kimyasal tepkimeler ve denklemler

Kimyasal Tepkimeler

http://www.bingol.edu.tr/documents/Kimyasal%20Tepkimeler.pdf

denklemleri kolayca denkleştirmek için bazı tepkime çeşitlerini bilmekte büyük yararlar vardır. Ayrıca kimyasal hesaplamaların kolay yapılabilmesi için de ...

Kimyasal Tepkimeler - Fenokulu

https://www.fenokulu.net/flashyeni/Kimyasal-Tepkimeler.pdf

SINIF. Î. TEST. 10. Kimyasal Tepkimeler. 1. Ca. 20 ile N. 7 arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden ... kime denkleminde dağılan mürekkep yerine.

Sulu Çözeltiler Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=75767

Sulu Çözeltiler. Kimyasal Tepkimeler ve ... ▫Çözücü= su→ Sulu Çözeltiler ... Çözeltideki etanolün konsantrasyonunu (derişimini) molarite olarak hesaplayınız ... Ör: Seri seyreltmede 1:2 seyreltme. Tüp1. Tüp2. Tüp3. Tüp4. 20 M →. 10 M →.

Kimyasal Tepkimeler - İstanbul Gelişim Üniversitesi

http://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/sozturkcan/20181226101833452_2e4b6959-38a2-4e87-b60a-182c7ea2fe7c.pdf

26 Ara 2018 ... Kimyasal tepkime, bir ya da bir kaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna. (ürünlere) dönüştürülmesi işlemidir. Diğer bir deyişle, kimyasal ...

Sulu Çözeltiler Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri - Ankara ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=75767

▫Çözücü→ çözeltinin katı, sıvı veya gaz fazında olacağını belirler. ▫Çözücü ... 20 mL Etanol (d= 0,789 g/ml) kullanılarak 250 mL sulu çözelti hazırlanacaktır.

ilköğretim 8. sınıf düzeyinde kimyasal tepkimeler konusunun ...

http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2382-30_05_2012-15_02_43.pdf

bakış açıları ve sezgileriyle uyuşmayan kimyasal tepkimeler konusudur. ... Tepkimeye girenler, tepkimeden çıkanlar- ürünler ve tepkime denklemi örnek üzerinden gidilerek gösterilir. Öğrenciler ... Tepkime denkleştirilmesi ve korunan özellikler ...

Bölüm 3 Hatırlatmalar Bölüm 4 Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=75485

Kimyasal Tepkimeler. ➢Sentez ... Stokiyometri: Kimyasal formüller ve eşitliklerle hesaplamalar ... SORU: Yukarıdaki tepkimeye göre, 1,76 mol potasyum kloratın ...

Öğrenciler; kimyasal reaksiyonlar, kimyasal kinetik, kimyasal ...

http://fenbilgisiegitimi.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/149/files/kimya-2-19112018.pdf

tepkimelerde hız ve kimyasal tepkimelerde hıza etki eden faktörler, hız kanunu, eşik enerjisi ve hız sabitinin sıcaklığa bağlılığı, tepkime mekanizmaları ve kataliz, ...

kimyasal maddenin yapısal özellikleri Kullanma-maruziyet Kimyasal ...

http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/4545a295710e9e6_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=1

1 Ara 2008 ... *eSDS maddenin “tüm yaşamı boyunca” risk kontrolü için gerekli bilgileri vermeli, ... halleri, yaşam sonu da dahil olmak üzere). Öngörülen ...

9. Hafta Kimyasal Termodinamik Fiziksel ve kimyasal değişmeler ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=4470

Sistemin içinde bulunduğu yer ortam olarak adlandırılır. Ortamın dışı evrenin tümüdür. Bir sistemi tanımlayabilmek için bazı verilere sahip olmamız gerekmektedir.

KİMYASAL PEELİNG (KİMYASAL CİLT SOYMA) HASTA ...

http://hastane.ksu.edu.tr/depo/belgeler/HD.RB.311%20K%C4%B0MYASAL%20PEEL%C4%B0NG%20HASTA%20B%C4%B0LG%C4%B0LEND%C4%B0RME%20VE%20RIZA%20BELGES%C4%B0_1711071035214281.pdf

6 Oca 2017 ... aylar sonra da gelişebilir ve sıklıkla neden peeling sonrası güneşe erken ... çalışan ve gerekli sertifika ve eğitimleri almış hemşire, estetisyen.

kimyasal gaz dolum işlemlerinde risklerin belirlenmesi ve kimyasal ...

