Ata kelimesinin e�� anlaml��s��

Elma Kelimesinin Kökeni Üzerine

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/06/20140619.pdf

19 Haz 2014 ... Türk Dili. ElmaKelimesinin Kökeni Üzerine. Osman Fikri SERTKAYA ... Türk Halkları Tarihine Giriş, İngilizceden çeviren: Osman Karatay, ...

KELİMESİNİN FARKLI BİR KULLANIŞI ÜZERİNE

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/bilge_nalbant_ne_sozcugu.pdf

Dr. Tahsin Aktaş, Köktürkçeden Osmanlıcaya, TDK Yay.,. Ankara, 1996 ... Grameri, TDK Yay., Ankara, 1988, s. 95 ve 105. ... sünepe oturma” (KB, 4599). negü tir ...

KUR'AN'DA “CEMEL” KELİMESİNİN OKUNUŞ VE ANLAMI ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/48423/makaleler/13/24/arastirmax-kuranda-cemel-kelimesinin-okunus-anlami-uzerine.pdf

ا (erkek deve) kelimesinin eş anlamlısı olarak belirttikten sonra ت ِ kelime- ... Yıldırım, Kur'an-Hakîm ve Yüce Meâli, İstanbul: Feza Yayıncılık, 1998; Talat Koçyiğit, ...

KUR'AN'DA “CEMEL” KELİMESİNİN OKUNUŞ VE ANLAMI ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-805658.pdf

Biz bu makalede bu kelime- lerin farklı okunuş ve anlamları üzerinde duracağız. Anahtar Kelimeler: Oryantalist, Cemel, Halat, Kütük. The Definition and ...

KELİMESİNİN FARKLI BİR KULLANIŞI ÜZERİNE - Türkoloji ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/bilge_nalbant_ne_sozcugu.pdf

Haşmetlim gökyüzü gibi,. 10 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1992, ... sebebi nedir? Nehirler, göller yayılıp ağaçlar sallanır. Gün Tanrının.

Lakırdı Kelimesinin kökeni - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2013/10/20131018.pdf

18 Eki 2013 ... Burada görüldüğü gibi lakırdı kelimesi için, kelimenin çeşitli açıklamalarında ve özel-. 1 ... Söz, kelime, lafz: Hiç işitmediğim Türkçe bir lakırdı idi.

Gakgo/Gakgoş Kelimesinin Kökeni ve Anlamı

http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/ahmet_buran_gakgo_kokenbilgisi.pdf

2599) .; keki : Büyük kardeş (Fener- Silivri / İstanbul)” ( Derleme Sözlüğü VIII : 2723. ) keke / keko : Kardeş, ağabey, amca vb (Bingöl, Elazığ, Diyarbakır yöresi .).

Bağırtlak Kelimesinin Kökenbilimsel Açıklamaları Üzerine

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/muharrem_ocalan_bagirtlak.pdf

Rusya, İran ve Afganistan'da da bulunan bağırtlak, nesli azalan kuş türlerindendir. ... Geveze, çok bağıran, gürültücü, 2. Asabî, ... and Altaic Series, Volume No.

VUCÛHU'L-KUR'AN BAĞLAMINDA “RASÛL” KELİMESİNİN ANLAM ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529146

kelimenin bir ayette ifade ettiği anlam ile diğer ayetlerde ifade ettiği manalar zaman zaman ... Diğer ifadelerin 10 tanesi risâlet/risâlât şeklinde, geriye kalanların ...

ne gelmiştir. Holding kelimesinin ori - Anadolu Üniversitesi

http://iibf.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1211-published.pdf

KAYNAK: ALPAY Güven, «Holding Yönetimine Gelince", S. 29. Holdinglerde matrls yapılaşmalara örnek olarak, Şekil 2'de, bir taahhüt ve yapı örgütünün, Şekil ...

“DELLEK” KELİMESİNİN AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ ANLAM ...

http://www.karam.org.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=1503

Anahtar Kelimeler: Dellek, Natır, Azerbaycan Türkçesi. "DELLEK" WORD ON THE MEANING DIMENSIONS OF. AZERBAIJAN TURKISH AND THE PROVISION IN.

çinçavat kelimesinin etimolojisi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/07.%C3%87A%C4%9EATAY_makale.pdf

29 May 2018 ... tinde “kavat, pezevenk”, Ardeşen diyalektinde ise “kaba, laf anlamaz in- ... asıl manasının “meyveci” demek olduğunu ileri süren Caferoğlu'na ...

