hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

Hitit Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

http://www.btu.edu.tr/upload/dosyalar/04.06.13.13.55.27-OLIMPIYAT..%281%29.pdf

35' yüksek lisans eğitimi almıştır. Katılımcılardan 102'si daha önce lisanslı spor yapmış, 265'i ise daha önce hiç lisanslı spor yapmamıştır. b) Veri Toplama Aracı.

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5473/fahrettin-halilo%C4%9Flu2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

65. 3.3.2.2. Beni Kaynuka… ... 68. 3.3.2.4. Beni Kureyza… ... Çöküşü-Beni Ahmer'de Darbeler ve İsyanlar (İstanbul: Hikmetevi Yay., 2014), 169. 118 Reiner ...

TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/72646_1903220943520.pdf

temsilcisi olarak kabul görmüş ve toplumsal barışa veya sosyal bütünleşmeye olan katkıları bugün bile ... Meselâ Maliye Bakanlığı Müsteşarı. Tayyar Emre vardı. ... Kırşehir'de Hacı Bektaş ne bağlı dergâha Dedebağı adı verilir. Dede unvanının.

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5686/asl%C4%B1-%C3%A7izikci2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(Emiroğlu ve Aydın, 2003, s. 519). Hititler'de de kült kavramı büyük önem arz etmektedir. Hitit dininde bir ateş tanrısının varlığı, ocağın kutsal sayıldığı ritüel ...

TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5684/ayse-kul2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sevdirmektir.227 Ayrıca Hipnopedya bireye daha doğar doğmaz ne yapacağına dair direktifleri vermesi açısından gelmiş geçmiş tüm zamanların ahlaksallaştırıcı ...

TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5624/ecem-kubra-metin2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usulleri Hakkındaki Yönetmeliği'ne göre denetim ... Esenlik. YMM. Ltd.Şti.,. Karakaya YMM A.Ş., Onur. YMM Ltd. Şti., Maksimum.

T. C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/4184/454376.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kavramlar: Din Eğitimi, Kur'an Kursu, Kuşak, Çatışma, Kuşaklar ... Sahra-ı Cedid Kur'ân Kursu, Hidayet Kur'ân Kursu, Ganime Cebeci Kur'ân Kursu,.

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/51146_1808021424912.pdf

kapsamında Anadolu'daki fikri gelişmelerin ışığında şair Cemal Süreya'da ... Asıl adı Cemalettin Seber'dir. 101 ... 1969'da oğlu Memo Emrah dünyaya geldi.

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/140/TASAVVUFTA%20%C4%B0%C3%87%20TENK%C4%B0T%20GELENE%C4%9E%C4%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İmam-ı Rabbânî'nin Mektûbât'ındaki içe dönük eleştirileri tez konusu olarak belirlenmiştir. ... 1120/1708) ve Abdülganî en-Nablusî (ö. ... yermeyi bile hoşgörüyle karşılamaktadır ve “bu türlü kötülemeler bizi kirden pastan arındıran sabun ... rüya görmek, akıl ile müşâhede derecesinde bilmek, düşünmek, idrak etmek, Allah.

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe ve din bilimleri ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5744/habibe-yavas2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yaygın din eğitimi faaliyetlerinden olan vaaz, nasihat etmek, öğüt vermek, birinin ... konuda ortaya çıkan farklı anlayışlardan biri de kadınların ibadet hürriyetleri ile ilgili ve ... öğütler vermek, kalbi rikkate getirerek korkutmak, kusurları yumuşak bir ... ve Mealinden, %60'ının Hadislerle İslam'dan, %15'inin 52 Vaaz ve Örnek ...

hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü lisansüstü eğitim

http://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/48785_170505091838.pdf

MADDE 21- (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, bir yarıyıl içerisinde en fazla 15 kredilik ders alınabilir. (2) Tezsiz yüksek lisans programlarında bir ...

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim dalı ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/38766_1809101108952.pdf

TÜRKİYE'DE İTHAL İKAMECİ VE İHRACATA YÖNELİK SANAYİLEŞME. SRATEJİSİNİN UYGULAMASI. 2.1.TÜRKİYE'NİN 1923-1980 YILLARI ARASINDA ...