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1539/tugceaktar.pdf

ve teknik katkılarından dolayı tez danışmanım İSG Uzmanı Sayın Bahar TİRYAKİ ... karbondioksit, oksijen ve asetilen gazlarının çalışanlar üzerindeki maruziyeti ...

Depolanmış Ürün Zararlılarının Kimyasal ve Kimyasal Olmayan ...

http://mmoteskon.org/wp-content/uploads/2014/09/2013KUR-01.pdf

alüminyum veya magnezyum fosfit içerikli formülasyon olarak ruhsatlıdır. Metalik fosfin havanın nemi ile reaksiyona girerek fosfin gazı (PH3) açığa çıkar. Ayrıca ...

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ TANIMLAR KİMYASAL MADDE ...

http://www.anadoluissagligi.com/img/file_736.pdf

Kurşun ve civa bileşiklerine maruz kalarak zehirlenmelerin tespiti nesiller boyu ... ç) Bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri,.

Tekstil Kimyasal ve Yardimci Kimyasal Maddelerinde Son Geligmeler

http://www.tekstilvemuhendis.org.tr/showpublish.php?pubid=270&type=full

lan (zirkonyum ve kalay tuzlan) ve Hidrogen siloksan- lar ilave edilerek maddenin ... *Siloksan veya fosforik asit iceren florokarbonlar. * Hidrofilik apre; Kalici ...

serolojik tepkimeler sunum Kaynak

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=59891

SEROLOJİK TEPKİMELER. Presipitasyon. Aglütinasyon. Eritrositlerin Yer Aldığı Aglütinasyon Deneyleri. Toksin-Antitoksin Tepkimeleri. Nötralizasyon ...

Kompleks Tepkimeler ve Mekanizmaları (devamı)

https://acikders.tuba.gov.tr/file.php/31/LectureNotes/32.pdf

Kompleks Tepkimeler ve Mekanizmaları (devamı). III) Paralel Tersinir Tepkimeler. A k1 k-1. B denge d denge. [B]. K. [A]. = Tepkime eğer 1.dereceden ise ileri.

Kompleks Tepkimeler ve Mekanizmaları (devamı) IV) Zincir ...

https://acikders.tuba.gov.tr/file.php/31/LectureNotes/33.pdf

Kompleks Tepkimeler ve Mekanizmaları (devamı). IV) Zincir Tepkimeleri. Mekanizmadaki bir basamaktan ürünün, bir önceki basamak için tepken olduğu.

Fotosentezde Cereyan Eden Asal Tepkimeler

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=12618

Bu tip CO. 2 özümlemesi, Calvin Benson şeklinde adlandırılan bir seri tepkimeler ... C4 bitkilerinde CO2 özümleme mekanizması özet olarak;. 1) Pirüvik asit ATP ...

nükleer tepkimeler - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=82424

Nükleer tepkimeleri, kimyasal tepkimelere benzetmek (analoji) yanlış değildir. Çünkü kimyasal tepkimelerde de enerjide bir değişim, tepkimeyi meydana getirmek ...

Adi Diferensiyel Denklemler I

http://mat.fen.firat.edu.tr/sites/mat.fen.firat.edu.tr/files/Adi%20Diferensiyel%20denklemler%20I.pdf

31 Oca 2018 ... denklemler, Tam Diferensiyel denklemler. İntegral Çarpanı. Birinci mertebeden lineer diferensiyel denklemler, Homojen Diferensiyel denklem, ...

Diferansiyel Denklemler I

http://mat.fef.omu.edu.tr/tr/degisken/odevler-quizler-calisma-sorulari-cevap-anahtarlari-2/Ara%20s%C4%B1nav%20cevap%20anahtar%C4%B1.pdf

20 Kas 2019 ... diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. Denklem ... diferansiyel denkleminin ( )0. 2 ... Verilen denklem Riccati denklemidir. 1 y x u.

3. DERECEDEN DENKLEMLER

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=17527

3. DERECEDEN DENKLEMLER olmak üzere, denklemlere üçüncü dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. ... Kökleri olan üçüncü derece denklem.

5. Diferansiyel Denklemler

https://idari.cu.edu.tr/sanli/matikt2-5.pdf

Bir denklemde türevin aldığı en yüksek kuvvete, o diferansiyel denklemin derecesi denir. Örneğin birinci dereceden, ikinci dereceden ve n. derecedendir. Ancak.