“KALAÇ” KELİMESİNİN TÜRKÇEDE VE RUSÇADA LEKSİK ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/190/183

Baskakov N. A. , Türk Kökenli Rus Soyadları, çev. Prof. Dr. Samir Kazımoğlu,. TDK Yayınları: 684, Ankara, 1997. s.200. 2. Naskali E. G., Duranlı M,Altayca Türkçe ...

aşağılık” KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE ... - Gazi Üniversitesi

http://gazi.edu.tr/posts/download?id=133592

yaygın olarak kullanılmayan kelimelere yer vermediği bilinmektedir. ... Kâşgarlı iki anlamı da aynı maddede aldığına göre birinci kelime de ö ile okunmalıdır. Ancak ... miskin, şişman → Tepe, tümsek (Asatrian ve Arakelova 2001: 203).

ESKİ UYGURCA arvış KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE

http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2018_732.pdf

20 Eki 2018 ... NĠġANYAN, Sevan, 2018, Nişanyan Sözlük. Çağdaş Türkçenin Etimolojisi, ... Philosophy (http://www.ptta.pl/pef/haslaen/a/abraxas.pdf).

“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Ferdi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/407778

tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük ile TDK sitesinde hizmet veren Büyük ... kökeni hakkında bir açıklama yapmamıĢ, DLT‟de yine bir kere geçen tayuk. “ince ...

Akl-ı Selimden Zevk-i Selime: “Edebiyat” Kelimesinin İlk Kullanımı ve ...

https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/10-10/8-m0161/berat-acil.pdf

Despite debates about how long this word has been used, it is a widely accepted ... 688) Tietze'ye göre bu cümleden yola çıkarak edebiyat kelimesinin anlamı.

“Âlemîn” Kelimesinin Kur'an'daki Anlamı Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/211965

11 bn Atiyye, a.g.e., I, 60. 12 el-Halîl b. Ahmed, Kitâbu'l-Ayn, Dâru ve Mektebetü'l-Hilâl, Beyrut tsz., II, 153. Müellif, âlem kelimesini “et-tamş/ ﻝا” ile, “et-tamş”.

“BÜVİ” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE WEİCUYİ ... - Turuz

https://turuz.com/storage/users/bey-1395/0016-Alimcan_inayet-Uyqurcadaki_Buvi_Kelimesinin_Kokeni_uzerine-8s.pdf

Bögü Kağan, burada “Kutsal Kağan” anlamındadır. Çince tarih kayıtlarında Tang Hanedanlığı'nın bağışladığı “Alp hizmetkâr kağan” unvanına nail olan Uygur ...

NİSÂ SÛRESİ 29. ÂYETTE GEÇEN “TİCÂRET” KELİMESİNİN ...

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=364

Nisâ 29. âyet, insanlık tarihi kadar eski olan alış-veriş olayına yani ticâret hayatına yeni bir düzenleme ... The 29th Verse of the Surah Al-Nisâ has brought a new order to the buying and selling concept, in ... olduğu belirtilmektedir (Maide, 5,32).

Adana Kelimesinin Etimolojisi Üzerine - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/07/20150723.pdf

23 Tem 2015 ... Tana, Burhan-haldun dağı önünden geçer, Keluren'in bir koluna dökülür (s. 248b). § 107. “Temucin … Tunggelik (nehrinin) mecrasına doğru ...

Dişhekimi Kelimesinin Yazılış Biçimi ile Unvan Kullan - TDB

http://www.tdb.org.tr/ekler/Ek_1_Ali_Gurlek_Raporu.pdf

18 Tem 2018 ... Dişhekimi Kelimesinin Yazılış Biçimi ile Unvan Kullanımı Çalışma Grubuna ... ettirmek ve imla kılavuzunda yazılışı TDB'nin kullandığı biçime ...

orun kelimesinin etimolojisi üzerine - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/O.-Fikri-Sertkaya-_-ORUN-KEL%C4%B0MES%C4%B0N%C4%B0N-ET%C4%B0MOLOJ%C4%B0S%C4%B0-%C3%9CZER%C4%B0NE-_6.pdf

Kurula başarılar diliyorum. Etimoloji Sözlüğü veya Etimolojik Sözlük çalışmalarında mad- de başı olan bir kelimenin, tek etimolojik açıklaması varsa işiniz kolaydır.

bağırtlak kelimesinin kökenbilimsel açıklamaları üzerine - Turuz

https://turuz.com/storage/users/user1/muharrem_ocalan_-_baqirtlak_kelimesinin_kokenbilimsel_aciklamalari_uzerine.pdf

(http://www.nisanyan.com/sozluk/Çevrimiçi). Bağırtlak, E. Denison Ross'un ... Baharî, Mehran ( 2003); DLT Dizini, TDK Yayını, ( PDF'leştiren M. Bahari ),.

Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair - Karadeniz Araştırmaları

http://www.karam.org.tr/Makaleler/93014703_karadogan.pdf

Fo< pagliaccio) "palyaço", piling (< piliç) “piliç”, sung (< suç) “suç” (Eckmann. 1988). Eckmann'ın tespit ettiği bu kelimelerin sayısını arttırmak mümkündür. Me-.

Lakırdı Kelimesinin Etimolojisi Üzerine - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2013/10/20131017.pdf

17 Eki 2013 ... Hangisine inanalım?” sorusuna muhatap ol- dum. ... Redaksiyon. 12. Gy. NÉMETH, “Kumük es balkár szójegyzék”, Keleti Szemle, XII, 1911, s.

Dişhekimi Kelimesinin Yazılış Biçimi ile Unvan Kullan - Türk ...

http://www.tdb.org.tr/ekler/Ek_1_Ali_Gurlek_Raporu.pdf

18 Tem 2018 ... Raporda; kurumların kelime kullanımında nasıl etkili olduklarını ... ettirmek ve imla kılavuzunda yazılışı TDB'nin kullandığı biçime dönüştürmek ...

kötü kelimesinin kökeni üzerine on the orıgın of the word ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/741487

1 Haz 2019 ... 'kuyruğu kırmızı bir tür kaba kuş' ibaresinde köti değil köt kelimesi vardır. Kelimenin ... Çünkü Türkçede kötü kelimesinin eş anlamlısı olan fena ...

9. Fars Edebiyatında Mazmun Kelimesinin Kullanılışı ... - Yakup Şafak

http://yakupsafak.com/yazilar/22.pdf

"Bu zamanda şiir söylemek çok mübtezel olduğu için şimdi ağzı kapatmak, yeni mazmun bulmaktır." Ânki în nâme-i ser-beste nüviştest nuhust. Girihî saht be ser- ...

A-Shih-Na Kelimesinin Etimolojisine Dair Yeni Bir Fikir - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/499327

... T'u-chüe, Turkic Khaganate, Sino-Turcica, Turco-Iranica. Çin kaynaklarında A-shih-na olarak geçen Türk hanedanı ismi ,Türkiye'de bir galat-ı meşhur olarak.

“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Ferdi GÜZEL* 1. Giriş ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=3995

of voice changes over time and has acquired the meaning of "tall, well- proportioned" ... Bu çalıĢmada “uzun boylu, boylu boslu” anlamına gelen dalyan kelimesi ...

95 Giriş Arapçadan dilimize geçen fal kelimesinin sözlük anlamı ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/427758

curious about the future while living the moment. This curiosity ... demek olan bu terim, tefeülde bulunma, tefeül etme gibi birleşik yapılarda fal açma, fala bakma ...

Millet kelimesinin manasını tayin için bu kelimeyi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4412

temessül edeceğini tayin etmez. Yalnız şu kadar diyebiliriz ki şah siyeti kuvvetli olan kavim şahsiyeti zayıf olan kavmi temsil eder. Fakat bu şahsiyet yalnız dini, ...

tecvîd kelimesinin semantik analizi semantıcs analysıs ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/354226

tutulması, medd-i lâzım'ın tüm okuyuş şekillerinde dört elif miktarı uzatılması bütün ... geçtiği için kıraat ilmi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği, ...

Kutadgu Bilig¶de Geçen ³Bayat´ Kelimesinin Anlamı ve Kavram ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/244/makaleler/9/arastirmax-kutadgu-biligde-gecen-bayat-kelimesinin-anlami-kavram-alani.pdf

Kutadgu biligГde Geçen Ibayat" Kelimesinin Anlamı ve Kavram Alanı ... her şeye gücü yeten, merhametli, düzenleyen, hüNmü geçerli olan, her şeyi yaratan ...