T.C Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/3739/417515.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1.3.4.3. Sır- Esrâr…… ... Osmanlı döneminin ilk Türkçe tıp kitabı olarak kabul edilen Havâsu'l-Edviye'yi ... Abdülkâdir Geylânî (ö.561/1165) şükrü üç kısma ayırır.

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/4180/433867.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Orhun yazıtları, Göktürk Kağanlığı zamanında, ünlü Türk hükümdarı Bilge ... Yesevi‟nin türbesinin bulunduğu Türkistan(Yesi) şehrinde oturan Kazak Han‟ı İşim‟e ... prenseslerinin bulunduğu “Orduğ” yerleşim birimleri çevresinde geçtiği ...

TC Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5038/423276.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Levha.33: Koca Mahmut Tepe (Alyattes) Tümülüsü, mezar odasının planı ve tümülüsün bölümleri. Levha.34: Alahıdır T1 Tümülüsü, mezar odası, boyuna kesit ve ...

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5600/unal-yap%C4%B1c%C4%B12019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

çevreleri vakıf gelirleri ve vergi muâfiyetleri ile güçlendirmiştir. ... Meşâyıh genel anlamda resmî ideoloji dâiresi içine çekildiğinden Osmanlı Devleti'nde.

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 15 ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/73676_1811061441692.pdf

Salyanesiz eyaletler: Anadolu, Rumeli, Karaman,. Diyarbekir, Erzurum, Dulkadriye, Şam, Budin, Van, Temeşvar vs. eyaletler idi. Merkezi idareye yakın ve bağlı ...

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/83757_2322015142243813.pdf

konduktan sonra, son olarak onun dini görüşlerinin oluşumunda siyasi ... Modernleşme, Türk-İslam dünyasının içinde bulunduğu sürecin anlaşılması için ... kabul edilen modernite kavramının anlaşılması için öncelikle Tanzimat devrinin iyi ... gönderilen sefirler, Batı'nın teknolojisiyle beraber sosyal ve kültürel yaşantılarını da.

TC Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Ġslâm Bilimleri ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/23759_1606180201764.pdf

adını vermeden bir kısım âlimin el-Beyzâvî‟nin vefat yılı ile ilgili olarak H.692 yılını kabul ettiğini ... ve hatta tefsirini de onun iĢaretiyle yazmaya baĢladığı rivayet edilmiĢtir. ... Ama yıldız kaybolunca, “Ben batan Ģeyleri sevmem” dedi. ... olan tek Allah'ındır”410 âyetinde Allah önce soru sormakta, sonra da cevabı kendisi.

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/95925_1603030945721.pdf

sisteminin çökmesine neden olmuştur. 1973 yılında yıkılan BW ... BP eğrisi milli gelir-faiz haddi bileşimlerinden hareketle elde edilir. BP eğrisinin eğimi faiz oranı ...

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü islam tarihi ve sanatları ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5497/rabia-y%C4%B1ld%C4%B1z-tasova2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

arasındaki sorunlara dair Hz. Ömer'in nasıl çözümler getirdiği ve bu çözümler ile Hz. Peygamber'in ... In this thesis work, the work of Omer in his caliphate is reviewed with the light ... Münafıkların Cenaze Namazının Kılınma Yasağı . ... teravih namazının gece yarısında kılınmasının daha faziletli olduğunu belirtmiştir.350. 4.3.

Op-Art - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=678

dokuları- düz bir yüzey üzerinde hacim, boşluk, hareket ve ışık hisleri üretmek için çeşitli ... dan kaya, ağaç kabuğu, yaprak, tahta, balık, portakal, kozalak, deri gibi örnekler ... Baskı, İzmir, Karakalem Kitabevi Yayınları. ODABAŞI, Hatice A.

muş - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/359061

Bulanık-Malazgirt Havzası, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin “Yukarı. Murat-Van ... amacı, Bulanık-Malazgirt Havzası'nın hidrografik özelliklerini (akarsular, yeraltı suları, kaynaklar ve ... bakımından ortak özellikler taşırlar. Akarsuların ...