Doğrusal Denklemler

http://gultepeimamhatip.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/13/750430/dosyalar/2018_11/12191451_TEST-7-DoYrusal-Denklemler-Yndir.pdf

Doğrusal Denklemler. 7. 1. x y. K ... terilmiştir. Buna göre x ile y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi ... kiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A).

Diferensiyel Denklemler - Pegem.net

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/12122015114651onay.Diferensiyel%20Denklemler%20Bask%C4%B1-2.pdf

İkinci bölümde, birinci mertebeden diferensiyel denklemler, bazı çözüm metot- ları, birinci ... örnekler üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde, birinci ... incelenmiştir. Bu kitap diferensiyel denklemler dersinin okutulduğu bölümlerde ders kitabı.

Diferansiyel Denklemler - kocaelimakine.com

http://www.kocaelimakine.com/wp-content/uploads/2018/02/diferansiyel-denklemler-ders-notlari-zekeriya-girgin.pdf

Birinci Mertebeden Homojen Diferansiyel Denklemler ve uygulamaları (First- ... [9] Tahsin Engin, Yunus A. Çengel, Mühendisler için Diferansiyel Denklemler, ...

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=17522

ax by c = 0 denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. (a ≠ 0, b ≠ 0) ... 2 katının 4 fazlası 10'a eşit veya 10'dan küçük olan gerçek sayılar: 2x 4 ≤ 10.

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

https://acikders.tuba.gov.tr/file.php/4/LectureNotesAndReadings/D13.pdf

Homogen olmayan lineer diferansiyel denklemleri çözmek için değişik teknikleri tartışacağız. Parametrelerin değişimi: Lagrange yöntemi. Değişken katsayılı ...

Kısmi Diferansiyel Denklemler 1

http://mat.fef.omu.edu.tr/tr/degisken/odevler-quizler-calisma-sorulari-cevap-anahtarlari-2/k%C4%B1smi%20dif%201%20ara%20s%C4%B1nav.pdf

23 Kas 2018 ... F(x, y, z, p, q) = 0 şeklindeki kısmi türevli denklem için Lagrange yardımcı sistemini yazınız. CEVAPLARI. 1). Z = xy f(z(x y)). Zx = yf(zlaty)) xy ...

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

http://yildizlaranadolu.com/wp-content/uploads/2019/04/27-%C4%B0kinci-Dereceden-Denklemler.pdf

İkinci dereceden denklemin çözüm kümesi, kolaylıkla görülebiliyorsa ... İkinci Dereceden Bir Denkleme Dönüştürülebilen ... ÇÖZÜMLÜ SORULAR. 1. 1. 3x. 1. 2x.

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER – III

http://www.buders.com/DOKUMAN/bukaynak/kaynaklar/ikinci_derece_denklemler_testi_3.pdf

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER – III. YGS – LYS. HAZIRLIK. BUders YAYINLARI. (0538) 263 79 71 www.BUders.com. MATEMATİK. Editör: Kemal DURAN.

Kısmi Diferansiyel Denklemler I

http://mat.fef.omu.edu.tr/tr/degisken/odevler-quizler-calisma-sorulari-cevap-anahtarlari-2/K%C4%B1smi%20Dif%20Denk%20I%20Final%202018%20Guz.pdf

3 Oca 2019 ... 1. f yeteri kadar sürekli türevlere sahip keyfi fonksiyon olmak üzere 2 = xyf (2x y) şeklinde verilen yüzey ailesinin sağladığı en küçük ...

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER – II

http://www.buders.com/DOKUMAN/bukaynak/kaynaklar/ikinci_derece_denklemler_testi_2.pdf

1 3. = 2. x2 - 4x - 12 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han- gisidir? A) {3, -4} ... xc -1 x - 3 = 0 denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir.

HOMOGEN OLMAYAN DENKLEMLER

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/ali.sevimlican/sabitkatsayili2.pdf

diferansiyel denkleminin genel çözümü, ilgili homogen denklemin ... ÖRNEK y// 3y/ 4y = 3x 2 diferansiyel denklemin bir özel çözümünü bulalım. Ö˘gr.

UUM209 Difransiyel Denklemler

http://oidb.samsun.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/UUM209-Difransiyel-Denklemler.pdf

Dersin Amacı : 1. Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temel kavramları tanıtmak. 2. Çeşitli tipte diferansiyel ...