Dîvânu lugâti't-türk'te geçen ajlaŋ kelimesinin dahhâk ile ne ilgisi var?

http://www.tekedergisi.com/Makaleler/161985129_4g%C3%BCner.pdf

Kelime bazı Dîvân çevirilerinde ujlaŋ olarak okunmuştur. Tek örnek olduğu için kelimenin etimolojisi hakkında çok fazla görüş ortaya konulmamıştır. Birkaç ...

Eski Türkçe Burnaç 'Sukabı' Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler

http://dedekorkutdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=32

Maitrisimit Nom Bitig'in Almanca neşrinde kelime hakkında küçük bir not düşmüştür. Kelimenin Uygurca metindeki okunuşunun ve anlamının şüpheli olduğunu ...

Millet kelimesinin manasını tayin için bu kelimeyi mukarin- leri olan ...

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/CE54972736B64CA9A79F1707E69BDACE?doi=

temessül edeceğini tayin etmez. Yalnız şu kadar diyebiliriz ki şah siyeti kuvvetli olan kavim şahsiyeti zayıf olan kavmi temsil eder. Fakat bu şahsiyet yalnız dini, ...

Değerli Yurtseverler FETÖ nedir? FETÖ, kelimesinin ... - Özel Büro

https://www.ozelburoistihbarat.com/Content/images/archieve/duyuru-turkiyede-henuz-bir-ornegi-olmayan-akademik-bir-projeyi-dikkatinize-sun-8ac9b647-56fb-4434-96e4-ff1615623ba7.pdf

Fethullah Gülen'in öz geçmişi ve faaliyetlerine yer verilen, bu kişinin görünen ve ... olmak üzere iki temel amacı bulunduğu anlatılan fezlekede, "Örgüt tabanına 'İlay-ı. Kelimetullah' gayesi ile hareket edildiği, Türkiye ve Türk coğrafyası başta ...

Eyüp Akman-"Çal" Kelimesinin Etimolojisi ve Kastamonu'da Çal ile ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/eyup_akman_cal_kelimesi.pdf

28 Eyl 2013 ... bu yerler gezilerek coğrafi özellikleri tespit edilecek, kelimenin yukarıda ... Anahtar kelimeler: "Çal" kelimesi, etimoloji, yer adları, Kastamonu.

"NEFS" KELİMESİNİN'KUR' .AN'DA KULLANıLıŞı HAKKINDA BAZı ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/30994

İkinci ayette, soluk fikri zımnidir: .can atılan şeye ,ulaşmak için soluk tüketiUr. ... Kur'an ifadesi, ayni'" anlamı ... kendisinin lehinde olan fiillerin neler olduğunu bilecektir (Tekvir. ... sike deyimi 'ındeke" "en toi" deyimiyle eş anlamlı olmalıdır (12).

'Simya' Kelimesinin Divan Şiirinde Kullanımları - Divan Edebiyatı ...

http://devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=2538

Adnan Adıvar, simyanın bir tür büyü olduğunu, Batıdaki. “alchemy”inin “al-kimya”dan ... 1 Makalede simyadan ilim olarak bahsedilmesi onun modern anlamda bir bilim olduğunu ... Cennet mi bâğ-ı hüsn mü sîmyâ mıdır desem. Şeyh Galib (18.

Herikli Türkmenleri ve Herikli Kelimesinin Etimolojisi", Uluslararası ...

http://www.isaozkan.com/dosyalar/Herikli.pdf

Dumanlu'dan 127 ev, Karaca Kürt'ten 59 ev, Delüler'den 29 ev, Savcılı'dan 174 ... Boyu; soy adları: Avşar, Salur, Eymir vs; kethüda adı Halep Türkmenleri.

YÖRÜK “YÖRÜR MÜ?” YÖRÜK KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/633410

24 Oca 2019 ... yörük kelimesinin köken olarak yorı-, yürük, yüğrük kelimelerinden ... Müjgân Cunbur‟un Karacaoğlan/Şiirler eserinden bir alıntıyla ...

Yunus 10/26. Ayette Yer Alan "Ziyade" Kelimesinin "Ruyetullah"

http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/2006_24/2006_24_BALTACIB.pdf

Her ne kadar müfessi- rin ayetler karşısında kendi öngörülerinden bağımsız olarak yorunılama ... Konumuz olan Yunus Suresi 10/26. ayetten bir önceki "Allah kullannı selam yurduna ... Hadi d 57/20. ayete işaret edilmektedir. 26 Ankebüt29/27.