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s32/c17s32.pdf

Maltepe Üniversitesi. Prof. ... Tüketici Otomobil Tercihinde Etkili Olan Bilgi ve İletişim ... Bir Fransız şairinin; “Devr-i şemsi andırır, aşkın zuhûr u mahvı kim/Bir.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/download/issue-file/5335

Zira Bingöl bir köy kadar küçükken jeomorfolojik şartların uygunsuzluğu henüz ... “Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz, dedi.” (Enbiyâ 21/54) ... Araştırma konusu yaptığımız muhaddis ve tarihçi kimliğine sahip olan İbn ...

PDF :2 - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707158.pdf

16 Nis 2016 ... doğrultuda birçok korunma yöntemi ve ritüel gerçekleştirmişlerdir. ... Büyü bozma geleneklerinden en iyi bilineni yakmak anlamına gelen “ ...

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi17/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708035.pdf

17 Eki 2016 ... Kuddus is used in the Qur'an to mean glorying of the Divine Essence by ... Allah'ın Kuddûs İsmi, yeryüzündeki ekolojik dengede tecelli etmiştir.

CBS - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/282/265

Şahit tepe, sırt, amfiteatr oluşum, ovalık saha, falez, gömük menderes, kıyı ... Topoğrafik yapısı incelenen ve özellikle 0 m-10 m izohips aralığındaki alandan.

47 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt6Sayi12/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707075.pdf

12 Kas 2014 ... Fatih Paşa ve Nasuh Paşa Camileri‟nin hemen İç Kale‟ye. (Res.4) ... (Hadım) Ali Paşa Camii ve Medresesi (1534-1537) bir külliye halinde.

UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

https://ufuk.edu.tr/uploads/page/enstituler/sosyal-bilimler/ensdergi/say-7/7.-ndekler.pdf

Güner KOÇ AYTEKİN. Kamu Görevlisine Rücu Edilmesinde Hukuki Sorunlar ve İdari Yargı Kararları Işığında Güncel Bir. Değerlendirme .

van yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi the ...

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/4b4ed42.%20say%C4%B1.pdf

22 Ağu 2018 ... icat ettiği yirmi bir masalarında tüketenler de Kızılderililerdir. Bu kumarhane ... kayıplarının yanı sıra büyük trajedilerin yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı ... kent alanları, çarşı, park gibi açık alanlar ile kütüphane, müze ve galerileri ... edenlerin 1001-1300TL (%35,3) ve 1301TL ve üzeri (%29,4), loft.

178 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi15/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707137.pdf

15 Nis 2016 ... Hamdullah Suphi Tanrıöver, Falih Rıfkı Atay, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya ... 1984 günü aramızdan ayrılan Osman Ocak Nakiboğlu; şiirlerini, ...

464 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708011.pdf

16 Nis 2016 ... PAUL FEYERABEND'IN BİLİM FELSEFESİNDE BİLİMİN DEĞERİ VE ... Giriş. Feyerabend, kendisinden önceki bilim felsefelerini eleştirir.

DergiPark - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/osmanli-imparatorlugunda-askeri-darbeler20180108082401.pdf

8 Oca 2018 ... Birçok isyan ve darbe girişimine karışan yeniçeriler 1826'da tasfiye ... Mehmed'in ölümünü gizleyerek, Cem Sultan'ın tahta geçmesini.

YOZGAT - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt9Sayi19/fa0b2131-a3d4-4c62-9477-5c9b6422a455_20171027010.pdf

27 Eki 2017 ... devam ettirmiştir.4 Sancağın idari taksimatı en son 1893 yılında yapılmış olup; Yozgat merkez, ... kitap ve sair risalelerin sağlanmasınında Mekatib-i Umumiye ... Rüşdiye Mektebi için istenilen 30 adet Gülistan, Avamil ve Bina;.

Sayı 4 - akdeniz üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

http://aksos.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/AKSOS-SAYI4.pdf

Üsküdar Üniversitesi. Prof. Dr. Ümit ... TV kanalları, kamusal televizyonculuğun ortadan kalkışı gibi kurumsal değişiklikleri algılamamıza ... teknojileri biyolojik zaman ya da saat zamanı sınırlamasını ortadan kaldırarak, zaman ... unuḳı (< onunki) (12c/99), u (< o) (12a/12), unuŋ͜ arḳasından (< onun arkasından). (7b/45) ...