27-İkinci-Dereceden-Denklemler

http://yildizlaranadolu.com/wp-content/uploads/2019/04/27-%C4%B0kinci-Dereceden-Denklemler.pdf

a) Çarpanlara Ayırma Yoluyla Denklem Çözme. İkinci dereceden ... Formül Kullanarak Denklem Çözme ... pek çok denklemin sol tarafı kolayca çarpanlarına.

DİFERANSİYEL DENKLEMLER II DersTür

http://student.neu.edu.tr/CourseCatalog/11c2f9ef-e490-4544-ba06-1ffb639e7fe4.PDF

Dersin İçeriği: YÜKSEK MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER, ... diferansiyel denklemlerin çözümü, n. mertebeden lineer ve sabit katsayılı.

DOĞRUSAL DENKLEMLER EŞİTSİZLİKLER

https://www.bilfenyayincilik.com/assets/etkinlik_cozumleri/4.%20FASIKUL.pdf

Bulunan sayıyı denklemin çözümü, denklemin kökü veya denklemi sağlayan ... 4 Denklemin çözümü 4'tür. 2. ... belirlediğimiz başka örnekler verebilir misiniz?

MKM211 Difransiyel Denklemler

http://oidb.samsun.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/MKM211-Difransiyel-Denklemler.pdf

Dersin Amacı : Bu derste, diferansiyel denklemler (DD)'in sınıflandırılması ve analitik çözüm yollarını göstererek öğrencinin matematiksel düşünmesini ...

Diferansiyel Denklemler - Hitit Üniversitesi

http://cdn.hitit.edu.tr/mf/files/33339_1811141706376.pdf

Mertebeden Lineer, Sabit Katsayılı, Homojen Diferansiyel Denklemler. 6. Homojen Olmayan Diferansiyel Denklemler, Belirsiz Katsayılar Yöntemi. 7.

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/68/files/kismi-diferansiyel-denklemler-22102018.pdf

Bu ders öğrencilere kısmi türevli diferansiyel denklemlerin tipini ve çözüm yöntemleri ile ilgili temel becerileri kazandırmayı amaçlar. Dersin Öğrenme. Çıktıları.

Matematik Bölümü Diferansiyel Denklemler I

http://aves.istanbul.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=133&USER=4202

18 Ara 2017 ... Şimdi lineer denklemi, integrasyon çarpanı bulma metodu ile çözelim: ... Türeve göre Çözülemeyen (Kapalı formda) Denklem / Çarpanlara.

Diferansiyel denklemler alıştırma soruları

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/ali.sevimlican/sorular-cem%20%281%29.pdf

Diferansiyel denklemler alıştırma soruları. 06.10.11. Aşağıdaki denklemleri çözünüz. 1. 1 u du dx. - ex 1 u. ex = 0. Çözüm: u =1 ce−ex. 2. (y cos x 2xey)dx  ...

Diferansiyel Denklemler II - Harran Üniversitesi

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/61/files/diferansiyel-denklemler-ii-19112018.pdf

birini içermeyen ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, n. mertebeden lineer ve sabit katsayılı diferansiyel denklemler, değişken katsayılı lineer diferansiyel ...

DEĞİŞKENLERİNE AYRILABİLEN DİFERENSİYEL DENKLEMLER ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=91168

DEĞİŞKENLERİNE AYRILABİLEN DİFERENSİYEL DENKLEMLER. P ,y ,y dy = 0 denklemi. / g y dy = 0 şeklinde yazılabiliyorsa ...

DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2011‐2012 Güz - kocaelimakine.com

http://www.kocaelimakine.com/wp-content/uploads/2018/01/diferansiyel-denklemler-ufuk-ozerman.pdf

dif. Denkleme örnek olarak verilebilir. Adi diferansiyel denklemlere kısaca diferansiyel ... tipindeki diferansiyel denkleme 'Riccati Diferansiyel Denklemi' denir.

gecikmeli diferensiyel denklemler - Sakarya Üniversitesi Fen ...

http://www.saujs.sakarya.edu.tr/tr/download/article-file/192999

sapmalı argümentli diferensiyel denklem (SADD) denir. t0 başlangıç noktası , t pozitif sabiti gecikme terimi olmak üzere x' (t) = f ...

