kullanımı ile ilgili olarak literatürde başka görüş ... bir ülkenin milli sınırları içinde çok sayıda farklı alt kültürü barındırabileceğini.

Ba's - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/116867

“Ba's” is an important concept which takes part in the Quran. Realisingly, the ... r'an'da “B a's” K avram ı. G r ş. Metn n kastett ğ anlama ulaşmak ç n kel meler n önem çok fazladır. ... Demek k her gelecek, geçm ş n hatırasına sah pt r. Gerek uyku ve ... 127 el-Mâverdî, Ebi'l-Hasen Ali bin Muhammed bin Habib (ö. 450/1048) ...

2, s. 30-48 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/319744

şatosunda, Holbein'ın “Elçiler” tablosuyla beraber asılı kalmıştır. 13 . Rönesans'ın önemli şaheserlerinden biri olan Elçiler tablosu, 1533 yılında, Jean de.

K İ TAB İ YAT - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/102223

Tuğrul Bey ile birleşince dağınık boylar halinde yaşayan Selçuklular, dünyanın sayılı devletleri arasına giren bir devlet kurmuşlardır. Eserin önsöz kısmında ...