40. Sayı - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/7281540-sayi.pdf

10 Haz 2018 ... Metinlerden öğrenildiğine göre bu asayı Fırtına Tanrısı. ZABABA, Hilaşşi ... resimleriyle süslenen “Bir Uygarlığın Tanığı Dede Korkut”ta Yaşar. Kemal, Louis ... dizilmesiyle oluşturulan bu iki tür akora doğal akor denir. Akor bu iki ... 17 Haziran 1919'da Menemende sebepsiz yere katliam yapıldı. 29 Haziran ...

Filibuster - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/314/296

oylanmasından önce yasaya karşı olan senatörlerin söz alarak mümkün ... kapsamında senatörün/senatörlerin saatler hatta günlerce konuşma hakkı olmaktadır.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c13s23/c13s23yyk.pdf

ile kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. 3. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/30510

Journal of Düzce University Institute of Social Sciences. Sahibi/Owner ... Güvenli lojistik desteğin varlığı ... başlanarak sistemde büyük değişimlere imza atılabilir.

yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi the journal ...

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/4d05e30_sayi_%281%29.pdf

1 Nis 2016 ... 15 Vikipedi, “Twitter”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Twitter, Erişim Tarihi: 29.07.2015; Aymankuy ... “müşteri isteklerinin tatmini, operasyon performansının ... kalmış ve meselenin muhatabı Musul Valisi olmuştu.17 Yine Tanzimat.

balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/25067

24 Ara 2010 ... Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde Öğrenim Gören. Öğretmen Adaylarının ... sağlayacak yararlı bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Bu çalışmada ... Mercan kayalıkları ve mangrov gibi kıyı ekosistemlerinin ...

Ebru - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/249/232

Anahtar Kelimeler: İlköğretimde Sanat Eğitimi, Ebru, Geleneksel Sanatlar, Görsel ... Tablo 2. Sence ebru yapmanın diğer çalışmalardan (pastel boya, sulu boya ...

Untitled - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/847/799

Mahmut Kemal Inal,. "Kendime Dair", Son Asir Türk Şairleri, 3.bs., c.4, Istanbul, 1988, s.2201-2242.; Rekin Ertem,. “İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal”, Türk Dili ve ...

Künye - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/Content/Dusbed/kunye.pdf

25 Eki 2019 ... Dicle Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Dicle University Social Sciences Institute Journal. DÜSBED dergisi yılda iki dönem yayın ...

Giriş - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/karadeniz-bolgesinin-ana-yemeklerinin-icerik-analizi20171228123804.pdf

28 Ara 2017 ... KARADENİZ BÖLGESİNİN ANA YEMEKLERİNİN İÇERİK ANALİZİ ... bölgesel ürün karakteristiğini oluşturmakta ve ayırt edici mutfak kültürünün.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MEDYANIN ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/cerenyegen/Publications_003.pdf

12 Kas 2014 ... Kamuoyu oluĢturma ve gündem belirleme gücüne sahip olan medya, ... Gündem belirleme kuramında üzerinde durulması gereken önemli.

Güz 2018 - akdeniz üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi

http://aksos.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/AKSOS-SAYI4.pdf

medyadaki kablo, uydu, video, bilgisayar oyunları gibi hem teknolojik hem de yeni. TV kanalları, kamusal ... oyunu insanların, çocukların piyasada belli bir fiyata bulabilecekleri bir tekno-meta ... Elmalı” gibi isimleri almış, ancak bu isimlerin nereden geldiğine dair herhangi bir kaynak tespit ... rılmamalıdır (Reçber, 2010).

balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - Mersin ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/hulyatastan/Publications_004.pdf

24 Ara 2010 ... Dr. Sami ERCAN ... Dr. Gökhan ORHAN. Balıkesir ... hayatı üzerinde olduğu kadar, çocuk ve gençlerin hayatları üzerinde de ne gibi. BAÜ.

İçindekiler - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/imagesbuyuk/9ce40icindekiler.pdf

Araştırma Makalesi / Research Article. Şenay YILDIRIM. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri KARDAŞ. Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı.