3. ünite birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemler

https://hbogm.meb.gov.tr/MTAO/2TemelMatematikVeFizik/unite03.pdf

Denklemi sağlayan x reel sa yısına da denklemin kökü denir. Denklemin köklerinden oluşan kümeye de denklemin çözüm kümesi denir. 3.2.1 Denklem Çözümleri.

C) İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler: şeklindeki ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=6230

şeklindeki denklemlere “ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem” denir. Denklemi sağlayan x ... Örnek: x 8 10 denkleminin çözüm kümesi nedir? - =.

Çözümlü Diferansiyel Denklemler - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/586519786053188810.pdf

Bu tür denklemlere ait altmış diferansiyel denklemin çözümü ya- pılmıştır. Altıncı bölümde lineer diferansiyel denklem ... 3 3 Lagrange Diferansiyel Denklemi ...

diferansiyel denklemler - Yıldız Teknik Üniversitesi

http://www.ek.yildiz.edu.tr/sayac/68

zaman çıkacak sorusuna artık rahatlıkla sizin de belirttiğiniz gibi “Nihayet” cevabını ... Bir diferansiyel denklemin çözümü denilince, onu özdeş olarak sağlayacak ...

Diferansiyel Denklemler I Quiz Cevap Anahtarı

http://mat.fef.omu.edu.tr/tr/degisken/odevler-quizler-calisma-sorulari-cevap-anahtarlari/Dif%20denk%20I%20quiz%202019.pdf

25 Eki 2019 ... ∈R şeklinde bir integral çarpanını belirleyiniz. ... formunda integral çarpanı varsa denklem bu integral çarpanı ile çarpıldığında tam diferansiyel ...

T ¨UREVSEL DENKLEMLER ve D˙INAM˙IK S˙ISTEMLER M. Erol ...

https://library.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/TDSS.pdf

6.1 Laplace Dönüsümünün Tanımı ve ¨Ozellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ... Sorunun nereden kaynaklandı˘gını arastıralım. ˙Ilk üç varsayımımız ... Bu basit örnek matematiksel bir modelin ne oldu˘gu, nasıl elde edildi˘gi, ne ise yaradı˘gı ve nasıl ...

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER – BAHAR 2019-2020 ...

http://matservis.etu.edu.tr/mat202/202_ders_plan%C4%B1.-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf

Doğru, Diferensiyel Denklemlerin Temelleri, Nobel Yayınevi, 2013(Çeviri). 4. Introduction to Ordinary Differential Equations, 4th Edition, S.L. Ross, Wiley, USA,.

Diferensiyel Denklemler - Matematik-Bilgisayar Bölümü

https://matbil.ogu.edu.tr/Storage/MatematikBilgisayarBolumu/Uploads/Diferensiyel-Denklemler-TR.pdf

Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri ve uygulamaları.Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. DERSİN AMAÇLARI. Öğrencilere ...

Diferansiyel Denklemler - Deniz Harp Okulu

http://www.dho.edu.tr/sayfalar/00_Anasayfa/17_Dekanl%C4%B1k_Web_Sitesi/Dekanl%C4%B1k/dersPDF/feb211.pdf

Diferansiyel Denklemler, Fourier Serileri ile ilgili üst sınıflarda okutulan mesleki bilimler dersleri ve mühendislik ana bilim dalları programlarına temel oluşturacak ...

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER - Güz 2017 ... - Ömer Akın

http://omerakin.etu.edu.tr/dersler/uygulama_plani.pdf

Doğru, Diferensiyel Denklemlerin Temelleri, Nobel Yayınevi, 2013(Çeviri). 4. Introduction to Ordinary Differential Equations, 4th Edition, S.L. Ross, Wiley, USA,.

˙Ikinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/ali.sevimlican/004sabitkatsayili.pdf

˙Ikinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler. ÖRNEK y1(x) = cosx ve y2(x) = sinx fonksiyonlarının y. //. y = 0 denkleminin çözümleri oldukları kolaylıkla ...

sab˙ıt katsayılı denklemlere d¨on¨ust¨ureb˙ılen denklemler cauchy ...

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/ali.sevimlican/cauchyeuler.pdf

x = et dönüsümü diferansiyel denklemi sabit katsayılı hale dönüstürür. Ö˘gr.Gör. Dr. Ali Sevimlican. 1/ 24. CAUCHY-EULER DENKLEM˙I x = e t. ⇐⇒ t = lnx.