Ebû Dâvûd'un - Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=789

olduğunu bunların Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî oldu- ğunu ... 17 Ebû Muhammed Hasan b. ... hadis olduğunu, İmam Malik kendi kitaplarına İshak b. Ebî ... 90 Zühal Karakaya, “Ebû Dâvûd'un Sünen'inde Metrûk veya Metrûku'l-hadîs.

muş türbeleri - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/557611

Ziyaret kabul edilen yatır, türbe, kümbet, ziyaret ve dede mezarı gibi adlarla anılan veli, evliya, eren, ermiş, âbid, zahîd, âlim, sofu, seyit, şeyh, gazi, mübarek, ... şeyhlerinden(K8) biri olan Ömer Sahubi Türbesi, Mollakent tarihi mezarlığı içe- ... ÖZKAN, Aysun (2009), Türbe Ziyaretlerinin Psiko-Sosyolojik Boyutu Eyüp Sultan ...

PDF İndir - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/816/768

Adams, Yayına Hazırlayan: Bekir Onur), İmge Kitabevi, Ankara. 1995, s. 117. 16 Onur, Bekir, Gelişim Psikolojisi, Verso Yayınları, Ankara 1991, s. 234. Daha farklı ...

150 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bayram ...

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi16/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707156.pdf

14 Nis 2016 ... sebepleri, sahabe ve hadis rivayeti gibi bir çok konu alimler arasında tartışılmıştır. ... 'ani'l-Hadîs" adıyla telif ettiği bu eser, 400 sayfa civarında ve Arapça olarak ... sünnetin Kur'an'ı nakzettiği manasının elbette muhal olduğunu, ... Ebû Reyye'ye göre bu hadisin Konstantiniyye savaşında komutan olan Yezid.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/51286

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK (İşletme-Düzce Üniversitesi). Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ... eğlence/kültür/sanat (96,3 TL), eğitim için materyal (72 TL), ulaşım (69,7 TL) ve haberleşme. (56,3 TL) için ... Baskı, Bursa: Dora Yayınevi. Singh, B.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 2.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/767035

Ayrıca tüketiciler, zamanlarını ve yatırımlarını sevdikleri markalara harcamayı tercih ... Ankete yanıt veren katılımcıların oranına bakıldığında kadınların erkeklere ...

yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi journal of ...

http://www.bingol.edu.tr/documents/N_%20Derbend%20%28B%C3%A2b%C3%BC%E2%80%99l-Ebv%C3%A2b%29%E2%80%99de%20Sel%C3%A7uklu%20H%C3%A2kimiyeti,%20s_%20306-322.pdf

(eksiz) olarak veya ek olarak bulunduğu duruma İsim Hâli (ad durumu) ... EZD, MMC, s.108. Türkiye ... kurucu bileşeni olarak gördüğünü ve onun bu kapsayıcı (inclusive) iyi ... edilse bile, şehrin temelini oluşturamaz; (akıl gibi) insani varlığın en.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TARTIġMALI ...

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt7Sayi13/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170707093.pdf

13 Nis 2015 ... Bu konulara ışık tutulması, diliçi çevirinin önemini ortaya çıkarır. Kavram Olarak Diliçi Çeviri. Yaşayan bir varlık olarak kabul gören dilin en kalıcı ...

ISSN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/geleneksel-kamu-yonetiminden-yeni-kamu-yonetimine-kamu-yonetimi-disiplininin-gelisimi20171025105102.pdf

25 Eki 2017 ... Çalışmada gerek yönetim ve kamu yönetimi düşüncesi, gerekse. Geleneksel ve YKY düşüncesi anlatılırken konunun ana hatları ile sınırlı.

van yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi-2-2019/5942-Van-Shamanlar_Olkesi-2017-511s.pdf

Dr. Öztürk EMİROĞLU-Varşova Yunus Emre Enstitüsü-Polonya. Prof. Dr. Recai ... değel garışık işler gel gel gir bağçaya büyük oyunlar dönderiyorlar yukarda ... Türkçe Öğretmeni MEB, ... Zirvesi gibi örgütlerin/ toplantıların gündemlerinin ABD tarafından ... 2003 yılında sadece Kuzey Afrika'ya uçuş seferleri düzenleyen.